Katalog

Naziv:

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka (62200051)

Klasius-P16:

Hortikultura (0812)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka (2453568011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka 24535680 in 11. točko tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vozniški izpit F-kategorije
 • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • praktično preverjanje in zagovor

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež %

1. načrtovanje

Priprava načrta storitve (poznavanje, razumevanje)

 

10

Izbor ustreznih materialov

 

 

2. izvedba

Priprava na delo (upošteva se osebna urejenost - ustrezna oprema, priprava prostora, strojev, opreme, orodij …)

 

50

Strokovna ustreznost (upoštevanje rastnih zahtev posameznih rastlin, upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov …)

 

Varčnost in pravilna uporaba strojev, orodij in naprav

 

Kalkulacija pridelka

 

Upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter predpisov varstva okolja

 

Kakovost storitve (natančnost pri delu, kakovost izvedbe postopkov oziroma posameznih del .)

 

Komunikativnost in uporaba strokovne terminologije

 

Samostojnost pri delu (upošteva se tako samostojnost posameznika kot samostojnost skupine)

 

3. dokumentacija

Celovitost in preglednost dokumentacije (uporaba ustreznih obrazcev/evidenc, strokovnega besedišča…)

 

10

4. zagovor

Predstavitev opravljenega dela s komentarjem

 

30

Zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih

 

SKUPAJ

 

100

 

IZLOČILNA MERILA:

Jih ni.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • stroji, naprave in orodja za obdelavo tal

 • stroji, naprave in orodja za setev ter sajenje
 • stroji, naprave in orodja za gnojenje in namakanje
 • stroji in naprave za varstvo rastlin
 • stroji, naprave, orodja in materiali za pridelovanje, oskrbovanje gojenih rastlin
 • zavarovan prostor za pridelovanje zelnatih rastlin
 • nezavarovan prostor za pridelovanje zelnatih rastlin
 • matični nasad za vegetativno razmnoževanje
 • različne vrste semen, gomoljev, čebulic in sadik gojenih rastlin
 • gnojila, stimulatorje koreninjenja, razkužila in sredstva za varstvo rastlin
 • različne vrste gojitvenih plošč in vsebnikov
 • zastirke
 • materiali za opremo prodajnih rastlin (embalaža, etikete idr.)
 • skladiščni prostor
 • garderobni prostor
 • prostor za pripravo dokumentacije

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva ali agronomije ali hortikulture in pet let delovnih izkušenj na področju pridelave zelnatih rastlin,
 • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali vrtnarstva ali hortikulture in pet let delovnih izkušenj na področju pridelave zelnatih rastlin,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od navedenih meril v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi rastišče na prostem ali v zavarovanem prostoru
 • odvzame vzorec tal za analizo
 • razlikuje različne tipe tal
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • razlikuje organska in mineralna gnojila ter optimalni čas njihove uporabe glede na posamezno kulturo
 • izračuna gnojilni odmerek
 • opravi osnovno gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
 • razkuži zavarovani prostor in rastišče ob upoštevanju predpisanih navodil
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pripravi rastišče v zavarovanem prostoru oziroma na prostem ter razlikuje njune značilnosti in vpliv na pridelek
 • pozna pomen in uporabo različnih zastirk
 • upravlja vrtnarske in druge specialne stroje in orodja skladno z navodili

Pripravi zavarovan prostor/tla na prostem za sajenje in presajanje zelnatih rastlin (po izboru komisije):
 • pripravi kalkulacijo stroškov dela in materiala
 • izbere ustrezno mesto za sajenje oziroma presajanje rastlin
 • izračuna potrebno količino sadik na enoto površine oz. potrebno površino za sajenje oz. presajanje že določenega števila sadik
 • razkuži rastišče glede na navodila (po potrebi)
 • pripravi izbrano mesto za sajenje oziroma presajanje
 • pripravi in nastavi stroje za obdelavo tal
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
Izvede osnovno gnojenje oz. dognojevanje rastlin v zavarovanem prostoru oziroma na prostem (po izboru komisije):
 • na podlagi rezultata analize tal izračuna potrebno količino gnojila na površino
 • izbere ustrezno gnojilo, glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste zelnatih rastlin
 • izbere in nastavi stroj za gnojenje oziroma dognojevanje rastlin
 • izvede gnojenje oziroma dognojevanje
 • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • uporablja gnojila skladno s predpisi o  gnojenju in varovanju okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
sodeluje pri pripravi matičnega nasada za vegetativno razmnoževanje zelnatih rastlin
 • pozna potek del v matičnem nasadu
 • pozna lastnosti in rastne zahteve matičnih rastlin
 • pripravi prostor in zemljišče za matični nasad z uporabo ustreznih orodij, naprav in strojev po navodilih
 • posadi matičnjak po navodilih
 • označi rastline skladno s Pravilnikom o trženju in razmnoževanju rastlinskega materiala
 • oskrbuje matični nasad
 • poskrbi za ustrezno zaščito matičnega nasada
Oceni ustreznost postavitve in vzdrževanja matičnjaka (po izboru komisije):
 • oceni mesto in lego matičnjaka glede na izbor rastlin
 • pojasni medvrstne in vrstne razdalje
 • pojasni označbo rastlin skladno s pravili o razmnoževanju in trženju zelnatih rastlin
 • razloži pomen strokovnega in zdravstvenega nadzora rastlin v matičnjaku
 • pojasni pomen dokumentacije, ki jo je potrebno voditi za matičnjak
Izdela načrt oskrbe trajnega nasada (po izboru komisije):
 • določi okvirne termine posameznih oskrbovalnih del
 • predvidi potrebno porabo časa, materiala in delovnega osebja
 • pripravi kalkulacijo stroškov dela
 • pojasni pomen rezi
 • pojasni pomen zelenih del
 • predvidi preventivno ukrepanje glede bolezni, škodljivcev in drugih fizioloških vplivov
 • izvede terminu primerno oskrbovalno delo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost v okviru predvidenega načrta
Vzame vzorec za standardno analizo tal:
 • izbere pripomočke za odvzem vzorca
 • določi globino glede na izbrano kulturo
 • vzame vzorec tal
 • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
vegetativno razmnožuje rastline skladno z načrtom in navodili
 • pripravi prostor za razmnoževanje rastlin
 • pripravi gojitvene plošče in lončke
 • pripravi ustrezen rastni substrat
 • pripravi stimulatorje koreninjenja
 • pozna osnovne tehnologije razmnoževanja zelnatih rastlin na prostem in v zavarovanem prostoru
 • pozna pogoje in postopke, povezane z vegetativnim razmnoževanem rastlin
 • rastline razmnožuje s potaknjenci in z drugimi rastlinskimi deli
 • spremlja ukoreninjenje ter rast rastlin
 • oceni primeren čas za presajanje ukoreninjenih rastlin
 • presaja ukoreninjene rastline
Izvede vegetativno razmnoževanje zelnatih rastlin (po izboru komisije):
 • razloži pomen izbire ustreznega časa za vegetativno razmnoževanje
 • izbere ustrezen način razmnoževanja
 • pripravi prostor za razmnoževanje
 • izbere gojitvene plošče ali lončke in substrat
 • zagotavlja neoporečnost razmnoževalnih pripomočkov
 • izvede vegetativno razmnoževanje
 • izbere stimulatorje koreninjenja po potrebi
 • oskrbi razmnožene rastline
 • dokumentira postopek razmnoževanja
 • zagotavlja kakovost dela v postopku razmnoževanja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • izvede kalkulacijo stroškov dela in materiala
Izvede presajanje ukoreninjenih rastlin v manjše lončke (po izboru komisije):
 • razloži pomen izbire ustreznega časa za presajanje ukoreninjenih delov rastlin
 • pripravi pripomočke za presajanje
 • izbere in pripravi lončke ustrezne velikosti
 • izbere in pripravi ustrezen substrat
 • izvede presajanje ukoreninjenih rastlin
 • oskrbi presajene rastline
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Izvede presajanje rastlin na prosto lončke (po izboru komisije):
 • izbere ustrezno mesto za sajenje oziroma presajanje
 • izračuna potrebno količino sadik na enoto površine
 • pripravi izbrano mesto za sajenje oz. presajanje zelnatih rastlin
 • pripravi in nastavi stroje za obdelavo tal
 • izvede sajenje oziroma presajanje in oskrbo zelnatih rastlin
 • prekrije posajene rastline po potrebi
 • evidentira posajene oziroma presajene zelnate rastline
 • izvede strokovni in zdravstveni nadzor rastlin na prostem
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
generativno razmnožuje ter presaja rastline skladno z načrtom in navodili
 • razlikuje semena pomembnejših zelnatih rastlin in pozna optimalne pogoje za njihovo setev in vznik
 • pripravi seme za setev
 • pripravi ustrezen substrat glede na potrebe gojene kulture
 • pripravi gojitvene plošče in lončke za pridelavo sadik glede na vrsto gojene kulture
 • pozna sredstva za razkuževanje gojitvenih plošč in lončkov
 • nastavi ustrezno temperaturo in osvetlitev za vznik in rast izbrane kulture
 • izračuna količino semena na enoto površine
 • ročno in strojno seje semena zelnatih rastlin
 • upravlja stroje za polnjenje in setev gojitvenih plošč in lončkov po navodilih
 • oskrbuje setve in sejančke
 • pozna pomen utrjevanja
 • pripravi gojitvene plošče/lončke za presajanje
 • presaja rastline v gojitvene plošče/lončke ali jih ustrezno razsadi
 • zagotavlja ustrezno talno in relativno zračno vlago glede na potrebe gojene kulture
 • oskrbuje presajene rastline glede na potrebe posamezne gojene kulture
Izvede pripravo na setev in setev v setvene plošče/setvenice  (po izboru komisije):
 • izračuna količino semena glede na enoto površine
 • pripravi setvene plošče/setvenice glede na količino semena
 • pripravi stroj za polnjenje setvenih plošč/setvenic ali stroj za izdelavo kock substrata
 • izbere ustrezen substrat
 • napolni setvene plošče/setvenice s substratom ali izdela kocke substrata
 • izbere ustrezno velikost celic v setvenih ploščah/setvenicah
 • izbere ustrezno velikost setvenice
 • določi ustrezno globino setve
 • izvede setev
 • zalije zasejane setvene plošče/setvenice
 • naloži setvene plošče/setvenice v kalilnik ali na mize
 • izbere primerno temperaturo in vlago za kalitev semena posameznih vrst zelnatih rastlin
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost setve
Razsadi rastline (po izboru komisije):
 • pripravi pripomočke za razsajevanje
 • izbere in pripravi gojitvene plošče za razsajevanje
 • izbere in pripravi ustrezen substrat
 • izvede razsajanje ukoreninjenih rastlin
 • oskrbi presajene rastline
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
goji rastline za rezano cvetje in zelenje
 • razlikuje načine zasaditev in razporeditev namenjenih rastlin za rezano cvetje oz. zelenje
 • pripravi tla
 • pozna rastne pogoje za gojenje osnovnih vrst rezanega cvetja in zelenja
 • pripravi sadike za presaditev
 • opravi sajenje gojenih sadik, gomoljev, čebulic in korenik
 • položi zastirko oziroma prekrivko po potrebi
 • razume vpliv prekrivanja tal na rast in razvoj gojene kulture
 • zagotavlja optimalne rastne razmere
 • pripravi pogoje ter sili rezano cvetje in zelenje  z uporabo primernega načina glede na potrebe gojene kulture
 • opravi rez cvetja in zelenja ter njuno pripravo za transport

Izvede sajenje oziroma setev rastlin za rezanje na prostem:
 • izračuna količino semena na enoto dane površine
 • izračuna število sadik, čebulic, gomoljev na enoto dane površine
 • pripravi in nastavi stroje za sajenje oziroma setev
 • obdela in pripravi tla za sajenje oziroma setev
 • pripravi sadike za presaditev po potrebi
 • izvede sajenje gojenih sadik, gomoljev, čebulic in korenik
 • zalije po potrebi
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Izvede rez rastlin za rezano cvetje (po izboru komisije):
 • določi optimalni čas rezi
 • izbere način rezi
 • izvede rez
 • pripravi rastline za transport
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
oskrbuje sadike v zavarovanem prostoru oziroma na prostem
 • spremlja posevek/nasad med rastno dobo
 • pozna rastne zahteve za razvoj gojenih kultur in njihovo spreminjanje med letnimi časi
 • pozna ustrezne načine in termine oskrbe posameznih gojenih rastlin v vseh razvojnih fazah
 • uravnava zračno in talno vlago glede na potrebe določene gojene kulture v zavarovanem prostoru
 • zrači prostor po potrebi
 • pripravi, nastavi in upravlja stroje in naprave za oskrbo
 • gnoji in dognojuje z organskimi in mineralnimi gnojili glede na potrebe določene gojene kulture (foliarno/preko korenin)
 • razlikuje organska in mineralna gnojila ter priporočljiva gnojila za osnovno gnojenje in dognojevanje
 • okopava, pleve in zastira površine z ustreznimi zastirkami
 • utrjuje sadike pred presajanjem na stalno mesto po potrebi
 • odstranjuje suhe in odcvetele dele rastlin
 • privezuje rastline k opori po potrebi
 • opravi kontrolo sortne čistosti
 • vzdržuje prehode med nasadi in travnimi površinami
 • izvede zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz, sonce …)
 • zagotovi posevku/nasadu primerno vlažnost tal
 • prepozna znake pomanjkanja hranil, osnovnih bolezni in škodljivcev ter opažanja posreduje nadrejenim
Izvede oskrbo zelnatih rastlin v zavarovanem prostoru oziroma na prostem (po izboru komisije):
 • oceni stanje posevka oziroma nasada
 • izvede kontrolo in uravnavanje temperature, vlage in osvetlitve v zavarovanem prostoru po potrebi
 • določi potrebne ukrepe oskrbe
 • prezrači zavarovan prostor po potrebi
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za izvedbo oskrbovalnih del
 • pognoji ali dognoji sadike po potrebi (foliarno/preko korenin)
 • uporablja gnojila in sredstva za varstvo rastlin skladno s predpisi o gnojenju, varstvu rastlin, FFS in varovanju zdravja ter okolja
 • izvede dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada po potrebi
 • privezuje rastline k opori po potrebi
 • izvede senčenje posevkov in zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz …) po potrebi
 • zalije oziroma namaka posevke oz. nasad po potrebi
 • evidentira izvedene postopke
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

izvaja ukrepe varstva gojenih rastlin
 • spremlja zdravstveno stanje rastlin
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce rastlin ter plevele
 • prepozna osnovne bolezenske znake pomembnejših bolezni oziroma poškodbe in opažanja posreduje nadrejenim
 • razlikuje FFS po namenu in načinu delovanja
 • upošteva oznake o strupenosti FFS in jih uporablja skladno z navodili
 • razlikuje med biološkimi in sintetičnimi načini varstva rastlin
 • pozna alternativne možnosti varstva rastlin
 • izračuna koncentracijo oziroma  odmerek FFS in biocidov
 • izvede ustrezen način varstva skladno z biološkimi načeli in glede na gojeno kulturo
 • pozna postopke varne uporabe FFS in posledice  njihovega delovanja na okolje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev in naprav ter ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pripravi in umeri naprave za izvajanje varstva rastlin
 • izvaja varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in naprav skladno z načeli varstva okolja

Opravi ogled in oceni stanje posevka (po izboru komisije):
 • opravi ogled in oceni stanje posevka oziroma nasada
 • na osnovi ocene stanja določi potrebne ukrepe za oskrbo posevkov in varstvo rastlin
 • na podlagi praga škodljivosti prednostno določi ukrepe za varstvo rastlin
 • na osnovi škropilnega načrta in ogleda izbere ustrezna fitofarmacevtska sredstva
 • upošteva predpise o varstvu rastlin in FFS
Pripravi, nastavi in preizkusi škropilno tehniko:
 • izbere škropilno tehniko
 • pripravi in nastavi škropilno tehniko
 • preizkusi škropilno tehniko z vodo
 • upošteva predpise o varnosti pri delu
Izvede varstvo rastlin (po izboru komisije):
 • izračuna odmerek in količino vode za pripravo škropilne brozge namenjene za predvideno površino
 • pripravi naprave, pripomočke in sredstva za pripravo škropilne brozge
 • pripravi škropilno brozgo
 • pripravi in nastavi škropilno tehniko
 • izvede ustrezen postopek nanašanja škropiva
 • skrbi za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • upošteva priložena navodila
 • uporablja sredstva za varstvo rastlin skladno s predpisi o varstvu rastlin, FFS in varovanju zdravja ter okolja
 • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
pripravi gojene rastline za prodajo
 • razvršča gojene rastline glede na kakovostne zahteve posamezne vrste
 • pozna osnove klasificiranja gojenih rastlin po kakovosti
 • pripravi ustrezno embalažo in opremo za skladiščenje, transport in prodajo pridelka
 • pakira in označuje zelnate rastline, rezano cvetje oziroma zelenje za prodajo
 • pozna pomen označevanja gojenih rastlin pred prodajo
 • pripravi potrebno opremo za transport in skladiščenje pridelka
 • pripravi gojene rastline za transport do skladišča/prodajnega mesta
 • transportira pridelek do skladišča/prodajnega mesta
 • skrbi za ustrezno skladiščenje pridelkov
 • pozna optimalne razmere in načine skladiščenja zelnatih rastlin, rezanega cvetja in zelenja
Pripravi gojene rastline za prodajo ali skladiščenje (po izbiri komisije):
 • opravi klasifikacijo gojenih rastlin
 • pripravi skladiščni prostor
 • izbere in pripravi embalažo in način pakiranja zelnatih rastlin, rezanega cvetja in zelenja za prodajo ali skladiščenje
 • pripravi zelnate rastline, rezano cvetje in zelenje za prodajo ali izbere najustreznejši način skladiščenja
 • izvede pakiranje po potrebi
 • zagotovi ustrezno zdravstveno stanje rastlin  
 • evidentira stanje in količino rastlin
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Žmavc, M.: Kmetijska tehnika za danes in jutri. Samozaložba: Srednja kmetijska šola Grm, Novo mesto, 2002.
 • Novak, M.: Tehnike nanašanja pesticidov. Kmečki glas, Ljubljana, 1990.
 • Leskošek, M.: Gnojenje. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1993.
 • Jenčič, R.: Kmetijski stroji. Kmečki glas, Ljubljana, 1975.
 • Jejčič V. :Traktor. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 2007.
 • Nikoloski, T., Jančič, D., Korez, M.: Vrtnarstvo (učbenik za srednje, tehniške šole). Elanda, d.o.o, Plosovo, Velike Lašče, 2003.
 • Bajec, V.: Vrtnarjenje pod folijo in steklom. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1988.
 • Smole, J., Črnko J.: Razmnoževanje sadnih rastlin. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 2000.
 • Golob, I.: Razmnožujemo okrasne rastline.  Druga dopolnjena izdaja.  ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1989.
 • Strgar Satler, B.: Sto trajnic. Prešernova družba, d. d., 2007.
 • Podgornik Reš, R.: Okenske in balkonske rastline. Humko, d. o. o., 1998.
 • Podgornik Reš, R.: Enoletne in dvoletne cvetlice. Humko, d. o. o., 1999.
 • Šiftar, A.: Izbor in uporaba drevnine za javne nasade. Zavod za tehnično izobraževanje, Ljubljana, 2001.
 • Šiftar, A.: Vrtno drevje in grmovnice. Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1974.
 • Vardjan, F.: Rezano cvetje. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1989.
 • Vardjan, F.: Vzgoja lončnic. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1987.
 • Osvald. J., Kogoj Osvald, M.: Splošno vrtnarstvo in zelenjadarstvo. PAMI Železniki, 1998
 • Osvald. J., Kogoj Osvald, M.: Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1994.
 • Osvald. J., Kogoj Osvald, M.: Integrirano pridelovanje zelenjave. Kmečki glas, 2003.
 • Strgar, J.: Trajnice v vrtu in parku. ČZP Kmečki glas,  Ljubljana, 1994.
 • Enciklopedija vrtnarjenja. Slovenska knjiga, Ljubljana, 1999.
 • Bavec, M.: Tehnike pridelovanja zelenjadnic. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 2003.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simon Ogrizek, OZS
 • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Romana Špes, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Igor Škerbot, KGZS
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Majda Stopar, CPI

14.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Andrej Strgar, Pro-horto, d. o. o.
 • Igor Škerbot, KGZS – Zavod Celje
 • Mojca Škof, Kmetijski inštitut Slovenije
 • Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok
 • Simon Ogrizek, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Dr. Marjana Jakše, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Tomaž Jevšnik – Ocean Orchids, d. o. o.
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.