Katalog

Naziv:

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Zeliščar/zeliščarka (62200141)

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka (2401880011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 24018800 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • praktično preverjanje in zagovor

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Načrtovanje

Izdelava sadilnega/setvenega načrta, ocena rastišča

5

Izvedba

Izbor ustreznega tehnološkega postopka in repromateriala

50

Izbor, priprava in uporaba pripomočkov/opreme

Higiena in varno delo

Varčnost, natančnost priprave izbranih surovin in pravilna uporaba pripomočkov ter opreme

Samostojnost pri delu in upoštevanje določenega zaporedja opravil

Dokumentacija

Vodenje evidenc

5

Zagovor

Predstavitev opravljenega dela s komentarjem

40

Zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih

Izločilna merila pri preverjanju:

·         nepoznavanje najpogostejših v Sloveniji rastočih zelišč

·         neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • zunanja pridelovalna površina z nasadom zelišč

 • zavarovan pridelovalni prostor z nasadom zelišč
 • površina za nabiranje zelišč v naravi (izključuje sejani travnik in površine z okrasnimi rastlinami)
 • oprema za obdelavo tal
 • oprema za ročno ali strojno setev in sajenje
 • oprema za gnojenje in namakanje
 • oprema za varstvo rastlin
 • oprema za oskrbo rastlin
 • oprema za spravilo pridelka
 • oprema za kontrolirano sušenje zelišč
 • prostor in oprema za dodelavo zelišč
 • prostor in oprema za embaliranje in shranjevanje zelišč
 • prostor in oprema za predelavo zelišč
 • semenski in sadilni material vsaj petih primernih zelišč za pridelavo

Vsi materialni pogoji morajo biti na razpolago na isti lokaciji oz. v neposredni bližini mesta preverjanja znanja in spretnosti kandidatov.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva ali hortikulture in pet let delovnih izkušenj s področja pridelave in predelave zelišč,
  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva ali hortikulture ali biologije ali gozdarstva in pet let delovnih izkušenj s področja pridelave in predelave zelišč,
  • en član najmanj srednjo poklicno izobrazbo in deset let delovnih izkušenj s področja pridelave in predelave zelišč.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pridelovati sadilni material in zelišča v zavarovanem prostoru
  • razlikuje vrste zavarovanih prostorov
  • pripravi rastišče v zavarovanem prostoru za pridelavo izbranih zelišč
  • pozna možnosti in načine obdelave tal za pridelavo zelišč
  • izbere in pripravi ustrezne vrste setvenih plošč, lončkov, substratov in strojev za setev zelišč glede na zahteve posameznega zelišča
  • razlikuje načine in sredstva za razkuževanje ter jih ustrezno uporablja
  • prepozna semena najpogostejših zelišč
  • pozna klimatske in talne dejavnike za kalitev semena posameznih vrst zelišč
  • izbere seme zelišč, določi način in količino semena, termine, sklop (gostoto) in globino setve ter ga ročno ali strojno poseje
  • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev
  • spremlja stanje sadik oziroma posevka/nasada in izvaja potrebne ukrepe oskrbe
  • prepozna osnovne škodljive organizme zelišč, povezane z gojenjem v zavarovanem prostoru, ter pozna načine zatiranja
  • izvede ustrezen način varstva glede na gojeno vrsto zelišča
  • razlikuje gnojila glede na sestavo in način nanosa
  • opravi dognojevanje sadik zelišč oziroma posevka/nasada po potrebi
  • razlikuje različne tehnike namakanja in namaka zelišča po potrebi
  • pripravi sadike za presajanje na stalno mesto ali za prodajo
  • presadi sadike na stalno mesto v zavarovanem prostoru
  • opravi direktno setev

  Izvede pripravo na setev:

  • izbere in pripravi najustreznejše orodje in opremo za polnjenje setvenih plošč s substratom
  • pripravi setvene plošče
  • izbere ustrezen substrat
  • izbere in napolni setvene plošče s substratom
  • pospravi delovni prostor
  • pripravi kalkulacijo stroškov dela in materiala

  Izvede setev v setvene plošče po izboru komisije:

  • izbere setvene plošče z ustrezno velikostjo celic
  • določi termin in globino setve
  • izvede setev
  • zalije zasajene setvene plošče
  • odloži setvene plošče na mesto za kalitev
  • pojasni pomen ustrezne temperature, vlage in osvetlitve za kalitev izbranega semena v zavarovanem prostoru

  Izvede oskrbo sadik po izboru komisije:

  • izbere in pripravi opremo in pripomočke za izvedbo gnojenja in varstva rastlin
  • pripravi odmerek izbranega gnojila oziroma pripravek za varstvo rastlin na podlagi proizvajalčevih navodil
  • izvede gnojenje
  • izvede postopek varstva sadik pred boleznimi in škodljivci
  • izpolni evidenco o uporabi FFS
  • razloži pomen utrjevanja sadik
  • razloži načine utrjevanja sadik

  Položi folijo:

  • pripravi orodje in opremo za delo
  • izbere in pripravi ustrezno folijo
  • položi in fiksira folijo
  • zasuje folijo

  Pripravi zavarovan prostor za sejanje ali sajenje zelišč:

  • izračuna potrebno površino za sejanje ali sajenje določenega števila zelišč
  • pripravi orodje in opremo za obdelavo tal v zavarovanem prostoru
  • izbere in pripravi ustrezno mesto za setev oziroma presajanje v zavarovanem prostoru
  • izvede setev ali sajenje
  • izdela kalkulacijo stroškov pridelave zelišča v zavarovanem prostoru

  Oskrba zelišč v zavarovanem prostoru po izboru komisije:

  • oceni stanje posevka/nasada v zavarovanem prostoru
  • določi potrebne ukrepe oskrbe in izbere ustrezno orodje in pripomočke za njihovo izvedbo
  • demonstracijsko izvede oskrbo

  Izvede gnojenje tal v zavarovanem prostoru po izboru komisije:

  • izračuna potrebno količino gnojila na površino (določeno na podlagi rezultata analize tal)
  • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste zelišča
  • izbere ustrezen način gnojenja  oziroma dognojevanja tal
  • izvede gnojenje oziroma dognojevanje
  • evidentira uporabo in porabo posameznega gnojila

  pridelovati zelišča na prostem
  • pozna vrste in sorte zelišč, primernih za gojenje na prostem
  • izbere lokacijo
  • vzame vzorec za osnovno analizo tal
  • razlikuje različne tipe tal
  • razlikuje gnojila glede na sestavo in način nanosa pripravi tla za setev ali sajenje zelišč vključno z osnovnim gnojenjem
  • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti ter izvede ali organizira postavitev namakalnega sistema
  • pozna vrste in pomen folij, načine polaganja ter položi folijo po potrebi
  • izbere seme/sadike zelišč, določi način in količino semena/sadik, termine, sklop (gostoto) in globino setve/sajenja ter ročno ali strojno poseje/posadi
  • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo, prepozna znake pomanjkanja hranil in najpogostejše škodljive organizme  
  • opravi dognojevanje, dopolnilno obdelavo, namakanje in zaščito pred škodljivimi organizmi in negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
  • razlikuje konvencionalno in sonaravno (ekološko, integrirano) tehnologijo pridelave zelišč

  Vzame vzorec za osnovno analizo tal:

  • pripravi načrt odvzema vzorca
  • določi globino odvzema vzorca
  • pripravi orodje in opremo za odvzem vzorca
  • vzame vzorec
  • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij in ga opremi s podatki

  Osnovno gnojenje:

  • določi termin gnojenja in potrebno količino gnojila na enoto površine glede na rezultat analize
  • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in prehranske potrebe posameznega zelišča
  • razloži namen in načine osnovnega gnojenja

  Opravi ročno setev zelišč po izboru komisije:
  • pripravi in razloži setveni načrt ter pojasni pomen kolobarjenja
  • izbere ustrezen način setve
  • pripravi orodje in opremo za izvedbo setve
  • odmeri setveno površino
  • izračuna ustrezno količino semena na enoto površine
  • določi globino setve
  • izvede setev
  • evidentira datum setve in označi posevek

  Opravi ročno sajenje zelišč po izboru komisije:
  • pripravi orodje in opremo za sajenje
  • izbere ustrezen način sajenja
  • odmeri in označi sadilno površino
  • izbere ustrezno medvrstno in vrstno razdaljo
  • izračuna potrebno količino sadik na enoto površine
  • posadi zelišča
  • evidentira datum setve in označi nasad

  Izvede mehansko oskrbo posevka zelišč po izboru komisije:
  • izbere ustrezen način oskrbe posevka zelišč
  • pripravi orodje in pripomočke za oskrbo posevka zelišč
  • izvede mehansko oskrbo posevka zelišč

  opraviti spravilo zelišč
  • določi tehnološko in fiziološko zrelost zelišč
  • pozna vpliv pravilnih postopkov spravila na kakovost zelišč
  • določi čas in izbere način spravila zelišč
  • pripravi orodje in opremo ter stroje za spravilo zelišč
  • opravi spravilo zelišč
  • izbere in pripravi embalažo za transport svežih zelišč
  • pozna vpliv nepravilnih postopkov transporta na kakovost zelišč ter izvede transport zelišč
  • pripravi sveža zelišča za prodajo glede na lastnosti surovin
  • pripravi zelišča za nadaljnjo obdelavo oziroma predelavo
  • upošteva priporočila dobre pridelovalne prakse za spravilo zelišč

  Izvede spravilo zelišča po izboru komisije:

  • razloži načine določanja tehnološke zrelosti zelišča
  • izbere ustrezen postopek za spravilo zelišča
  • pripravi orodje in opremo za spravilo zelišča
  • izbere ustrezno transportno embalažo za spravilo zelišča
  • opravi demonstracijsko spravilo zelišča
  • evidentira in ustrezno označi pobrano zelišče
  • razloži postopke priprave svežih zelišč za prodajo ali dodelavo
  nabirati zelišča v naravi
  • pozna najpogostejša zelišča, ki jih je dovoljeno nabirati v slovenskem prostoru in jih loči od podobnih rastlinskih vrst
  • pozna in uporablja enostavne ključe za določanje rastlinskih vrst
  • najde primerno rastišče zelišč in oceni njegove lastnosti
  • uporablja bonton nabiranja zelišč v naravi in nabira skladno s priporočili dobre nabiralne prakse
  • pozna, kako nabiranje in postopki nabiranja vplivajo na rastišče in  kakovost zelišč
  • izbere čas in način nabiranja zelišč v naravi
  • uporabi primerno orodje, tehnike nabiranja in embalažo za nabiranje
  • nabere zelišča
  • pozna načine priprave zelišč za transport na terenu
  • upošteva zakonodajo, povezano z nabiranjem zelišč v naravi
  Prepozna najpogostejša zelišča
   
  • prepozna zelišča na rastišču ali primere po izboru komisije
  • opiše najpomembnejše prepoznavne znake izbranega zelišča
  • razloži nevarnost zamenjave zelišča s podobnimi zelišči

  Oceni primernost rastišča za določeno zelišče po izboru komisije:

  • pojasni postopek ocenjevanja ustreznosti rastišča
  • izvede oceno primernosti rastišča za nabiranje določenega zelišča

  Izvede nabiranje zelišč v naravi po izboru komisije:

  • pripravi potrebne pripomočke in opremo za nabiranje zelišč v naravi
  • pripravi potrebno embalažo za transport nabranih zelišč
  • izbere najustreznejši način pobiranja zelišča
  • nabere zelišče
  • pojasni zahteve pri transportiranju izbranega zelišča
  • označi embalažo
  • evidentira čas in lokacijo nabranih zelišč

  dodelovati in primarno predelati zelišča
  • pozna vpliv postopkov priprave na ohranjanje kakovosti zelišč
  • izvaja postopke dodelave pred sušenjem: čisti, sortira, peclja, reže, razporeja zelišča in jih pripravlja za sušenje
  • pozna postopke dodelave pred sušenjem in različne načine sušenja
  • pripravi in nastavi sušilnico ter izbere in nastavi parametre sušenja
  • izbere optimalen način polnjenja sušilnih okvirjev, primeren za sušenje določenega zelišča
  • spremlja potek sušenja in zagotavlja optimalne pogoje sušenja
  • pozna in izvaja postopke dodelave po sušenju: smukanje, rezanje, mletje, sortiranje in sejanje
  • pozna druge postopke in opremo za stabilizacijo zelišč
  • pozna priporočila dobre pridelovalne prakse za  dodelavo, sušenje  in druge postopke primarne predelave
  Izvede dodelavo zelišč pred sušenjem po izboru komisije:

  • določi potrebno dodelavo zelišča pred sušenjem
  • pripravi potrebno orodje in opremo za dodelavo zelišč
  • izvede čiščenje, sortiranje, rezanje in razporejanje zelišč
  • določi optimalni nivo polnjenja sušilne naprave
  • napolni sušilno napravo  
  • evidentira postopek dodelave zelišč pred sušenjem

  Izvede sušenje zelišč po izboru komisije:

  • določi sušilne pogoje izbranega zelišča in jih nastavi
  • napolni sušilno napravo
  • izvede postopek zagona sušilnega sistema
  • evidentira parametre sušenja

  Izvede dodelavo zelišč po sušenju po izboru komisije:

  • vzame  posušena zelišča iz sušilne naprave
  • določi potrebna opravila po sušenju
  • zelišča ustrezno dodela (smuka, peclja, drobi, melje, seje ipd.)
  • evidentira postopke dodelave  

  Razloži postopek destilacije zelišč po izboru komisije:

  • opiše  pogoje in postopek destilacije zelišč
  • pojasni postopke med destilacijo in po njenem zaključku
  skladiščiti in pakirati posušena zelišča
  • pozna načine in materiale za pakiranje
  • pakira zelišča v embalažo, primerno za skladiščenje ali prodajo
  • pozna in nadzoruje parametre skladiščenja
  • pozna in izvaja zahteve dobre pridelovalne prakse za skladiščenje zelišč (urejenost prostora, vzdrževanje higiene, zaščita pred insekti in glodavci …)  Pripravi zelišče za skladiščenje po izboru komisije:

  • izbere in pripravi ustrezno embalažo in prostor za skladiščenje
  • napolni embalažo za daljše hranjenje zelišč
  • zapre embalažo
  • opremi embalažo z ustreznimi podatki
  • izbere najugodnejši način skladiščenja
  • upošteva predpise in druge zahteve za skladiščenje

  Pakira zelišča v manjše enote po izboru komisije:

  • izbere in pripravi ustrezne pripomočke in embalažo za pakiranje
  • demonstrira polnjenje zelišča v izbrano embalažo
  • opremi embalažo z ustreznimi podatki

  pripraviti tradicionalne pripravke iz zelišč
  • pozna zahteve o ureditvi prostorov za predelavo zelišč ter pripravi delovni prostor in opremo za izdelavo tradicionalnih pripravkov  
  • pozna učinkovine posameznih zelišč in njihovo uporabo
  • pripravi repromaterial in surovine za tradicionalne pripravke ter pozna njihovo uporabo
  • izdeluje tradicionalne pripravke oziroma izdelke iz zelišč:
           -izvlečke iz zelišč v vodi, olju, kisu in žganju
           -zeliščne likerje
           -zeliščne pripravke na sladkorju in medu
           -zeliščne bonbone
           -zeliščne soli
           -zeliščna mazila in kreme
           -zeliščna mila in zeliščne šampone
           -zeliščne namaze
           -zeliščne sokove in napitke
           -zeliščne dišavne vrečke in blazine za obkladke in kopeli
  • pakira pripravke in izdelke v primerno embalažo in jo opremi skladno s pravilniki o označevanju
  • upošteva zakonodajo, ki se nanaša na pripravo in izdelavo prehranskih in kozmetičnih izdelkov

  Izvede postopek priprave tradicionalnega pripravka iz zelišč po izboru komisije:

  • pojasni postopek izdelave izbranega pripravka
  • izbere in pripravi ustrezne pripomočke in opremo za izdelavo pripravka
  • pripravi surovino za izdelavo pripravka
  • izdela pripravek
  • napolni pripravek v ustrezno embalažo
  • označi pripravek skladno s predpisi
  tržiti pridelana zelišča, tradicionalne pripravke in izdelke iz zelišč
  • spremlja in ugotavlja potrebe na trgu ter se odziva na tržne zahteve
  • izračuna lastno ceno
  • prodaja pridelke, izdelke in tradicionalne pripravke
  • uporablja poslovno dokumentacijo in sklepa pogodbe
  • skrbi za promocijo izdelkov in promocijski material
  • pridobiva nove stranke in skrbi za ohranitev starih strank
  • upošteva zakonodajo o predpakiranih živilih
  • upošteva zakonodajo o kozmetičnih proizvodih
  • upošteva drugo zakonodajo, vezano na trženje z zelišči in tradicionalnimi pripravki
  Pripravi zelišče oziroma pripravek za prodajo po izboru komisije:

  • izračuna lastno ceno zelišča oziroma pripravka
  • po naročilu kupca polni manjšo embalažo
  • opremi embalažo z ustreznimi podatki

  Trženje izdelka po izboru komisije:

  • predstavi koncept trženja izdelka in način promocije
  • demonstrira prodajo izdelka
  • pojasni pomen Priporočil o razvrstitvi zdravilnih rastlin pri trženju

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Valenčič, D., Spanring, J. (2000). Gojenje zdravilnih rastlin in dišavnic. Portorož: IKS.
  • Wagner, T. (1997). Pridelovanje zelišč.  Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo.
  • Rode, J., Knapič, M. (2006). Namakanje zelišč. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
  • Skledar, M., Leban, P. (1991). Splošno poljedelstvo. Ljubljana: DZS.
  • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Mihelič, R., Čop, J., Jakše, M., Štampar, F., Majer, D., Tojnko, S., Vršič, S. (2010). Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
  • Mrhar, M. (1995). Racionalna obdelava tal. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije.
  • Žmavc, M. (2002). Kmetijska tehnika za danes in jutri. Novo mesto: samozaložba, Srednja kmetijska šola Grm.
  • Osvald, J., Kogoj-Osvald, M. (2003). Integrirano pridelovanje zelenjave. Ljubljana: Kmečki glas.
  • Osvald, J., Kogoj-Osvald, M. (1998). Splošno vrtnarstvo in zelenjadarstvo: učbenik za poklic vrtnar, 1. izdaja. Železniki: Pami.
  • Osvald, J., Kogoj-Osvald, M. (1984). Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
  • Rode, J. (2004). Zeliščni vrt - domača lekarna. Ljubljana: Kmečki glas.
  • Petauer,  T. (1993) Leksikon rastlinskih bogastev. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
  • Schönfelder, I. in P. (2006). Zdravilne rastline – vodnik. Preddvor: Založba Narava.
  • Galle Toplak, K. (2008). Zdravilne rastline na Slovenskem. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Vrečko, M. (2006). Iz prakse za prakso. Ljubljana: Kmečki glas.
  • http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Kmetijski_trgi/Smernice_razvoja_zelisca_2016_2021_koncna_verzija.pdf


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • dr. Janko Rode, KGZS
  • dr. Dušica Majer, KGZS
  • Milan Kalan, Zeliščna kmetija Kalan
  • Helena Žnidarič, CPI

  Koordinatorica pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
  • Majda Stopar, CPI

  13.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • dr. Janko Rode, KGZS
  • dr. Dušica Majer, KGZS
  • Milan Kalan, Zeliščna kmetija Kalan
  • Helena Žnidarič, CPI

  Koordinatorica pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
  • Majda Stopar, CPI

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.