Poklicni standard

Naziv:

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Zeliščar/zeliščarka (62200141)

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka (2401.880.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

 1. samostojno načrtovati in organizirati lastno delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela, ki veljajo na področju zeliščarstva,
 2. odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, opremo, materiali, energijo in s časom,
 3. zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje in premoženje podjetja,
 4. delovati odgovorno, podjetno in etično,
 5. komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 6. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe dejavnosti pridelovanja zelišč,
 7. pridelovati sadilni material v zavarovanem prostoru
 8. pridelovati zelišča v zavarovanem prostoru in na prostem
 9. opraviti spravilo pridelka
 10. nabirati zelišča v naravi
 11. dodelovati, primarno predelati in sušiti zelišča
 12. skladiščiti, pakirati in mešati suha zelišča
 13. pripraviti tradicionalne zeliščne pripravke
 14. prodajati pridelana zelišča in tradicionalne zeliščne pripravke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovati in organizirati dela
 • odgovorno in samostojno načrtuje ter organizira lastno delo ter pozna osnovna pravila organizacije dela v podjetju
 • razume pomen družbene odgovornosti posameznika pri poslovanju podjetja
 • načrtuje pridelavo glede na posebnosti pridelave in predelave zelišč
 • načrtuje kolobar na podlagi pravil kolobarjenja, načina vrstenja rastlin in delitve površin
 • izdela načrt setve in saditve zelišč
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala

Priprava dela oz. delovnega mesta pripraviti prostor, stroje, orodja, opremo in materiale za delo
 • pripravi in nastavi vrtnarske in druge specialne stroje, naprave in orodja skladno z navodili
 • pripravi gnojila, razmnoževalni material in sredstva za varstvo rastlin
 • razlikuje osnovne vrste gnojil in substratov ter njihovo vlogo pri rasti in razvoju rastlin
 • pripravi zavarovan prostor za gojenje zelišč
 • pozna ustrezne pogoje za gojenje  posameznih zelišč v zavarovanem prostoru in na prostem
 • pozna različne vrste zavarovanih prostorov in razume njihove prednosti in slabosti pri vzgoji zelišč v njih
 • pripravi prostor za:
         -skladiščenje repromateriala
         -skladiščenje sredstev za izvajanje varstva rastlin
         -skladiščenje pridelka
         -za predelavo
 • pozna osnovne pogoje za skladiščenje pridelkov, sredstev za varstvo rastlin ter rastlinskega in ostalega repromateriala
Operativna dela pridelovati sadilni material in zelišča v zavarovanem prostoru
 • razlikuje vrste zavarovanih prostorov
 • pripravi rastišče v zavarovanem prostoru za pridelavo izbranih zelišč
 • pozna možnosti in načine obdelave tal za pridelavo zelišč
 • izbere in pripravi ustrezne vrste setvenih plošč, lončkov, substratov in strojev za setev zelišč glede na zahteve posameznega zelišča
 • razlikuje načine in sredstva za razkuževanje ter jih ustrezno uporablja
 • prepozna semena najpogostejših zelišč
 • pozna klimatske in talne dejavnike za kalitev semena posameznih vrst zelišč
 • izbere seme zelišč, določi način in količino semena, termine, sklop (gostoto) in globino setve ter ga ročno ali strojno poseje
 • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev
 • spremlja stanje sadik oziroma posevka/nasada in izvaja potrebne ukrepe oskrbe
 • prepozna osnovne škodljive organizme zelišč, povezane z gojenjem v zavarovanem prostoru, ter pozna načine zatiranja
 • izvede ustrezen način varstva glede na gojeno vrsto zelišča
 • razlikuje gnojila glede na sestavo in način nanosa
 • opravi dognojevanje sadik zelišč oziroma posevka/nasada po potrebi
 • razlikuje različne tehnike namakanja in namaka zelišča po potrebi
 • pripravi sadike za presajanje na stalno mesto ali za prodajo
 • presadi sadike na stalno mesto v zavarovanem prostoru
 • opravi direktno setev

pridelovati zelišča na prostem
 • pozna vrste in sorte zelišč, primernih za gojenje na prostem
 • izbere lokacijo
 • vzame vzorec za osnovno analizo tal
 • razlikuje različne tipe tal
 • razlikuje gnojila glede na sestavo in način nanosa pripravi tla za setev ali sajenje zelišč vključno z osnovnim gnojenjem
 • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti ter izvede ali organizira postavitev namakalnega sistema
 • pozna vrste in pomen folij, načine polaganja ter položi folijo po potrebi
 • izbere seme/sadike zelišč, določi način in količino semena/sadik, termine, sklop (gostoto) in globino setve/sajenja ter ročno ali strojno poseje/posadi
 • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo, prepozna znake pomanjkanja hranil in najpogostejše škodljive organizme  
 • opravi dognojevanje, dopolnilno obdelavo, namakanje in zaščito pred škodljivimi organizmi in negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
 • razlikuje konvencionalno in sonaravno (ekološko, integrirano) tehnologijo pridelave zelišč

opraviti spravilo zelišč
 • določi tehnološko in fiziološko zrelost zelišč
 • pozna vpliv pravilnih postopkov spravila na kakovost zelišč
 • določi čas in izbere način spravila zelišč
 • pripravi orodje in opremo ter stroje za spravilo zelišč
 • opravi spravilo zelišč
 • izbere in pripravi embalažo za transport svežih zelišč
 • pozna vpliv nepravilnih postopkov transporta na kakovost zelišč ter izvede transport zelišč
 • pripravi sveža zelišča za prodajo glede na lastnosti surovin
 • pripravi zelišča za nadaljnjo obdelavo oziroma predelavo
 • upošteva priporočila dobre pridelovalne prakse za spravilo zelišč
nabirati zelišča v naravi
 • pozna najpogostejša zelišča, ki jih je dovoljeno nabirati v slovenskem prostoru in jih loči od podobnih rastlinskih vrst
 • pozna in uporablja enostavne ključe za določanje rastlinskih vrst
 • najde primerno rastišče zelišč in oceni njegove lastnosti
 • uporablja bonton nabiranja zelišč v naravi in nabira skladno s priporočili dobre nabiralne prakse
 • pozna, kako nabiranje in postopki nabiranja vplivajo na rastišče in  kakovost zelišč
 • izbere čas in način nabiranja zelišč v naravi
 • uporabi primerno orodje, tehnike nabiranja in embalažo za nabiranje
 • nabere zelišča
 • pozna načine priprave zelišč za transport na terenu
 • upošteva zakonodajo, povezano z nabiranjem zelišč v naravi
dodelovati in primarno predelati zelišča
 • pozna vpliv postopkov priprave na ohranjanje kakovosti zelišč
 • izvaja postopke dodelave pred sušenjem: čisti, sortira, peclja, reže, razporeja zelišča in jih pripravlja za sušenje
 • pozna postopke dodelave pred sušenjem in različne načine sušenja
 • pripravi in nastavi sušilnico ter izbere in nastavi parametre sušenja
 • izbere optimalen način polnjenja sušilnih okvirjev, primeren za sušenje določenega zelišča
 • spremlja potek sušenja in zagotavlja optimalne pogoje sušenja
 • pozna in izvaja postopke dodelave po sušenju: smukanje, rezanje, mletje, sortiranje in sejanje
 • pozna druge postopke in opremo za stabilizacijo zelišč
 • pozna priporočila dobre pridelovalne prakse za  dodelavo, sušenje  in druge postopke primarne predelave
skladiščiti in pakirati posušena zelišča
 • pozna načine in materiale za pakiranje
 • pakira zelišča v embalažo, primerno za skladiščenje ali prodajo
 • pozna in nadzoruje parametre skladiščenja
 • pozna in izvaja zahteve dobre pridelovalne prakse za skladiščenje zelišč (urejenost prostora, vzdrževanje higiene, zaščita pred insekti in glodavci …)pripraviti tradicionalne pripravke iz zelišč
 • pozna zahteve o ureditvi prostorov za predelavo zelišč ter pripravi delovni prostor in opremo za izdelavo tradicionalnih pripravkov  
 • pozna učinkovine posameznih zelišč in njihovo uporabo
 • pripravi repromaterial in surovine za tradicionalne pripravke ter pozna njihovo uporabo
 • izdeluje tradicionalne pripravke oziroma izdelke iz zelišč:
         -izvlečke iz zelišč v vodi, olju, kisu in žganju
         -zeliščne likerje
         -zeliščne pripravke na sladkorju in medu
         -zeliščne bonbone
         -zeliščne soli
         -zeliščna mazila in kreme
         -zeliščna mila in zeliščne šampone
         -zeliščne namaze
         -zeliščne sokove in napitke
         -zeliščne dišavne vrečke in blazine za obkladke in kopeli
 • pakira pripravke in izdelke v primerno embalažo in jo opremi skladno s pravilniki o označevanju
 • upošteva zakonodajo, ki se nanaša na pripravo in izdelavo prehranskih in kozmetičnih izdelkov

tržiti pridelana zelišča, tradicionalne pripravke in izdelke iz zelišč
 • spremlja in ugotavlja potrebe na trgu ter se odziva na tržne zahteve
 • izračuna lastno ceno
 • prodaja pridelke, izdelke in tradicionalne pripravke
 • uporablja poslovno dokumentacijo in sklepa pogodbe
 • skrbi za promocijo izdelkov in promocijski material
 • pridobiva nove stranke in skrbi za ohranitev starih strank
 • upošteva zakonodajo o predpakiranih živilih
 • upošteva zakonodajo o kozmetičnih proizvodih
 • upošteva drugo zakonodajo, vezano na trženje z zelišči in tradicionalnimi pripravki
Administrativna dela voditi evidence
 • vodi evidence o nabavi repromateriala in o delovnih opravilih (kolobar, gnojenje, varstvo, namakanje, parametri sušenja in skladiščenja …)
 • vodi evidenco sklenjenih pogodb
 • razume pomen in načine vodenja posameznih vrst evidenc
Zagotavljanje kakovosti zagotavljati in odgovarjati za kakovost lastnega dela ter pridelkov in izdelkov
 • zagotavlja kakovost dela na zeliščnem (kmečkem) gospodarstvu
 • zagotavlja kakovost pridelkov in izdelkov
 • zaveda se lastne odgovornosti in etičnosti pri zagotavljanju kakovosti izdelkov
 • gospodarno ravna s stroji, materiali in opremo
 • racionalno porablja energijo in čas
 • pozna postopke, ki zagotavljajo racionalnost dela
 • prideluje zelišča skladno s priporočili in načeli dobre pridelovalne prakse
Komunikacija komunicirati s strankami in strokovnimi službami
 • vzpostavlja kooperativen odnos s sodelavci
 • opravlja razgovore s strankami ter jim svetuje pri izbiri
 • sodeluje s predstavniki strokovnih služb
 • pozna in uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in potrebno programsko opremo na področju pridelovanja zelišč
 • upošteva načela etike, pravila poslovnega komuniciranja in timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varovati zdravje in okolje
 • skrbi za varovanje okolja
 • dela  skladno s predpisi o varovanju zdravja in okolja, vezanimi na  pridelavo in predelavo zelišč

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Janko Rode, KGZS
 • dr. Dušica Majer, KGZS
 • Milan Kalan, KGZS
 • Mitja Zupančič, KGZS
 • Jože Majes, Zeliščarska kmetija Plavica
 • mag. Jože Kukman, Samostan Stična
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Urška Marentič, CPI
 • Renata Bačvič, CPI
 • Majda Stopar, CPI

7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA

 • dr. Janko Rode, KGZS
 • dr. Dušica Majer, KGZS
 • Milan Kalan, Zeliščna kmetija Kalan


Koordinatorica pri reviziji poklicnega standarda
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.