Katalog

Naziv:

Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka (21500081)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka (2288642011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pečar restavratorski sodelavec/pečarka restavratorska sodelavka 2288642011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog ali opravljen mojstrski izpit iz pečarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog in
 • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju pečarstva in polaganja keramičnih oblog, ter
 • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi na terenu ali v simulirani situaciji  dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DeležNačrtovanje

Upoštevanje konservatorske doktrine ter tehnične in konservatorske dokumentacije

 

 

 

10

Posnetek obstoječega stanja

Priprava delovne risbe in šablon

Načrtovanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varovanja okoljaIzvedba

Ureditev delovnega mesta, orodij in pripomočkov za delo60

Pravilno in v pravilnem zaporedju izvajani delovni postopki:

Zaščita peči in delovišča pred pričetkom sanacije Razstavljanje in čiščenje peči. Rekonstrukcija pečiIzdelava replike pečnic

Dopolnjevanje keramične obloge in  izdelava replike manjkajočih delov obloge

Odstranjevanje, restavriranje in dopolnjevanje keramične obloge

Uporaba sredstev za delo skladno s tehnično-tehnološkimi pravili

Skladnost izdelka z načrtom

Ureditev delovnega mesta po končanem delu in sortiranje odpadkovDokumentacija

 

Tehnična popolnost in kakovost delovne skice

Vsebinska in tehnična popolnost dokumentiranja izvedenih del

 

10

 


Zagovor

Predstavitev izdelka:

·         Problematika posega

·         Utemeljitev uporabe materialov, delovnih sredstev in tehnoloških postopkov

·         Utemeljitev izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja


20

 

100

 

Izločilna merila

 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
 • prekoračitev svojih poklicnih kompetenc
 • poseganje v objekt kulturne dediščine ali njegov segment brez nadzora pooblaščene osebe
 • nesodelovanje s sorodnimi poklici in z drugimi strokovnjaki
 • kršenje predpisov in konvencij, ki urejajo varovanje kulturne dediščine

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • možnost opravljanja pečarskih in keramičarskih delavniških del  ali zagotoviti možnost dela na terenu, kadar je to mogoče

 • restavratorsko orodje in pribor
 • pečarsko in keramičarsko ročno orodje ter stroji
 • pribor za fotodokumentiranje
 • osnovni, pomožni in restavratorski materiali
 • možnost izvajanja simulacij: vzrokov in stopenj poškodovanosti pečarskih inkeramičarskih elementov; historičnih načinov obdelave in vgrajevanja; ročnega in strojnega izdelovanja; razstavljanja, obdelave in rekonstrukcije peči; ločevanja od podlage, obdelav in polaganja keramičnih oblog, zaščite elementov v vseh fazah dela; čiščenja in vzdrževanja; izdelave odlitkov in kopij pečarskih in keramičarskih elementov.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje)  s področja arhitekture ali restavratorstva ali gradbeništva ali zgodovine umetnosti ali naravoslovnih znanj z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine ter 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in
 • en član najmanj srednjo poklicno izobrazbo v programu Pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog in 10-letne delovne izkušnje na področju restavriranja keramike ali univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje)  s področja restavratorstva in pet let delovnih izkušenj s področja restavriranja keramike in
 • en član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje)  s področja arhitekture z 10-letnimi izkušnjami v načrtovanju in/ali izvedbi historičnih pečarskih in keramičarskih elementov.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
zaščiti objekt (peč z odprtim in zaprtim kuriščem) ter pečnice
 • zaščiti objekt pred nastajanjem poškodb pred in med posegom skladno s kulturnovarstvenimi pogoji, konservatorskim načrtom in drugimi navodili službe za varstvo kulturne dediščine
 • zaščiti delovno okolje in izdelke drugih strok pred poškodbami med posegom
 • zaščiti in vzdržuje objekt po posegu (utrjevanje, opazovanje ...)
 • zaveda se posledic nepravilne zaščite pečarskih elementov med posegom, med transportom in po posegu
 • transportira materiale in elemente
 • zaveda se posledic nepravilne zaščite neposredne okolice

zaščita peči in objekta pred začetkom del:
 • pregleda delovišče pred pričetkom del
 • odstrani nečistoče in obstoječo opremo v bližini peči
 • zaščiti stene pred poškodbami
 • zaščiti tlak pred poškodbami
 • izmeri obstoječo peč in nariše skico obstoječega stanja
 • izdela popis elementov peči ter ugotovi vzroke in število poškodb
 • izdela popis materiala in pomožnih sredstev za popravilo peči
izvaja postopek restavriranja peči (z odprtim in zaprtim kuriščem) ter pečnic
 • pripravi in uporablja osnovne in pomožne materiale za izvedbo restavratorskih posegov
 • čisti (mehansko in kemijsko) s sprotnim opazovanjem sprememb na originalu in svetovanjem sprememb restavratorskega programa
 • popravlja površinske in strukturne poškodbe
 • utrjuje površine (glazur, keramike, konstrukcije ...)
 • domodelira pečnice na poškodovanih mestih
 • tonira
 • izdeluje vzorce z izračuni skrčkov, izdeluje kopije, rekonstrukcije, nove pečnice
 • izdeluje pomožne konstrukcije za podpiranje peči med sanacijo
 • izdeluje pomožne konstrukcije za oblikovanje replik različnih elementov peči
 • ročno izdeluje, suši, žge in glazira pečnice
 • sestavlja, veže in zapolnjuje pečnice
 • popravlja, rekonstruira ali na novo izvede funkcionalne elemente peči skladno z restavratorskim programom del
čiščenje, pripravljanje peči na poseg  na izbranem objektu:
 • načrtuje in pojasni postopek čiščenja
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • pripravi peč na postopek restavriranja
 • ugotovi in pojasni poškodbe
 • določi sestavne elemente
 • predstavi predlog postopka restavriranja
 • predstavi načrt demontaže
 • oštevilči elemente
 • izvede začetek postopka
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto


razstavljanje peči na izbranem objektu:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • pripravi peč na razstavljanje
 • izdela načrt razstavljanja
 • oštevilči elemente
 • preventivno utrjuje elemente
 • izvede razstavljanje
 • čisti elemente
 • pripravi in zaščiti elemente  pred transportom
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
razstavlja - rekonstruira in transportira peči (z odprtim in zaprtim kuriščem)
 • dokumentira obstoječe stanje in vse faze posega
 • pripravlja načrte razstavljanja (označi in oštevilči vse elemente peči ali oblog, dokumentira)
 • pripravi objekt pred razstavljanjem (utrjuje, lepi)
 • odpira objekt, razstavlja in sestavlja elemente po sestavnih delih skladno z načrtom in označbami ter sprotno dokumentira potek razstavljanja
 • opozarja na nepredvidene najdbe
 • čisti razstavljene elemente
 • klasificira razstavljene elemente
 • zaščiti razstavljene elemente in izdela nove elemente za peči
 • vstavlja manjkajoče dele peči
 • izdeluje sidra, ojačitve, pripravlja materiale za montažo
 • pripravlja in izvaja transport
 • rekonstruira po načrtu in navodilih
 • dokumentira rekonstrukcijo peči
 • pozna historične tehnologije izdelave pečarskih konstrukcijskih elementov in sestavljanja peči
 • se zaveda možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
 • pozna tehnologije popravila oz. obnove pečarskih elementov s historičnimi in z drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna materiale in tehnologije izdelave pomožnih konstrukcij za sanacijo in izdelavo replik pečarskih elementov

rekonstruiranje delov peči:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • izdela načrt rekonstrukcije
 • izvede rekonstrukcijo
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto

dopolnjevanje keramične obloge, izdelava replike manjkajočih delov:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • pojasni poškodbe
 • pojasni izbor in način restavriranja glede na stopnjo poškodovanosti
 • zaščiti dele pred posegom
 • pripravi keramične obloge na a) dopolnjevanje, b) repliko
 • izvede dopolnjevanja v vseh slojih
 • predstavi predlog izvedbe glazur in toniranja
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
zaščiti obstoječe keramične obloge
 • zaščiti objekt pred in med posegom
 • zaščiti delovno okolje in izdelke drugih strok pred poškodbami med posegom
 • zaščiti in vzdržuje objekt po posegu (utrjevanje, opazovanje …)
 • se zaveda posledic nepravilne zaščite elementov peči med posegom in po posegu
 • izvaja transport materialov in elementov
zaščita keramične obloge:
 • pregleda obstoječe stanje keramične obloge
 • izdela popis nepoškodovanih in poškodovanih delov obloge
 • preveri oprijem keramične obloge s podlago
 • označi keramične ploščice, ki so odstopile od podlage ali so poškodovane
 • ugotovi razloge za poškodbe na oblogi
 • odstrani poškodovane dele obloge in zaščiti ostanek obstoječe obloge
 • odstrani vezno gradivo pod poškodovanimi deli obloge
izvaja postopke restavriranja keramičnih oblog skladno s konservatorskim in restavratorskim programom
 • pripravlja in uporablja osnovne, pomožne in restavratorske materiale za izvedbo restavratorskih posegov
 • grobo in fino čisti (mehansko – kemijsko) keramične obloge
 • opazuje spremembe na originalu in svetuje spremembe restavratorskega programa
 • utrjuje površine (glazure, keramike, konstrukcije …)
 • dopolnjuje keramične obloge na poškodovanih mestih
 • izdeluje replike keramičnih oblog (suši, žge, tonira in glazira)
 • izdeluje pomožne konstrukcije za podpiranje elementov med sanacijo in oblikovanje poškodovanih ter izdelavo replik različnih elementov keramične obloge
 • pripravlja podlage, jih utrjuje in opravlja druge posege v obstoječo podlago
 • polaga obloge ali dele oblog, lepi in stiči
izdelava replik:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
 • pojasni poškodbe
 • zaščiti obloge pred posegom
 • domodelira
 • pripravi kalup
 • pripravi materiale za odlivanje
 • izvede postopek izdelave keramične obloge
 • predstavi predlog izvedbe glazur
 • izvede toniranje
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
dopolnjuje pečnice, izdeluje replike manjkajočega dela - simulacija v delavnici: pripravljene različno poškodovane pečnice, materiali, orodja:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • pojasni poškodbe
 • pojasni izbor načina restavriranja glede na stopnjo poškodovanosti
 • zaščiti peč pred posegom
 • pripravi pečnice na: a) dopolnjevanje, b) repliko
 • izvede dopolnjevanje v vseh slojih
 • predstavi predlog izvedbe glazur in toniranja
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
ločuje od podlage, polaga in transportira keramične obloge
 • dokumentira obstoječe stanje in vse faze posega
 • pripravlja načrte ločevanja keramične obloge od podlage (označi in oštevilči vse elemente keramične obloge, dokumentira)
 • pripravi objekt pred posegom (utrjuje, lepi)
 • ločuje od podlage in polaga keramično oblogo po sestavnih delih skladno z načrtom in označbami
 • zaščiti elemente
 • pripravi in izvede transport
 • polaga po načrtu in navodilih restavratorskega programa del
 • dokumentira polaganja
 • pozna historične tehnologije izdelave keramičnih oblog
 • zaveda se možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
 • pozna tehnologije popravila oz. obnove keramičnih oblog s historičnimi in z drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za utrjevanje keramičnih oblog
 • pozna materiale in tehnologije priprave pomožnih konstrukcij za sanacijo in izdelavo replik keramičnih oblog ali njihovih segmentov

ločevanje keramične obloge od podlage na izbranem objektu – npr. fasadi ali na simulaciji v delavnici:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • priprava keramičnih oblog na ločitev obloge od podlage
 • zaščiti obloge pred posegom
 • oštevilči elemente
 • izvede preventivno utrjevanje
 • izvede začetek postopka ločevanja
 • izvede čiščenje elementov
 • pripravi in zaščiti elemente pred transportom
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
polaganje obnovljenih keramičnih oblog:
 • načrtuje in pojasni postopek dela
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • zaščiti originalne dele
 • zaščiti izdelke pred transportom
 • pripravi podlago
 • montira obnovljene podloge
 • utrjuje
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Fister, Peter in sod.: Boh-Pečnik, Nuša, Deu, Živa, Kavčič, Mateja, Lah, Ljubo: Arhitekturna identiteta 1., 2.
 • Fister, Peter: Umetnost stavbarstva na Slovenskem. DZS, Ljubljana, 1984.
 • Fister, Peter: Obnova in varstvo kulturne dediščine. Partizanska knjiga, Ljubljana, 1979.
 • Deu, Živa: Stavbarstvo slovenskega podeželja, značilno oblikovanje stanovanjskih hiš., Kmečki glas, Ljubljana, 2001.
 • Črepinšek, Maja: Prenova stavbne dediščine v Sloveniji (RES: publikacija Restavratorskega centra R Slovenije), Restavratorski center R Slovenije, Ljubljana, 1993.
 • Po poteh ljudskega stavbarstva, In the Footsteps of Vernacular Architecture in Slovenia, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1994.
 • Srednjeveška mesta, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1998.
 • Po poti baročnih spomenikov Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1992.
 • Ashurst, John & Nicola: Practical Building Conservation: Volume2- Brick, Terracotta and Earth, Gower Technical Press, Aldershot, 1988.
 • Jokilehto Jukka, Butterworth Heinemann: A History of Architectural Conservation. , Oxford, 1999.
 • Feilden, Bernard M: Conservation of Historic Buildings, Architectural Press, Oxford, 2001.
 • Reclam, jun. Philipp: Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken, Band 3, Glas, Keramik und Porzellan, Möbel, Intarsie und Rahmen, Lackkunst, Leder.. Stuttgart, 1986.
 • H. N. Abrams: Caring for your collections, Preserving and protecting your art and other collectibles. New York, 1992.
 • Jackson, Albert, Day, David: The antiques care & repair handbook, Dorling Kindersley Limited. London, 1984.
 • Larney Judith, Barrie and Jenkins: Restoring ceramics. London, 1975.
 • Philip Wilson Publishers: Sotheby's guide antiques and their prices worldwide. , London, 1989.
 • Rees, Yvonne: Stained glass and ceramics, practical home restoration, Ward Lock. London, 1996.
 • Buys, Susan, Oakley, Victoria: The conservation and restoration of ceramics, Butterworth Heinemann. Oxford, 1993.
 • Varstvo kulturne dediščine, dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/[20. 6. 2015]
 • Nasveti za lastnike, dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/nasveti-za-lastnike/ [20. 6. 2015]
 • Deu Živa et. al.: Identiteta hiš na Koroškem.Slovenj Gradec, 2009.
 • Gruber Brandner et.al.: Brezmejna doživetja stavbne dediščine Avstrijska Koroška-Gorenjska, Stavbna dediščina in kultura bivanja v Karavankah. Kranj, 2012; dostopno na: http://www.zvkds.si/media/images/publications/STAVBNA_DEDISCINA_-_prirocnik.pdf


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Janja Slabe, Narodni muzej Slovenije
 • Elena Simeonov, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Sol Mihelj, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Vesna Breskvar, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Koordinatorica pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič Krapež, CPI

14. Delovna skupina za revizijo Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Jožef Drešar, Gnom, d. o. o.
 • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Dušan Štepec, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije
 • Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo
 • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.