Poklicni standard

Naziv:

Pečar restavratorski sodelavec/pečarka restavratorska sodelavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka (21500081)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pečar restavratorski sodelavec/pečarka restavratorska sodelavka (22886420)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. vse faze del opravlja v sodelovanju in dogovoru s strokovnjaki službe za varstvo kulturne dediščine ter z drugimi izvajalci del na objektu,
 2. pri svojem delu upošteva strokovnjake, odgovorne za varstvo in ohranjanje kulturne dediščine ter zakonodajo s področja varstva kulturne dediščine,
 3. sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo ter normativne akte in druge zahteve službe za varstvo kulturne dediščine in skladno z njimi načrtuje svoje delo,
 4. demontira, rekonstruira, montira in izvaja transport elementov peči (z odprtim in zaprtim kuriščem),
 5. dopolnjuje manjkajoče dele na pečeh z odprtim in zaprtim kuriščem,
 6. ocenjuje vzroke in stopnjo poškodovanosti pečarskih keramičarskih izdelkov,
 7. zaščiti objekt/peč z odprtim in zaprtim kuriščem ter pečnice pred in med posegom ter po njem,
 8. izvaja restavriranje historičnih in novejših peči (z odprtim in zaprtim kuriščem) ter pečnic,
 9. izvaja postopke zaščite in restavriranja keramičnih oblog,
 10. ločuje od podlage, polaga in transportira keramične obloge,
 11. opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe pri načrtovanju, pripravljanju in med izvajanjem posega,
 12. fotodokumentira ključne faze posega.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela zbira podatke, informacije in dokumentacijo za izvedbo restavratorskih posegov
 • seznani se z restavratorskim programom in navodili za restavratorske posege
 • ocenjuje vzroke, vrste in obseg poškodovanosti
 • upošteva izsledke opravljenih analiz (vrste gline, poroznost, glazure, tehnologije izdelave)
 • pozna tehnike in pravila merjenja (zamenjava vrstnega reda)
 • meri in tehnično riše
 • grafično in foto dokumentira
 • uporablja arhivsko dokumentacijo, ustne vire, literaturo
 • pozna restavratorsko metodologijo
 • pozna organizacijo gradbišča
 • pozna osnovne principe organizacije racionalnega individualnega in skupinskega dela

načrtuje posege in tehnološke postopke
 • svetuje za delne strokovne odločitve
 • dokumentira obstoječe stanje
 • pomaga pri sondiranju
 • svetuje pri izbiri in pripravi osnovnih in pomožnih materialov
 • pozna tradicionalne tehnologije izdelave, zaščite in montaže peči ter polaganja keramičnih oblog
 • pozna sodobne nadomestne tehnologije in materiale za sanacijo peči in keramičnih oblog

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto na podlagi strokovnih zahtev službe za varstvo kulturne dediščine
 • nadzoruje in uravnava klimo (vlago, temperaturo, upošteva vremenske vplive v zvezi z delovnim okoljem)
 • pripravi varno delovno okolje za izvedbo delovnih postopkov
 • pozna principe organizacije transporta materialov in elementov
pripravi orodja in materiale za izvedbo posega
 • bere strokovne risbe, posnetke, opise in navodila za načrtovane restavratorske posege
 • izbira in pripravlja orodja ter materiale
 • načrtuje in pripravlja kalupe za replike posameznih kosov keramičnih ploščic
 • pripravlja varen transport v primeru razstavljanja peči (zaboji, palete ...)
 • pozna vlogo, položaj in način izvedbe posameznega elementa peči in keramičnih oblog
 • pozna uporabo, zaščito in kompatibilnost gradbenih materialov
 • pozna uporabo in zaščito materialov za peči in keramične obloge (keramično gradivo, veziva, malte, lepila …)
Operativna dela zaščiti objekt (peč z odprtim in zaprtim kuriščem) ter pečnice
 • zaščiti objekt pred nastajanjem poškodb pred in med posegom skladno s kulturnovarstvenimi pogoji, konservatorskim načrtom in drugimi navodili službe za varstvo kulturne dediščine
 • zaščiti delovno okolje in izdelke drugih strok pred poškodbami med posegom
 • zaščiti in vzdržuje objekt po posegu (utrjevanje, opazovanje ...)
 • zaveda se posledic nepravilne zaščite pečarskih elementov med posegom, med transportom in po posegu
 • transportira materiale in elemente
 • zaveda se posledic nepravilne zaščite neposredne okolice

izvaja postopek restavriranja peči (z odprtim in zaprtim kuriščem) ter pečnic
 • pripravi in uporablja osnovne in pomožne materiale za izvedbo restavratorskih posegov
 • čisti (mehansko in kemijsko) s sprotnim opazovanjem sprememb na originalu in svetovanjem sprememb restavratorskega programa
 • popravlja površinske in strukturne poškodbe
 • utrjuje površine (glazur, keramike, konstrukcije ...)
 • domodelira pečnice na poškodovanih mestih
 • tonira
 • izdeluje vzorce z izračuni skrčkov, izdeluje kopije, rekonstrukcije, nove pečnice
 • izdeluje pomožne konstrukcije za podpiranje peči med sanacijo
 • izdeluje pomožne konstrukcije za oblikovanje replik različnih elementov peči
 • ročno izdeluje, suši, žge in glazira pečnice
 • sestavlja, veže in zapolnjuje pečnice
 • popravlja, rekonstruira ali na novo izvede funkcionalne elemente peči skladno z restavratorskim programom del
razstavlja - rekonstruira in transportira peči (z odprtim in zaprtim kuriščem)
 • dokumentira obstoječe stanje in vse faze posega
 • pripravlja načrte razstavljanja (označi in oštevilči vse elemente peči ali oblog, dokumentira)
 • pripravi objekt pred razstavljanjem (utrjuje, lepi)
 • odpira objekt, razstavlja in sestavlja elemente po sestavnih delih skladno z načrtom in označbami ter sprotno dokumentira potek razstavljanja
 • opozarja na nepredvidene najdbe
 • čisti razstavljene elemente
 • klasificira razstavljene elemente
 • zaščiti razstavljene elemente in izdela nove elemente za peči
 • vstavlja manjkajoče dele peči
 • izdeluje sidra, ojačitve, pripravlja materiale za montažo
 • pripravlja in izvaja transport
 • rekonstruira po načrtu in navodilih
 • dokumentira rekonstrukcijo peči
 • pozna historične tehnologije izdelave pečarskih konstrukcijskih elementov in sestavljanja peči
 • se zaveda možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
 • pozna tehnologije popravila oz. obnove pečarskih elementov s historičnimi in z drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna materiale in tehnologije izdelave pomožnih konstrukcij za sanacijo in izdelavo replik pečarskih elementov

zaščiti obstoječe keramične obloge
 • zaščiti objekt pred in med posegom
 • zaščiti delovno okolje in izdelke drugih strok pred poškodbami med posegom
 • zaščiti in vzdržuje objekt po posegu (utrjevanje, opazovanje …)
 • se zaveda posledic nepravilne zaščite elementov peči med posegom in po posegu
 • izvaja transport materialov in elementov
izvaja postopke restavriranja keramičnih oblog skladno s konservatorskim in restavratorskim programom
 • pripravlja in uporablja osnovne, pomožne in restavratorske materiale za izvedbo restavratorskih posegov
 • grobo in fino čisti (mehansko – kemijsko) keramične obloge
 • opazuje spremembe na originalu in svetuje spremembe restavratorskega programa
 • utrjuje površine (glazure, keramike, konstrukcije …)
 • dopolnjuje keramične obloge na poškodovanih mestih
 • izdeluje replike keramičnih oblog (suši, žge, tonira in glazira)
 • izdeluje pomožne konstrukcije za podpiranje elementov med sanacijo in oblikovanje poškodovanih ter izdelavo replik različnih elementov keramične obloge
 • pripravlja podlage, jih utrjuje in opravlja druge posege v obstoječo podlago
 • polaga obloge ali dele oblog, lepi in stiči
ločuje od podlage, polaga in transportira keramične obloge
 • dokumentira obstoječe stanje in vse faze posega
 • pripravlja načrte ločevanja keramične obloge od podlage (označi in oštevilči vse elemente keramične obloge, dokumentira)
 • pripravi objekt pred posegom (utrjuje, lepi)
 • ločuje od podlage in polaga keramično oblogo po sestavnih delih skladno z načrtom in označbami
 • zaščiti elemente
 • pripravi in izvede transport
 • polaga po načrtu in navodilih restavratorskega programa del
 • dokumentira polaganja
 • pozna historične tehnologije izdelave keramičnih oblog
 • zaveda se možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
 • pozna tehnologije popravila oz. obnove keramičnih oblog s historičnimi in z drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za utrjevanje keramičnih oblog
 • pozna materiale in tehnologije priprave pomožnih konstrukcij za sanacijo in izdelavo replik keramičnih oblog ali njihovih segmentov

Administrativna dela dokumentira vse faze posega
 • izdela skice obstoječega stanja pred posegom
 • izdela popis in postopek del skladno s konservatorskim in z restavratorskim programom
 • sprotno dokumentira postopke dela (vodenje dnevnika, skiciranje, fotografiranje, izdelovanje načrtov)
 • arhivira dokumente skladno z zahtevami stroke in zakonodaje
 • pripravi podatke za restavratorsko poročilo
 • pripravi podatke za navodila za opazovanje in vzdrževanje objekta po posegu
 • opozarja na ključna in občutljiva mesta
 • pozna osnove stroke in zakonodajo o dokumentiranju in arhiviranju
 • sestavi enostavno poročilo
 • pozna načine in se zaveda pomena opazovanja in vzdrževanja objekta oz. njegovih segmentov po posegu
Komercialna dela pripravlja elemente ponudbene dokumentacije
 • pripravi podatke za predračun restavratorskih del
 • pripravi podatke za določanje cen
 • nabavi in skladišči gradiva za restavratorski poseg
 • pozna osnove gradbenih kalkulacij, normative dela in porabe materiala
Vodenje vodi pečarsko skupino pri izvedbi obnove
 • usmerja potek del delovne skupine
 • pozna potek in tehnološke metode obnove
 • pozna osnove organizacije dela
Zagotavljanje kakovosti kontrolira in zagotavlja kakovost in količino dela skladno z normativi in drugimi predpisi
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s proizvajalčevimi navodili
 • preverja kakovost materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverja natančnost meritev in oznak pred pričetkom del
 • prilagodi načine vgraditve materialov in konstrukcij razmeram na gradbišču
 • opravlja dela skladno z metodologijo, s programom in standardi varovanja kulturne dediščine
 • sprotno obvešča o novonastalih najdbah in zapletih pri načrtovanemu delu
 • opozarja na nove ugotovitve in spremembe med izvajanjem del
 • opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe
 • pozna normative, ki določajo količino in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna metode in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • pozna in upošteva pomen načrtovanega estetskega videza izdelka

Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • pregleduje, čisti, maže stroje, naprave in osebno orodje, in, opravlja manjša popravila le-teh oz. jih redno daje v popravilo
 • ostri ročno rezilno orodje
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • sprejema, razume in posreduje navodila o poteku dela
 • sprejema, razume in posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja tehnično izrazoslovje
sporazumeva se z odgovornimi in drugimi strokovnjaki za varstvo kulturne dediščine
 • dogovarja se s sodelujočimi strokovnjaki pri pripravi restavratorskega programa in izvedbe del
 • ravna skladno s poslovnim bontonom

Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču in delovišču
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu

varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • razvršča in ustrezno odlaga gradbene odpadke
 • uporablja škodljive snovi skladno s predpisi o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 1. Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 2. Janja Slabe, Narodni muzej Slovenije
 3. Elena Simeonov, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 4. Sol Mihelj, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 5. Vesna Breskvar, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 6. Marjan Škrjanec, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 7. Franci Žakelj, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 8. Tomaž Jenko, Pečarstvo Jenko
 9. Koordinator: Matjaž Praprotnik, CPI

7. Delovna skupina za revizijo poklicnega standarda

 1. Jožef Drešar, Gnom, d. o. o.
 2. Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 3. Dušan Štepec, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 4. Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije
 5. Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo
 6. Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 7. Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.