Katalog

Naziv:

Romski koordinator/romska koordinatorica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Romski koordinator/romska koordinatorica (14600051)

Klasius-P16:

Socialno delo in svetovanje (0923)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Romski koordinator/romska koordinatorica (2088064011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Romski koordinator/romska koordinatorica 20880640 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
 • dokazilo o znanju slovenskega jezika, ki ga kandidat/ka dokazuje s spričevalom slovenske osnovne šole ali z opravljenim izpitom iz znanja slovenščine na osnovni ravni in
 • dokazilo o znanju romskega jezika/dialekta, ki ga kandidat/ka dokazuje z izjavo/ referenčnim pismom organizacij, društev ipd.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČIN PREVERJANJA
 • Praktično preverjanje in zagovor

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

opredelitev namena aktivnosti/naloge

ustreznost priprave (izbor metod in pripomočkov ipd.)

10

Izvedba

komunikacijske sposobnosti (verbalne, neverbalne), funkcionalna pismenost

50

upoštevanje vrednot sožitja in multikulturnosti pri vključevanju Romov

poznavanje pomena in delovanja lokalnih organizacij, ki delujejo na področju vključevanja Romov

ustreznost izvedbe aktivnosti/naloge

samostojnost pri delu

Ustni zagovor

refleksija ter strokovna utemeljitev opravljene aktivnosti/naloge

40

nastop kandidata: odnos do dela, komunikacija

Izločilna merila

 • Ni izločilnih meril.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve
 • prilagoditev prostora in opreme
 • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva
 • prilagoditev ocenjevanja

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14 s spremembami).9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • gradivo z elementi romske kulture (npr. revije, knjige, članki, pesmi, slikanice …)
 • računalnik z dostopom do medmrežja

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 7 in 5 let delovnih izkušenj na področju izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva oz. kulture, od tega 2 leti z integracijo Romov in
 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 5 in 5 let delovnih izkušenj na področju izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva oz. kulture, od tega 3 leta z integracijo Romov in z znanjem romskega jezika/dialekta in
 • tretji član mora izpolnjevati merila, navedena v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sodeluje pri organizaciji in izvajanju programov v izobraževanju odraslih
 • sodeluje z organizatorji izobraževanja pri vključevanju romske kulture v različne izobraževalne programe
 • spremlja organizirane skupine odraslih Romov v sklopu izobraževalnih programov/projektov na obiskih različnih krajev in institucij
 • organizatorjem in izobraževalni instituciji posreduje informacije, ki so potrebne za medsebojno sodelovanje in organizacijo dejavnosti
 • v romskih naseljih zbira mnenja, predloge in informacije o izobraževalnih potrebah odraslih Romov in jih posreduje organizatorjem izobraževanj
 • informira pripadnike romske skupnosti v romskih naseljih o izobraževalni ponudbi izobraževanja odraslih
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • sodeluje pri reševanju različnih situacij, ki jih organizatorji izobraževanja ne morejo razrešiti brez sodelovanja romske skupnosti
 • spodbuja odrasle k vključevanju in rednemu obiskovanju izobraževalnih programov in drugih aktivnosti v okolju
 • informira Rome o možnostih vključevanja v različne oblike usposabljanja za delo
Opiše svojo vlogo pri organizaciji in izvajanju programov izobraževanja odraslih (po izboru komisije)
 • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
 • opiše, kako bi zbral informacije o izobraževalnih interesih odraslih Romov
 • predstavi izobraževalne interese odraslih Romov
 • predstavi vsaj tri načine sodelovanja z organizatorjem izobraževanja
 • določen program izobraževanja odraslih predstavi v romskem jeziku/dialektu
 • predstavi vsaj tri načine informiranja odraslih Romov o določeni izobraževalni ponudbi
 • za določeno usposabljanje za delo napiše kratek povzetek in ga uredi z urejevalnikom besedil
 • razloži, kako bi odrasle spodbujal za redno obiskovanje izobraževalnih aktivnosti
 • opiše, kako bi sodeloval pri reševanju kršitev pravil v izobraževalni instituciji

sodeluje z udeleženci izobraževanja, romskimi starši in s skrbniki romskih otrok ter z vzgojno-izobraževalnimi institucijami
 • po potrebi opravlja obiske na domu otrok na podlagi vabila/naročila pristojne službe
 • pomaga staršem oz. skrbnikom otrok pri komunikaciji s strokovnimi delavci šole/vrtca
 • osebno posreduje informacije, vabila, obvestila in ostala pisna gradiva staršem oz. skrbnikom otrok
 • seznanjen je z vključenostjo romskih otrok pri pouku
 • spodbuja starše oz. skrbnike otrok in otroke same k rednemu obiskovanju šole/vrtca
 • vključuje se pri organiziranju in izvajanju dejavnosti, ki jih v romskih naseljih organizirajo izobraževalne institucije
 • staršem in skrbnikom otrok predstavlja pomen izobraževanja za nadaljnje življenje in pridobitev poklica
 • pojasnjuje staršem pomen osebne urejenosti otrok in odraslih
 • pojasnjuje staršem pomen ureditve prostora za učenje doma
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • pozna značilnosti življenja romskih skupnosti
Opiše način sodelovanja s starši oz. skrbniki romskih otrok:
 • načrtuje in se pripravi
 • prebere vabilo in ga predstavi, kot bi ga predstavil romskim staršem
 • pove, kako bi starše oz. skrbnike romskih otrok motiviral za udeležbo na izbrani aktivnosti v šoli in kako bi jim predstavil namen in vsebino aktivnosti
 • predstavi pomen in potrebnost znanja za nadaljnje življenje in pridobitev poklica
 • opiše načine komunikacije med otrokovimi starši oz. skrbniki in šolo
 • opiše pomen zdravega načina življenja in higiene
 • na primeru skice prostora predlaga spremembe, ki bi omogočile otroku kotiček za domače učenje in opiše, kako bi staršem utemeljil potrebne spremembe

Opiše način sodelovanja z izobraževalnimi institucijami:
 • načrtuje in se pripravi na izvedbo aktivnosti
 • opiše načine komunikacije z izobraževalnimi institucijami
 • pove razloge, zakaj je zaključek šole pomemben za nadaljnje posameznikovo življenje
 • našteje možne prostočasne aktivnosti, ki se izvajajo v okviru izobraževalnih institucij
 • opiše, kako bi lahko sodeloval pri organizaciji aktivnosti v romskem naselju
sodeluje s pripadniki romske skupnosti, ki se ukvarjajo z romsko tematiko
 • sodeluje z romskim svetnikom z namenom obveščanja o stanju v romskih naseljih
 • sodeluje v organih in delovnih skupinah za romska vprašanja v lokalni skupnosti
 • obvešča lokalno skupnost o stanju v romskih naseljih in daje pobude za reševanje posameznih problemov
 • sodeluje z romskimi društvi in združenji v lokalni skupnosti
 • sodeluje z ostalimi romskimi koordinatorji
Opiše način sodelovanja s pripadniki romske skupnosti pri reševanju romske tematike
 • načrtuje in se pripravi
 • opiše romsko problematiko v lokalni skupnosti
 • opiše vlogo romskega svetnika in predstavnikov romske skupnosti
 • našteje romska društva v lokalni skupnosti, združenja na nacionalni ravni in njihove osnovne dejavnosti
 • na primeru predstavi, kako bi pristojni instituciji predstavil problem in pobudo za rešitev
 • opiše načine sodelovanja z ostalimi romskimi koordinatorji
 • našteje občinske organe za romska vprašanja in opiše načine sodelovanja z njimi
 • poišče informacije o delovanju vsaj enega romskega  društva  na medmrežju
 • predstavi možnosti uporabe sodobne informacijsko- komunikacije tehnologije
 • zagotavlja kakovost izvedbe
sodeluje s Centrom za socialno delo, z Zdravstvenim domom, Zavodom za zaposlovanje, Rdečim križem, s Karitasom in z drugimi organizacijami
 • pomaga odraslim Romom pri komunikaciji (pisni in ustni) z različnimi institucijami na področju izobraževanja, uprave, socialnega varstva, humanitarne dejavnosti in zdravstva
 • obvešča pristojne službe o izrednih dogodkih in dejavnostih v romskih naseljih
 • obvešča pristojne institucije o težavah/potrebah/posebnostih posameznih romskih družin
 • obvešča starše oz. skrbnike otrok o razpisih in javnih pozivih in jim pomaga pri izpolnjevanju obrazcev
 • pomaga pri razdeljevanju materialne in nematerialne pomoči za otroke in odrasle
 • razume način delovanja javnih in drugih organizacij
 • pozna organizacije v okolju, ki lahko Romom nudijo pomoč ter jim s poznavanjem življenja v naselju pomaga pri odločitvah
 • oceni naravo in resnost posameznih situacij in odnosov med Romi
 • svetuje odraslim Romom o primernem odnosu in komuniciranju v uradnih institucijah
Opiše sodelovanje s posameznimi institucijami
 • poišče na medmrežju koristne informacije za Rome in pripravi obvestilo o tem
 • pove, kako bi zbrane informacije predstavil  Romom
 • izpolni izbrani obrazec
 • izpolni določen obrazec za zagotavljanje materialne ali nematerialne pomoči in pove, kako bi ga vložil
 • pove, kje in na kakšen način lahko posameznik pridobi in pripravi priporočila za zaposlitev
 • opiše vlogo določene institucije v okolju, ki nudi pomoč otrokom in odraslim pripadnikom romske skupnosti
 • opiše načine ustrezne komunikacije v uradnih institucijah in predstavi najpogostejša neprimerna ravnanja
 • pove, kako in zakaj bi Rome navajal k urejenemu domu in okolici
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • spodbuja zdrav življenjski slog
 • predstavi možnosti uporabe sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije
 • zagotavlja kakovost izvedbe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava Republike Slovenije (65. člen).
 • Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07).
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
 • Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17).
 • Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K).
 • Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – ZIO-1).
 • Nacionalni program ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017?2021 (področje izobraževanja).
 • Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v RS (2004, dopolnjena v 2011).
 • Štrukelj, Pavla: Tisočletne podobe nemirnih nomadov ? Zgodovina in kultura Romov v Sloveniji. Družina, Ljubljana, 2004.
 • Evropa, Slovenija in Romi: zbornik referatov na mednarodni konferenci v Ljubljani, 15. februarja 2002. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2002.
 • Bohte, Irena in Žagar, Nada (ur.): Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI) – zbornik projekta. ZIK Črnomelj, Črnomelj, 2011.
 • Brezovar, Darja in Gašperšič, Marjeta (ur.): Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II (UVRVI II) – zbornik projekta. Ljudska univerza Kočevje, Kočevje, 2012.
 • Baranja, Samanta: Amari čhib/Naš jezik - Slovnica prekmurske romščine. Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2013.
 • Romani čhib II = Romski jezik II. Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota, , 2006.
 • Jager, Jerneja in Baranja, Samanta: Katalog literature, ki prispeva k jezikovnemu razvoju otrok Romov. Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2015.  
 • Periodične publikacije in mediji:
­-romski radio Romic
­-časopis Romano Them (Zveza Romov Slovenije)
­-romska radijska oddaja Naše poti (Radio Slovenija)
­-romska televizijska oddaja So vakeres?/Kaj govoriš? (RTV SLO)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Meta Gašperšič, Razvojno-izobraževalni center NM
 • Jasna Ignjatič, OŠ Bršljin
 • Irena Fišter, OŠ Bršljin
 • dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo
 • mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo, OE NM
 • Alenka Pavlovec, MŠŠ
 • dr. Vera Klopčič, Inštitut za narodnostna vprašanja
 • Mitja Bulič,
 • dr. Tatjana Vonta, Pedagoški Inštitut
 • dr. Suzana Čurin, Ministrstvo za kulturo
 • mag. Irena Hlača, OŠ Šmihel
 • Nada Krašovec-Klančar, CSD Metlika
 • Alan Jurakovič, Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska Sobota
 • Goran Serec, RRA Mura
 • Petar Brezić, SPTŠ Murska Sobota
 • Ludvik Sukič, SPTŠ Murska Sobota
 • Jožef Škalič, OŠ Kuzma
 • Drago Šiftar, Mestna občina Murska Sobota
 • mag. Nada Žagar, ZIK Črnomelj
 • Anton Hudorovac, R. S. Črnomelj
 • Danica Ošlaj, MDDSZ
 • Maja Vižin, Urad vlade RS za narodnosti
 • Tjaša Plohl, Urad vlade RS za narodnosti

Koordinacija pri pripravi kataloga:
 • Bojana Sever, CPI;
 • Barbara Velkov, CPI

14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Dženi Rostohar, OŠ Leskovec pri Krškem
 • Barbara Kejžar, CŠOD
 • Milena Petek, CŠOD
 • Lilijana Štefanič, Občina Kočevje
 • Darja Brezovar, OŠ Bršljin
 • Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI   

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.