Poklicni standard

Naziv:

Romski koordinator/romska koordinatorica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Romski koordinator/romska koordinatorica (14600051)

Klasius-P16:

Socialno delo in svetovanje (0923)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Romski koordinator/romska koordinatorica (20880640)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:
 1. načrtovati in organizirati svoje delo v sodelovanju s pristojnimi v lokalnih organizacijah
 2. zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju
 3. racionalno uporabljati energijo, material in čas ter spodbujati zdrav življenjski slog
 4. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 5. sodelovati pri organizaciji in izvajanju programov v izobraževanju odraslih
 6. sodelovati z udeleženci izobraževanja, romskimi starši in skrbniki romskih otrok ter vzgojno-izobraževalnimi institucijami
 7. sodelovati s pripadniki in predstavniki romske skupnosti ter z društvi in združenji, ki se ukvarjajo z romsko tematiko
 8. sporazumevati se s posamezniki in z institucijami na področjih socialnega vključevanja
 9. upoštevati in spoštovati multikulturnost, ki temelji na spoštovanju različnosti, sožitju in premagovanju predsodkov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pripravi in načrtuje lastno delo in delo skupine
 • sodeluje z vrtci in s šolami in po potrebi z drugimi institucijami pri načrtovanju dela
 • sodeluje pri reševanju različnih situacij, ki jih vrtec/šola/druga institucija ne morejo razrešiti brez sodelovanja romske skupnosti
 • upošteva načela timskega dela
 • komunicira tako z romsko kot večinsko skupnostjo
Operativna dela sodeluje pri organizaciji in izvajanju programov v izobraževanju odraslih
 • sodeluje z organizatorji izobraževanja pri vključevanju romske kulture v različne izobraževalne programe
 • spremlja organizirane skupine odraslih Romov v sklopu izobraževalnih programov/projektov na obiskih različnih krajev in institucij
 • organizatorjem in izobraževalni instituciji posreduje informacije, ki so potrebne za medsebojno sodelovanje in organizacijo dejavnosti
 • v romskih naseljih zbira mnenja, predloge in informacije o izobraževalnih potrebah odraslih Romov in jih posreduje organizatorjem izobraževanj
 • informira pripadnike romske skupnosti v romskih naseljih o izobraževalni ponudbi izobraževanja odraslih
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • sodeluje pri reševanju različnih situacij, ki jih organizatorji izobraževanja ne morejo razrešiti brez sodelovanja romske skupnosti
 • spodbuja odrasle k vključevanju in rednemu obiskovanju izobraževalnih programov in drugih aktivnosti v okolju
 • informira Rome o možnostih vključevanja v različne oblike usposabljanja za delo
sodeluje z udeleženci izobraževanja, romskimi starši in s skrbniki romskih otrok ter z vzgojno-izobraževalnimi institucijami
 • po potrebi opravlja obiske na domu otrok na podlagi vabila/naročila pristojne službe
 • pomaga staršem oz. skrbnikom otrok pri komunikaciji s strokovnimi delavci šole/vrtca
 • osebno posreduje informacije, vabila, obvestila in ostala pisna gradiva staršem oz. skrbnikom otrok
 • seznanjen je z vključenostjo romskih otrok pri pouku
 • spodbuja starše oz. skrbnike otrok in otroke same k rednemu obiskovanju šole/vrtca
 • vključuje se pri organiziranju in izvajanju dejavnosti, ki jih v romskih naseljih organizirajo izobraževalne institucije
 • staršem in skrbnikom otrok predstavlja pomen izobraževanja za nadaljnje življenje in pridobitev poklica
 • pojasnjuje staršem pomen osebne urejenosti otrok in odraslih
 • pojasnjuje staršem pomen ureditve prostora za učenje doma
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • pozna značilnosti življenja romskih skupnosti
sodeluje s pripadniki romske skupnosti, ki se ukvarjajo z romsko tematiko
 • sodeluje z romskim svetnikom z namenom obveščanja o stanju v romskih naseljih
 • sodeluje v organih in delovnih skupinah za romska vprašanja v lokalni skupnosti
 • obvešča lokalno skupnost o stanju v romskih naseljih in daje pobude za reševanje posameznih problemov
 • sodeluje z romskimi društvi in združenji v lokalni skupnosti
 • sodeluje z ostalimi romskimi koordinatorji
sodeluje s Centrom za socialno delo, z Zdravstvenim domom, Zavodom za zaposlovanje, Rdečim križem, s Karitasom in z drugimi organizacijami
 • pomaga odraslim Romom pri komunikaciji (pisni in ustni) z različnimi institucijami na področju izobraževanja, uprave, socialnega varstva, humanitarne dejavnosti in zdravstva
 • obvešča pristojne službe o izrednih dogodkih in dejavnostih v romskih naseljih
 • obvešča pristojne institucije o težavah/potrebah/posebnostih posameznih romskih družin
 • obvešča starše oz. skrbnike otrok o razpisih in javnih pozivih in jim pomaga pri izpolnjevanju obrazcev
 • pomaga pri razdeljevanju materialne in nematerialne pomoči za otroke in odrasle
 • razume način delovanja javnih in drugih organizacij
 • pozna organizacije v okolju, ki lahko Romom nudijo pomoč ter jim s poznavanjem življenja v naselju pomaga pri odločitvah
 • oceni naravo in resnost posameznih situacij in odnosov med Romi
 • svetuje odraslim Romom o primernem odnosu in komuniciranju v uradnih institucijah
Administrativna dela pripravlja poročila o delu
 • evalvira in poroča o svojem delu
 • izpolnjuje obrazce
 • uporablja osnovne, sodobne računalniške programe

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • spoštuje varovanje osebnih podatkov
 • zavezan je molčečnosti
 • uporablja osnovne mediacijske veščine v konfliktnih situacijah
 • se usposablja in samoizobražuje
 • izbira primeren način komuniciranja za reševanje posameznih nalog
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje ter požarno varnost
 • upošteva navodila za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost
 • navaja na pravilno ločevanje odpadkov
 • navaja na varčno ravnanje z naravnimi viri in energijo
 • opozarja na posledice nezdravega načina življenja in neurejenosti bivalnega prostora na zdravje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Meta Gašperšič, Razvojno-izobraževalni center NM
 • Jasna Ignjatič, OŠ Bršljin
 • Irena Fišter, OŠ Bršljin
 • Dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo
 • Mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo, OE NM
 • Alenka Pavlovec, MŠŠ
 • Dr. Vera Klopčič, Inštitut za narodnostna vprašanja
 • Mitja Bulič
 • Dr. Tatjana Vonta, Pedagoški Inštitut
 • Dr. Suzana Čurin, Ministrstvo za kulturo
 • Mag. Irena Hlača, OŠ Šmihel
 • Nada Krašovec-Klančar, CSD Metlika
 • Alan Jurakovič, Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska Sobota
 • Goran Serec, RRA Mura
 • Petar Brezić, SPTŠ Murska Sobota
 • Ludvik Sukič, SPTŠ Murska Sobota
 • Jožef Škalič, OŠ Kuzma
 • Drago Šiftar, Mestna občina Murska Sobota
 • Mag. Nada Žagar, ZIK Črnomelj
 • Anton Hudorovac, R.S. Črnomelj
 • Danica Ošlaj, MDDSZ
 • Maja Vižin, Urad vlade RS za narodnosti
 • Tjaša Plohl, Urad vlade RS za narodnosti

Koordinatorica:
 • Barbara Velkov, CPI

Koordinatorica:
 • Bojana Sever, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Dženi Rostohar, OŠ Leskovec pri Krškem
 • Barbara Kejžar, CŠOD
 • Milena Petek, CŠOD
 • Lilijana Štefanič, Občina Kočevje
 • Darja Brezovar, OŠ Bršljin
 • Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.