Katalog

Naziv:

Operater/operaterka strojev za produkcijski digitalni tisk

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

19.5.2015

Predhodniki:

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater/operaterka strojev za produkcijski digitalni tisk (2074057011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Operater/operaterka strojev za produkcijski digitalni tisk 2074057011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • vsaj osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska ali
 • vsaj srednješolska izobrazba in dve leti delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska ali
 • vsaj poklicna šola grafične smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

    4.1. POTRJEVANJE
    V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti
    in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

    V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge
    za preverjanje.

    4.2. NAČINI PREVERJANJA

    Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje del z zagovorom.

5. Merila preverjanja

    Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

    natančnost in doslednost pri izvajanju nalog
    obvladovanje določenega zaporedja delovnih in tehnoloških operacij
    priprava delovnih sredstev in delovnega okolja
    upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
    racionalna uporaba materiala in energije
    skladnost izvedbe z načrtom

    Izločilna merila:

    nepoznavanje tehnologije produkcijskega digitalnega tiska
    neupoštevanje predpisov iz varstva pri delu
    neobvladovanje zaporedja opravil tehnološkega postopka
    neskladnost izvedbe z načrtom

    Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa:  
 

Področje ocenjevanja

 

Delež  (%)

 

načrtovanje in priprava naloge

10

izvedba

50

dokumentacija

10

ustni zagovor

30
6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

    Uporabljajo se prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve
 • prilagoditev prostora in opreme
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva
 • prilagoditev ocenjevanja

    Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za
    kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Produkcijsko okolje: grafična delovna postaja (računalnik z aplikacijami za grafično pripravo/oblikovanje, produkcijski digitalni tiskarski stroj (z RIP-vmesnikom in z možnostjo dodelave), prilagojen medij za produkcijski digitalni tiskarski stroj, material za dodelavo.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:

 • en član najmanj višješolsko izobrazbo grafične smeri  in 5 let delovnih izkušenj na področju produkcijskega digitalnega tiska,
 • en član najmanj srednješolsko izobrazbo grafične smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja produkcijskega digitalnega tiska,
 • en član najmanj srednješolsko izobrazbo grafične smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja grafične priprave ali tiska ali dodelave.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
uporablja predloge (slike, tekst, ...) v vektorski grafiki in bitni grafiki za izrez
 • izriše vektorske grafike
 • obdeluje bitno zapisano slikovno gradivo
 • zapisuje in arhivira podatke
 • razume pomen in uporabnost vektorske grafike
 • pozna programe za vektorsko grafiko
Oblikuje tiskovino za končni izdelek (po izboru komisije)

 • pripravi se na delo
 • pridobi tehnične podatke od naročnika
 • preveri kakovost bitne grafike
 • grafično korektno izdela prelom in razporejanje strani oziroma postavitev grafičnih elementov v tiskovine (vektorske in bitne predloge v celoto)
 • predstavi način komunikacije  z vsemi sodelujočimi v projektu
 • izdelek predstavi naročniku
 • uporablja protokole za prenos podatkov
 • preverja oziroma uporablja instrumente za vrednotenje in nadzorne elemente v tisku (nadzorni klin)
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
prilagaja datoteke za tisk
 • sprejema in pregleduje vhodne podatke ter gradiva
 • ureja gradiva za nadaljnjo obdelavo
 • izbere ustrezen grafični program in postopek dela
 • pripravlja podatke za prenos na sistem
 • zapisuje in arhivira podatke za različne prenose
 • skrbi za urejen in dogovorjen podatkovni sistem na mreži
 • obvlada značilnosti tiskarskih tehnik
 • zna uporabljati različne formate grafičnih datotek
 • pozna programsko opremo za postavitev strani
 • obvlada različne barvne modele in razume barvne profile
 • obvlada tehnike, pomen in vlogo poskusnih odtisov v grafičnem procesu
 • razume pomen arhiviranja podatkov in urejenost podatkov
Prilagodi datoteko za tisk (po izboru komisije)

 • pripravi se na delo
 • uporablja protokole za prenos podatkov
 • zapiše in optimizira datoteke za tisk
 • pripravi in utemelji izvlečke za tisk in poskusni odtis (barvno upravlja in nadzoruje)
 • prenaša datoteke na sistem
 • izdela razporeditveni načrt (impozicija)
 • prilagodi datoteke za dodelavo (po potrebi)
 • preverja oziroma uporablja instrumente za vrednotenje in nadzorne elemente v tisku (nadzorni klin)
 • predstavi način komunikacije z naročnikom
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri deluuporablja rastrsko procesno (RIP - Raster Image processor) opremo
 • prilagaja vhodne podatke za rastrsko procesno (RIP) obdelavo podatkov
 • obvlada nastavitve na rastrski procesni (RIP) opremi
 • obvlada sistem barvnega upravljanja na rastrsko procesni (RIP) opremi
 • izdela poskusni odtis
 • tiska z rastrsko procesno (RIP) opremo
 • zapisuje in arhivira podatke za različne prenose
 • skrbi za urejen in dogovorjen podatkovni sistem na mreži
 • zna uporabljati in pretvarjati različne formate grafičnih datotek za rastrsko procesno (RIP) opremo
 • pozna delovanje različnih vrst rastrske procesne (RIP) opreme
 • pozna pomen poskusnega odtisa
 • obvlada različne barvne modele
 • obvlada barvne profile
 • razume pomen arhiviranja podatkov in urejenosti podatkov
Odpre podatke ter krmili (upravlja) znotraj RIP procesne opreme

 • pripravi se na delo
 • upravlja s PDF-izvlečki za rastrsko procesno obdelavo
 • optimizira PDF-izvlečke
 • po potrebi korigira elemente znotraj PDF-datotečne kapsule (enote)
 • določi parametre rastrsko procesnega sistema  (RIP): barvno upravljanje, linijatura, koti rastra, FM/AM raster,…
 • rastrsko reproducira za različne izhodne naprave
 • izdela poskusni odtis s pomočjo RIP
 • po potrebi izdela digitalno tiskovno formo s pomočjo RIPizdela podatke za nadaljnjo proizvodnjo oziroma omreženo tiskarno (CIP, JDF …)
 • izdela delovni tok rastrsko procesnega postopka (vhodne/izhodne mape z referenčnimi nastavitvami)
 • preverja oziroma uporablja instrumente za vrednotenje in nadzorne elemente v tisku (nadzorni klin)
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
barvno upravlja reprodukcijski proces
 • upravlja z vhodnimi in izhodnimi barvnimi profili
 • izdela umerjanje (kalibracijo) digitalnega tiskarskega stroja za pravilno barvno upodabljanje
 • ureja barvne nastavitve digitalnega tiskarskega stroja
 • izdela barvne profile za različne tiskovne materiale
 • pozna pomen barvnih profilov
 • umerja vhodno-izhodne naprave
 • obvlada barvne nastavitve digitalnega tiskarskega stroja
 • obvlada programsko opremo za izdelovanje barvnih profilov
 • pozna karakteristike različnih materialov za tisk
 • obvlada merilne instrumente za izdelavo barvnih profilov
Uporablja napredne funkcije in opremo barvnega upravljanja


 • pripravi se na delo
 • po potrebi izdela barvni opis in ga integrira v RIP-sistem (za različne naprave, materiale)
 • uporabi oz. opiše standardne barvne opise za izvedbo standardnih tiskarskih postopkov
 • uporabi standardne barvne profile glede na standardne tiskovne materiale
 • po potrebi izdela nov barvni profil ali s prilagajanjem nastavitev RIP-sistema zagotovi standardni tiskarski odtis
 • izvede umerjanje vseh vezanih naprav v delovnem procesu (produkcijski tiskalniki, monitorji …)
 • po potrebi uporabi spektrofotometer in podobne umeritvene naprave
 • preverja oziroma uporablja instrumente za vrednotenje in nadzorne elemente v tisku (nadzorni klin)
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
tiska v tehniki digitalnega tiska na produkcijskem digitalnem tiskarskem stroju velikega formata
 • nastavi digitalni tiskarski stroj skladno s standardi in navodili proizvajalca
 • nastavi rastrsko procesno (RIP) opremo za krmiljenje digitalnega tiskarskega stroja
 • pripravi digitalni tiskarski stroj in rastrsko procesno (RIP) opremo za tiskanje
 • uporablja sistem za barvno upravljanje na digitalnem tiskarskem stroju
 • tiska v tehniki digitalnega tiska
 • pozna tehnologije digitalnega tiska velikih formatov
 • pozna rastrsko procesno (RIP) opremo za krmiljenje velikoformatnega digitalnega tiskarskega stroja
 • pozna delo z digitalnim velikoformatnim tiskarskim strojem
 • pozna področja uporabe tehnologij digitalnega tiska velikega formata
 • pozna materiale za tisk na digitalnih tiskarskih strojih velikega formata
Tiska z naprednimi nastavitvami na produkcijskem digitalnem tiskarskem stroju velikega formata

 • organizira lastno delo in delo skupine ter določi čas za zagotovitev realizacije vseh naročil
 • razloži načine kontrole procesov
 • ustrezno umesti tiskovni material
 • uporabi oz. opiše vrste tiskovnih materialov, združljivih s tiskarskim produkcijskim sistemom
 • programsko in strojno barvno umeri napravo
 • programsko in strojno umeri (pripravi) sistem vlaganja papirja za obojestranski tisk
 • po potrebi izdela barvni profil za zagotovitev standardnega izpisa
 • uporabi spektrofotometer ali druge umeritvene naprave oziroma postopke
 • nastavi stroj z integriranimi moduli dodelave
 • po potrebi ročno nastavi dodelavna orodja
 • definira parametre za samodejno nastavitev integriranih dodelavnih modulov
 • programsko in strojno nastavi izhodne naprave (navijalci, izlagalci …)
 • natisne tiskovino v načinu transakcijskega oziroma variabilnega tiska
 • upravlja s transakcijskimi oziroma variabilnimi podatki
 • odpravi zastoje
 • izvede oziroma opiše osnovna vzdrževalna dela in s tem zagotavlja razpoložljivost stroja
 • preverja oziroma uporablja instrumente za vrednotenje in nadzorne elemente v tisku (nadzorni klin)
 • predstavi način komunikacije z naročnikom
 • arhivira izpise tekom naklade
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
tiska v tehniki digitalnega tiska na produkcijskem digitalnem tiskarskem stroju za transakcijski in produkcijski tisk
 • nastavi digitalni tiskarski stroj skladno s standardi in navodili proizvajalca
 • nastavi rastrsko procesno (RIP) opremo za krmiljenje digitalnega tiskarskega stroja
 • programira tiskanje variabilnih podatkov na digitalnem tiskarskem stroju
 • pripravi digitalni tiskarski stroj in rastrsko procesno (RIP) opremo za tiskanje
 • uporablja sistem barvnega upravljanja na digitalnem tiskarskem stroju
 • tiska variabilne podatke na digitalnem tiskarskem stroju
 • tiska promocijske tiskovine na digitalnem tiskarskem stroju
 • pozna tehnologije transakcijskega in promocijskega digitalnega tiska
 • pozna osnove programiranja tiskanja variabilnih podatkov
 • pozna rastrsko procesno (RIP) opremo za tiskanje variabilnih podatkov tiskovin
 • pozna delo z digitalnim tiskarskim strojem za transakcijski in promocijski tisk
 • pozna področja uporabe tehnologij digitalnega transakcijskega in promocijskega tiska
 • pozna materiale za transakcijski in promocijski tisk
Tiska z naprednimi nastavitvami  na produkcijskem digitalnem tiskarskem stroju za transakcijski in promocijski tisk

 • organizira lastno delo in delo skupine ter določi čas za zagotovitev realizacije vseh naročil
 • razloži načine kontrole procesov
 • ustrezno umesti tiskovni material
 • uporabi oz. opiše vrste tiskovnih materialov, združljivih s tiskarskim produkcijskim sistemom
 • programsko in strojno barvno umeri napravo
 • programsko in strojno umeri (nastavi) sistem vlaganja papirja za obojestranski tisk
 • po potrebi izdela barvni profil za zagotovitev standardnega izpisa
 • uporabi  spektrofotometer ali druge umeritvene naprave oziroma postopke
 • nastavi stroj z integriranimi moduli dodelave
 • po potrebi ročno nastavi dodelavna orodja
 • definira parametre za samodejno nastavitev integriranih dodelavnih modulov
 • programsko in strojno nastavi izhodne naprave (navijalci, izlagalci …)
 • natisne tiskovino v načinu transakcijskega oziroma variabilnega tiska
 • upravlja s transakcijskimi oziroma variabilnimi podatki
 • odpravi zastoje
 • izvede oziroma opiše osnovna vzdrževalna dela in s tem zagotavlja razpoložljivost stroja
 • preverja oziroma uporablja instrumente za vrednotenje in nadzorne elemente v tisku (nadzorni klin)
 • predstavi način komunikacije z naročnikom
 • arhivira izpise tekom naklade
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
izrezuje samolepilne folije in druge materiale na rezalniku
 • sprejema in pregleduje vhodne podatke ter gradiva
 • nastavi rezalnik skladno s standardi in navodili proizvajalca
 • ureja gradiva za nadaljnjo obdelavo
 • izbere ustrezen program in postopek dela
 • izdela poskusni izrez
 • izreže samolepilno folijo ali druge materiale na rezalniku
 • pripravi izrezano folijo ali druge materiale za montažo
 • zna uporabljati različne formate grafičnih datotek
 • zna uporabljati velikoformatni rezalnik
 • pozna programsko opremo za postavitev izreza
 • obvlada značilnosti rezalnih tehnik
 • razume pomen arhiviranja podatkov in urejenosti podatkov
 • skrbi za urejen in dogovorjen podatkovni sistem na mreži
Izreže material na rezalniku

 • ustrezno umesti material v samostoječe ali integrirane rezalne enote
 • uporabi oz. opiše različne materiale različnih dimenzij
 • prilagodi razrez glede na material
 • izbere pravilen material glede na končni izdelek oz. na način izreza ob upoštevanju medsebojne združljivosti materialov
 • odpravi zastoje
 • izvede oziroma opiše osnovna vzdrževalna dela, predvsem na rezalnih orodjih in s tem zagotavlja konsistentno kvaliteto dodelave
 • preverja/uporablja instrumente za vrednotenje in nadzorne elemente v tisku (nadzorni klin)
 • predstavi način komunikacije z naročnikom
 • shrani uporabljene podatke, vzorce in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
dodeluje tiskovine velikega formata
 • kašira tiskovine
 • dodeluje tiskovine na končni format
 • pripravlja izreze iz folije za dokončno montažo
 • opremlja stojala mobilnega marketinga s tiskovinami
 • pozna tehnike kaširanja tiskovin
 • zna uporabljati laminator
 • pozna različne materiale za hladno/vročo laminacijo
 • zna delati z rezalnikom za končni format
 • pozna postopke vpenjanja tiskovine v različna stojala mobilnega marketinga
Dodela izdelek do končne oblike v velikoformatni tehniki

 • uporabi pravilen material glede na  združljivost materialov med seboj za primer kaširanja, plastificiranja, laminiranja
 • nastavi različne sisteme dodelave (integrirane ali samostoječe)
 • pripravi tiskovine za morebitno montažo na terenu
 • odpravi zastoje
 • izvede oziroma opiše osnovna vzdrževalna dela na dodelavnih strojih oziroma enotah
 • preverja oziroma uporablja instrumente za vrednotenje in nadzorne elemente v tisku (nadzorni klin)
 • predstavi način komunikacije z naročnikom
 • shrani uporabljene podatke, vzorce in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja

dodeluje transakcijske in promocijske tiskovine
 • dodeluje transakcijske tiskovine (računalniške obrazce)
 • dodeluje promocijske tiskovine (prospekte, kataloge, koledarje)
 • dodeluje v tehniki knjigoveške dodelave
 • pripravlja končne izdelke digitalnega transakcijskega in promocijskega tiska za dostavo kupcu ali končnemu uporabniku
 • pozna dodelavne operacije (rezanje, perforiranje, zgibanje, trganje, znašanje, izsekovanje, leplenje ...) pri dodelavi transakcijskih in promocijskih tiskovin
 • pozna osnovne tehnike knjigoveške dodelave
 • pozna pravila za naslavljanje, sortiranje, pakiranje in pošiljanje tiskovin kupcu ali končnemu naročniku
Dodela tiskovine transakcijskih in promocijskih tiskovin do končnega izdelka

 • dodela tiskovine v načinu dodelave transakcijskih (luknjanje, perforiranje, razrez) in drugih dokumentov (različne vezave)
 • nastavi dodelavne module ali neodvisne stroje dodelave
 • pravilno izbere material glede na združljivost materialov med seboj za primer kaširanja, plastificiranja, laminiranja, vezave
 • veže v primernem načinu vezave oz. opiše vrste vezave (trda, lepljena …)
 • opiše oz. posredno in neposredno izvede naslavljanje
 • izvede nadzor naslavljanja
 • pripravi pošiljke za distribucijo
 • odpravi zastoje
 • izvede oziroma opiše osnovna vzdrževalna dela na dodelavnih strojih oziroma enotah
 • preverja oziroma uporablja instrumente za vrednotenje in nadzorne elemente v tisku (nadzorni klin)
 • predstavi način komunikacije z naročnikom
 • shrani uporabljene podatke, vzorce in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • •dr. Gorazd Golob, Naravoslovnotehniška fakulteta, UL
 • Davorin Mikuž, Birografika BORI,  d. o. o.
 • Katja Podlipnik, Gorenjski tisk storitve, d. o. o.
 • Matic Štefan, Delo, d. d.
 • Martina Stantič, inma, d. o. o.
 • Srečko Mauko, GKS SERVIS, d. o. o.
 • Barbara Sušin, Cetis, d. d.
 • Marija Butina, Medijska zbornica, GZS
 • Bernard Bucik, Sekcija grafičarjev, OZS
 • Lojze Adamlje, KSS Pergam
 • Martina Koražija, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Miran Joger, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:  
 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.