Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka strojev za produkcijski digitalni tisk

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.4.2014

Predhodniki:

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka strojev za produkcijski digitalni tisk (20740570)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumeva se s sodelavci in z naročniki
 • vodi skupino in sodeluje v njej
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • izvaja delo v skladu s tehničnimi in tehnološkimi navodili
 • uporablja predloge v vektorskem in bitnem zapisu (bitmap, vector)
 • uporablja rastrsko procesno (RIP) opremo
 • barvno upravlja reprodukcijski proces
 • prilagaja datoteke za tisk ali izrez
 • tiska in izrezuje na strojih za produkcijski digitalni tisk in izrezovanje
 • dodeluje digitalno natisnjene tiskovine z integriranimi ali samostoječimi sistemi dodelave


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo in delo skupine
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • organizira lastno delo in delo skupine
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kvalitete opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko opremo
 • pozna osnovna pravila in standarde organizacije dela ter podjetja
 • pozna tehnološko dokumentacijo
 • pozna tehnološke postopke izdelave grafičnih izdelkov
 • pozna računalniško programsko opremo za vodenje delovnega procesa
 • pozna delovanje strojev in naprav za digitalni tisk in dodelavo tiskovin
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • zna uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi se za izvedbo dela
 • prevzame in prouči tehnološko dokumentacijo
 • prevzame in prouči gradivo (datoteke) naročnika in oblikovalca
 • pregleda datoteke za tisk ali dodelavo
 • pripravi računalnik, digitalni tiskarski stroj in druga delovna sredstva, potrebna za izvajanje del in nalog
 • pozna grafične procese
 • pozna tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • obvlada barvno upravljanje v procesu grafične priprave
Operativna dela uporablja predloge (slike, tekst, ...) v vektorski grafiki in bitni grafiki za izrez
 • izriše vektorske grafike
 • obdeluje bitno zapisano slikovno gradivo
 • zapisuje in arhivira podatke
 • razume pomen in uporabnost vektorske grafike
 • pozna programe za vektorsko grafiko
prilagaja datoteke za tisk
 • sprejema in pregleduje vhodne podatke ter gradiva
 • ureja gradiva za nadaljnjo obdelavo
 • izbere ustrezen grafični program in postopek dela
 • pripravlja podatke za prenos na sistem
 • zapisuje in arhivira podatke za različne prenose
 • skrbi za urejen in dogovorjen podatkovni sistem na mreži
 • obvlada značilnosti tiskarskih tehnik
 • zna uporabljati različne formate grafičnih datotek
 • pozna programsko opremo za postavitev strani
 • obvlada različne barvne modele in razume barvne profile
 • obvlada tehnike, pomen in vlogo poskusnih odtisov v grafičnem procesu
 • razume pomen arhiviranja podatkov in urejenost podatkov
uporablja rastrsko procesno (RIP - Raster Image processor) opremo
 • prilagaja vhodne podatke za rastrsko procesno (RIP) obdelavo podatkov
 • obvlada nastavitve na rastrski procesni (RIP) opremi
 • obvlada sistem barvnega upravljanja na rastrsko procesni (RIP) opremi
 • izdela poskusni odtis
 • tiska z rastrsko procesno (RIP) opremo
 • zapisuje in arhivira podatke za različne prenose
 • skrbi za urejen in dogovorjen podatkovni sistem na mreži
 • zna uporabljati in pretvarjati različne formate grafičnih datotek za rastrsko procesno (RIP) opremo
 • pozna delovanje različnih vrst rastrske procesne (RIP) opreme
 • pozna pomen poskusnega odtisa
 • obvlada različne barvne modele
 • obvlada barvne profile
 • razume pomen arhiviranja podatkov in urejenosti podatkov
barvno upravlja reprodukcijski proces
 • upravlja z vhodnimi in izhodnimi barvnimi profili
 • izdela umerjanje (kalibracijo) digitalnega tiskarskega stroja za pravilno barvno upodabljanje
 • ureja barvne nastavitve digitalnega tiskarskega stroja
 • izdela barvne profile za različne tiskovne materiale
 • pozna pomen barvnih profilov
 • umerja vhodno-izhodne naprave
 • obvlada barvne nastavitve digitalnega tiskarskega stroja
 • obvlada programsko opremo za izdelovanje barvnih profilov
 • pozna karakteristike različnih materialov za tisk
 • obvlada merilne instrumente za izdelavo barvnih profilov
tiska v tehniki digitalnega tiska na produkcijskem digitalnem tiskarskem stroju velikega formata
 • nastavi digitalni tiskarski stroj skladno s standardi in navodili proizvajalca
 • nastavi rastrsko procesno (RIP) opremo za krmiljenje digitalnega tiskarskega stroja
 • pripravi digitalni tiskarski stroj in rastrsko procesno (RIP) opremo za tiskanje
 • uporablja sistem za barvno upravljanje na digitalnem tiskarskem stroju
 • tiska v tehniki digitalnega tiska
 • pozna tehnologije digitalnega tiska velikih formatov
 • pozna rastrsko procesno (RIP) opremo za krmiljenje velikoformatnega digitalnega tiskarskega stroja
 • pozna delo z digitalnim velikoformatnim tiskarskim strojem
 • pozna področja uporabe tehnologij digitalnega tiska velikega formata
 • pozna materiale za tisk na digitalnih tiskarskih strojih velikega formata
tiska v tehniki digitalnega tiska na produkcijskem digitalnem tiskarskem stroju za transakcijski in produkcijski tisk
 • nastavi digitalni tiskarski stroj skladno s standardi in navodili proizvajalca
 • nastavi rastrsko procesno (RIP) opremo za krmiljenje digitalnega tiskarskega stroja
 • programira tiskanje variabilnih podatkov na digitalnem tiskarskem stroju
 • pripravi digitalni tiskarski stroj in rastrsko procesno (RIP) opremo za tiskanje
 • uporablja sistem barvnega upravljanja na digitalnem tiskarskem stroju
 • tiska variabilne podatke na digitalnem tiskarskem stroju
 • tiska promocijske tiskovine na digitalnem tiskarskem stroju
 • pozna tehnologije transakcijskega in promocijskega digitalnega tiska
 • pozna osnove programiranja tiskanja variabilnih podatkov
 • pozna rastrsko procesno (RIP) opremo za tiskanje variabilnih podatkov tiskovin
 • pozna delo z digitalnim tiskarskim strojem za transakcijski in promocijski tisk
 • pozna področja uporabe tehnologij digitalnega transakcijskega in promocijskega tiska
 • pozna materiale za transakcijski in promocijski tisk
izrezuje samolepilne folije in druge materiale na rezalniku
 • sprejema in pregleduje vhodne podatke ter gradiva
 • nastavi rezalnik skladno s standardi in navodili proizvajalca
 • ureja gradiva za nadaljnjo obdelavo
 • izbere ustrezen program in postopek dela
 • izdela poskusni izrez
 • izreže samolepilno folijo ali druge materiale na rezalniku
 • pripravi izrezano folijo ali druge materiale za montažo
 • zna uporabljati različne formate grafičnih datotek
 • zna uporabljati velikoformatni rezalnik
 • pozna programsko opremo za postavitev izreza
 • obvlada značilnosti rezalnih tehnik
 • razume pomen arhiviranja podatkov in urejenosti podatkov
 • skrbi za urejen in dogovorjen podatkovni sistem na mreži
dodeluje tiskovine velikega formata
 • kašira tiskovine
 • dodeluje tiskovine na končni format
 • pripravlja izreze iz folije za dokončno montažo
 • opremlja stojala mobilnega marketinga s tiskovinami
 • pozna tehnike kaširanja tiskovin
 • zna uporabljati laminator
 • pozna različne materiale za hladno/vročo laminacijo
 • zna delati z rezalnikom za končni format
 • pozna postopke vpenjanja tiskovine v različna stojala mobilnega marketinga
dodeluje transakcijske in promocijske tiskovine
 • dodeluje transakcijske tiskovine (računalniške obrazce)
 • dodeluje promocijske tiskovine (prospekte, kataloge, koledarje)
 • dodeluje v tehniki knjigoveške dodelave
 • pripravlja končne izdelke digitalnega transakcijskega in promocijskega tiska za dostavo kupcu ali končnemu uporabniku
 • pozna dodelavne operacije (rezanje, perforiranje, zgibanje, trganje, znašanje, izsekovanje, leplenje ...) pri dodelavi transakcijskih in promocijskih tiskovin
 • pozna osnovne tehnike knjigoveške dodelave
 • pozna pravila za naslavljanje, sortiranje, pakiranje in pošiljanje tiskovin kupcu ali končnemu naročniku
Administrativna dela izpolnjuje in spremlja proizvodno in drugo dokumentacijo
 • vodi evidenco in poroča o porabljenem času in porabljenih materialih
 • vodi evidenco opravljenega dela
 • vodi tehnično dokumentacijo
 • pripravlja poročila
 • izdela poročilo o opravljenem delu
 • pozna načine in pravila za urejanje in vodenje tehnične dokumentacije
Komercialna dela pripravi kalkulacijo cen izdelkov in storitev ter sodeluje pri reševanju reklamacij
 • izdela kalkulacijo
 • pripravi ponudbo
 • ugotavlja vzroke za nastale napake in posreduje informacije o njih
 • sodeluje pri reševanju reklamacij
 • pozna stroške grafičnega in medijskega tehnološkega procesa
 • pozna osnove kalkuliranja
 • pozna vrste in strukturo stroškov (fiksni, variabilni)
 • pozna možne vzroke napak
Vodenje vodi skupino sodelavcev pri delu
 • vodi manjšo skupino delavcev pri organizaciji in poteku dela
 • pozna osnove timskega vodenja
Nadzor dela izvaja kontrolo procesa
 • skrbi za nemoteno delovanje opreme
 • opravlja redne kontrole varnostnih ukrepov
 • ustrezno ukrepa, da se napake odpravijo v najkrajšem času
 • pozna načine kontrole procesov
Zagotavljanje kakovosti izvaja kontrolo kakovosti
 • upošteva pravila in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • izvaja vhodne, medfazne in končne kontrole
 • ovrednoti kakovost izdelka
 • pozna standarde SIST-ISO in metode zagotavljanja kakovost
 • pozna standarde, ki določajo količine in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna pravila za zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • pozna sisteme za zagotavljanje kakovosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje stroje in naprave, ki jih potrebuje na delovnem mestu
 • vzdržuje delovno orodje, programsko in strojno opremo
 • odpravlja manjše napake ali nepravilnosti na digitalnem tiskarskem stroju
 • obvešča odgovorne o stanju digitalnega tiskarskega stroja in predlaga potrebna popravila
 • razume delovanje digitalnega tiskarskega stroja in pomen kvalitetnega vzdrževanja
 • obvlada postopke vzdrževanja digitalnega tiskarskega stroja
Komunikacija komunicira s sodelavci in z naročniki
 • posreduje navodila za potek dela
 • uporablja strokovno izrazoslovje v slovenskem in tujem jeziku
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna pravila pisnega in ustnega sporazumevanja
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna strokovno izrazoslovje v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo tako, da uporablja varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva
 • pozna predpise o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Barbara Germ, Cetis
 • Štefan Matic, Delo
 • Jani Plestenjak, Camera
 • Uroš Žgur, Camera
 • Alojz Sešlar, Grafex d. o. o.
 • Davorin Mikuž, Birografika BORI
 • Iva Molek, SŠTM
 • Bernard Bucik, OZS
 • Gregor Franken, Združenje za tisk in medije, GZS
 • Irena Brglez, Združenje za tisk in medije, GZS
 • Lojze Adamlje, KSS Pergam
 • Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

 • Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Gorazd Golob, Naravoslovnotehniška fakulteta, UL
 • Davorin Mikuž, Birografika BORI d. o. o., Ljubljana
 • Katja Podlipnik, Gorenjski tisk storitve d. o. o., Kranj
 • Matic Štefan, Delo, d. d., Ljubljana
 • Martina Stantič, INMA d. o. o., Pivka
 • Srečko Mauko, GKS SERVIS d. o. o., Ljubljana
 • Barbara Sušin, Cetis, d. d., Celje
 • Marija Butina, Medijska zbornica, GZS
 • Bernard Bucik, Sekcija grafičarjev, OZS
 • Lojze Adamlje, KSS Pergam
 • Martina Koražija, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Miran Joger, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda

 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.