Katalog

Naziv:

Graver steklobrusilec/graverka steklobrusilka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Graver steklobrusilec/graverka steklobrusilka (2066307011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Graver steklobrusilec/graverka steklobrusilka 2066307011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju brušenja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga, izdelanimi v zadnjih 5 letih

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...

 

    10 %

upoštevanje delovnih, varnostnih navodil in tehnološke dokumentacije

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

 

 

  60 %

opravljanje dela po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij ter naprav

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

Dokumentacija

preglednost dokumentacije

 

   5 %

strokovna ustreznost dokumentacije

 

Zagovor

predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

 

25 %

 

Izločilna merila

 • neupoštevanje varnostnih predpisov
 • neupoštevanja tehnološkega zaporedja del
 • nerazumevanje tehnične dokumentacije
 • neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • ustrezni materiali (stekleni izdelki, tehnični načrti), pripomočki (brusni trakovi, brusne, polirne, gladilne plošče, brusi) stroj za brušenje stekla

 • zagotovitev realnega delovnega okolja za izvedbo praktičnega dela preizkusa znanja oziroma ustrezna delavnica s simuliranim delovnim mestom

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak:

 • najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja steklarstva in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju brušenja stekla

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
gravira na steklo skladno s tehnično dokumentacijo in merili kakovosti, ki so določena z naročnikove strani
 • izdela osnutke in proizvodne skice za graviranje na steklo ročno ali z uporabo programske opreme
 • preriše vzorec na steklo
 • brusi osnovne koničaste in zaokrožene elemente
 • piše na steklo enostavne pisave po predlogi ali samostojno z ročnim gravirnim strojem
 • mehansko polira in filca brušene elemente s polirnim kolesom
 • pozna pretekle stile dekoriranja
 • obvlada osnove kaligrafije in tipografije
 • pozna napake, ki nastanejo pri poliranju in načine odpravljanja napak
 • pozna različne vrste stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge) in specifike dela z njimi
 • pozna način dodelave posamezne vrste stekla, vzdržuje svoje delovno mesto vključno z orodjem.
graviranje na steklo elementov po izboru komisije (vzorec ali besedilo)
 • izdela osnutek in proizvodno skico za graviranje na steklo ročno ali z uporabo programske opreme
 • nariše vzorec na steklo
 • predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo
 • pripravi orodja in naprave za graviranje
 • brusi osnovne koničaste in zaokrožene elemente
ali

 • piše na steklo enostavne pisave z ročnim gravirnim strojem
 • mehansko polira in filca brušene elemente s polirnim kolesom
 • po potrebi odstrani nastale napake na steklu
 • uporablja stroje in pripomočke učinkovito in skladno s proizvajalčevimi navodili ter pravili varnega ravnanja s stroji
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • predstavi možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev

brusi zahtevnejše prvine skladno s tehnično dokumentacijo in pri tem pazi, da je okrušek čim manjši, ter prilagaja pritisk in hitrost vrtanja vrsti stekla oz. debelini stekla
 • preriše skico  in delavniško risbo z vsemi zahtevanimi parametri tehnične dokumentacije na steklo
 • poveže posamezne prvine v enostavne oblikovne predloge  in jih prenese na papir
 • uporablja osnovna računalniška orodja za risanje skic
 • uporablja kontrolno-tehnološko in proizvodno dokumentacijo
 • brusi zahtevne elemente  na zahtevnih in težkih izdelkih in pri tem uporablja ustrezne brusilne plošče  in postopke
 • brusi izdelek po vzorcu
 • sestavlja zahtevnejše elemente:
         -križe: enojni, dvojni, trojni
         -zvezde: v točki sekane, v točki stikane, likovno sekane vetrnice
         -mreže: kvadratne, briljantne, romboidne
         -brušenje zaobljenih prvin: krogle, olive, vlečene krogle
         -predbrušenje in glajenje nogic
         -žaganje izreza
         -predbrušenje in glajenje izreza
 • zaključuje zgornje robove na debelostenskih izdelkih glede na tehnično dokumentacijo
 • karira (matira) zaključke
 • karira zvezde, mrežo na 8, 12, 16 delov ter kvadratno, diamantno in romboidno mrežo
 • dodeluje izdelek po tehnični dokumentaciji in po vzorcu
 • obvlada tehniko brušenja nad in pod brusilno ploščo
 • dela  na horozontalnih, vertikalnih in plano brusilnih strojih
 • izbere brusilni stroj ter pripomočke glede na prvino
 • uporablja ustrezna sredstva za označevanje ter načine označevanja
 • pozna vrste brusov in vrste profilov brusov
 • pozna osnove likovne kompozicije
 • zna povezati, razvrstiti različne prvine na izdelek skladno z osnovnimi pravili oblikovanja
 • obvlada osnove tehniškega risanja

brušenje zahtevnejših prvin na zahtevnih oblikah po izbiri komisije
 • predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo
 • iIzbere brusilni stroj ter pripomočke glede na prvino
 • preriše skico  in delavniško risbo z vsemi zahtevanimi parametri tehnične dokumentacije
 • poveže posamezne elemente v enostavne desene in jih prenese na papir
 • prilagodi vzorec velikosti izdelka
 • oblikuje izdelek po tehnični dokumentaciji in po vzorcu
 • kombinira zahtevnejše vzorce glede na tehnično risbo
 • označi izdelek skladno s tehnično dokumentacijo
 • brusi zahtevne elemente  na zahtevnih in težkih izdelkih in pri tem uporablja ustrezne brusilne plošče po vzorcu
 • poveže, razvrsti različne prvine na izdelek skladno z osnovnimi pravili oblikovanja in utemelji odločitev
 • izdelek primerno ovrednoti, določi okvirno ceno in mu določi uporabnost
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • predstavi možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev  

brusi unikatne izdelke skladno s tehnično dokumentacijo in upošteva estetske elemente
 • preriše skico  in delavniško risbo  na  stekleni surovec z vsemi zahtevanimi parametri tehnične dokumentacije
 • poveže posamezne prvine brušenja  v oblikovne predloge  in jih prenese na papir
 • uporablja kontrolno-tehnološko in proizvodno dokumentacijo
 • brusi  in oblikuje zahtevnejše izdelke
brušenje unikatnih izdelkov v  skladu s tehnično dokumentacijo  po izbiri komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela in vzorec
 • v simulirani situaciji predstavi potek dela delovni ekipi in posamezne zadolžitve
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo
 • izbere brusilni stroj ter pripomočke glede na prvino
 • preriše skico  in delavniško risbo z vsemi zahtevanimi parametri tehnične dokumentacije
 • poveže posamezne elemente v enostavne desene in jih prenese na papir
 • prilagodi vzorec velikosti in obliki izdelka
 • uporablja kontrolno-tehnološko in proizvodno dokumentacijo
 • označi izdelek skladno s tehnično dokumentacijo
 • brusi zahtevnejše elemente
 • sestavlja elemente v vzorec
 • oceni kakovost in estetski videz izdelka ter pojasni merila
 • izdelek primerno ovrednoti in mu določi uporabnost
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti

ustni zagovor
 • pojasni, kako vpliva temperatura steklene mase na posamezne delovne faze
 • pojasni specifike dela z različnimi vrstami stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge)
 • oceni kakovost in estetski videz izdelka ter pojasni merila tehnične dokumentacije
 • predstavi možne poškodbe, do katerih lahko pride zaradi  neupoštevanja pravil varovanja zdravja pri delu
 • pojasni najpogostejše nevarnosti v delovnem okolju in načine njihovega preprečevanja
 • pojasni ukrepe prve pomoči ob opeklinah
 • pojasni  razliko med reliefnim brušenjem, brušenjem utorov, brušenjem ravnih in zaobljenih robov ter ravnih in zaobljenih fazet

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Alenka Maurer, Steklarna Hrastnik, d. d.
 • Klemen Žibret, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Darko Cverlin, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Tanja Pak, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Ivan Lampret,  Šolski center Rogaška Slatina

Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.