Poklicni standard

Naziv:

Graver steklobrusilec/graverka steklobrusilka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Steklar dodelovalec/steklarka dodelovalka (54340041)

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Graver steklobrusilec/graverka steklobrusilka (20663070)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • Sprejema, pregleda in razume tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje terminsko in po delovnih fazah svoje delo ter delo skupine, ki jo vodi.
 • Gravira na steklo skladno s tehnično dokumentacijo in merili kakovosti, ki so določena z naročnikove strani.
 • Brusi zahtevnejše prvine skladno s tehnično dokumentacijo  in pri tem pazi, da je obkrušek čim manjši, ter prilagaja pritisk in hitrost vrtanja vrsti  stekla oz. debelini stekla.
 • Brusi unikatne izdelke skladno s tehnično dokumentacijo ali po avtorjevih/umetnikovih ali oblikovalčevih navodilih.
 • Natančno pozna uporabo strojev in orodja, zaporedje procesa dela in pravila varnosti pri delu.
 • Zagotavlja kakovost in doseganje količinskih normativov proizvedenih izdelkov ter pri tem upošteva predpise, načela racionalne rabe energije, časa in materiala ter dobre poslovne običaje.
 • Dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih ljudi v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja in skladno s tem prilagaja svoje delovanje delovnim nalogam.
 • Pri sporazumevanju z  različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko ter vrednote podjetja.
 • Uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in ustrezna programska orodja pri svojem delu.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema, pregleda in razume tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje terminsko in po delovnih fazah svoje delo ter delo skupine, ki ji je nadrejen
 • prouči tehniško dokumentacijo (delavniško in sestavno risbo)
 • razume navodila za delo in spremljanje delovnega procesa
 • načrtuje delo po fazah dela ter obvlada delovno zaporedje
 • načrtuje delo terminsko
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • upošteva standarde in norme dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe, materiale, orodje in si organizira delovno mesto
 • pripravi orodja in materiale, ki jih bo potreboval pri delu
 • pripravi podlago za varno odložitev stekla
 • pozna brusilne stroje in brusne materiale ter materiale za poliranje
Operativna dela gravira na steklo skladno s tehnično dokumentacijo in merili kakovosti, ki so določena z naročnikove strani
 • izdela osnutke in proizvodne skice za graviranje na steklo ročno ali z uporabo programske opreme
 • preriše vzorec na steklo
 • brusi osnovne koničaste in zaokrožene elemente
 • piše na steklo enostavne pisave po predlogi ali samostojno z ročnim gravirnim strojem
 • mehansko polira in filca brušene elemente s polirnim kolesom
 • pozna pretekle stile dekoriranja
 • obvlada osnove kaligrafije in tipografije
 • pozna napake, ki nastanejo pri poliranju in načine odpravljanja napak
 • pozna različne vrste stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge) in specifike dela z njimi
 • pozna način dodelave posamezne vrste stekla, vzdržuje svoje delovno mesto vključno z orodjem.
brusi zahtevnejše prvine skladno s tehnično dokumentacijo in pri tem pazi, da je okrušek čim manjši, ter prilagaja pritisk in hitrost vrtanja vrsti stekla oz. debelini stekla
 • preriše skico  in delavniško risbo z vsemi zahtevanimi parametri tehnične dokumentacije na steklo
 • poveže posamezne prvine v enostavne oblikovne predloge  in jih prenese na papir
 • uporablja osnovna računalniška orodja za risanje skic
 • uporablja kontrolno-tehnološko in proizvodno dokumentacijo
 • brusi zahtevne elemente  na zahtevnih in težkih izdelkih in pri tem uporablja ustrezne brusilne plošče  in postopke
 • brusi izdelek po vzorcu
 • sestavlja zahtevnejše elemente:
         -križe: enojni, dvojni, trojni
         -zvezde: v točki sekane, v točki stikane, likovno sekane vetrnice
         -mreže: kvadratne, briljantne, romboidne
         -brušenje zaobljenih prvin: krogle, olive, vlečene krogle
         -predbrušenje in glajenje nogic
         -žaganje izreza
         -predbrušenje in glajenje izreza
 • zaključuje zgornje robove na debelostenskih izdelkih glede na tehnično dokumentacijo
 • karira (matira) zaključke
 • karira zvezde, mrežo na 8, 12, 16 delov ter kvadratno, diamantno in romboidno mrežo
 • dodeluje izdelek po tehnični dokumentaciji in po vzorcu
 • obvlada tehniko brušenja nad in pod brusilno ploščo
 • dela  na horozontalnih, vertikalnih in plano brusilnih strojih
 • izbere brusilni stroj ter pripomočke glede na prvino
 • uporablja ustrezna sredstva za označevanje ter načine označevanja
 • pozna vrste brusov in vrste profilov brusov
 • pozna osnove likovne kompozicije
 • zna povezati, razvrstiti različne prvine na izdelek skladno z osnovnimi pravili oblikovanja
 • obvlada osnove tehniškega risanja

brusi unikatne izdelke skladno s tehnično dokumentacijo in upošteva estetske elemente
 • preriše skico  in delavniško risbo  na  stekleni surovec z vsemi zahtevanimi parametri tehnične dokumentacije
 • poveže posamezne prvine brušenja  v oblikovne predloge  in jih prenese na papir
 • uporablja kontrolno-tehnološko in proizvodno dokumentacijo
 • brusi  in oblikuje zahtevnejše izdelke
Administrativna dela vodi evidenco o različnih delih, obdelavi surovin in delovnih procesih, porabi materialov in stanju opreme
 • vodi evidenco opravljenega dela, porabljenega materiala itd.
 • pri delu z dokumentacijo uporablja osnovna računalniška orodja
 • vodi evidenco narejenega dela in spremlja časovno doseganje načrtovanih ciljev
Komercialna dela svetuje pri nabavi surovin, repromaterialov in prodaji izdelkov
 • sodeluje pri naročilu potrebnih surovin in repromaterialov
 • dogovarja se s strankami glede izdelave
 • pozna sestavne dele kalkulacije izdelka in oblikuje ceno svojega izdelka
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost svojega dela in izdelkov
 • določi ustrezni postopek za doseganje najboljše kakovosti
 • kontrolira kakovost ter ostale parametre izdelave izdelkov
 • kontrolira rezultate lastnega dela in dela skupine in se na nepravilnosti učinkovito odzove
 • skrbi za gospodarno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
 • uporablja stroje, orodja in naprave učinkovito in skladno z navodili proizvajalca
 • seznanjen je s standardi kakovosti
Vzdrževanje in popravila skrbi za vzdrževanje orodja in naprav
 • sodeluje pri pripravi plana rednega vzdrževanja orodja in naprav
 • pozna zahteve za vzdrževanje strojev in naprav in je sposoben sam vzdrževati oz. kontrolirati svoje delovno mesto
Komunikacija sporazumeva se z različnimi deležniki delovnega procesa
 • uporablja osnove komuniciranja in strokovno terminologijo
 • komunicira z nadrejenimi, s sodelavci, z naročniki in drugimi
 • deluje v različnih timih v delovnem okolju
 • uporablja sodobna komunikacijska sredstva
Varovanje zdravja in okolja dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih ljudi v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • upošteva navodila in standarde za varno delo
 • ločeno zbira, razvršča in primerno odstrani odpadni material
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev
 • pozna ukrepe prve pomoči ob opeklinah in drugih poškodbah

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Alojz Juhart, Steklarna Rogaška  
 • Marinka Anžlovar, Steklarna Hrastnik
 • Janko Štefančič, Steklarska šola Rogaška Slatina

Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

7. Skupina za revizijo poklicnega standarda:
 • Alenka Maurer, Steklarna Hrastnik, d. d.
 • Klemen Žibret, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Darko Cverlin, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Tanja Pak, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Ivan Lampret,  Šolski center Rogaška Slatina

Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.