Katalog

Naziv:

Papirničar/papirničarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.11.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Papirničar/papirničarka (2041871011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Papirničar/papirničarka 20418710 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • osnovnošolska izobrazba in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo ali
 • srednja poklicna izobrazba in eno leto delovnih izkušenj v papirni in papirno- predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo,
 • referenčno delodajalčevo pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • praktično delo – v laboratorijskem merilu in/ali simulacije in/ali blok sheme,
 • ustni zagovor.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je pri preverjanju treba upoštevati:

 

 • priprava kandidata na delo
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 •  racionalna poraba časa in materiala,
 • kontrola opravljenega dela,
 •  kakovost opravljenega dela,
 • pravila o varovanju zdravja in varnosti pri delu,
 • pravila za delo na napravah, s priborom in z orodji,
 • razumevanje dokumentacije in ustrezno shranjevanje le-te,
 • strokovna komunikacija.

Izločilna merila:

 • kandidat ne upošteva pravil za varno delo,
 • kandidat ne sme biti pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc,
 • kandidat odkloni podpis izjave za varno delo v laboratoriju.

Področje ocenjevanja

Delež  (%)

Načrtovanje:

·         zasnova zahtevane naloge,

·         izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...,

·         uporaba virov (strokovnega gradiva, slikovnega gradiva, informacij ...).

10

Izvedba (simulacije in/ali blok sheme in/ali laboratorijske naloge):

 

-       simulacije in/ali blok sheme:

·         razumevanje naloge,

·         izvedba naloge skladno z navodili,

·         razumevanje tehnološkega postopka in procesa dela;

-       laboratorijske naloge:

·         razumevanje naloge,

·         priprava potrebnih surovin, opreme, pripomočkov, mesta izvedbe/delovnega mesta in potrebne dokumentacije,

·         uporaba potrebne/zahtevane osebne varovalne opreme in upoštevanje navodil za varno delo in protipožarno varnost,

·         izvedba naloge skladno z navodili in standardi,

·         izpolnjena delovna dokumentacija, zapisi, izračuni, tabele, diagrami …

50

 

Ustni zagovor:

·         razlaga in utemeljitev vsebine zapisov, simulacij, shem … in rezultatov iz predstavljene dokumentacije,

·         razumevanje vsebine in korelacij med doseženimi rezultati, že izvedenimi ukrepi in nadaljnjimi potrebnimi ukrepi za obvladovanje določenega problema,

·         obvladovanje/poznavanje ukrepov v primeru odstopanja,

·         razumevanje sistema (postopek, organizacija dela, ISO,  5S, GMP, HACCP …) obvladovanja posamezne problematike v proizvodnih procesih,

·         obvladovanje strokovne terminologije.

40


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

/

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

-strojna oprema ključnih linij proizvodnega procesa v papirništvu;

-računalnik in računalniški programi za simulacije ključnih proizvodnih procesov papirne industrije;

-laboratorij za analizo surovin, papirja in kartona, opremljen z naslednjo laboratorijsko opremo:

 • aparat za meritve stopnje mletja,
 • aparat za meritev pH-vrednosti,
 • aparat za merjenje viskoznosti po Brookfieldu,
 • aparat za merjenje koncentracije papirne snovi (sušilnik s tehtnico),
 • tehtnica na dve decimalni mesti,
 • mikrometer,
 • kalibrirana rezalna naprava,
 • certificirano merilo;

-zaščitna oprema in vsa potrebna oprema ter materiali za izvedbo nalog;

-listi vlaknin (celuloza …) – za prepoznavanje;

-vzorci papirja/kartona – za prepoznavanje;

-papirna snov - za merjenje stopnje mletja;

-premazna masa in škrobna raztopina – za merjenje viskoznosti.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • najmanj dva člana visokošolsko izobrazbo s področja papirništva, strojništva, kemije ali kemijske tehnologije oz. druge tehniške smeri in pet let delovnih izkušenj v papirni in papirno-predelovalni industriji oz. na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti v papirništvu in
 • en član ima lahko najmanj srednješolsko izobrazbo tehniške smeri in deset let delovnih izkušenj v papirni in papirno-predelovalni industriji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja delovne postopke priprave snovi
 • izvaja tehnološke postopke (priprava snovi)
 • na podlagi tehnoloških predpisov in navodil vnaša in pripravlja surovine za proizvodnjo in premaz papirja/kartona
 • nastavlja kakovostne in količinske parametre priprave vlaknin in pomožnih sredstev
 • dozira surovine in pomožna sredstva glede na predpisane recepture (oziroma tehnološki predpis)
 • pravočasno ukrepa ob morebitnih odstopanjih in zastojih
 • izvaja brušenje, prebiranje, beljenje lesovine
 • izvaja predelavo odpadnega papirja v tehnološkem postopku razčrniljenja (deinking), prebiranja in beljenja
 • izvaja mletje vlaknin in nastavlja parametre na stroju
 • izvaja tehnološke procese ter procesne operacije v proizvodnji (razpuščanje in priprava vlaknin, grobo čiščenje vlaknin, razvlaknjevanje in mletje, priprava pomožnih sredstev, regulacija koncentracij in mešanje) ter pozna medsebojno odvisnost posameznih parametrov
 • pozna vrste vlaknin, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja/kartona, njihove lastnosti in povezovanje
 • pozna vrste in lastnosti drugih pomožnih sredstev (papirniška in procesna) v proizvodnji papirja/kartona
 • pozna in uporablja stroje, naprave in opremo v proizvodnji
 • pozna in izvaja osnovne medfazne kontrole
 • pozna pomen uporabe merilno-regulacijskih naprav in procesnega računalnika na strojih in napravah v pripravi snovi

1.Osnovna zgradba in vrste papirja/kartona

Kandidat našteje:
 • osnovne vrste vlaknin,
 • vrste polnil,
 • pomožna sredstva  in
 • opredeli ključne lastnosti papirja/kartona (gramatura, sestava, namen).

Kandidat opravlja naloge in odgovarja na vprašanja po izboru komisije

2.Izvedba analize stopnje mletja

Kandidat:
 • izdela analizo stopnje mletja,
 • razloži korelacije med stopnjo mletja in robnimi pogoji (koncentracija, obremenitev …) mletja, doseženimi karakteristikami vlaknin in končno kakovostjo izdelka,
 • našteje osnovne vrste mletja.

3.Okoljski vidik v proizvodnji vlaknin in pripravi snovi

Kandidat opiše in razloži:

 • porabo sveže vode,
 • snovne izgube,
 • uporabo izmeta, ki nastaja pri proizvodnji in nadaljnji predelavi,
 • ravnanje z odpadki.

4.Simulacija in/ali blok shema(-e) tehnološkega procesa proizvodnje vlaknin in priprave snovi

Kandidat:
 • razloži svojo vlogo pri zbiranju in posredovanju informacij o delovnem procesu in o stanju naprav in opreme;
 • izpolni delovno dokumentacijo, razloži pomen uporabe in pregledovanja le-te;
 • razloži pomembnost upoštevanja pravil iz varstva pri delu ter uporabe varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;  
 • opiše svojo vlogo in naloge pri izvajanju ukrepov obvladovanja kakovosti papirja/kartona;
 • iz nabora izbranih vzorčnih listov prepozna vrsto in kvaliteto (npr. nečistoče in optične lastnosti) vlaknin;
 • našteje vplive na mletje vlaknine (konstrukcijski in tehnološki);
 • razloži specifike in namen uporabe različnih vrst vlaknin v papirju/kartonu;
 • opiše shemo tehnološkega procesa proizvodnje vlaknin določenega tipa ali priprave snovi;
 • opiše stroj/napravo (disk filter, cevni čistilec, tlačni prebiralnik, mlin, razpuščevalnik …) ter
o    razloži namen,
o    princip in
o    robne pogoje delovanja;
 • opiše regulacijsko zanko in prepozna armaturo:
o    izvršni elementi (ventili …),
o    nadzorni elementi (merilci nivoja, koncentracije, pretoka,    tlaki ...);
 • opiše vrstni red zagona in ustavitve naprav za mletje.

5.Pomožna sredstva v proizvodnji vlaknin in pripravi snovi

Kandidat našteje in pojasni:
 • zagotavljanje čistosti krogotokov in proizvodov:
o    biocidni sistem,
o    fiksirna sredstva;
 • obvladovanje mokrega dela papirnega stroja:
o    retencijska sredstva;
 • izboljšanje lastnosti papirja/kartona:
o    polnila,
o    klejiva,
o    škrob,
o    niansirne barve …

upravlja stroje, opremo in naprave za proizvodnjo in premazovanje papirja/kartona
 • izvaja tehnološke postopke (izdelava na papirnem/kartonskem stroju, premazovanje, oplemenitenje, krepanje)
 • izvaja delo v posameznem procesu proizvodnje
 • obvladuje kakovostne in količinske parametre izdelave in/ali premazovanja papirja/kartona glede na predpisane recepture in proizvodni program
 • ob morebitnih odstopanjih od predpisanih parametrov pravočasno ukrepa
 • upravlja in nadzira stroje, opremo in naprave v proizvodnji ter zagotavlja nemoten potek proizvodnje
 • spremlja laboratorijske analize polizdelkov
 • sodeluje pri poskusni proizvodnji in reševanju tehnoloških problemov v proizvodnji
 • obvešča vodje o odstopanjih v proizvodnem procesu
 • predlaga tehnične in organizacijske izboljšave
 • izvaja napeljavo papirja/kartona
 • izvaja zamenjavo strojne vprege
 • izvaja nadzor procesne avtomatizacje in naprav postrojenja (papirni stroj, premazni agregat)
 • pozna tehnološke procese in operacije v papirništvu (konstantni del, natok, sitova skupina, skupina stiskalnic, sušilna skupina, premazovanje, glajenje, navijanje)
 • pozna različne vrste/kakovost papirja/kartona in njihove lastnosti
 • obvlada osnovna tehnološka znanja proizvodnje papirja/kartona
 • razume osnove kemije (atom, snov, kemijska vez, raztopine, polimeri …) za papirno industrijo
 • razume osnove fizike (fizikalne količine in enote, osnove kinetike in dinamike – gibanje, hitrost, vrtenje, sila, tlak, navor …)  za papirno industrijo
 • pozna osnove elektrotehnike za papirno industrijo
 • pozna osnove strojeslovja (osnove strojnih elementov in naprav, namembnost pnevmatskih in hidravličnih orodij in elementov) za papirno industrijo
 • pozna osnove merilno-regulacijske tehnike (sistemi regulacije, veličine, načini krmiljenja, regulacijske zanke, sheme …)
 • pozna pomen uporabe merilno-regulacijskih naprav in procesnega računalnika na papirnem/kartonskem stroju
 • razume pomen strojeslovja in procesne regulacije na papirnem/kartonskem stroju
 • obvladuje delovanje papirnega/kartonskega stroja in posameznih operacij na njem

6.Opis postopka procesa proizvodnje papirja/kartona

Kandidat:
 • razloži svojo vlogo pri zbiranju in posredovanju informacij o delovnem procesu ter o stanju naprav in opreme;
 • pojasni pomen uporabe pregleda, uporabe in izpolnjevanja (delovne) dokumentacije;
 • razloži pomembnost upoštevanja pravil iz varstva pri delu ter uporabe varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;  
 • opiše svojo vlogo in naloge pri izvajanju ukrepov obvladovanja kakovosti papirja/kartona.

7.Simulacija in/ali blok shema(-e) tehnološkega procesa proizvodnje določenega tipa papirja/kartona

Kandidat:
 • razloži svojo vlogo pri zbiranju in posredovanju informacij o delovnem procesu in o stanju naprav in opreme;
 • opiše stroje/naprave (čiščenje snovi, natok, sitova skupina, skupina stiskalnic, sušilna skupina/rekuperacija/, hlajenje, glajenje, navijanje) in razloži:
o    namen,
o    princip in
o    robne pogoje delovanja;
 • opiše regulacijsko zanko in prepozna armaturo:
o    izvršni elementi (ventili …),
o    nadzorni elementi (vlaga, gramatura, tlak, hitrost ...);
 • našteje in opiše strojno vprego papirnega/kartonskega stroja (formirno sito, izžemalne klobučevine, sušilna sita);
 • razloži potek čiščenja tehnološke vode papirnega/kartonskega stroja.

8.Okoljski vidik v proizvodnji papirja/kartona

Kandidat opiše in razloži:
 • porabo sveže vode,
 • snovne izgube,
 • emisije v vodo in zrak.

9.Izvedba kontrole kakovosti izdelka, polizdelka  

Kandidat:
 • našteje ključne lastnosti papirja kartona (gramatura, sestava, namen),
 • opiše svojo vlogo v sistemu kontrole kakovosti,
 • razloži rezultate online in laboratorijskih meritev kakovosti papirja/kartona,
 • izvede meritev gramature in debeline papirja/kartona,
 • pojasni vlogo in namen zapisovanja podatkov in rezultatov (procesni, kontrolni parametri).

10.Simulacija in/ali blok shema(-e) tehnološkega procesa proizvodnje premazovanja papirja/kartona

Kandidat:
 • razloži svojo vlogo pri zbiranju in posredovanju informacij o delovnem procesu in stanju naprav ter opreme;
 • našteje osnovne sestavine premazne mešanice (pigmenti, veziva …);
 • pojasni pomen uporabe in izpolnjevanja delovne dokumentacije;
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
 • opiše svojo vlogo in naloge pri izvajanju ukrepov obvladovanja kakovosti papirja/kartona;
 • izvaja analizo premazne oz. škrobne mešanice (pH vrednost, viskoznost in koncentracija);
 • opiše stroje/naprave (priprava premazne/škrobne mase, premazni agregati, načini premazovanja) in
o    razloži namen,
o    princip in
o    robne pogoje delovanja;
 • razloži glavne vplive na nanos (reologija premazne mase, koncentracija snovi);
 • razloži sušenje (kontaktno, brezkontaktno).
upravlja stroje za dodelavo papirja in predelavo papirja v higienske izdelke
 • izvaja tehnološke postopke (dodelava)
 • izvaja nadzor procesne avtomatizacje in naprav postrojenja (gladilnik, vzdolžni rezalni stroj, prečni rezalni stroj, ploski rezalni stroj in stroji za izdelavo okroglega programa, stroji za izdelavo zloženih programov)
 • spremlja laboratorijske analize polizdelkov in izdelkov
 • obvladuje kakovostne in količinske parametre izdelave glede na predpisane recepture in proizvodni program
 • ob morebitnih odstopanjih od predpisanih parametrov pravočasno ukrepa
 • upravlja in nadzira stroje, opremo in naprave v proizvodnji ter zagotavlja nemoten potek proizvodnje
 • sodeluje pri poskusni proizvodnji in reševanju tehnoloških problemov v proizvodnji
 • obvešča vodje o odstopanjih v proizvodnem procesu
 • predlaga tehnične in organizacijske izboljšave
 • obvlada različne načine razreza papirja/kartona
 • pozna mikroklimatske pogoje za delo in skladiščenje papirja/kartona
 • razume pomen strojeslovja in regulacije na dodelavnih strojih in napravah
 • obvladuje delovanje dodelavnih strojev in naprav in posameznih operacij na njem

11.Opis postopka procesa dodelave papirja/kartona  

Kandidat:
 • pojasni pomen pregleda, uporabe in izpolnjevanja delovne dokumentacije – dokumentacija za zagotavljanje sledljivosti polizdelka/izdelka;
 • razloži pomembnost upoštevanja pravil iz varstva pri delu ter uporabe varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;  
 • opiše svojo vlogo in naloge pri izvajanju ukrepov kontrole kakovosti izdelkov;
 • razloži svojo vlogo pri zbiranju in posredovanju informacij o delovnem procesu ter o stanju naprav in opreme.

12.Simulacija in/ali blok shema(-e) tehnološkega procesa dodelave papirja/kartona

Kandidat:
 • razloži svojo vlogo pri zbiranju in posredovanju informacij o delovnem procesu in o stanju naprav in opreme;
 • opiše stroje/naprave (gladilnik, vzdolžni rezalni stroj, prečni rezalni stroj, ploski rezalni stroj ter embaliranje zvitkov in formata v paletah/paketih) in razloži
o namen,
o princip in
o robne pogoje delovanja;
 • nastavlja formate papirja (usmerjenost teka vlaken);
 • opravi osnovne fizikalne izračune za dodelavo papirja (težo pole, težo palete, produktivnosti stroja).

13.Izvedba kontrole kakovosti polizdelka/izdelka

Kandidat:
 • razloži svojo vlogo pri izvajanju ukrepov pri obvladovanju kontrole kakovosti papirja/kartona/higienskih izdelkov;
 • na osnovi predloženih vzorcev izvede meritve gramature in debeline, dimenzij;
 • razloži rezultate online in laboratorijskih meritev ter medfazne kontrole kakovosti papirja/kartona/higienskih izdelkov:
o pravokotnost papirja/kartona,
o toleranca dimenzij formata/zvitka,
o kakovost/čistost reza,
o temperatura in relativna vlaga,
o vizualna kontrola kakovosti …;
 • pojasni vlogo in namen zapisovanja podatkov in rezultatov (procesni, kontrolni parametri);
 • razloži vpliv mikroklimatskih pogojev na polizdelke/izdelke (temperatura in relativna vlaga);
 • pozna formate papirja;
 • našteje kakovostne parametre zvitkov (trdota, sijaj, gladkost …);
 • našteje kakovostne parametre higienskih izdelkov (masa izdelka, gramatura, utržnost, debelina, mehkoba …).

14.Simulacija in/ali blok shema tehnološkega procesa predelave papirja v higienske izdelke

Kandidat:
 • razloži svojo vlogo pri zbiranju in posredovanju informacij o delovnem procesu ter o stanju naprav in opreme;
 • opiše stroje/naprave (stroji za izdelavo okroglega programa (toaletni papir, brisače …), stroje za izdelavo zloženih programov (serviete, robčki …), naprave za pakiranje končnih izdelkov ter razloži
o namen,
o princip in
o robne pogoje delovanja;
 • opiše in razloži upravljanje linij za izdelavo okroglega programa:
o zamenjavo strojne vprege (noži, transportni trak …),
o napravo za odvijanje in previjanje,
o zalogovnik,
o žago,
o naprave za pakiranje in paletizacijo,
o postopek nastavitve vtiskovalnih valjev,
o stroj za izdelavo stročnic,
o postopek kontrole perforacije,
o svojo vlogo pri izdelavi potiskane rolice;
 • opiše in razloži upravljanje linij za izdelavo zloženega programa:
o odvijanje in satiniranje papirja,
o vtiskovanje, zlaganje, tiskanje in razrez,
o nanašanje dišav, mehčal, losjona,
o zgibanje in rezanje,
o pakiranje in paletiziranje.
 
15.Okoljski vidik v dodelavi papirja/kartona in higienskih izdelkov

Kandidat opiše in razloži postopek ločenega odlaganja odpadnih materialov.

12. Literatura, strokovno gradivo

Strokovna literatura področja:
 
 • G. Novak, Grafični materiali
 • Jan C. Walter, The Coating Processes
 • V. Rutar, Vrste papirjev, kartonov in lepenk
 • H. Holik: Handbook of papermaking

Finska zbirka knjig:
 • S. Kellomäki, Forest Resources and Sustainable Management
 • P. Stenius, Forest Products Chemistry
 • R. Alén, Papermaking Chemistry
 • B. Lönnberg, Mechanical Pulping
 • P. Fardim, Chemical Pulping Part 1
 • P. Tikka, Chemical Pulping Part 2, Recovery of Chemicals and Energy
 • U. Höke, Recycled Fibre and Deinking
 • H. Paulapuro, Papermaking Part 1, Stock Preparation and Wet End
 • M. Karlsson, Papermaking Part 2, Drying
 • P. Rautiainen, Papermaking Part 3, Finishing
 • J. Paltakari, Pigment coating and surface sizing of paper
 • J. Kuusipalo, Paper and Paperboard Converting
 • K. Leiviskä, Process and Maintenance Management
 • J. Aromaa, Materials, Corrosion Preventation and Maintenance
 • K. Niskanen, Paper Physics
 • J. Levlin and L. Söderhjelm, Pulp and Paper Testing
 • H. Paulapuro, Paper and Board Grades
 • O. Dahl, Environmental and Forest Resources


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Petra Prebil Bašin, GZS, Združenje za papirno in papirno-predelovalno industrijo
 • dr. Leon Kaluža, Količevo Karton, Proizvodnja kartona, d. o. o.
 • dr. Kristina Stakne, Paloma, d. d.
 • Klemen Burgar, Goričane, Tovarna papirja Medvode, d. d.
 • Danijel Oštir, Vipap Krško, d. d.
 • Aleš Knavs, Radeče papir group, d. d.
 • Stane Ravnikar, Sindikat Pergam in Količevo Karton, d. o. o.
 • Janja Juhant Grkman, Inštitut za celulozo in papir
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Marjana Komprej, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija:
Marjana Komprej, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.