Poklicni standard

Naziv:

Papirničar/papirničarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Papirničar/papirničarka (20418710)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo ter usklajuje delo skupine,
 2. skrbi za doseganje zastavljenih kakovostnih parametrov skladno s standardi,
 3. gospodarno ravna s surovinami, materiali, energijo in časom,
 4. varuje zdravje in okolje,
 5. sporazumeva se s sodelavci v podjetju,
 6. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter vizualizacijo proizvodnega in tehnološkega procesa,
 7. izvaja delovne postopke: priprava snovi, izdelava na papirnem/kartonskem stroju, premazovanje, oplemenitenje, dodelava,
 8. upravlja stroje in naprave za proizvodnjo ter premazovanje papirja, vlaknin in kartona,
 9. upravlja stroje za dodelavo papirja in predelavo papirja v higienske izdelke,
 10. spremlja in pregleduje informacije o materialu, dogodkih in okolju za odkrivanje težav.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo ter usklajuje delo skupine
 • spremlja parametre proizvodnih strojev in naprave pri proizvodnji
 • nadzoruje računalniško obdelavo podatkov proizvodnje papirja in kartona
 • spremlja laboratorijske analize papirja, kartona in ukrepa v primeru odstopanja od predpisanih vrednosti parametrov
 • koordinira delo v skupini
 • pozna načela timskega dela
 • pozna časovne normative za izvedbo posameznih nalog
 • izvaja postopke in  aktivnosti za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna računalniško opremo in uporablja programe za nadziranje in  krmiljenje tehnoloških procesov
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pogoje za delo
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • prevzame in pregleda delovno dokumentacijo ter prevzame izmeno
 • preveri pravilnost delovanja strojev, naprav in opreme
 • nastavi tehnološke parametre procesov
 • izvaja čiščenje strojev, opreme in prostorov
 • odstranjuje izmete s strojev
 • pozna organizacijsko strukturo podjetja
 • pozna minimalne standarde čistosti opreme in prostora
 • zna ravnati s papirniško strojno in programsko opremo
Operativna dela izvaja delovne postopke priprave snovi
 • izvaja tehnološke postopke (priprava snovi)
 • na podlagi tehnoloških predpisov in navodil vnaša in pripravlja surovine za proizvodnjo in premaz papirja/kartona
 • nastavlja kakovostne in količinske parametre priprave vlaknin in pomožnih sredstev
 • dozira surovine in pomožna sredstva glede na predpisane recepture (oziroma tehnološki predpis)
 • pravočasno ukrepa ob morebitnih odstopanjih in zastojih
 • izvaja brušenje, prebiranje, beljenje lesovine
 • izvaja predelavo odpadnega papirja v tehnološkem postopku razčrniljenja (deinking), prebiranja in beljenja
 • izvaja mletje vlaknin in nastavlja parametre na stroju
 • izvaja tehnološke procese ter procesne operacije v proizvodnji (razpuščanje in priprava vlaknin, grobo čiščenje vlaknin, razvlaknjevanje in mletje, priprava pomožnih sredstev, regulacija koncentracij in mešanje) ter pozna medsebojno odvisnost posameznih parametrov
 • pozna vrste vlaknin, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja/kartona, njihove lastnosti in povezovanje
 • pozna vrste in lastnosti drugih pomožnih sredstev (papirniška in procesna) v proizvodnji papirja/kartona
 • pozna in uporablja stroje, naprave in opremo v proizvodnji
 • pozna in izvaja osnovne medfazne kontrole
 • pozna pomen uporabe merilno-regulacijskih naprav in procesnega računalnika na strojih in napravah v pripravi snovi

upravlja stroje, opremo in naprave za proizvodnjo in premazovanje papirja/kartona
 • izvaja tehnološke postopke (izdelava na papirnem/kartonskem stroju, premazovanje, oplemenitenje, krepanje)
 • izvaja delo v posameznem procesu proizvodnje
 • obvladuje kakovostne in količinske parametre izdelave in/ali premazovanja papirja/kartona glede na predpisane recepture in proizvodni program
 • ob morebitnih odstopanjih od predpisanih parametrov pravočasno ukrepa
 • upravlja in nadzira stroje, opremo in naprave v proizvodnji ter zagotavlja nemoten potek proizvodnje
 • spremlja laboratorijske analize polizdelkov
 • sodeluje pri poskusni proizvodnji in reševanju tehnoloških problemov v proizvodnji
 • obvešča vodje o odstopanjih v proizvodnem procesu
 • predlaga tehnične in organizacijske izboljšave
 • izvaja napeljavo papirja/kartona
 • izvaja zamenjavo strojne vprege
 • izvaja nadzor procesne avtomatizacje in naprav postrojenja (papirni stroj, premazni agregat)
 • pozna tehnološke procese in operacije v papirništvu (konstantni del, natok, sitova skupina, skupina stiskalnic, sušilna skupina, premazovanje, glajenje, navijanje)
 • pozna različne vrste/kakovost papirja/kartona in njihove lastnosti
 • obvlada osnovna tehnološka znanja proizvodnje papirja/kartona
 • razume osnove kemije (atom, snov, kemijska vez, raztopine, polimeri …) za papirno industrijo
 • razume osnove fizike (fizikalne količine in enote, osnove kinetike in dinamike – gibanje, hitrost, vrtenje, sila, tlak, navor …)  za papirno industrijo
 • pozna osnove elektrotehnike za papirno industrijo
 • pozna osnove strojeslovja (osnove strojnih elementov in naprav, namembnost pnevmatskih in hidravličnih orodij in elementov) za papirno industrijo
 • pozna osnove merilno-regulacijske tehnike (sistemi regulacije, veličine, načini krmiljenja, regulacijske zanke, sheme …)
 • pozna pomen uporabe merilno-regulacijskih naprav in procesnega računalnika na papirnem/kartonskem stroju
 • razume pomen strojeslovja in procesne regulacije na papirnem/kartonskem stroju
 • obvladuje delovanje papirnega/kartonskega stroja in posameznih operacij na njem

upravlja stroje za dodelavo papirja in predelavo papirja v higienske izdelke
 • izvaja tehnološke postopke (dodelava)
 • izvaja nadzor procesne avtomatizacje in naprav postrojenja (gladilnik, vzdolžni rezalni stroj, prečni rezalni stroj, ploski rezalni stroj in stroji za izdelavo okroglega programa, stroji za izdelavo zloženih programov)
 • spremlja laboratorijske analize polizdelkov in izdelkov
 • obvladuje kakovostne in količinske parametre izdelave glede na predpisane recepture in proizvodni program
 • ob morebitnih odstopanjih od predpisanih parametrov pravočasno ukrepa
 • upravlja in nadzira stroje, opremo in naprave v proizvodnji ter zagotavlja nemoten potek proizvodnje
 • sodeluje pri poskusni proizvodnji in reševanju tehnoloških problemov v proizvodnji
 • obvešča vodje o odstopanjih v proizvodnem procesu
 • predlaga tehnične in organizacijske izboljšave
 • obvlada različne načine razreza papirja/kartona
 • pozna mikroklimatske pogoje za delo in skladiščenje papirja/kartona
 • razume pomen strojeslovja in regulacije na dodelavnih strojih in napravah
 • obvladuje delovanje dodelavnih strojev in naprav in posameznih operacij na njem

Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje spremno dokumentacijo o izdelkih in polizdelkih
 • dokumentira delovanje strojev, opreme in naprav
 • knjiži zaloge in odpremo izdelkov in polizdelkov
 • posreduje podatke o porabi surovin v tehnološkem procesu glede na posamezno področje izdelave
 • zna temeljne računalniške operacije, potrebne za delo
 • pozna vrste evidenc, poročil in delovnih nalogov ter jih uporablja
 • uporablja osnovne fizikalne izračune (strokovno računstvo – teža, volumen …)
Vodenje koordinira delo skupine v proizvodnji
 • spremlja kakovost izdelkov in pravočasnost izdelave ter ukrepa ob odstopanjih
 • skrbi za učinkovitost delovne skupine, pozitivno vzdušje in dobre odnose v delovni skupini
 • motivira sodelavce za doseganje ciljev
 • skrbi za prenos informacij
 • zaveda se pomena strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja
 • uvaja nove delavce v delo
 • pozna načela timskega dela
 • razume sisteme, standarde in vlogo procesnega pristopa pri zagotavljanju kakovosti
 • obvlada osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa tako, da ne zmanjšuje kakovosti
 • pozna vlogo in pomen organizacijske kulture in vrednot podjetja ter hierarhijo in oblike organizacij
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja

Zagotavljanje kakovosti izvaja/spremljanja kontrolo kakovosti izdelkov in polizdelkov
 • izvaja dela skladno s tehnološkimi predpisi, navodili in postopki
 • zagotavlja nemoteno delovanje strojev in naprav
 • spremlja on-line meritve posameznih parametrov (QCS, DCS)
 • spremlja proizvodno problematiko in predlaga ukrepe
 • sodeluje pri industrijskih poizkusih
 • spremlja WIS (nadzorni sistem kontrole papirja s kamerami),  WMS (kontrola nadzornega sistema pretrgov papirnega traku) in odpravlja morebitne napake v papirju
 • obvlada interne predpise sistemov zagotavljanja kakovosti
 • razume pomen kakovostno opravljenega dela
 • pozna sistem in vrste kontrole kakovosti v podjetju
 • pozna načine označevanja in evidentiranja napak v papirništvu
 • razume pomen laboratorijskih analiz za kontrolo surovin, papirja/kartona in premaznih mešanic
 • pozna posamezne on-line meritve in kontrolne sisteme
Vzdrževanje in popravila vzdržuje delovno okolje in naprave
 • opozarja na napake in okvare na delovnih strojih, opremi in napravah
 • sodeluje pri servisiranju strojev in naprav
 • čisti stroje, opremo, naprave in prostore
 • pozna osnovne stroje, opremo in naprave v papirništvu ter njihovo delovanje
Komunikacija sodeluje in komunicira z ostalimi organizacijskimi enotami v podjetju
 • komunicira z nadrejenim, vzdrževalci in drugimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo
 • zna strokovno ustno komunicirati
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog

Varovanje zdravja in okolja izvaja in upošteva navodila, zakonodajo in zahteve za zagotavljanje varnega dela, varovanja okolja in premoženja
 • pravilno in varno upravlja stroje, opremo in naprave
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • pri delu dosledno uporablja predpisano osebno varovalno opremo
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva požarni red in izvaja začetno gašenje požarov
 • upošteva predpise in navodila za delo z nevarnimi snovmi (kemikalijami)
 • upošteva navodila proizvajalca in interna (obratovalna) navodila za delo z delovno opremo
 • kontrolira brezhibnost in funkcionalnost varovalnih mehanizmov in naprav, ki so nameščeni na strojih in napravah v proizvodnji
 • skrbi za red in čistočo na delovnem mestu
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi o varovanju okolja
 • pozna in upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe ter zagotavlja njihovo izvajanje
 • razume pomen ekologije
 • pozna in upošteva pravila iz varstva pri delu s stroji in z napravami v papirništvu
 • zagotavlja varnost pri delu z nevarnimi snovmi
 • pozna pomen varnosti pri delu s stroji in z napravami


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda
 • Primož Papež, Papirnica Vevče, d. o. o.
 • Mojca Drofenik Čerček, Šolski center Celje
 • Urška Podgoršek, Radeče papir, d. d.
 • Anica Balas, VIPAP Videm Krško, d. d.
 • Petra Hunjadi, Goričane, Tovarna papirja Medvode, d. d.
 • Pešec Aleš, Srednja medijska in grafična šola
 • Stane Antončič, Srednja medijska in grafična šola
 • dr. Alenka Turičnik, CPI

Koordinatorici:
 • Bojana Sever in Barbara Velkov, obe CPI

Delovna skupina 2015/2016:

 • Petra Prebil Bašin, GZS, Združenje za papirno in papirnopredelovalno industrijo
 • Darinka Matijevič, Vipap Videm Krško, d. d.
 • Dragan Kranjc, Vipap Videm Krško, d. d.
 • Metka Zalar, DS SMITH PACKAGING, d. o. o., Valkarton Rakek
 • Suzana Kranjc, Paloma, d. d.
 • dr. Kristina Stakne, Paloma, d. d.
 • dr. Sergej Knez, Paloma, d. d.
 • Petra Hunjadi, Goričane, Tovarna papirja Medvode, d. d.
 • Klemen Burgar, Goričane, Tovarna papirja Medvode, d. d.
 • Karlinca Dolar, Količevo Karton, d. o. o.
 • Primož Papež, Papirnica Vevče, d. o. o.
 • Zvonko Murko, MSK, d. o. o.
 • mag. Matej Drašček, Radeče papir Nova, d. o. o.
 • Stane Ravnikar, Količevo Karton, d. o. o.
 • Stane Antončič, strokovnjak področja papirništva (prej Srednja medijska in grafična šola)
 • Marjana Komprej, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.