Katalog

Naziv:

Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2013

Predhodniki:

Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga (84000041)

Klasius-P16:

Transport (1041)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga (1824385011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga 18243850 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Potrdilo o udeležbi na usposabljanju glede na dolžnosti in odgovornosti v delovnem procesu (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR, Uradni list RS, št. 9/03, 66/03, 9/05, 125/08, 97/10 in 14/13)

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
 • V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
 • V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • pisno preverjanje z možnostjo zagovora
 • Pri kandidatu se preveri usposobljenost za naloge, ki jih opravlja pri prevozu nevarnega blaga, in sicer:
 • preizkus iz osnovnega usposabljanja, ki je lahko dopolnjen še s preizkusom iz specialističnega usposabljanja za razred 1 (eksplozivi), razred 7 (radioaktivne snovi) in/ali cisternske prevoze (8.2 ADR) ali
 • preizkus usposobljenosti oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga (1.3 ADR)
 • Pri opravljanju preizkusa lahko kandidati uporabljajo literaturo, ki jo določi komisija


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
 • uporaba strokovne literature
 • celovitost in natančnost odgovorov

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:
Področje ocenjevanja
Delež (%)
pisno preverjanje
70
ustni zagovor
30

Kandidat opravi preizkus, če pravilno odgovori na vsaj 70 % vprašanj.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Učilnica za 15 udeležencev, ki je opremljena z ustreznimi avdiovizualnimi pripomočki: TV, video, računalnik s projektorjem in možnostjo predvajanja različnih primerov simulacij.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani:

 • od katerih ima najmanj en član univerzitetno izobrazbo prometne, strojne, kemijske, pravne ali delovnovarstvene smeri in 5 let delovnih izkušenj, od tega zadnja 3 leta delovnih izkušenj pri usposabljanju voznikov in drugih oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, in je predstavnik pristojnega organa za izvajanje Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR);
 • ostala člana najmanj univerzitetno izobrazbo prometne, strojne, kemijske, pravne ali delovnovarstvene smeri in najmanj zadnja 3 leta delovnih izkušenj pri usposabljanju voznikov in drugih oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, ali srednješolsko izobrazbo in najmanj zadnjih osem let delovnih izkušenj pri usposabljanju voznikov in drugih oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga;
 • člani komisije ne smejo opravljati nalog operaterja/operaterke pri prevozu nevarnega blaga.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Veljavnost certifikata je časovno omejena na 5 let. Veljavnost certifikata se podaljša za naslednjih 5 let, če imetnik NPK v zadnjem letu veljavnosti opravi obnovitveno preverjanje NPK (8.2 ADR) oz na osnovi dokazil o strokovnem usposabljanju in seznanjanju z novostmi s področja predpisov ADR po poglavju 1.3. ADR.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pregleda dokumentacijo, ki spremlja vozilo z nevarnim blagom
 • zna poiskati v literaturi, za katero nevarno blago je treba imeti dovoljenje za prevoz, in preveriti vsebino dovoljenja
 • preveri prevozno listino
 • preveri, ali tovor spremljajo ustrezna navodila za ukrepanje ob morebitni nesreči
 • po potrebi preveri, ali tovor spremljajo ustrezna dovoljenja za eksplozivne ali radioaktivne snovi
 • po potrebi preveri, ali je za vozilo izdan ustrezni certifikat
 • pozna podatke, ki morajo biti navedeni v prevozni listini
 • zna uporabljati strokovno literaturo, v kateri najde podatke za prevozno listino
 • pozna vsebino navodil za ukrepanje ob nesreči
 • pozna dodatne zahteve navodila za ukrepanje ob nesreči glede dodatne opreme
 • pozna načela razvrščanja cistern in vozil za prevoz eksplozivov
 • zna ugotoviti, ali se določeno nevarno blago sme prevažati v določeni cisterni ali vozilu
 • pozna kodo cisterne in pozna razliko med vozilom EXII in EXIII
Pregleda dokumentacijo, ki spremlja vozilo z nevarnim blagom
 • našteje dokumente in listine, ki morajo spremljati nevarno blago
 • našteje različna dovoljena za prevoz tovora glede na vrsto tovora
 • našteje podatke, ki morajo biti v prevozni listini
 • s pomočjo strokovne literature poišče podatke za prevozno listino za konkretni primer
 • našteje sestavine navodil za ukrepanje ob nesreči
 • na podlagi vsebine navodila za ukrepanje ob nesreči pojasni, katera dodatna oprema mora biti na vozilu
 • na ustreznih dokumentih preveri, ali ima vozilo veljavni tehnični pregled in ali je vozilo dodatno zavarovano
 • našteje merila za razvrščanje snovi v določen razred in nevarnosti, ki jih predstavlja snov določenega razreda
 • poišče v literaturi, za katero nevarno blago je treba imeti dovoljenje za prevoz in preveri vsebino dovoljenja
 • opiše načela razvrščanja cistern in vozil za prevoz eksplozivov
 • opiše, katero nevarno blago se lahko prevaža v določeni cisterni ali vozilu
 • na podlagi podatkov v dokumentih (certifikatu) in strokovni literaturi pojasni, ali se sme določeno vozilo uporabljati za prevoz določenega nevarnega blaga

pregleda embalažo tovora
 • preveri kodo o preizkušenosti embalaže
 • preveri ustreznost označitve nevarnega blaga z nalepko in UN-številko ter jo označi, če je to potrebno
 • pozna načela označevanja različnih vrst embalaže
 • pozna osnovne pogoje za pakiranje nevarnega blaga v določeno vrsto embalaže
 • pozna nalepke nevarnosti za označevanje nevarnega blaga
 • zna poiskati v literaturi, s katero nalepko nevarnosti in UN-številko je treba označiti določeno nevarno blago
Opiše embalažo za nevarno blago
 • pojasni, s kakšno kodo in kje mora biti označena embalaža
 • na podlagi oznak na embalaži in s pomočjo strokovne literature pojasni pravilnost označitev v konkretnem primeru
 • našteje različne vrste embalaže in njihovo označitev
 • opiše pomen kode o preizkušenosti embalaže in pojasni, katero blago se lahko pakira v določeno vrsto embalaže
 • razloži pomen nalepk nevarnosti
 • s pomočjo strokovne literature poišče ustrezno označitev (nalepko nevarnosti in UN-številko) embalaže za konkretno blago

pregleda označitev vozila za prevoz nevarnega blaga
 • preveri ustreznost oranžnih tabel in jih namesti ali zamenja, če je to potrebno
 • preveri označitev vozila z velikimi nalepkami za nevarnost pri prevozu v cisternah ali prevozu razsutega tovora ter pri prevozu radioaktivnih in eksplozivnih snovi in ga označi, če je to potrebno
 • pozna tehnična določila, ki jim morajo ustrezati oranžne table
 • pozna pravila označevanja z oranžnimi tablami
 • pozna izjeme glede označevanja z oranžnimi tablami
 • pozna nalepke za nevarnost za označevanje vozil
 • pozna literaturo, ki opredeljuje označevanje vozila za prevoz nevarnega blaga z veliko nalepko, in jo zna uporabljati
 • pozna izjeme glede označevanja z nalepkami za nevarnost pri prevozu eksplozivov in radioaktivnih snovi
Razloži pomen označitve vozila za prevoz nevarnega blaga
 • razloži, kako je treba označiti vozilo, s katerim se prevaža nevarno blago
 • opiše oranžne table za označitev vozila (velikost, oblika, tehnična določila)
 • pojasni posebnosti, ki veljajo pri označevanju z oranžnimi tablami
 • razloži pomen nalepk nevarnosti za označevanje vozil
 • s pomočjo strokovne literature poišče ustrezno označitev vozila z veliko nalepko za konkretno blago
 • pojasni posebnosti, ki veljajo za označevanje z nalepkami za nevarnost pri prevozu eksplozivov in radioaktivnih snovi

pregleda opremo vozila za prevoz nevarnega blaga
 • preveri, ali je na vozilu oprema za zagotavljanje splošne varnosti in oprema za izvajanje ukrepov ob nesrečah
 • preveri, ali je na vozilu osebna varovalna oprema
 • zna poiskati v literaturi, katera oprema za zagotavljanje splošne varnosti in katera za izvajanje ukrepov ob nesrečah mora biti na vozilu
 • zna uporabljati opremo za zagotavljanje splošne varnosti in opremo za izvajanje ukrepov ob nesrečah
 • zna poiskati v navodilih za ukrepanje ob nesreči, katera osebna varovalna oprema mora biti na vozilu in katera mora biti izdelana v skladu z ustreznim standardom
 • zna uporabljati osebno varovalno opremo
Razloži, zakaj je potrebno imeti dodatno opremo pri prevozu nevarnega blaga
 • ob uporabi strokovne literature našteje opremo, ki mora biti na vozilu za zagotavljanje splošne varnosti in za izvajanje ukrepov ob nesrečah
 • razloži način uporabe posamezne opreme
 • na primeru konkretnega gasilnika razloži, ali je še vedno ustrezen
 • opiše pravilno uporabo gasilnika
 • pojasni, kako se pravilno uporabi osebno varovalno opremo

pregleda pravilnost naložitve tovora
 • preveri in po potrebi zagotovi ustrezno pritrditev tovora
 • pozna načela pritrjevanja tovora na vozilo v skladu z veljavnim  standardom
 • zna uporabljati sredstva za pritrjevanje tovora
 • pozna posebne zahteve zlaganja in pritrjevanja jeklenk
Razloži pomen pravilne naložitve tovora na vozilo
 • pojasni načela pritrjevanja tovora na vozilo
 • našteje sredstva za pritrjevanje tovora in pojasni, kako se jih uporablja
 • razloži dodatne zahteve, ki veljajo za zlaganje jeklenk

pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz posamezne nevarne snovi
 • pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz tovora v cisternah ter pozna ustrezno kodo cisterne in označevanje cisterne
 • pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz razsutega tovora
 • pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz radioaktivnega tovora
 • pozna literaturo, ki določa dodatne in posebne zahteve za prevoz tovora v cisternah, ter jo zna uporabljati
 • pozna literaturo, ki določa dodatne in posebne zahteve za prevoz razsutega tovora v cisternah, ter jo zna uporabljati
 • pozna literaturo, ki določa dodatne in posebne zahteve za prevoz radioaktivnega tovora, ter jo zna uporabljati
Razloži dodatne in posebne zahteve za prevoz posamezne nevarne snovi (primer po izboru komisije)
 • poišče in pojasni dodatne in posebne zahteve za prevoz tovora v cisternah, za konkretni primer, z uporabo strokovne literature
 • poišče in pojasni dodatne in posebne zahteve za prevoz razsutega tovora, za konkretni primer, z uporabo strokovne literature
 • poišče in pojasni dodatne in posebne zahteve za prevoz radioaktivnega tovora, za konkretni primer, z uporabo strokovne literature

izvaja pravilne ukrepe ob nesrečah
 • uporablja osebno varovalno in zaščitno opremo
 • zavaruje mesto nesreče
 • uporablja gasilnike
 • po potrebi nudi prvo pomoč
 • opozarja druge udeležence na nevarnost
 • obvešča intervencijske službe
 • preprečuje nepooblaščenim osebam dostop do kraja nesreče
 • preprečuje uporabo odprtega ognja ob nevarnosti požara
 • pravilno ukrepa in obvešča ob nesrečah v predorih
 • zna uporabljati osebno varovalno in zaščitno opremo
 • pozna načela zavarovanja mesta nesreče
 • zna uporabljati opremo za zavarovanje mesta nesreče
 • zna uporabljati gasilnike
 • pozna osnove nudenja prve pomoči
 • zna opozoriti druge udeležence v prometu na nevarnost
 • pozna telefonske številke intervencijskih služb (policije, gasilcev)
 • ve katere podatke o nevarnem blagu je treba sporočiti intervencijskim službam
 • zna preprečiti nepooblaščenim dostop na kraj nesreče
 • pozna nevarnosti uporabe odprtega ognja ob nevarnosti požara
 • zna preprečiti uporabo odprtega ognja ob nevarnosti požara
 • pozna načela ukrepanja in obveščanja ob nesrečah v predoru
 • pozna nevarnosti blaga, ki je na vozilu, in tem nevarnostim prilagoditi ukrepe
Pojasni pomen izvajanja pravilnih ukrepov ob nesreči
 • v navodilih za ukrepanje ob nesreči poišče ukrepe, ki jih mora sprejeti ob nesreči
 • pove telefonske številke intervencijskih služb in podatke, ki jim jih mora posredovati
 • razloži, na kaj mora ob nesreči opozoriti druge udeležence
 • pove, katerih del na kraju nesreče ne sme opravljati
 • pojasni, kako se prepreči nepooblaščenim dostop do kraja nesreče
 • pojasni posebnosti ukrepanja ob nesrečah v predorih
 • opiše uporabo osebne varovalne in zaščitne opreme
 • opiše pravilno označitev kraja nesreče v različnih primerih
 • opiše postopek ustrezne označitve kraja nesreče
 • opiše pravilno uporabo gasilnika
 • opiše, kako bi v določenem primeru nudil prvo pomoč; razloži posledice uporabe odprtega ognja ob nevarnosti požara in pojasni, kako bi preprečil njegovo uporabo
 • razloži načela ukrepanja in obveščanja v predorih
 • na podlagi podatkov razloži ukrepe za konkretni primer

varuje vozilo z nevarnim blagom
 • parkira vozilo na ustreznih mestih - glede na vrsto in količino nevarnega blaga
 • zagotavlja ustrezne ukrepe za omejevanje dostopa do nevarnega blaga
 • zna poiskati v literaturi, kdaj je treba za določeno vrsto blaga upoštevati določbe glede nadzora in parkiranja
 • zna uporabljati posebna sredstva za preprečevanje kraje ali zlorabe nevarnega tovora
 • pozna načrt varovanja in hierarhijo odgovornosti v podjetju
 • zna ukrepati, skladno z načrtom varovanja ob zlorabi nevarnega blaga
 • pozna prevozno pot in izbere ustrezne kraje za postanke
Pojasni pomen varovanja vozila z nevarnim blagom
 • poišče in pojasni, z uporabo strokovne literature, v katerih primerih (primer po izboru komisije) je treba imeti vozilo pod nadzorom in ga parkirati na ustreznih parkiriščih
 • našteje sredstva za preprečevanje kraje in opiše njihovo delovanje
 • pojasni svojo odgovornost in naloge, ki izhajajo iz načrta varovanja
 • razloži ukrepe, ki bi jih sprejel, če bi prišlo do zlorabe nevarnega blaga
 • pojasni, katere poti se smejo uporabljati za prevoz nevarnega blaga in kateri so ukrepi za omejevanje dostopa do nevarnega blaga

sodeluje pri nakladanju in razkladanju nevarnega blaga
 • pozna razmere, ki veljajo na posameznih nakladališčih oziroma razkladališčih
 • upošteva splošna pravila, ki veljajo za nakladanje in razkladanje nevarnega blaga
 • sprejema ustrezne ukrepe pri nakladanju in razkladanju specifičnega tovora
 • zagotavlja in upošteva zahteve glede skupnega nakladanja in razkladanja nevarnega blaga
 • pozna splošna pravila za nakladanje in razkladanje nevarnega blaga (ustaviti motor, preprečiti dostop nepooblaščenim, uporabljati osebno varovalno opremo ...)
 • pozna okoliščine, ki veljajo na posameznih nakladališčih oziroma razkladališčih
 • pozna specifične pogoje za nakladanje in razkladanje določenega nevarnega blaga
 • pozna pravila skupnega nakladanja različnega blaga
Pojasni svojo vlogo pri nakladanju in razkladanju
 • našteje splošna pravila, ki jih je treba upoštevati ob nakladanju in razkladanju nevarnega blaga
 • pojasni, katere ukrepe mora upoštevati na posameznih nakladališčih in razkladališčih
 • pove, za katero blago je poleg splošnih pravil potrebno upoštevati še posebne pogoje za nakladanje in razkladanje
 • pojasni pravila skupnega nakladanja različnega nevarnega blaga na eno vozilo


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu - Priročnik za voznike motornih vozil in druge osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, (izdaja, usklajena z zadnjimi spremembami ADR).
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št.  33/06, 41/09 in 97/10) in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
 • Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR (Uradni list RS, št. 9/03, 66/03, 9/05, 125/08, 79/10 in 14/13).
 • Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12).

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • g. Alojz Habič, Ministrstvo za notranje zadeve - Generalna policijska uprava
 • g. Vojko Robnik, Ministrstvo za notranje zadeve - Generalna policijska uprava
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Klement Drofenik, CPI

14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • g. Alojz Habič, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet
 • g. Vojko Robnik, Združenje varnostnih svetovalcev
 • g. Emil Novak, Petrol, d. d.
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga za NPK:
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.