Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2013

Predhodniki:

Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga (84000040)

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga (18243850)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s sodelavci, strokovnjaki in strankami
 • pregleda opremo vozila za prevoz nevarnega blaga
 • pregleda dokumentacijo, ki spremlja vozilo z nevarnim blagom
 • pregleda pravilnost naložitve tovora, embalažo tovora in ustrezno označitev vozila za prevoz nevarnega blaga
 • pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz posamezne nevarne snovi
 • varuje vozilo z nevarnim blagom in izvaja pravilne ukrepe ob nesrečah
 • sodeluje pri nakladanju in razkladanju nevarnega blaga


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje lastno delo ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • oceni opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, kontrole kvalitete opravljenega dela
 • pozna principe organizacije dela
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pripravi delovno mesto za izvajanje del po delovnem nalogu
 • izbere in pripravi opremo, orodje in naprave
 • pozna tehnična navodila in predpise
 • zna brati tehnično dokumentacijo
Operativna dela pregleda dokumentacijo, ki spremlja vozilo z nevarnim blagom
 • zna poiskati v literaturi, za katero nevarno blago je treba imeti dovoljenje za prevoz, in preveriti vsebino dovoljenja
 • preveri prevozno listino
 • preveri, ali tovor spremljajo ustrezna navodila za ukrepanje ob morebitni nesreči
 • po potrebi preveri, ali tovor spremljajo ustrezna dovoljenja za eksplozivne ali radioaktivne snovi
 • po potrebi preveri, ali je za vozilo izdan ustrezni certifikat
 • pozna podatke, ki morajo biti navedeni v prevozni listini
 • zna uporabljati strokovno literaturo, v kateri najde podatke za prevozno listino
 • pozna vsebino navodil za ukrepanje ob nesreči
 • pozna dodatne zahteve navodila za ukrepanje ob nesreči glede dodatne opreme
 • pozna načela razvrščanja cistern in vozil za prevoz eksplozivov
 • zna ugotoviti, ali se določeno nevarno blago sme prevažati v določeni cisterni ali vozilu
 • pozna kodo cisterne in pozna razliko med vozilom EXII in EXIII
pregleda embalažo tovora
 • preveri kodo o preizkušenosti embalaže
 • preveri ustreznost označitve nevarnega blaga z nalepko in UN-številko ter jo označi, če je to potrebno
 • pozna načela označevanja različnih vrst embalaže
 • pozna osnovne pogoje za pakiranje nevarnega blaga v določeno vrsto embalaže
 • pozna nalepke nevarnosti za označevanje nevarnega blaga
 • zna poiskati v literaturi, s katero nalepko nevarnosti in UN-številko je treba označiti določeno nevarno blago
pregleda označitev vozila za prevoz nevarnega blaga
 • preveri ustreznost oranžnih tabel in jih namesti ali zamenja, če je to potrebno
 • preveri označitev vozila z velikimi nalepkami za nevarnost pri prevozu v cisternah ali prevozu razsutega tovora ter pri prevozu radioaktivnih in eksplozivnih snovi in ga označi, če je to potrebno
 • pozna tehnična določila, ki jim morajo ustrezati oranžne table
 • pozna pravila označevanja z oranžnimi tablami
 • pozna izjeme glede označevanja z oranžnimi tablami
 • pozna nalepke za nevarnost za označevanje vozil
 • pozna literaturo, ki opredeljuje označevanje vozila za prevoz nevarnega blaga z veliko nalepko, in jo zna uporabljati
 • pozna izjeme glede označevanja z nalepkami za nevarnost pri prevozu eksplozivov in radioaktivnih snovi
pregleda opremo vozila za prevoz nevarnega blaga
 • preveri, ali je na vozilu oprema za zagotavljanje splošne varnosti in oprema za izvajanje ukrepov ob nesrečah
 • preveri, ali je na vozilu osebna varovalna oprema
 • zna poiskati v literaturi, katera oprema za zagotavljanje splošne varnosti in katera za izvajanje ukrepov ob nesrečah mora biti na vozilu
 • zna uporabljati opremo za zagotavljanje splošne varnosti in opremo za izvajanje ukrepov ob nesrečah
 • zna poiskati v navodilih za ukrepanje ob nesreči, katera osebna varovalna oprema mora biti na vozilu in katera mora biti izdelana v skladu z ustreznim standardom
 • zna uporabljati osebno varovalno opremo
pregleda pravilnost naložitve tovora
 • preveri in po potrebi zagotovi ustrezno pritrditev tovora
 • pozna načela pritrjevanja tovora na vozilo v skladu z veljavnim  standardom
 • zna uporabljati sredstva za pritrjevanje tovora
 • pozna posebne zahteve zlaganja in pritrjevanja jeklenk
pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz posamezne nevarne snovi
 • pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz tovora v cisternah ter pozna ustrezno kodo cisterne in označevanje cisterne
 • pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz razsutega tovora
 • pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz radioaktivnega tovora
 • pozna literaturo, ki določa dodatne in posebne zahteve za prevoz tovora v cisternah, ter jo zna uporabljati
 • pozna literaturo, ki določa dodatne in posebne zahteve za prevoz razsutega tovora v cisternah, ter jo zna uporabljati
 • pozna literaturo, ki določa dodatne in posebne zahteve za prevoz radioaktivnega tovora, ter jo zna uporabljati
izvaja pravilne ukrepe ob nesrečah
 • uporablja osebno varovalno in zaščitno opremo
 • zavaruje mesto nesreče
 • uporablja gasilnike
 • po potrebi nudi prvo pomoč
 • opozarja druge udeležence na nevarnost
 • obvešča intervencijske službe
 • preprečuje nepooblaščenim osebam dostop do kraja nesreče
 • preprečuje uporabo odprtega ognja ob nevarnosti požara
 • pravilno ukrepa in obvešča ob nesrečah v predorih
 • zna uporabljati osebno varovalno in zaščitno opremo
 • pozna načela zavarovanja mesta nesreče
 • zna uporabljati opremo za zavarovanje mesta nesreče
 • zna uporabljati gasilnike
 • pozna osnove nudenja prve pomoči
 • zna opozoriti druge udeležence v prometu na nevarnost
 • pozna telefonske številke intervencijskih služb (policije, gasilcev)
 • ve katere podatke o nevarnem blagu je treba sporočiti intervencijskim službam
 • zna preprečiti nepooblaščenim dostop na kraj nesreče
 • pozna nevarnosti uporabe odprtega ognja ob nevarnosti požara
 • zna preprečiti uporabo odprtega ognja ob nevarnosti požara
 • pozna načela ukrepanja in obveščanja ob nesrečah v predoru
 • pozna nevarnosti blaga, ki je na vozilu, in tem nevarnostim prilagoditi ukrepe
varuje vozilo z nevarnim blagom
 • parkira vozilo na ustreznih mestih - glede na vrsto in količino nevarnega blaga
 • zagotavlja ustrezne ukrepe za omejevanje dostopa do nevarnega blaga
 • zna poiskati v literaturi, kdaj je treba za določeno vrsto blaga upoštevati določbe glede nadzora in parkiranja
 • zna uporabljati posebna sredstva za preprečevanje kraje ali zlorabe nevarnega tovora
 • pozna načrt varovanja in hierarhijo odgovornosti v podjetju
 • zna ukrepati, skladno z načrtom varovanja ob zlorabi nevarnega blaga
 • pozna prevozno pot in izbere ustrezne kraje za postanke
sodeluje pri nakladanju in razkladanju nevarnega blaga
 • pozna razmere, ki veljajo na posameznih nakladališčih oziroma razkladališčih
 • upošteva splošna pravila, ki veljajo za nakladanje in razkladanje nevarnega blaga
 • sprejema ustrezne ukrepe pri nakladanju in razkladanju specifičnega tovora
 • zagotavlja in upošteva zahteve glede skupnega nakladanja in razkladanja nevarnega blaga
 • pozna splošna pravila za nakladanje in razkladanje nevarnega blaga (ustaviti motor, preprečiti dostop nepooblaščenim, uporabljati osebno varovalno opremo ...)
 • pozna okoliščine, ki veljajo na posameznih nakladališčih oziroma razkladališčih
 • pozna specifične pogoje za nakladanje in razkladanje določenega nevarnega blaga
 • pozna pravila skupnega nakladanja različnega blaga
Administrativna dela zagotavlja in odgovarja za ustrezne listine o prevozu nevarnega blaga na vozilu
 • po potrebi dopolni prevozno in druge listine, ki morajo biti na vozilu pri prevozu nevarnega blaga
 • zna preveriti, katere listine morajo biti na vozilu
 • zna preveriti vsebino prevozne in drugih listin, ki morajo biti na vozilu
 • zna uporabljati literaturo in poiskati morebitne manjkajoče podatke
 • pozna ukrepe, ki jih mora izpeljati, če ustreznih listin ni na vozilu
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kvaliteto opravljenih storitev in dela
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Komunikacija vzpostavlja kooperativen odnos s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci
 • komunicira z varnostnim svetovalcem za prevoz nevarnega blaga
 • odgovoren je za takojšnje obveščanje varnostnega svetovalca v primeru izrednih dogodkov (nesreče z nevarnim blagkom…)
 • komunicira s strankami
 • pozna podatke o njegovem varnostnem svetovalcu
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme, skladno s pisnimi navodili za ukrepanje ob nesreči, pravili o varstvu pri delu in požarni varnosti
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
varuje širše delovno okolje
 • s škodljivimi snovi in opremo ravna skladno s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna skladno z njimi
 • pozna postopke za delo s snovmi, ki so škodljive oziroma obremenjujoče za okolje, in za odstranjevanje le-teh


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • g. Alojz Habič, Ministrstvo za notranje zadeve
 • g. Vojko Robnik, Ministrstvo za notranje zadeve

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda :
 • Klement Drofenik, CPI


7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • g. Alojz Habič, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet
 • g. Vojko Robnik, Združenje varnostnih svetovalcev
 • g. Emil Novak, Petrol, d. d.

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.