Katalog

Naziv:

Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (48100011)

Klasius-P16:

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (1618214011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

•  Dve (ali več) predhodno izdelani lastni dinamični spletni strani (izvedeni na uredniškem sistemu s podatkovno bazo) z dokumentacijo (zapis izhodišč, načrt vsebinske strukture, arhitektura uporabniškega vmesnika, grafična podoba dobljena od oblikovalca spletnih strani, načrt tehnične izvedbe – izvedba posameznih funkcionalnosti, navodila za namestitev, varnostno arhiviranje spletnega mesta/spletnih strani, kratka uporabniška navodila), ki sta/so komisiji dostopni/-e na internetu, vsaj eno pa je mogoče urejati in spreminjati na praktičnem delu preverjanja (urejanje vsebine, dodajanje slik, spremembe grafičnih predlog, spremembe slogov, barv, ozadij…)


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČIN PREVERJANJA
 • Zagovor in urejanje predhodno izdelanih lastnih dinamičnih spletnih strani (glej točko 2.2.).
 • Kandidat v  praktični nalogi (po izboru komisije) dokaže obvladovanje orodij za izdelavo spletnih strani in obvladovanje dela z obstoječimi spletnimi stranmi (ocena, izboljšava, vključevanje elementov).
Po presoji komisije je kandidat lahko oproščen opravljanja praktične naloge.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
 • ustvarjalnost in inovativnost kandidata pri izdelavi spletnih strani in izdelka v praktičnem preverjanju,
 • upoštevanje zahtevka pri praktični nalogi,
 • zanesljivost rešitve v skladu z zahtevami naročnika,
 • upoštevanje protokolov in standardov (W3C) za izdelavo spletnih strani,
 • skladnost z definicijo oz. razvojnim dokumentom za izdelavo strani,
 • uporabo interaktivnih možnosti medija,
 • splošno dostopnost spletnih strani,
 • estetski izgled/videz spletnih strani,
 • tehnične značilnosti predloženih spletnih strani: velikost vhodne strani, količina podatkov, delovanje na najbolj razširjenih brskalnikih (s katerimi zajamemo večino uporabnikov interneta - npr. preko 90 %), delovanje strani na različnih ločljivostih in velikostih zaslonov; hitrost delovanja morebitnih poizvedb, uporaba virov na strežniku in odjemalcu,
 • upoštevanje priporočil in pravil za izdelavo spletnih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami v skladu z dokumentom W-3 konzorcija,
 • poznavanje osnovnih mehanizmov varovanja zasebnosti podatkov na spletni strani (šifriranje podatkov),
 • upoštevanje načel optimizacije spletnih strani za boljše uvrščanje v iskalnikih (SEO),
 • povezovanje in vključevanje družabnih omrežjih v spletno mesto.
Izločilna merila:
 • obvladovanje orodij za izdelavo spletnih strani,
 • obvladovanje skriptnih jezikov za izdelavo splenih strani in standardov W3C,
 • skladnost izvedbe z grafično podobo, ki jo je pripravil oblikovalec spletnih strani,
 • racionalnost spletnih strani in izdelka v praktičnem preverjanju,
 • sistematičnost in prilagojenost spletnih strani uporabniku,
 • nezmožnost urejanja spletnih strani iz lastne zbirne mape.
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela
Področje ocenjevanja
Delež (%)
Dve (ali več) predhodno izdelani lastni dinamični spletni strani, ki sta/so del zbirne mape. 
20
Dokumentacija dveh ali več predhodno izdelanih lastnih dinamičnih spletnih strani, ki sta/so del zbirne mape.
10
Izvedba praktične naloge 
40
Ustni zagovor   
30


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d.n., n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Učilnica z računalnikom, s projektorjem, s povezavo z internetom ter programskimi orodji za izdelovanje in oblikovanje spletnih strani.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani:

 • en član komisije mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo s področja računalništva ali informatike ali telekomunikacij in 5 let delovnih izkušenj s področja računalništva ali informatike ali telekomunikacij,
 • en član komisije mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo s področja računalništva ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani in 5 let delovnih izkušenj s področja računalništva, od tega 3 leta pri izdelovanju spletnih strani,
 • tretji član mora izpolnjevati pogoje, navedene v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prilagodi koncept spletnih strani možnim tehničnim rešitvam
 • izbira in predlaga načine za izvedbo zamisli naročnika in oblikovalca z razpoložljivimi orodji (statične strani, dinamično generiranje iz baze …)
 • sodeluje pri določanju strukture spletnih strani (hierarhija, maksimalna velikost strani, povezave)
 • pripravlja predloge za tehnične rešitve: prototipe, modele in koncepte spletnih strani
 • pripravlja orodja za uporabo dogovorjenega načina navigacije in komunikacije z uporabniki spletnih strani (e-mail, diskusijska skupina)
 • sodeluje z naročnikom pri razvoju spletnih strani ter vrednoti in upošteva predloge z vidika tehničnih rešitev
 • predstavlja in dopolnjuje delne rešitve z zahtevami in željami naročnika
 • pozna orodja in postopke za pripravo spletnih predlog
Predlaga in utemelji oziroma izvede uskladitev zahtevka za izdelavo spletnih strani s tehničnimi in programskimi možnostmi:
 • predlaga in utemelji tehnično in programsko opremo za realizacijo oblikovnega koncepta
 • predlaga in utemelji grafične spremembe na osnovi tehničnih možnosti
 • predlaga in predstavi tehnično strukturo (arhitekturo) spletne strani
 • pripravi in predstavi koncept spletne strani v skladu z zahtevkom
 • izdela orodje za navigacijo in komunikacijo z uporabniki spletne strani
 • predlaga in utemelji rešitve za varno delovanje aplikacije v skladu z zahtevkom
 • opiše vsebino dokumentacije spletne aplikacije
 • izdela in/ali namesti module spletnega mesta
 • pojasni kodne tabele
 • pojasni oz. izvede namestitev sprememb na strežnik
 • opiše postopek registracije domen
 • razloži delovanje spletnega strežnika
 • predstavi možnosti za izboljšanje varnosti spletnega mesta
 • opiše prilagoditve za uporabnike s posebnimi potrebami
 • predstavi načine merjenja obiskanosti spletnega mesta
 • predstavi načela optimizacije spletnega mesta (SEO)
 • pripravi koncept povezovanja z družabnimi omrežji
 • opiše prilagoditve za dostopnost spletnega mesta na mobilnih napravah
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izdela spletne strani
 • izdeluje dele spletne strani in jih povezuje v funkcionalno celoto skladno s konceptom naročnika in oblikovalca
 • kodira in programira
 • uporablja označevalni jezik (html …)
 • uporablja jezik za oblikovanje spletnih strani (CSS …)
 • omogoča interaktivnost spletne strani (javascript …)
 • optimizira spletno stran
 • zagotavlja varnost in zasebnost uporabniških podatkov
 • povezuje se na podatkovne zbirke za potrebe spletnih aplikacij
 • uporablja vire podatkovnih zbirk
 • vgradi (integrira) izdelane programske module v spletno stran
 • testira rešitve in ovrednoti rezultate
 • namesti spletno rešitev na strežnik
 • pripravlja ciljni populaciji prilagojena navodila za uporabo spletnih strani
 • izdeluje spletne strani za uporabo na različnih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …)
 • zna uporabljati označevalni jezik (html …)
 • pozna jezik za oblikovanje spletnih strani
 • pozna tehnike optimizacije spletne strani
 • pozna spletne protokole (http, https …)
 • pozna osnovne ukaze za delo s podatkovnimi zbirkami
 • pozna osnove spletnih programskih jezikov (programiranje)
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
 • zna integrirati izdelane programske module
 • pozna orodja za testiranje in validacijo spletne strani
 • pozna posebnosti, ki jih mora upoštevati pri izdelavi spletnih strani za uporabo na različnih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …)
Izdela spletno stran v skladu z zahtevkom:
 • načrtuje svoje delo
 • predlaga in predstavi tehnično rešitev izdelave spletne strani
 • utemelji tehnično rešitev (izbira skriptnega jezika, orodja za izdelavo, organizacija spletnih strani, podatkovne zbirke, izbira strežnika)
 • opiše postopek registracije domene
 • izbere strežnik glede na komercialne vidike in utemelji izbiro
 • uporabi označevalni jezik (html …)
 • uporabi jezik za oblikovanje spletnih strani (CSS …)
 • omogoča interaktivnost spletne strani (javascript …)
 • optimizira spletno stran
 • zagotavlja varnost in zasebnost uporabniških podatkov
 • povezuje se na podatkovne zbirke za potrebe spletnih aplikacij
 • uporablja vire podatkovnih zbirk
 • vgradi (integrira) izdelane programske module v spletno stran
 • testira rešitve in ovrednoti rezultate
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
Izboljša obstoječo spletno stran:
 • oceni obstoječe spletne strani z vidika tehnične izvedbe in mnenje obrazloži
 • predlaga izboljšave spletnih strani
 • izdela del spletne strani in ga vključi v obstoječo spletno stran
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Izdela osnovno strukturo navodil za uporabnika in izdela osnovno dokumentacijo:
 • opiše strukturo navodil za uporabnika
 • izdela strukturo navodil za uporabnika za dve ciljni skupini – urednike in obiskovalce
 • izdela strukturo datotek in podatkovnih baz
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
Na osnovi grafičnega koncepta pripravi kalkulacijske elemente za izdelavo predračuna oz. računa:
 • načrtuje in utemelji tehnično in programsko opremo za oblikovanje spletnih strani
 • načrtuje in utemelji potreben čas za oblikovanje spletnih strani glede na zahtevek
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Web Content Accessibility Guidelines 1.0, Extensibile Markup Language (XML), HyperText Markup Language (HTML), Quality Assurance, HyperText Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets
 • Edward Yourdon: Managing High-intensity Internet Projects. Prentice Hall 2002
 • Chuck Musciano and Bill Kennedy: HTML & XHTML. O'Really 2000
 • Louis Rosenfele and Peter Morville: Information Architecture for the World Wide Web. O'Really 2000
 • Eric A. Meyer: Cascading Style Sheet. O'Really 2000
 • Kelly Carey and Stanko Blatnik: XML Content and Data. Prentice Hall 2002
 • M. Štrancar, S. Klemen: PHP in MySQL na spletnem strežniku Apache, Pasadena, 2005
 • M. Kaltenekar: Oblikovanje spletnih strani – HTML, CSS in Javascript, Pasadena, 2006

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Stanko Blatnik, IPAK Velenje
 • Tadej Visinski, KIVI Com, Slovenj Gradec
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI


14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov storkovnih znanj in spretnosti

 • Tadej Visinski, Kivi Com d. o. o., Slovenj Gradec
 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Timotej Globačnik, Gorenje d. d., Velenje
 • Islam Mušić, ŠC Velenje
 • Dušan Zupančič, GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije
 • Alenka Tepina, MVZT, Direktorat za informacijsko družbo
 • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
 • Gregor Krnec, Logon informacijske tehnologije d. o. o., Ljubljana
 • Milan Žižek, ZSSS OO Podravje in Koroška
 • Matevž Kunaver, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Urban Burnik, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Davorin Majkus, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI;  Polona Klemenčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.