Poklicni standard

Naziv:

Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani

Status:

Ukinjen

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (48100010)

Klasius-P16:

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (16182140)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo pri izdelavi spletnih strani
 • planira racionalno porabo časa in prostora na strežniškem mediju
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • varuje uporabnikovo zasebnost in ščiti njegove podatke
 • učinkovito uporablja računalniška orodja ter spremlja nova programska orodja in razvoj le-teh
 • sistematično pristopa k iskanju rešitev problemov, ki se pojavljajo
 • sodeluje v skupini in vodi skupino za izdelovanje spletne strani
 • sodeluje z naročniki pri definiranju in izvajanju nalog v zvezi z izdelavo spletnih strani
 • izdeluje spletne strani
 • izdeluje uporabnikom prilagojena navodila za uporabo spletnih strani
 • vzdržuje, obnavlja in posodablja spletne strani

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in se prilagaja načinu dela v skupini
 • upošteva zahteve uporabnika in jih usklajuje z možnostmi tehničnih rešitev
 • analizira in predlaga spremembe spletnih strani ter pripravi predloge izboljšav
 • sodeluje pri idejni zasnovi projekta
 • pripravi predloge operativnih in terminskih načrtov izvajanja projektov ali posameznih faz
 • pripravi predloge izobraževanja in usposabljanja za potrebe uporabnikov izdelanih spletnih strani in sodeluje pri izobraževanju
 • sodeluje v timu, prevzema naloge ali organizira delo tima za izdelavo spletnih strani
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • planira racionalno porabo časa in prostora na strežniškem mediju
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa

Priprava dela oz. delovnega mesta skrbi za programsko in tehnično opremo za izdelavo spletnih strani
 • določa vrsto in tehnične parametre za programsko in tehnično opremo za izdelovanje spletnih strani
 • pripravlja specifikacijo ali sodeluje pri njeni pripravi in pri postopkih za nabavo opreme za izdelovanje spletnih strani
 • namešča, preizkuša in vzdržuje opremo za izdelovanje spletnih strani¬
 • vodi evidence, tehnične dokumente in varuje uporabniške, avtorske in lastniške pravice
 • spremlja razvoj programske in tehnične opreme za izdelovanje spletnih strani ter uvaja tehnične novosti v delovni proces
 • pozna vrste in uporabnost programske in tehnične opreme za oblikovanje spletnih strani
Operativna dela prilagodi koncept spletnih strani možnim tehničnim rešitvam
 • izbira in predlaga načine za izvedbo zamisli naročnika in oblikovalca z razpoložljivimi orodji (statične strani, dinamično generiranje iz baze …)
 • sodeluje pri določanju strukture spletnih strani (hierarhija, maksimalna velikost strani, povezave)
 • pripravlja predloge za tehnične rešitve: prototipe, modele in koncepte spletnih strani
 • pripravlja orodja za uporabo dogovorjenega načina navigacije in komunikacije z uporabniki spletnih strani (e-mail, diskusijska skupina)
 • sodeluje z naročnikom pri razvoju spletnih strani ter vrednoti in upošteva predloge z vidika tehničnih rešitev
 • predstavlja in dopolnjuje delne rešitve z zahtevami in željami naročnika
 • pozna orodja in postopke za pripravo spletnih predlog
izdela spletne strani
 • izdeluje dele spletne strani in jih povezuje v funkcionalno celoto skladno s konceptom naročnika in oblikovalca
 • kodira in programira
 • uporablja označevalni jezik (html …)
 • uporablja jezik za oblikovanje spletnih strani (CSS …)
 • omogoča interaktivnost spletne strani (javascript …)
 • optimizira spletno stran
 • zagotavlja varnost in zasebnost uporabniških podatkov
 • povezuje se na podatkovne zbirke za potrebe spletnih aplikacij
 • uporablja vire podatkovnih zbirk
 • vgradi (integrira) izdelane programske module v spletno stran
 • testira rešitve in ovrednoti rezultate
 • namesti spletno rešitev na strežnik
 • pripravlja ciljni populaciji prilagojena navodila za uporabo spletnih strani
 • izdeluje spletne strani za uporabo na različnih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …)
 • zna uporabljati označevalni jezik (html …)
 • pozna jezik za oblikovanje spletnih strani
 • pozna tehnike optimizacije spletne strani
 • pozna spletne protokole (http, https …)
 • pozna osnovne ukaze za delo s podatkovnimi zbirkami
 • pozna osnove spletnih programskih jezikov (programiranje)
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
 • zna integrirati izdelane programske module
 • pozna orodja za testiranje in validacijo spletne strani
 • pozna posebnosti, ki jih mora upoštevati pri izdelavi spletnih strani za uporabo na različnih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …)
Administrativna dela pripravlja projektno dokumentacijo
 • pripravlja projektno dokumentacijo (zapisniki, rezultati testiranj, navodila, primopredaja …) in sodeluje pri njeni izdelavi
 • pripravlja kalkulacijske elemente za proces izdelave spletnih strani
 • pozna tehnična navodila in drugo dokumentacijo
 • pozna osnove računalniškega arhiviranja
 • pozna postopke arhiviranja
 • pozna orodja za arhiviranje
Komercialna dela svetuje naročniku
 • predstavi primere in principe spletnih strani po želji naročnika
 • predlaga naročniku ustrezno ali primernejšo tehnično opremo
 • demonstrira funkcioniranje posameznih rešitev z navajanjem prednosti in slabosti
 • predlaga in svetuje naročniku ter sodeluje z njim pri oblikovanju ponudbe
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
 • pozna elemente in vsebino ponudbe
Vodenje koordinira delo skupine
 • sodeluje v skupini in vodi skupino za izdelovanje spletne strani
 • vodi ali izvaja dokumentiranje poteka projektov
 • odloča ali pripravlja elemente za odločanje, če ne gre vse po načrtu
 • pozna načela in metode timskega in projektnega dela
 • pozna tehnike in metode dela z ljudmi
 • pozna temeljne metode odločanja
Nadzor dela preverja skladnost rešitev z veljavnimi ali dogovorjenimi dejstvi
 • spremlja in analizira organizacijo in izvajanje aktivnosti skladno s sprejetim projektom, predlaga spremembe in ukrepa po pravilih, opredeljenih v projektu
 • skrbi za izvedbo projekta skladno z zasnovo, dogovori in s sprejetimi dokumenti
 • pozna zahteve naročnika v zvezi z grafično in tehnično podobo spletnih strani
Zagotavljanje kakovosti izvaja načrtovane naloge v skladu s splošnimi standardi in posebnimi dogovori o kakovosti
 • upošteva in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • preverja delovanje spletne strani skladno z načrtovanjem in dogovori
 • upošteva splošne in posebne standarde kakovosti pri izvedbi spletnih strani in aplikacij
 • načrtuje uporabo orodij za zagotavljanje varnosti pri dostopu do interneta in zagotavlja varnost naročnika (virusi, zunanji vdori)
 • osvešča uporabnike
 • skrbi za uporabo programske opreme skladno z licenčno pogodbo
 • upošteva etična merila pri uporabi tehnologije
 • pozna pomen kakovosti, estetike in inovativnosti spletnih strani
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
Vzdrževanje in popravila vzdržuje lastno opremo
 • vzdržuje lastno opremo, ki jo uporablja pri delu
 • obvešča o večjih napakah in okvarah opreme in naprav
 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav
Komunikacija sporazumeva se z naročniki in s sodelavci
 • dogovarja se z naročnikom, vodjo projekta in s sodelavci pri projektu o izvajanju del
 • spoštuje pravila poštenega poslovnega odnosa
 • komunicira v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Stanko Blatnik, IPAK Velenje
 • Tadej Visinski, Kivi Com, Slovenj Gradec
 • Tomi Ilijaš, Arctur, Nova Gorica
 • dr. Jurij Tasič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • Pavla Lah, Center vlade RS za informatiko
 • Koordinator: Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje


7. Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda

 • Tadej Visinski, Kivi Com d. o. o., Slovenj Gradec
 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Timotej Globačnik, Gorenje d. d., Velenje
 • Islam Mušić, ŠC Velenje
 • Dušan Zupančič, GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije
 • Alenka Tepina, MVZT, Direktorat za informacijsko družbo
 • Dušan Brglez, Talum d. d. Kidričevo
 • Gregor Krnec, Logon informacijske tehnologije d. o. o., Ljubljana
 • Milan Žižek, ZSSS OO Podravje in Koroška
 • Matevž Kunaver, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Urban Burnik, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Davorin Majkus, CPI
 • dr. Alenka Turičnik, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.