Katalog

Naziv:

Pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.5.2023

Predhodniki:

Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov (43172051)

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)

Klasius-SRV:

Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (22000)

Raven kvalifikacije:

SOK 2, EOK 2


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov (1476147011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov 14761470 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

/

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata na delo (osebna urejenost in higiena, namestitev osebne varovalne opreme) ter pravilen izbor delovnih sredstev po navodilih

10

Izvedba

razumevanje navodil za delo in delovnega naloga

70

pravilna izvedba zaporedja opravil pri čiščenju

raba čistil skladno z navodili

upoštevanje sanitarno-higienskih pravil

zagotavljanje kakovosti opravljene storitve

Dokumentacija

izpolnjena evidenca po navodilih

5

Ustni zagovor

predstavitev izvedene storitve ter strokovna utemeljitev izvedenih postopkov čiščenja

15


Izločilna merila:
 • uporaba čistil, strojev in pripomočkov na način, ki ogrožajo uporabnikovo zdravje,
 • neupoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnega dela.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(II)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih?prilagoditev je naveden v Pravilniku,? ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/14, členi 9, 10 in 11).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.
 

 • osebna varovalna oprema
 • čistilna sredstva in čistilni pripomočki
 • opremljen čistilni voziček po sistemu 2 veder
 • sesalnik
 • prostor z osnovnimi materiali, ki so predmet čiščenja (les, kamen, steklo, keramika, tekstilije – naravna in umetna vlakna, umetne mase …)
 • prostor s sanitarijami
 • notranji zabojnik za ločeno odlaganje odpadkov

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

V primeru obravnave oseb s posebnimi potrebami mora tretji član komisije izpolnjevati naslednji pogoj:

Imeti mora izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja socialnega dela ali specialne pedagogike z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju dela z osebami s posebnimi potrebami.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja tehničnih ali ekonomskih ali organizacijskih strok ali diplomirani sanitarni inženir-(un)/diplomirana sanitarna inženirka-(un) in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja prostorov, kar dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela, in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 s področja tehničnih strok ali s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Čistilec/čistilka prostorov in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja objektov, kar dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu, itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela in
 • tretji član izpolnjuje pogoje iz prve ali druge alineje.
10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
asistira pri čiščenju prostorov in opreme v prostorih
 • upošteva vrstni red čiščenja od čistih k umazanim površinam
 • prazni in čisti koše za smeti in ločeno odlaga odpadke skladno s predpisi
 • asistira pri čiščenju talnih površin, opreme, stavbnega pohištva in steklenih površin na dosegu rok
 • ročno čisti in pomiva
 • izvaja suho/mokro sesanje talnih oblog s sesalnikom po navodilih nadrejenega
 • čisti sanitarije in sanitarno opremo ter namešča papirno galanterijo in dišave ter vrečke za odpadke
 • čisti okolico smetnjakov in dvorišča skladno z delovnim načrtom čiščenja in navodili nadrejenega
Ročno očisti prostor po izboru in po navodilih komisije:
 • namesti si osebno varovalno opremo in sprejme navodila za delo (ustna navodila in/ali pisni načrt čiščenja)
 • pripravi čistilni voziček po sistemu dveh veder in skladno z navodili komisije
 • po navodilih izvede ročno čiščenje prostora in upošteva zaporedje opravil
 • namesti sanitarni material, vrečke za smeti in po potrebi izvede doziranje mila v milnike
 • izprazni koše po potrebi
 • loči odpadke skladno s pravili ločenega odlaganja odpadkov
 • pravilno očisti in shrani delovne pripomočke po opravljenem delu
 • evidentira opravljeno delo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
uporablja čistila in čistilne pripomočke
 • uporablja čistila in čistilne pripomočke po navodilih nadrejene osebe in skladno s proizvajalčevimi navodili
 • uporablja že pripravljeno predpisano koncentracijo čistilne raztopine
 • uporablja čistilni voziček
Pojasni ravnanje s čistili/uporabo s čistili:
 • pojasni, zakaj je pri delu s čistili pomembno upoštevati proizvajalčeva navodila
 • pojasni, v katerih primerih je potrebna posebna osebna varovalna oprema pri uporabi čistil
 • pojasni, v katerih primerih je potrebno čistila redčiti
 • pojasni, kdaj je potrebno zagotoviti posebne pogoje shranjevanja čistil
 • pojasni, zakaj imajo lahko čistila negativen vpliv na zdravje in okolje ter pojasni ukrepe v primeru nezgode s čistili (npr.: kakšno je pravilno ravnanje/ukrepanje, če pride čistilo v oko)
Razloži namembnost čistilnega vozička in pojasni opremljenost vozička po sistemu dveh veder.

12. Literatura, strokovno gradivo

 • OZS, Sekcija čistilcev, Terminologija čiščenja objektov: https://www.cistilci.si/terminologija-ciscenja-objektov
 • OZS, Sekcija čistilcev,  Postopki globinskega čiščenja: https://www.cistilci.si/datoteke/cistilci/dokumenti/2020/Div/11-Hospitality_Deep%20Cleaning%20procedures%20v4-SLV-1.pdf
 • OZS, Sekcija čistilcev, Tehnologija čiščenja in higiena v prehrambenih obratih: https://www.cistilci.si/strokovna-literatura
 • OZS, Sekcija čistilcev, Higienski načrti: https://www.cistilci.si/strokovna-literatura
 • OZS, Sekcija čistilcev, Čiščenje čistih prostorov 1 in 2: https://www.cistilci.si/strokovna-literatura
 • OZS, Sekcija čistilcev, Čistilna in dezinfekcijska sredstva: https://www.cistilci.si/strokovna-literatura
 • EFCI-FENI. "Industrijsko čiščenje – priročnik za usposabljanje čistilcev pisarniških prostorov", (2001). Prevod Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija čistilcev objektov, (2009).
 • Tofolini, K. (2009). Čistilni pripomočki in čistilna sredstva projekt, dostop: https://munus2.scng.si/files/2016/01/cistilniPripomockiInSredstva2.pdf
 • Tofolini, K. (2009). Čiščenje in dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija: https://munus2.scng.si/files/2016/01/ciscenjeInDDD2.pdf  
 • Tofolini, K. (2009). Čiščenje prostorov in objektov: https://munus2.scng.si/files/2016/01/ciscenjeProstorovObjektovOkolice2.pdf
 • Tofolini, K. (2009). Zaščitna delovna sredstva in varnost pri delu: https://munus2.scng.si/files/2016/01/varnostPriDelu2.pdf

VELJAVNI PREDPISI:

DRUGO:

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Iva Verbnik, Solis-TR d. o. o., Polhov Gradec
 • Jožef Prosen, PROSEN COM d. o. o., čiščenje in trgovina, Kranj
 • Martinka Picelj, PACOM trgovina in storitve Novo mesto d. o. o.
 • Petra Nikolič, B+N SL facility services, storitve in trgovina, d. o. o., Maribor
 • Sara Zavrl, TOTAL SYSTEM Podjetje za servis in zastopanje d. o. o., Ljubljana
 • Simon Slokan, FMG storitve d. o. o., Ljubljana
 • Ana Čermelj, predstavnica sindikata podjetništva in obrti, Ljubljana in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.