Katalog

Naziv:

Umetnostni kovač/umetnostna kovačica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Umetnostni kovač/umetnostna kovačica (82546851)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Umetnostni kovač/umetnostna kovačica (1452863011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Umetnostni kovač/umetnostna kovačica 14528630 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Ni posebnih pogojev.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge. Ustni zagovor obsega preverjanje znanj, skladno s poklicnim standardom Umetnostni kovač/umetnostna kovačica.5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-          priprava osnovnih sredstev

10 %

Izvedba

-          uporaba ustreznega delovnega postopka in sredstev za delo

-          opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

-          kakovost izdelka

-          varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

-          upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

60 %

Dokumentacija

-          zasnova izdelka oziroma storitve

20 %

Zagovor

-          utemeljitev delovnih postopkov in uporabljenih tehnik dela

10 %

 

Izločilna merila:

-          neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • prostor z ognjiščem, primernim za kovanje izdelkov

 • nakovalo
 • pripomočki in orodja za tehnološke postopke izdelave kovanih izdelkov
 • kovaška zaščitna oprema
 • surovina za izdelavo kovanih izdelkov
 • pribor za risanje, kreda

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja etnologije ali oblikovanja in najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki in
 • dva člana komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja umetnostnega kovaštva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
kuje elemente, jih spaja v izdelke, zaščiti in montira
 • razreže ali razseka material
 • kuje elemente oz. jih izdela po delavniški risbi z uporabo različnih tehnik: tezanje, okroglo tezanje, koničenje, krčenje, nakrčevanje, ploskanje, stopničenje, kovanje v utopih
 • oblikuje elemente po delavniški risbi z uporabo različnih tehnik: cepljenje, luknjanje, pretikanje, vrtenje, navijanje, krivljenje oglov, upogibanje, poravnavanje
 • modelira izdelek
 • popravi morebitne napake, nastale med kovanjem elementov
 • pili, strga in tušira elemente
 • pripravi elemente za spajanje – vrta, povrtava in grezi ter vrezuje navoje
 • spoji elemente z uporabo različnih tehnik: kovičenje, vijačenje, varjenje, vezanje, prepletanje, gozdenje, pretikanje, grbljenje, prekrivanje, kovaško varjenje
 • zbrusi igle in zvare
 • pripravi izdelek za površinsko obdelavo in zaščito
 • zaščiti elemente pred korozijo
 • površinsko obdela izdelek z različnimi postopki: luženje, razmaščevanje, nevtraliziranje, peskanje, fosfatiranje, bonderiziranje, galvaniziranje, toplo cinkanje, patiniranje, matiranje, lakiranje, barvanje …
 • zaščiti element pred poškodbami pred in med montažo izdelka
 • montira elemente
 • obvlada postopke ročne in strojne obdelave materialov
 • pozna pomen in značilnosti toplotne obdelave kovin
 • pozna merila in merilne pripomočke
 • obvlada ročna orodja ter stroje in naprave za kovanje
 • obvlada tradicionalne kovaške postopke
 • obvlada postopke ročne in strojne obdelave kovin (žaganje, piljenje, vrezovanje navojev, sekanje, točkanje ...)
 • pozna postopke rezanja kovin: plamensko, s plazmo
 • obvlada postopke preoblikovanja kovin: koničenje, ostrenje, vlečenje, ploskanje, krčenje, luknjičanje in pretikanje, odsekavanje, cepljenje, stopničenje, žlebljenje, zavijanje, navijanje in vrtenje, krivljenje oglov, upogibanje, razpiranje, kovaško varjenje, utopno kovanje, grbljenje in prekrivanje, modeliranje, površinsko graviranje
 • obvlada postopke obdelave izvrtin
 • obvlada postopke brušenja izdelkov
 • obvlada izdelavo razstavljivih in trdnih zvez: kovičenje, spajanje z objemkami, zatiči in vijačnimi zvezami, spajkanje, plamensko varjenje in rezanje ter elektroobločno varjenje
 • pozna postopke kaljenja materialov
izdeluje, popravlja in vzdržuje kovaške izdelke (po izbiri komisije):
 • izdela delavniško risbo
 • načrtuje delo skladno z delovno dokumentacijo
 • pripravi delovno mesto
 • izbere in pripravi potrebno orodje in pripomočke: pripravi peč, stroje, naprave in orodje za kovanje
 • kuje elemente, jih spaja v izdelke, zaščiti in montira
 • popravlja in vzdržuje kovaške izdelke, izvaja dela skladno s standardi, predpisi in cehovskim izročilom ter upošteva kovaško tradicijo in razvojne trende ter pri tem skrbi za kakovost izdelka
 • nadzira proces kovanja
 • pojasni sodelovanje z arhitektom, s projektantom, z restavratorjem in drugimi zunanjimi sodelavci
 • demonstrira vodenje evidence izdelave, zaščite in montaže kovanega izdelka in način hranjenja delovne dokumentacije
 • pojasni postopek nabave in skladiščenja materiala in orodja
 • obračuna izdelek
 • vzdržuje orodje in kovaške stroje
 • svetuje stranki
 • upošteva predpise o varnosti pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus.
 • Bogataj, J. (1993). Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Ljubljana: Domus.
 • Bogataj, J. (1989). Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Hoischen, A. (1952). Zeichenfibel für Bau- und Kunstschlosser: das technische Zeichen von Bau- und Kunstschlosserarbeiten. Ausgabe C, Oberstufe und Weiterbildung, W. Girardet. Essen.
 • Kühn, F. (1959). Stahl- und Metallarbeiten. Tübingen.
 • Scheel, H. (1960). Der Bau-, Kunst- und Konstruktionsschlosser, Stuttgart: Julius Hoffmann Verlag.
 • Scheel, H. (1936). Die Schmiedearbeiten: Technik, Formgebung und Anwendung. Stuttgart.
 • Wolf, F. (1974). Kunstschmiedepraxis: Arbeitstechniken, Beispiele, Oberflächenbehandlung. Lübeck: Coleman.
 • Kumer, M. (1973). Kovane mreže. Ljubljana: Partizanska knjiga.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
 • Jože Krmelj, Kovaštvo Krmelj, s.p., Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka
 • Janez Globočnik, Splošno kovaštvo Janez Globočnik, s.p., Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.