Poklicni standard

Naziv:

Umetnostni kovač/umetnostna kovačica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Umetnostni kovač/umetnostna kovačica (82546851)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Umetnostni kovač/umetnostna kovačica (14528630)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:   

 • načrtovati, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 • zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije in časa,
 • izdelati delavniško risbo in pripraviti peč, stroje, naprave in orodje za kovanje,
 • kovati elemente, jih spajati v izdelke, zaščititi in montirati ter pri tem voditi evidenco izdelave in prodaje,
 • nabavljati in skladiščiti material in orodje,
 • popravljati in vzdrževati kovaške izdelke, orodja ter kovaške stroje,
 • samostojno komunicirati s strankami in strokovno javnostjo ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel,
 • ohranjati in razvijati kulturno dediščino umetnostnega kovaštva ob upoštevanju cehovskega izročila in razvojnih trendov ter njenega pomena v slovenskem prostoru.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje delo skladno z delovno dokumentacijo
 • pregleda tehnično dokumentacijo
 • načrtuje projekt skladno s kovaško stroko in tradicijo po delovnih fazah in terminsko
 • zna izdelati in brati tehnično dokumentacijo
 • obvlada delovno zaporedje
 • zna izbrati ustrezen material
 • obvlada standarde in norme v kovaštvu
 • pozna značilnosti plastičnega oblikovanja
Priprava dela oz. delovnega mesta izdela delavniško risbo in pripravi peč, stroje,naprave in orodje za kovanje
 • izdela delavniško risbo v naravnem merilu (1 : 1)
 • pripravi ali izdela ustrezno orodje, šablone in pripomočke za delo
 • pregleda mere
 • pripravi material
 • pripravi ognjišče ali peč
 • pozna klasifikacijo jekla
 • pozna osnovne in pomožne materiale, njihove lastnosti in možnosti obdelave
 • obvlada kompatibilnost in uporabo kovin
Operativna dela kuje elemente, jih spaja v izdelke, zaščiti in montira
 • razreže ali razseka material
 • kuje elemente oz. jih izdela po delavniški risbi z uporabo različnih tehnik: tezanje, okroglo tezanje, koničenje, krčenje, nakrčevanje, ploskanje, stopničenje, kovanje v utopih
 • oblikuje elemente po delavniški risbi z uporabo različnih tehnik: cepljenje, luknjanje, pretikanje, vrtenje, navijanje, krivljenje oglov, upogibanje, poravnavanje
 • modelira izdelek
 • popravi morebitne napake, nastale med kovanjem elementov
 • pili, strga in tušira elemente
 • pripravi elemente za spajanje – vrta, povrtava in grezi ter vrezuje navoje
 • spoji elemente z uporabo različnih tehnik: kovičenje, vijačenje, varjenje, vezanje, prepletanje, gozdenje, pretikanje, grbljenje, prekrivanje, kovaško varjenje
 • zbrusi igle in zvare
 • pripravi izdelek za površinsko obdelavo in zaščito
 • zaščiti elemente pred korozijo
 • površinsko obdela izdelek z različnimi postopki: luženje, razmaščevanje, nevtraliziranje, peskanje, fosfatiranje, bonderiziranje, galvaniziranje, toplo cinkanje, patiniranje, matiranje, lakiranje, barvanje …
 • zaščiti element pred poškodbami pred in med montažo izdelka
 • montira elemente
 • obvlada postopke ročne in strojne obdelave materialov
 • pozna pomen in značilnosti toplotne obdelave kovin
 • pozna merila in merilne pripomočke
 • obvlada ročna orodja ter stroje in naprave za kovanje
 • obvlada tradicionalne kovaške postopke
 • obvlada postopke ročne in strojne obdelave kovin (žaganje, piljenje, vrezovanje navojev, sekanje, točkanje ...)
 • pozna postopke rezanja kovin: plamensko, s plazmo
 • obvlada postopke preoblikovanja kovin: koničenje, ostrenje, vlečenje, ploskanje, krčenje, luknjičanje in pretikanje, odsekavanje, cepljenje, stopničenje, žlebljenje, zavijanje, navijanje in vrtenje, krivljenje oglov, upogibanje, razpiranje, kovaško varjenje, utopno kovanje, grbljenje in prekrivanje, modeliranje, površinsko graviranje
 • obvlada postopke obdelave izvrtin
 • obvlada postopke brušenja izdelkov
 • obvlada izdelavo razstavljivih in trdnih zvez: kovičenje, spajanje z objemkami, zatiči in vijačnimi zvezami, spajkanje, plamensko varjenje in rezanje ter elektroobločno varjenje
 • pozna postopke kaljenja materialov
Administrativna dela vodi evidenco izdelave in prodaje izdelkov ter hrani delovno dokumentacijo
 • vodi evidenco storitev in arhivira risbe, osnutke in fotografije svojih izdelkov
 • vodi evidenco izdanih računov
 • vodi ostalo administrativno dokumentacijo
 • pozna dokumente za prodajo izdelka
 • obvlada delo z računalnikom in drugo pisarniško opremo
Komercialna dela nabavlja in skladišči material in orodje ter prodaja izdelke
 • svetuje stranki skladno s kovaško stroko in tradicijo
 • pripravi predračun in račun materiala in dela
 • nabavi ustrezen material in orodje
 • skladišči material za izdelavo kovaških elementov
 • pozna normative dela in materiala ter osnove kalkulacij
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s standardi, predpisi in cehovskim izročilom ter upošteva kovaško tradicijo in razvojne trende
 • preveri kakovost materiala pred začetkom kovanja
 • kontrolira in ocenjuje kakovost del in izdelkov
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • spoštuje kovaško tradicijo in se seznanja s kulturno dediščino
 • spremlja trende v umetnostnem kovaštvu in arhitekturi ter spoznava nove tehnologije
 • obvlada načine preverjanja kakovosti kovin
 • obvlada tehnološke zakonitosti na področju kovanja
 • pozna pomen in možnosti racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • pozna načine obdelave kovin po zgodovinskih stilnih obdobjih in njihove značilnosti
 • pozna osnove sistema managementa kakovosti

Vzdrževanje in popravila popravlja in vzdržuje kovaške izdelke in orodje ter vzdržuje kovaške stroje
 • vizualno in mehansko ugotovi uporabljene obstoječe osnovne in pomožne materiale
 • po potrebi odmontira kovaški izdelek oz. element
 • popravi kovaški izdelek oz. na njem opravi vzdrževalna dela
 • redno pregleduje, vzdržuje in zagotavlja delovanje strojev in orodja
 • vzdržuje, popravlja in brusi rezilna orodja
 • čisti orodje in prostor
 • obvlada osnovna vzdrževalna dela na pečeh, strojih, napravah in orodju za kovanje
Komunikacija svetuje stranki in sodeluje s strokovno javnostjo
 • svetuje stranki v zvezi z izvedbo kovaških del
 • sodeluje s strokovno javnostjo
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem jeziku
 • pozna osnovno strokovno terminologijo v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela tako, da ne ogroža ljudi in okolja
 • ravna po predpisih o varnosti in zdravju pri delu in o varstvu pred požarom
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • varuje svoje zdravje in zdravje svojih sodelavcev ter okolje
 • zbira, sortira in primerno odstrani odpadni material
 • obvlada principe varnega dela pri kovanju
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red in navodila za delo z odprtim plamenom in obvlada varovalne ukrepe
 • pozna možne poškodbe pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Jože Krmelj, Kovaštvo Krmelj, s.p., Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka
 • Janez Globočnik, Splošno kovaštvo Janez Globočnik, s.p., Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.