Katalog

Naziv:

Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.11.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja (1448636011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja 14486360 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj v papirni in papirno predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo ali
 • srednja strokovna ali splošna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj v papirni in papirno-predelovalni industriji na delovnih mestih, s katerih pridobiva kvalifikacijo;
 • delodajalčevo referenčno pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti na delovnih mestih, za katere se izvaja preverjanje.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

/

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • praktično delo – v laboratorijskem merilu in/ali simulacije in/ali blok sheme
 • ustni zagovor

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je pri preverjanju treba upoštevati:

 

 • priprava kandidata na delo,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • racionalna poraba časa in materiala,
 • kontrola opravljenega dela,
 • kakovost opravljenega dela,
 • upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil za delo na napravah, s priborom in z orodji,
 • razumevanje dokumentacije in ustrezno shranjevanje le-te,
 • strokovna komunikacija.

Izločilna merila:

 

 • kandidat ne upošteva pravil za varno delo,
 • kandidat ne sme biti pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc,
 • kandidat odkloni podpis izjave za varno delo v laboratoriju.

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

 

Področje ocenjevanja

Delež  (%)

Načrtovanje:

·         zasnova zahtevane naloge,

·         izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...,

·         uporaba virov (strokovnega gradiva, slikovnega gradiva, informacij ...).

10

Izvedba (simulacije in/ali blok sheme in/ali laboratorijske naloge):

 

-       simulacije in/ali blok sheme:

·         razumevanje naloge,

·         izvedba naloge skladno z navodili,

·         razumevanje tehnološkega postopka in procesa dela;

-       laboratorijske naloge:

·         razumevanje naloge,

·         priprava potrebnih surovin, opreme, pripomočkov, mesta izvedbe/delovnega mesta in potrebne dokumentacije,

·         uporaba potrebne/zahtevane osebne varovalne opreme in upoštevanje navodil za varno delo in protipožarno varnost,

·         izvedba naloge skladno z navodili in standardi,

·         izpolnjena delovna dokumentacija, zapisi, izračuni, tabele, diagrami …

50

 

Ustni zagovor:

·         razlaga in utemeljitev vsebine zapisov, simulacij, shem … in rezultatov iz predstavljene dokumentacije,

·         razumevanje vsebine in korelacij med doseženimi rezultati, že izvedenimi ukrepi in nadaljnjimi potrebnimi ukrepi za obvladovanje določenega problema,

·         obvladovanje/poznavanje ukrepov v primeru odstopanja,

·         razumevanje sistema (postopek, organizacija dela, ISO,  5S, GMP, HACCP …) obvladovanja posamezne problematike v proizvodnih procesih,

·         obvladovanje strokovne terminologije.

40


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

/

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • strojna oprema ključnih linij proizvodnega procesa v papirništvu;

 • računalnik in računalniški programi za simulacije ključnih proizvodnih procesov papirne industrije;
 • laboratorij za analizo surovin, papirja in kartona, opremljen z laboratorijsko opremo:

o tehtnica na dve decimalni mesti, 
o mikrometer, 
o kalibrirana rezalna naprava,
o certificirano merilo;

 • zaščitna oprema ter vsa potrebna oprema in materiali za izvedbo nalog,
 • listi vlaknin (celuloza …) – za prepoznavanje,
 • vzorci papirja/kartona – za prepoznavanje

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih

 • imata najmanj dva člana visokošolsko izobrazbo s področja strojništva, kemije ali kemijske tehnologije oz. druge tehniške smeri in pet let delovnih izkušenj v papirni in papirno-predelovalni industriji oz. na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti in
 • en član ima lahko najmanj srednješolsko izobrazbo tehniške smeri in deset let delovnih izkušenj v papirni in papirno-predelovalni industriji

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
organizira in nadzira delovno skupino v proizvodnji
 • na podlagi proizvodnega programa organizira vnos in pripravo surovin za proizvodnjo in premaz papirja/kartona po predpisanih recepturah
 • nadzira doziranje surovin in pomožnih sredstev glede na predpisane recepture ter pravočasno ukrepa ob morebitnih odstopanjih in zastojih
 • pozna vrste vlaknin, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja/kartona, njihove lastnosti in povezovanje
 • pozna zgradbo in lastnosti vlaknin ter načine njihovega pridobivanja
 • pozna vrste in lastnosti drugih pomožnih sredstev v proizvodnji papirja/kartona
 • pozna tehnološke procese in procesne operacije v proizvodnji
 • pozna in uporablja stroje, naprave in opremo v proizvodnji
1.Ključne naloge pri primopredaji izmene

Kandidat razloži, kako:
 • se seznani s posebnostmi pri poteku proizvodnje prejšnje izmene,
 • prevzame nedokončane delovne naloge od prejšnje izmene,
 • pregleda delovne naloge za čas izmene,
 • organizira skupino delavcev za proizvodnjo/razdeli delovne naloge,
 • zagotovi uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu,
 • ukrepa v primeru požara (izvajanje požarnega reda),
 • preveri in zahteva uporabo zaščitnih sredstev pri delavcih,
 • preveri čistost proizvodnih linij ter prostorov.

Kandidat opravlja naloge in odgovarja na vprašanja po izboru komisije.

2.Priprava plana dela zase in/ali dodelitev nalog/-e delovni skupini

Kandidat:
 • razloži, kako zbere in posreduje informacije o delovnem procesu ter o stanju naprav in opreme,
 • opiše proces spremljanja doseganja normativov,
 • opiše svojo odgovornost za proizvodni proces,
 • razloži postopek planiranja resursov,
 • našteje ukrepe, ki se izvajajo pri odkritju različnih neskladnosti oziroma napak in opiše svojo vlogo pri tem,
 • našteje nevarnosti oz. možne napake, ki ogrožajo kakovost dela.

nadzira delovne postopke v pripravi snovi
 • nadzira kakovostne in količinske parametre priprave vlaknin in pomožnih sredstev ter razume medsebojno odvisnost posameznih parametrov
 • nadzira kakovostne in količinske parametre izdelave in/ali premazovanja papirja/kartona glede na predpisane recepture in proizvodni program
 • ob morebitnih odstopanjih od predpisanih parametrov pravočasno ukrepa
 • nadzira laboratorijske analize medfazne kontrole
 • nadzoruje nastavljene parametre delovanja strojev in naprav (obdelavo lesovine, izmeta, vlaknin)
 • obvešča vodje o odstopanjih v proizvodnem procesu
 • predlaga tehnične in organizacijske izboljšave
 • temeljito pozna tehnološke procese in operacije v papirništvu
 • obvlada osnove procesne industrije
 • obvlada osnovna tehnološka načela proizvodnje papirja/kartona
 • razume osnove kemije, fizike, elektrotehnike in strojništva za papirno industrijo
 • pozna pomen uporabe merilno-regulacijskih naprav in daljinskega nadzora v pripravi snovi
3.Zgradba in vrste papirja/kartona

Kandidat :
 • našteje osnovne tipe vlaknin in opiše postopek pridobivanja le-teh,
 • našteje vrste polnil in razloži namembnost uporabe,
 • našteje vrste pomožnih sredstev in razloži namembnost uporabe,
 • razloži osnovno delitev papirja in kartona glede na namembnost,
 • opredeli ključne lastnosti papirja/kartona (fizikalno-mehanske, optične, tiskovne).

4.Sprememba stopnje mletja in vpliv na lastnosti papirja/kartona

Kandidat:    
 • našteje osnovne vrste mletja,
 • razloži korelacije med stopnjo mletja in robnimi pogoji (koncentracija, obremenitev …) mletja, doseženimi karakteristikami vlaknin in končno kakovostjo izdelka,
 • razloži vpliv stopnje mletja na kakovost vlakninske suspenzije, produktivnost, energetsko učinkovitost, končno kakovost papirja/kartona.

5.Okoljski vidiki: nadzor nad ločevanjem in izpusti odpadnih voda, odpadkov in ostankov premaznih mas

Kandidat opiše in razloži svojo vlogo pri:
 • porabi sveže vode,
 • snovnih izgubah,
 • uporabi izmeta, ki nastaja pri proizvodnji in nadaljnji predelavi,
 • ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri proizvodnji – predelavi recikliranih vlaknin,
 • nadzoru kvalitete procesnih vod (retencija).

6.Simulacija in/ali blok shema(-e) tehnološkega procesa

Kandidat:        
 • našteje vrste papirnih strojev glede na tip proizvodnje (papir/karton/higienski papir);
 • pregleda, uporablja in izpolnjuje delovno dokumentacijo;
 • opiše svojo vlogo pri nadzoru in izvajanju ukrepov obvladovanja kakovosti;
 • razloži postopek zbiranja in posredovanja informacij o delovnem procesu ter stanju naprav in opreme;
 • iz nabora izbranih listov prepozna vrsto in kvaliteto (npr. nečistoče in optične lastnosti) vlaknin;
 • opiše shemo tehnološkega procesa;
 • natančno opiše stroje/naprave: disk filter, cevni čistilec, tlačni prebiralnik, mlin, razpuščevalnik, čiščenje snovi, natok, sitova skupina, skupina stiskalnic, sušilna skupina (rekuperacija), hlajenje, glajenje, navijanje, priprava premazne/škrobne mase, premazni agregati, načini premazovanja, sušenja (kontaktno, brezkontaktno) in pri tem:
o razloži namen,
o princip in
o robne pogoje delovanja;
 • opiše regulacijsko zanko in prepozna armaturo:
o izvršni elementi (ventili …),
o nadzorni elementi (merilci ravni, koncentracije, pretoka, tlaki, vlaga, gramatura, tlak, hitrost ...);
 • našteje in opiše strojno vprego papirnega/kartonskega stroja ter opiše postopke čiščenja med obratovanjem in ob zastojih (formirno sito, izžemalne klobučevine, sušilna sita);
 • razloži potek čiščenja tehnološke vode papirnega/kartonskega stroja;
 • našteje osnovne sestavine premazne mešanice (pigmenti, veziva …);
 • razloži nadzor nad analizo premazne oz. škrobne mešanice (vrednost pH, viskoznost in koncentracija) in razloži vpliv na nanos premazne mešanice (reologija premazne mase, koncentracija snovi).

7.Pomožna sredstva v proizvodnji

Kandidat našteje in pojasni:
 • kemikalije za razčrniljenje odpadnega papirja,
 • kemikalije za beljenje recikliranih vlaknin in lesovine,
 • zagotavljanje čistosti krogotokov in proizvodov:
o biocidni sistem,
o fiksirna sredstva,
 • obvladovanje mokrega dela papirnega stroja:
o retencijska sredstva,
 • -izboljšanje lastnosti papirja/kartona:
o polnila,
o klejiva,
o škrob,
o niansirne barve,
o mokromočna sredstva …
 • namen uporabe čistilnih sredstev glede na mesto uporabe (kontinuirna in diskontinuirna).

8.Nadzor kakovosti izdelka, polizdelka  

Kandidat:
 • opiše svojo vlogo v sistemu kontrole kakovosti,
 • našteje ključne lastnosti papirja/kartona (gramatura, sestava, namen),
 • razloži rezultate online in laboratorijskih meritev kakovosti papirja/kartona/higienskega papirja,
 • razloži ukrepe v primeru odstopanj rezultatov online meritev gramature, debeline, vlage … papirja/kartona/higienskega papirja,
 • pojasni vlogo in namen zapisovanja podatkov in rezultatov (procesni, kontrolni parametri).

9.Potrjevanje prvih količin in specialnih naročil

Kandidat razloži, kako:

 • primerja standardne vrednosti in/ali zahteve naročnika z rezultati online ali laboratorijskih meritev,
 • se odloči o nadaljnji uporabi izdelka/polizdelka in potrebnih ukrepih pri proizvodnji,
 • izpolni zahtevano priloženo dokumentacijo ter utemelji svojo odločitev v njej.
nadzira delovanje strojev in naprav za proizvodnjo in premazovanje papirja/kartona
 • izvaja delo po proizvodnem programu
 • organizira, nadzira in usklajuje delo zaposlenih v izmeni
 • nadzira kakovostne in količinske parametre izdelave in/ali premazovanja papirja/kartona glede na predpisane recepture in proizvodni program
 • ob morebitnih odstopanjih od predpisanih parametrov pravočasno ukrepa
 • nadzira delovanje strojev in naprav v proizvodnji ter zagotavlja nemoten potek proizvodnje
 • nadzira laboratorijske analize polizdelkov in izdelkov
 • sodeluje pri poskusni proizvodnji in reševanju tehnoloških problemov v proizvodnji
 • nadzoruje nastavljene parametre delovanja strojev in naprav
 • obvešča vodje o odstopanjih v proizvodnem procesu
 • predlaga tehnične in organizacijske izboljšave
 • temeljito pozna tehnološke procese in operacije v papirništvu (konstantni del, natok, sitova skupina, skupina stiskalnic, sušilna skupina, premazovanje, glajenje, navijanje)
 • nadzoruje menjavo strojne vprege
 • temeljito pozna različne vrste/kakovost papirja/kartona/higienske izdelke in njihove lastnosti
 • obvlada osnove procesne industrije
 • obvlada osnovna tehnološka načela proizvodnje papirja/kartona, njegove dodelave in predelave
 • razume osnove kemije (atom, snov, kemijska vez, raztopine, polimeri …)  za papirno industrijo
 • razume osnove fizike (fizikalne količine in enote, osnove kinetike in dinamike – gibanje, hitrost, vrtenje, sila, tlak, navor …) za papirno industrijo
 • razume osnove elektrotehnike za papirno industrijo
 • razume osnove strojeslovja (osnove strojnih elementov in naprav, namembnost pnevmatskih in hidravličnih orodij in elementov) za papirno industrijo
 • razume osnove merilno-regulacijske tehnike (sistemi regulacije, veličine, načini krmiljenja, regulacijske zanke, sheme …)
 • pozna osnovne metode za izboljšave v proizvodnih procesih
 • pozna pomen uporabe merilno-regulacijskih naprav in procesnega računalnika na papirnem/kartonskem stroju
 • razume delovanje papirnega/kartonskega stroja in posameznih operacij na njem

nadzira stroje za dodelavo papirja/ kartona in predelavo papirja v higienske izdelke
 • nadzira tehnološke postopke (dodelava)
 • izvaja nadzor procesne avtomatizacje in naprav postrojenja (gladilnik, vzdolžni rezalni stroj, prečni rezalni stroj, ploski rezalni stroj in stroji za izdelavo okroglega programa, stroji za izdelavo zloženih programov)
 • nadzira laboratorijske analize polizdelkov in izdelkov
 • nadzira kakovostne in količinske parametre izdelave glede na predpisane recepture in proizvodni program
 • ob morebitnih odstopanjih od predpisanih parametrov pravočasno ukrepa
 • nadzira stroje, opremo in naprave v proizvodnji ter zagotavlja nemoten potek proizvodnje
 • sodeluje pri poskusni proizvodnji in reševanju tehnoloških problemov v proizvodnji
 • obvešča vodje o odstopanjih v proizvodnem procesu
 • predlaga tehnične in organizacijske izboljšave
 • pozna različne načine razreza papirja/kartona
 • pozna mikroklimatske pogoje za delo in skladiščenje papirja/kartona
 • razume pomen strojeslovja in regulacije na dodelavnih strojih in napravah
 • pozna delovanje dodelavnih strojev in naprav ter posameznih operacij na njem
10. Simulacije in/ali blok shema(-e) tehnološkega procesa dodelave papirja/kartona/higienski izdelki

Kandidat:
 • natančno opiše stroje/naprave (gladilnik, vzdolžni rezalni stroj, prečni rezalni stroj, ploski rezalni stroj, stroji za izdelavo higienskih izdelkov ter embaliranje zvitkov in formata v paletah/paketih) in razloži
o namen,
o princip in
o robne pogoje delovanja;
 • razloži vpliv posameznih strojev/naprav v dodelavi na zahteve končnega polizdelka/izdelka;
 • razloži nastavitev formata papirja (usmerjenost teka vlaken);
 • opiše nadzor nad izvedbo učinkovitosti razreza/konfekcioniranja in pakiranja;
 • opiše nadzor nad procesom (stroškovni in produktivni vidik), in sicer
o našteje, katere zastavljene kazalnike spremlja,
o razloži, kako prepozna pomanjkljivosti v procesu dela,
o razloži postopek planiranja resursov.

11.Okoljski vidik v dodelavi papirja/kartona in higienskih izdelkov

Kandidat opiše in razloži izvajanje nadzora na odlaganje odpadnih materialov.


12. Literatura, strokovno gradivo

Strokovna literatura področja:
 
 • G. Novak, Grafični materiali
 • Jan C. Walter, The Coating Processes
 • V. Rutar, Vrste papirjev, kartonov in lepenk
 • H. Holik: Handbook of papermaking

Finska zbirka knjig:
 • S. Kellomäki, Forest Resources and Sustainable Management
 • P. Stenius, Forest Products Chemistry
 • R. Alén, Papermaking Chemistry
 • B. Lönnberg, Mechanical Pulping
 • P. Fardim, Chemical Pulping Part 1
 • P. Tikka, Chemical Pulping Part 2, Recovery of Chemicals and Energy
 • U. Höke, Recycled Fibre and Deinking
 • H. Paulapuro, Papermaking Part 1, Stock Preparation and Wet End
 • M. Karlsson, Papermaking Part 2, Drying
 • P. Rautiainen, Papermaking Part 3, Finishing
 • J. Paltakari, Pigment coating and surface sizing of paper
 • J. Kuusipalo, Paper and Paperboard Converting
 • K. Leiviskä, Process and Maintenance Management
 • J. Aromaa, Materials, Corrosion Preventation and Maintenance
 • K. Niskanen, Paper Physics
 • J. Levlin and L. Söderhjelm, Pulp and Paper Testing
 • H. Paulapuro, Paper and Board Grades
 • O. Dahl, Environmental and Forest Resources


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Petra Prebil Bašin, GZS, Združenje za papirno in papirno predelovalno-industrijo
 • dr. Leon Kaluža, Količevo Karton, Proizvodnja kartona, d. o. o.
 • Klemen Burgar, Goričane, Tovarna papirja Medvode, d. d.
 • Danijel Oštir, Vipap Krško, d. d.
 • Aleš Knavs, Radeče papir nova, d. d.
 • dr. Kristina Stakne, Paloma, d. d.
 • Janja Juhant Grkman, Inštitut za celulozo in papir
 • Stane Ravnikar, Sindikat Pergam in Količevo Karton, d. o. o.
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Marjana Komprej, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija:
 • Marjana Komprej, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.