Poklicni standard

Naziv:

Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja (54320011)

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja (14486360)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine,
 2. uvaja nove sodelavce v delo,
 3. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi,
 4. gospodarno ravna s surovinami, materiali, energijo in časom ter tako usmerja sodelavce,
 5. varuje zdravje in okolje - izvaja in upošteva navodila, zakonodajo in zahteve za zagotavljanje varnega dela, varovanja okolja in premoženja,
 6. skrbi za spodbudno delovno vzdušje z ustreznimi načini sporazumevanja s sodelavci v podjetju,
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in vizualizacijo proizvodnega procesa,
 8. organizira in nadzira delovno skupino v proizvodnji,
 9. organizira in nadzira pripravo vlaknin, papirne in premazne snovi,
 10. nadzira delovanje strojev in naprav za proizvodnjo ter premazovanje papirja in kartona,
 11. nadzira delovanje strojev za dodelavo papirja in predelavo papirja v higienske izdelke,
 12. nadzira kakovost polizdelkov in končnih izdelkov ter ukrepa v primeru odstopanj od standardov,
 13. dodeljuje jasne cilje in s sodelavci spremlja doseganje ciljev po posameznih strojih.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine
 • sodeluje pri uvajanju tehnoloških postopkov ter novih tehnologij in opreme
 • sodeluje pri nadzoru računalniške obdelave podatkov proizvodnje papirja, kartona in izdelkov
 • spremlja laboratorijske analize papirja, kartona in ukrepa v primeru odstopanja od predpisanih vrednosti parametrov
 • organizira delo in razdeli naloge skupini delavcev
 • obvlada načrtovanje, organiziranje ter koordiniranje dela v skupini
 • pozna osnove delovne zakonodaje
 • pozna načela timskega dela in jih izvaja
 • pozna zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna časovne in finančne normative za izvedbo posameznih nalog
 • pozna postopke in aktivnosti za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna računalniško opremo ter uporablja programe za nadziranje in spremljanje tehnoloških postopkov
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pogoje za delo
 • prevzame in pregleda delovno dokumentacijo ter prevzame izmeno
 • preveri pravilnost delovanja strojev, naprav in opreme
 • pripravi dnevni načrt dela
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • preveri uporabo osebno varovalno opremo zaposlenih in uporabo zaščitnih sredstev na strojih in napravah
 • nadzoruje nastavitev tehnoloških parametrov posameznih procesov
 • preveri čistost strojev, opreme in prostorov
 • pozna organizacijsko strukturo podjetja
 • pozna minimalne standarde čistosti opreme in prostora
 • zna ravnati s papirniško strojno in programsko opremo
Operativna dela organizira in nadzira delovno skupino v proizvodnji
 • na podlagi proizvodnega programa organizira vnos in pripravo surovin za proizvodnjo in premaz papirja/kartona po predpisanih recepturah
 • nadzira doziranje surovin in pomožnih sredstev glede na predpisane recepture ter pravočasno ukrepa ob morebitnih odstopanjih in zastojih
 • pozna vrste vlaknin, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja/kartona, njihove lastnosti in povezovanje
 • pozna zgradbo in lastnosti vlaknin ter načine njihovega pridobivanja
 • pozna vrste in lastnosti drugih pomožnih sredstev v proizvodnji papirja/kartona
 • pozna tehnološke procese in procesne operacije v proizvodnji
 • pozna in uporablja stroje, naprave in opremo v proizvodnji
nadzira delovne postopke v pripravi snovi
 • nadzira kakovostne in količinske parametre priprave vlaknin in pomožnih sredstev ter razume medsebojno odvisnost posameznih parametrov
 • nadzira kakovostne in količinske parametre izdelave in/ali premazovanja papirja/kartona glede na predpisane recepture in proizvodni program
 • ob morebitnih odstopanjih od predpisanih parametrov pravočasno ukrepa
 • nadzira laboratorijske analize medfazne kontrole
 • nadzoruje nastavljene parametre delovanja strojev in naprav (obdelavo lesovine, izmeta, vlaknin)
 • obvešča vodje o odstopanjih v proizvodnem procesu
 • predlaga tehnične in organizacijske izboljšave
 • temeljito pozna tehnološke procese in operacije v papirništvu
 • obvlada osnove procesne industrije
 • obvlada osnovna tehnološka načela proizvodnje papirja/kartona
 • razume osnove kemije, fizike, elektrotehnike in strojništva za papirno industrijo
 • pozna pomen uporabe merilno-regulacijskih naprav in daljinskega nadzora v pripravi snovi
nadzira delovanje strojev in naprav za proizvodnjo in premazovanje papirja/kartona
 • izvaja delo po proizvodnem programu
 • organizira, nadzira in usklajuje delo zaposlenih v izmeni
 • nadzira kakovostne in količinske parametre izdelave in/ali premazovanja papirja/kartona glede na predpisane recepture in proizvodni program
 • ob morebitnih odstopanjih od predpisanih parametrov pravočasno ukrepa
 • nadzira delovanje strojev in naprav v proizvodnji ter zagotavlja nemoten potek proizvodnje
 • nadzira laboratorijske analize polizdelkov in izdelkov
 • sodeluje pri poskusni proizvodnji in reševanju tehnoloških problemov v proizvodnji
 • nadzoruje nastavljene parametre delovanja strojev in naprav
 • obvešča vodje o odstopanjih v proizvodnem procesu
 • predlaga tehnične in organizacijske izboljšave
 • temeljito pozna tehnološke procese in operacije v papirništvu (konstantni del, natok, sitova skupina, skupina stiskalnic, sušilna skupina, premazovanje, glajenje, navijanje)
 • nadzoruje menjavo strojne vprege
 • temeljito pozna različne vrste/kakovost papirja/kartona/higienske izdelke in njihove lastnosti
 • obvlada osnove procesne industrije
 • obvlada osnovna tehnološka načela proizvodnje papirja/kartona, njegove dodelave in predelave
 • razume osnove kemije (atom, snov, kemijska vez, raztopine, polimeri …)  za papirno industrijo
 • razume osnove fizike (fizikalne količine in enote, osnove kinetike in dinamike – gibanje, hitrost, vrtenje, sila, tlak, navor …) za papirno industrijo
 • razume osnove elektrotehnike za papirno industrijo
 • razume osnove strojeslovja (osnove strojnih elementov in naprav, namembnost pnevmatskih in hidravličnih orodij in elementov) za papirno industrijo
 • razume osnove merilno-regulacijske tehnike (sistemi regulacije, veličine, načini krmiljenja, regulacijske zanke, sheme …)
 • pozna osnovne metode za izboljšave v proizvodnih procesih
 • pozna pomen uporabe merilno-regulacijskih naprav in procesnega računalnika na papirnem/kartonskem stroju
 • razume delovanje papirnega/kartonskega stroja in posameznih operacij na njem

nadzira stroje za dodelavo papirja/ kartona in predelavo papirja v higienske izdelke
 • nadzira tehnološke postopke (dodelava)
 • izvaja nadzor procesne avtomatizacje in naprav postrojenja (gladilnik, vzdolžni rezalni stroj, prečni rezalni stroj, ploski rezalni stroj in stroji za izdelavo okroglega programa, stroji za izdelavo zloženih programov)
 • nadzira laboratorijske analize polizdelkov in izdelkov
 • nadzira kakovostne in količinske parametre izdelave glede na predpisane recepture in proizvodni program
 • ob morebitnih odstopanjih od predpisanih parametrov pravočasno ukrepa
 • nadzira stroje, opremo in naprave v proizvodnji ter zagotavlja nemoten potek proizvodnje
 • sodeluje pri poskusni proizvodnji in reševanju tehnoloških problemov v proizvodnji
 • obvešča vodje o odstopanjih v proizvodnem procesu
 • predlaga tehnične in organizacijske izboljšave
 • pozna različne načine razreza papirja/kartona
 • pozna mikroklimatske pogoje za delo in skladiščenje papirja/kartona
 • razume pomen strojeslovja in regulacije na dodelavnih strojih in napravah
 • pozna delovanje dodelavnih strojev in naprav ter posameznih operacij na njem
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • vodi predpisano dokumentacijo o delovanju strojev in naprav, proizvodih ter o porabljenem materialu
 • vodi evidenco okvar strojev in naprav
 • vodi evidenco prisotnosti zaposlenih na delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumente o stanju strojev in naprav
 • posreduje podatke o surovinah v tehnološkem procesu ter vnaša podatke v informacijski sistem
 • evidentira nepravilnosti delovanja strojev in naprav ter zastojev pri delu
 • arhivira vzorce in dokumentacijo
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov

Vodenje vodi delovno skupino v proizvodnji papirja/kartona
 • spodbuja sodelavce, da upoštevajo načela zagotavljanja kakovosti
 • spremlja učinkovitost organizacijske enote oz. delovne skupine glede na ključne kazalnike uspešnosti in postavljene cilje
 • spremlja raven usposobljenosti sodelavcev v delovni skupini in sodeluje pri organizaciji usposabljanj
 • spremlja kakovost izdelkov in pravočasnost izdelave ter ukrepa ob odstopanjih
 • sodelavcem nudi strokovno pomoč pri razumevanju tehnično-tehnološke dokumentacije
 • kontrolira izvajanje zakonskih in internih predpisov, vezanih na proizvodni proces v delovni skupini
 • skrbi za učinkovitost delovne skupine, pozitivno vzdušje in dobre odnose v delovni skupini
 • motivira podrejene za doseganje ciljev in jih spodbuja k stalnemu strokovnemu usposabljanju ter izobraževanju in predlaga izobraževanje sodelavcev
 • skrbi za prenos informacij
 • potrdi in odobri odsotnost podrejenih
 • zaveda se pomena strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja posameznika in skupine
 • uvaja nove delavce v delo
 • pozna načela timskega dela, vodenja delovne skupine ter metode prepoznavanja in reševanja konfliktov
 • razume sisteme, standarde in vlogo procesnega pristopa pri zagotavljanju kakovosti
 • obvlada osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa tako, da ne zmanjšuje kakovosti
 • pozna vlogo in pomen organizacijske kulture in vrednot podjetja ter hierarhijo in oblike organizacij
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Zagotavljanje kakovosti izvaja operativno kontrolo kakovosti
 • nadzira izvajanje predpisov, navodil in standardov
 • zagotavlja nemoteno delovanje strojev in naprav
 • spremlja proizvodno problematiko in predlaga ukrepe
 • izvaja dela skladno s tehnološkimi predpisi, navodili in postopki
 • nadzira in dokumentira skladnost izdelkov/polizdelkov z zahtevami sistema kakovosti
 • ravna se po tehnoloških navodilih in predpisih
 • sodeluje pri industrijskih poizkusih
 • seznanja se z novostmi na področju papirništva
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke dela
 • pozna pomen kvalitetno opravljenega dela
 • pozna sistem in vrste kontrole v podjetju
 • pozna načine označevanja in evidentiranja napak v papirništvu
 • razume pomen laboratorijskih analiz za kontrolo surovin, papirja/kartona in premaznih mešanic
Vzdrževanje in popravila skrbi za vzdrževanje delovnega okolja in naprav
 • organizira odpravljanje napak in okvar na delovnih strojih in napravah v povezavi z vzdrževalno službo
 • sodeluje pri servisiranju strojev in naprav
 • organizira in kontrolira čiščenje strojev, naprav in prostorov med delom in po končani izmeni
 • pozna osnovne stroje in naprave v papirništvu in njihovo delovanje
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja delovnega okolja in naprav
Komunikacija sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami v podjetju
 • zbira in posreduje informacije o delovnem procesu in o stanju strojev in naprav
 • komunicira z nadrejenim, s službo kakovosti in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo
 • uporablja strokovno terminologijo
 • sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami v podjetju
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • pozna osnovno strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja izvaja in upošteva navodila, zakonodajo in zahteve za zagotavljanje varnega dela, varovanja okolja in premoženja
 • nadzira pravilno in varno upravljanje strojev
 • nadzira in organizira pravilno in varno uporabo surovin
 • kontrolira delovanje čistilnih naprav skladno z navodili in s poslovnikom
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • pri delu dosledno uporablja predpisano osebno varovalno opremo
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva požarni red in organizira začetno gašenje požarov ter organizira evakuacijo
 • upošteva predpise in navodila za delo z nevarnimi snovmi
 • upošteva navodila proizvajalca in interna navodila za delo z delovno opremo
 • nadzira uporabo ustrezne osebne varovalne opreme in ustrezno ukrepa ob neuporabi le-te
 • kontrolira brezhibnost in funkcionalnost varovalnih mehanizmov in naprav, ki so nameščeni na strojih in napravah v proizvodnji
 • skrbi za red in čistočo na delovnem mestu
 • nadzira in organizira delovno okolje skladno s predpisi o varstvu okolja
 • organizira in nadzira ločeno zbiranje, sortiranje in odstranjevanje odpadkov skladno s predpisi o varovanju okolja
 • organizira pravočasen odvoz sortiranih odpadkov na določena zbirna mesta
 • na področju varstva in zdravja pri delu prepozna neodgovorno vedenje in nevarne dogodke
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe ter zagotavlja njihovo izvajanje
 • razume pomen ekologije
 • pozna pravila iz varstva pri delu s stroji in napravami v papirništvu
 • zagotavlja varnost pri delu z nevarnimi snovmi
 • pozna pomen varnosti pri delu s stroji in napravami
 • pozna in upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe in zagotavlja njihovo izvajanje
 • pozna in upošteva pravila iz varstva pri delu s stroji in z napravami v papirništvu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Primož Papež, Papirnica Vevče, d. o. o.
 • Mojca Drofenik Čerček, Šolski center Celje
 • Urška Podgoršek, Radeče papir, d. d.
 • Anica Balas, VIPAP Videm Krško, d. d.
 • Petra Hunjadi, Goričane, Tovarna papirja Medvode, d. d.
 • Pešec Aleš, Srednja medijska in grafična šola
 • Stane Antončič, Srednja medijska in grafična šola
 • dr. Alenka Turičnik, CPI

Koordinatorici:
 • Bojana Sever in Barbara Velkov, obe CPI

Delovna skupina 2015/2016:

 • Petra Prebil Bašin, GZS, Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo
 • Darinka Matijevič, Vipap Videm Krško, d. d.
 • Dragan Kranjc, Vipap Videm Krško, d. d.
 • Metka Zalar, Valkarton Rakek, d. o. o.
 • Matej Kuharič, Valkarton Rakek, d. o. o.
 • Suzana Kranjc, Paloma, d. d.
 • dr. Kristina Stakne, Paloma, d. d.
 • dr. Sergej Knez, Paloma, d. d.
 • Petra Hunjadi, Goričane, Tovarna papirja Medvode, d. d.
 • Klemen Burgar, Goričane, Ttovarna papirja Medvode, d. d.
 • Karlinca Dolar, Količevo Karton, d. o. o.
 • Primož Papež, Papirnica Vevče, d. o. o.
 • Zvonko Murko, MSK, d. o. o.
 • mag. Matej Drašček, Radeče papir Nova, d. o. o.
 • Stane Ravnikar, Količevo Karton, d. o. o.
 • Stane Antončič, strokovnjak področja papirništva (prej Srednja medijska in grafična šola)
 • Marjana Komprej, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.