Katalog

Naziv:

Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov (85000021)

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov (1434205011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov 14342050 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju dela z odpadki.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

            Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež %

1. načrtovanje

-      priprava postopka izvedbe naloge

5

-      izbor ustrezne opreme

-      uporaba različnih virov informacij

2. izvedba

-       priprava na izvedbo naloge
        (upošteva se ustrezna osebna varovalna 
        oprema, priprava in pregled delovišča, opreme,
        orodja …)

50

-       upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih 
        postopkov

-       razumevanje in upoštevanje predpisov o
        varnosti in zdravju pri delu, predpisov s  
        področja varstva okolja, predpisov s področja
        ravnanja z odpadki, predpisov o kemikalijah in
        njihovih lastnostih, predpisov o požarni 
        varnosti

-       kakovost storitve (natančnost pri delu,
         kakovost izvedbe storitve ...)

3.dokumentacija

-       ustrezna opremljenost pošiljke odpadkov pri
        prevozu

15

-       pravilno izpolnjeni obrazci (evidenčni list,
        prevozna listina, tehtalni list)

1. zagovor

-       predstavitev opravljene naloge s komentarjem

30

-       razumevanje opravljenih postopkov

-       jasnost izražanja in strokovnost

-       poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna
        merila

-       poznavanje zakonskih podlag

SKUPAJ

100  Izločilna merila:
- Uporaba odprtega ognja pri delu (npr. kajenje),
- neupoštevanje pravil o združevanju odpadkov različnih številk ali različnih nevarnih lastnosti v isti zbirni
  posodi,
- nepoznavanje oznak za nevarnost na embalaži odpadka,
- rokovanje z nevarnimi odpadki brez ustrezne varovalne opreme.6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor za preverjanje kandidatov, opremljen z didaktičnimi pripomočki (računalnik, AV-oprema ter dostop do medmrežja),
 • osebna varovalna oprema (zaščitni čevlji, zaščitna oblačila, zaščitne rokavice, očala ali vezir),
 • tehtnica (npr. elektronska tehnica do 20 kg ali manjša tehnica do 200 kg),
 • nabor simbolov in znakov za posebne nevarnosti,
 • nabor nalepk z oznako odpadkov, 
 • različna dokumentacija (npr. varnostni listi, tehtalni listi, prevoznica, evidenčni listi, naročilnica, ADR-obrazec …),
 • vzorci najmanj 10 različnih primerov nevarnih odpadkov,
 • vzorci najmanj 10 različnih primerov različnih vrst nenevarnih odpadkov,
 • posode za zbiranje in skladiščenje nevarnih odpadkov (sodi - kovinski in/ali PVC- sodi 150 l ali 200 l, transportno-skladiščni rezervoarji za tekoče nevarne odpadke),
 • gasilni aparat, absorpcijska sredstva,
 • lopata, več omel, krpe, pobiralec smeti,
 • slikovno in/ali video gradivo.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/ta:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja ravnanja z nevarnimi odpadki ter
 • dva člana izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja ravnanja z nevarnimi odpadki.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sprejema in prepoznava nevarne odpadke
 • prepozna in vrednoti sprejete odpadke
 • prepozna nevarne odpadke glede na njihovo sestavo
 • predvidi možne kemične reakcije nevarnih odpadkov
 • uporablja verodostojne vire informacij glede lastnosti nevarnih snovi
 • pozna simbole in znake za posebne nevarnosti
 • razume podatke iz varnostnih listov za nevarne snovi
 • pozna škodljivo delovanje nevarnih odpadkov na človeka in okolje
 • pozna zdravju škodljive učinke najpogostejših vrst nevarnih snovi
Sprejme odpadke (po izboru komisije):
 • načrtuje svoje delo
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi delovno mesto, ustrezne delovne naprave, pripomočke in materiale za opravljanje prevzema odpadkov
 • v obliki simulacije opravi razgovor z imetnikom odpadka
 • upošteva komunikacijski bonton
 • izvede prevzem odpadkov
 • gospodarno uporablja vire (material, čas …)
 • izvede tehtanje in pripravi kratko poročilo o prevzemu nevarnih odpadkov  na primeru prevzetih vzorcev nevarnih odpadkov
 • očisti delovišče (po potrebi)
 • pojasni najverjetnejše dejavnike tveganja na konkretnem primeru, ki jih mora upoštevati z vidika pomena varstva pri delu in varovanja okolja
 • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in požarne varnosti
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Prepoznava odpadke in jih razvršča po lastnostih:
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • določa odpadke po njihovih lastnostih
 • pojasni tveganje v primeru združevanja dveh različnih odpadkov glede na njihovo sestavo
Prepozna podatke iz varnostnih listov ali iz drugih javno dostopnih virov.

Prepozna simbole in znake za posebne nevarnosti.
predhodno skladišči prevzete nevarne odpadke glede na njihovo sestavo
 • pripravi prostor in ustrezne transportne posode
 • transportne posode opremi z ustrezno številko odpadka
 • sprejete odpadke odlaga v pripravljene posode za predhodno skladiščenje
 • zagotavlja nedostopnost prostora z nevarnimi odpadki nepooblaščenim osebam
 • organizira odvoz napolnjenih transportnih posod
 • vzdržuje urejenost in čistost delovnega prostora
Pripravi posode za zbiranje nevarnih odpadkov in skladišči nevarne odpadke (po izboru komisije):
 • načrtuje svoje delo
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi delovno mesto, orodja, pripomočke in materiale za opravljanje predvidene delovne naloge
 • izbere in namesti posode za zbiranje nevarnih odpadkov
 • posode ustrezno označi
 • nevarne odpadke ločeno odlaga v pripravljene posode za predhodno skladiščenje
 • posode ustrezno zaščiti (po potrebi)
 • pojasni nedostopnost prostora z nevarnimi odpadki nepooblaščenim osebam
 • gospodarno ravna z viri (material, čas …)
 • zagotavlja urejenost in čistočo delovnega prostora
 • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in požarne varnosti
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela


pripravi dokumente za oddajo ali prevzem nevarnih odpadkov
 • pripravi spremne dokumente za pošiljko odpadkov
 • dokumente izroči prevozniku nevarnih odpadkov
 • upošteva tehnično dokumentacijo pri oddaji oziroma prevzemu nevarnih odpadkov
Pripravi dokumente za oddajo ali prevzem določenega nevarnega odpadka (po izboru komisije):
 • izpolni prevozne listine
 • izpiše tehtalni list
 • izpolni evidenčni list
ukrepa v primeru nesreče
 • ukrepa v primeru nesreče skladno s svojimi pristojnostmi, predpisi in delodajalčevimi navodili
 • obvesti pooblaščeno osebo v primeru nesreče
 • pozna najpogostejše vrste nesreč z nevarnimi odpadki in običajne vzroke nastanka
 • pozna škodljive posledice nesreče za človeka in okolje

Ukrepa v primeru nesreče (po izboru komisije):
 • pojasni postopek ukrepanja, vezan na konkretno nesrečo
 • pojasni posledice konkretne nesreče za človeka in okolje
 • pojasni predvidene vzroke za konkretno nesrečo
 • pojasni postopek potrebnega obveščanja o nesreči (pooblaščeno osebo v podjetju, svetovalca za kemikalije)
podaja informacije za javnost ter svetuje strankam in zaposlenim
 • stranke informira o pravilnem zbiranju in ločevanju odpadkov
 • strankam svetuje o ravnanju z nevarnimi odpadki
 • zaposlene opozarja o pravilnem ravnanju z nevarnimi odpadki
 • organizira in izvaja akcijo zbiranja s premično zbiralnico (nevarni odpadki)
 • uporablja strokovno terminologijo
 • upošteva načela poslovnega komuniciranja in bontona
 • pozna sistem upravljanja komunalne infrastrukture (urniki odvoza odpadkov, delovni čas zbirnega centra …)

V simulirani situaciji informira stranko o ustreznem ravnanju z odpadki (po izboru komisije):
 • stranko informira o pravilnem zbiranju, ustreznem hranjenju in ravnanju z določenimi nevarnimi odpadki
 • stranko informira, kako pripraviti odpadek pred oddajo v Zbirni center oziroma pred oddajo v sklopu akcije zbiranja nevarnih odpadkov na terenu
 • stranki svetuje, kdaj, kje in kako naj dostavi nevarne odpadke
 • pri komuniciranju upošteva načela poslovnega bontona
 • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in požarne varnosti
vodi evidenco in pripravlja delovna poročila
 • vodi potrebne evidence o nevarnih odpadkih
 • vodi evidenco opravljenih del
 • izdeluje delovna poročila o opravljenih storitvah
 • poroča o ADR (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti) dogodkih in ADR- prevozih (prevozne listine …)
Izpolni ADR-obrazec po izboru komisije.

Pojasni načine vodenja evidenc o nevarnih odpadkih.


12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov
 • Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 14. člen praktične smernice
 • Uredba o odpadkih
 • Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
 • Uredba o odpadnih oljih
 • Zakon o kemikalijah
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
DRUGO
 • Černuta, U. (2010). Odpadki v Sloveniji. Celje, Fit media. Dostopno na:
 • https://issuu.com/fit_media/docs/odpadki_v_sloveniji
 • Lipovšek, F., Marc, D. in drugi (2006). Ločeno zbiranje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov; Priročnik dobre prakse. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije
 • Ravnanje z odpadki: https://www.gov.si/teme/ravnanje-z-odpadki/
 • Zore, J. (2015). Gospodarjenje z odpadki; Zbirka Zelena Slovenija. Celje, Fit media.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
 • Sebastijan Zupanc, GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Ljubljana
 • dr. Alenka Sajovic Simbio, d.o.o., Celje
 • Dario Rolih, Komunala Nova Gorica, d.d., Nova Gorica
 • Jan Zadravec, Kostak, d.d., Krško
 • Edin Behrić, Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Vrhnika
 • Majda Marolt, Sindikat  komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Ljubljana
 • mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • mag. Alenka Mubi Zalaznik, Limnos, d.o.o., Brezovica
 • Gabrijela Salobir, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Martina Krajnc, SNAGA, d.o.o., Maribor

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.