Poklicni standard

Naziv:

Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov (85000020)

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov (14342050)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 • samostojno načrtovati in organizirati lastno delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela na področju ravnanja z odpadki
 • odgovorno in gospodarno ravnati z viri (stroji, napravami, opremo, materiali, energijo, časom …)
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo na področju ravnanja z odpadki
 • sprejemati in prepoznavati nevarne odpadke
 • predhodno skladiščiti prevzete odpadke glede na njihovo sestavo
 • pripraviti dokumente za oddajo ali prevzem nevarnih odpadkov
 • ukrepati v primeru nesreče
 • podajati informacije za javnost in svetovati strankam
 • voditi evidence in pripravljati delovna poročila


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo
 • načrtuje lastno delo ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • pripravi podatke za svoje področje dela, ki se upoštevajo pri sestavi terminskih programov in letnih načrtov dela
 • izbere in samostojno ovrednoti informacije iz različnih virov
 • razume trajnostni pomen varovanja okolja in pomen ustreznega ravnanja z odpadki, še posebej z nevarnimi odpadki

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in opremo
 • pripravi delovno mesto za izvajanje del po delovnem nalogu
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • izbere in pripravi opremo, orodje, naprave in materiale
 • vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu
 • razume tehnična navodila in predpise na področju:
  • ravnanja z nevarnimi in drugimi odpadki
  • ADR (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti)
  • ravnanja s kemikalijami


Operativna dela sprejema in prepoznava nevarne odpadke
 • prepozna in vrednoti sprejete odpadke
 • prepozna nevarne odpadke glede na njihovo sestavo
 • predvidi možne kemične reakcije nevarnih odpadkov
 • uporablja verodostojne vire informacij glede lastnosti nevarnih snovi
 • pozna simbole in znake za posebne nevarnosti
 • razume podatke iz varnostnih listov za nevarne snovi
 • pozna škodljivo delovanje nevarnih odpadkov na človeka in okolje
 • pozna zdravju škodljive učinke najpogostejših vrst nevarnih snovi
predhodno skladišči prevzete nevarne odpadke glede na njihovo sestavo
 • pripravi prostor in ustrezne transportne posode
 • transportne posode opremi z ustrezno številko odpadka
 • sprejete odpadke odlaga v pripravljene posode za predhodno skladiščenje
 • zagotavlja nedostopnost prostora z nevarnimi odpadki nepooblaščenim osebam
 • organizira odvoz napolnjenih transportnih posod
 • vzdržuje urejenost in čistost delovnega prostora
pripravi dokumente za oddajo ali prevzem nevarnih odpadkov
 • pripravi spremne dokumente za pošiljko odpadkov
 • dokumente izroči prevozniku nevarnih odpadkov
 • upošteva tehnično dokumentacijo pri oddaji oziroma prevzemu nevarnih odpadkov
ukrepa v primeru nesreče
 • ukrepa v primeru nesreče skladno s svojimi pristojnostmi, predpisi in delodajalčevimi navodili
 • obvesti pooblaščeno osebo v primeru nesreče
 • pozna najpogostejše vrste nesreč z nevarnimi odpadki in običajne vzroke nastanka
 • pozna škodljive posledice nesreče za človeka in okolje

podaja informacije za javnost ter svetuje strankam in zaposlenim
 • stranke informira o pravilnem zbiranju in ločevanju odpadkov
 • strankam svetuje o ravnanju z nevarnimi odpadki
 • zaposlene opozarja o pravilnem ravnanju z nevarnimi odpadki
 • organizira in izvaja akcijo zbiranja s premično zbiralnico (nevarni odpadki)
 • uporablja strokovno terminologijo
 • upošteva načela poslovnega komuniciranja in bontona
 • pozna sistem upravljanja komunalne infrastrukture (urniki odvoza odpadkov, delovni čas zbirnega centra …)

vodi evidenco in pripravlja delovna poročila
 • vodi potrebne evidence o nevarnih odpadkih
 • vodi evidenco opravljenih del
 • izdeluje delovna poročila o opravljenih storitvah
 • poroča o ADR (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti) dogodkih in ADR- prevozih (prevozne listine …)
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenih storitev in del
 • pri delu upošteva predpise s področja ravnanja z odpadki oziroma manipuliranja z nevarnimi odpadki
 • oceni opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, kontrole kakovosti opravljenega dela
Komunikacija komunicira s strankami in sodelavci
 • komunicira s sodelavci in strankami
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • upošteva načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo
 • delo opravlja skladno s predpisi o varstva okolja, varstva in zdravja pri delu, varstva pred požarom
 • obvešča nadrejene o nepravilnostih, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu ter na okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Sebastijan Zupanc, GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Ljubljana
 • dr. Alenka Sajovic Simbio, d.o.o., Celje
 • Dario Rolih, Komunala Nova Gorica, d.d., Nova Gorica
 • Jan Zadravec, Kostak, d.d., Krško
 • Edin Behrić, Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Vrhnika
 • Majda Marolt, Sindikat  komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Ljubljana
 • mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • mag. Alenka Mubi Zalaznik, Limnos, d.o.o., Brezovica
 • Gabrijela Salobir, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Martina Krajnc, SNAGA, d.o.o., Maribor

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.