Katalog

Naziv:

Odkupovalec odpremnik/odkupovalka odpremnica lesa

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Odkupovalec/odkupovalka lesa (62300051)

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Odkupovalec odpremnik/odkupovalka odpremnica lesa (1432656011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Odkupovalec odpremnik/odkupovalka odpremnica lesa 14326560 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • praktično preverjanje in zagovor

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež %

1. Načrtovanje

Priprava načrta storitve

15

Izbor ustrezne opreme

 

2. Izvedba

Priprava na delo

(upoštevajoč osebno urejenost, ustrezno osebno varovalno opremo, pripravo prostora, strojev, opreme, orodja …)

55

Racionalnost in pravilna uporaba orodij in naprav ter upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov

Upoštevanje predpisov iz varnosti in varovanja zdravja pri delu,  predpisov varstva okolja in gozdarskih predpisov

Kakovost storitve

(natančnost pri delu, kakovost izvedbe storitve ...)

3. Zagovor

Predstavitev opravljenega dela s komentarjem

30

Zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih

SKUPAJ

100

Izločilna merila

 • neuporaba predpisane osebne varovalne opreme
 • nepoznavanje drevesnih vrst po lubju in lesu

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • premerka

 • oprema za digitalni vnos, obdelavo in prenos podatkov
 • sekaški meter
 • markirne ploščice
 • kladivo

-Objekti: 

 • delovišče za usposabljanje in preverjanje znanja

-Vozila: 

 • kombinirano ali osebno vozilo z zabojnikom za prevažanje učnih pripomočkov

-Osebna varovalna oprema: 

 • varovalna čelada po ustreznih evropskih standardih
 • komplet opreme za prvo pomoč

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja gozdarstva,
 • en član višjo strokovno izobrazbo s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja gozdarstva,
 • en član srednjo strokovno izobrazbo s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja gozdarstva.

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
odkupi les na panju
 • opravi ogled stoječega drevja z namenom odkupa lesa na panju
 • oceni količino lesa za odkup
 • oceni sortno sestavo in vrednost lesa za odkup
 • pripravi  izračun odkupne vrednosti lesa
 • oceni stroške gozdne proizvodnje
 • oceni sortimentno sestavo drevja, izbranega za posek
 • pozna standarde in uzance s področja odkupa lesa
 • pozna merila, ki veljajo na trgu lesa za posamezne sortimente
Dogovori odkupno ceno gozdnih lesnih sortimentov (GLS) s ponudnikom (po izboru komisije):

 • na karti (gozdarski) določi mesto prevzema gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljevanju GLS)
 • pripravi orodje in pripomočke za delo
 • ponudniku predstavi cenik lesa in pogoje odkupa
 • ponudniku določi sortimentno sestavo in vrednost GLS
 • s ponudnikom se dogovori za ceno GLS

Dogovori odkupno ceno drevja, izbranega za posek, s ponudnikom (po izboru komisije):

 • na karti (gozdarski) določi območje prevzema lesa na panju
 • pripravi orodje in pripomočke za delo
 • analizira tehnološke podatke o sečnji in spravilu iz gozdno-gojitvenega načrta
 • ponudniku predstavi cenik lesa, pogoje odkupa in stroške proizvodnje
 • določi drevesno vrsto, sortimentno sestavo drevja in njegovo vrednost
 • s ponudnikom se dogovori za ceno drevja, izbranega za posek
odkupi gozdne lesne sortimente
 • izbere ustrezen način merjenja in izvede merjenje gozdnih lesnih sortimentov-GLS
 • razvršča gozdne lesne sortimente v kakovostne razrede na podlagi standardov
 • razlikuje drevesne vrste med seboj
 • izračuna kubaturo gozdnih lesnih sortimentov
 • obvlada tehniko dela pri prežagovanju lesa z motorno žago
 • spremlja nakladanje gozdnih lesnih sortimentov na gozdarski transportni kompoziciji - GTK
 • pozna varnostne predpise pri nakladanju in razkladanju lesa z GTK
 • pozna tehnične zmogljivosti hidravličnega nakladalnika (doseg, moč …)
 • pozna nevarnosti, ki se lahko pojavljajo pri delu s hidravličnim nakladalnikom
 • izpolnjuje specifikacijo prevzema gozdnih lesnih sortimentov
 • izpolni prevzemni manual
 • uporablja markirne tablice s črtno kodo
 • pozna standarde in uzance s področja odkupa lesa
 • pozna različne metode sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov

Izračuna volumen gozdnega lesnega sortimenta (po izboru komisije):

 • pripravi orodje in pripomočke za delo
 • izmeri premer gozdnega lesnega sortimenta
 • izmeri dolžino gozdnega lesnega sortimenta
 • določi uporaben premer in dolžino gozdnega lesnega sortimenta
 • izračuna uporaben volumen gozdnega lesnega sortimenta
Določi klasifikacijski razred GLS (po izboru komisije):

 • pripravi orodje in pripomočke za delo
 • prepozna napake lesa na določenem gozdnem lesnem sortimentu
 • opredeli kvarni vpliv napak lesa
 • na podlagi ocene kvarnega vpliva napak lesa na  sortiment določi klasifikacijski razred GLS
 • uporabi markirne tablice s črtno kodo
 • izpolni prevzemni manual
 • opiše način uporabe sodobnih IKT pri prevzemu gozdnih lesnih sortimentov


Prežaga kombinirane gozdne lesne sortimente po namenu uporabe (po izboru komisije):

 • pripravi orodje in pripomočke za delo
 • prepozna mesto za prežagovanje
 • določi napetosti v deblu (stisnjena/napeta lesna vlakna)
 • prežaga kombinirane gozdne lesne sortimente po namenu uporabe
 • zagotovi odvoz vseh GLS z delovišča
odpremi gozdne lesne sortimente in izvaja logistiko GTK
 • nadzira in usmerja vožnjo GTK
 • vzpostavi stik s kupcem in ga obvesti o dobavi
 • usmerja razkladanje gozdnih lesnih sortimentov
 • pozna tehniko dela na skladiščih
 • pozna način tehtanja GTK in ugotavljanja neto mase
 • določi kubaturo naloženih gozdnih lesnih sortimentov s pomočjo različnih metod lesa (atro metoda, lutro metoda, preračun iz PRM – prostorninskih metrov …)
 • izvede bonifikacijo hlodov po dogovorjenih postopkih
 • upošteva predpise, ki veljajo na skladiščih – urejanje dokumentacije, vstop na skladišče, nadzor, razkladanja lesa

Odpremi GLS (po izboru komisije):

 • pojasni ukrepe za zagotavljanje varne vožnje z gozdarsko transportno kompozicijo - GTK iz gozda do uporabnika
 • pojasni zaporedje postopkov pri oddaji GLS
 • preda ustrezno dokumentacijo kupcu GLS
 • pojasni postopek bonificiranja hlodov (po potrebi)


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Lipoglavšek, M. (1988). Gozdni proizvodi. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Furlan, F., Košir, B. (2006). Vrednotenje okroglega lesa. Zbirka gozdarski nasveti: 6.
 • Bajc, S. (2006). Krojenje lesa. Učbenik. DZS.
 • Primeri vprašanj za zagovor nalog pri NPK GOJITELJ, Postojna, 2014.
 • http://sola.sgls.si/wp-content/uploads/2015/03/Vprašanja-odkupovalec-lesa.pdf13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Silvester Peljhan, SGG Tolmin
 • Jože Smrdelj, GG Postojna
 • Andrej Andoljšek KGZS
 • Andrej Breznikar, ZGS
 • Jože Strle, GZS
 • Sebastijan Bajc, SGLŠ Postojna
 • Helena Žnidarič, CPI


Koordinatorica pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Majda Stopar, CPI

14.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI


 • Dušan Gradišar, Gozd Ljubljana, d. d.
 • Andrej Andoljšek, KGZS
 • Tomaž Remic, MKGP
 • dr. Nike Krajnc, GIS
 • Sebastijan Bajc, SGLŠ Postojna
 • Matej Biščak, Kmetijsko gozdarska zadruga Pivka
 • mag. Mitja Piškur, GIS
 • Igor Leban, CPI

Koordinatorica pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti  

 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.