Poklicni standard

Naziv:

Odkupovalec odpremnik/odkupovalka odpremnica lesa

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Odkupovalec/odkupovalka lesa (62300051)

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Odkupovalec odpremnik/odkupovalka odpremnica lesa (14326560)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

 1. organizirati in izvajati delo ter nadzirati delo skupine
 2. odgovorno in gospodarno ravnati z delovnimi sredstvi, materiali, energijo in časom
 3. podjetnega in etičnega obnašanja
 4. komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije
 5. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 6. izvesti meritve in klasifikacijo gozdnih lesnih sortimentov
 7. odkupiti les na panju in gozdne lesne sortimente
 8. odpremiti gozdne lesne sortimente
 9. izvajati logistiko gozdarsko-transportnih kompozicij (GTK)

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo pri odkupu lesa
 • seznani se z delom na mestu izvedbe delovne naloge
 • načrtuje količino sečnih ostankov
 • načrtuje dobavo lesa posameznih drevesnih vrst kupcem
 • načrtuje prevzem lesa glede na ponudnika
 • načrtuje količino in smer odvoza lesa
 • načrtuje in sodeluje z vodjo gozdne proizvodnje pri izvrševanju delovnega naloga
 • načrtuje porabo markirnih ploščic
 • pripravi oceno predvidene prodaje lesa
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovišče in materiale za delo
 • pripravi potrebne pripomočke in prostore za delo
 • pripravi potrebne podatke o mestu izvedbe delovne naloge
 • pridobi in pripravi kartno gradivo
 • preveri terenske in vremenske razmere na mestu izvajanja delovne naloge
 • bere gozdarske topografske karte
 • se orientira v gozdnem prostoru
 • pridobi podatke in jih samostojno ovrednoti
 • pozna principe in načela gozdnogojitvenega in gozdno-gospodarnega načrtovanja
 • pozna metode in načine preverjanja terenskih in vremenskih razmer
Operativna dela odkupi les na panju
 • opravi ogled stoječega drevja z namenom odkupa lesa na panju
 • oceni količino lesa za odkup
 • oceni sortno sestavo in vrednost lesa za odkup
 • pripravi  izračun odkupne vrednosti lesa
 • oceni stroške gozdne proizvodnje
 • oceni sortimentno sestavo drevja, izbranega za posek
 • pozna standarde in uzance s področja odkupa lesa
 • pozna merila, ki veljajo na trgu lesa za posamezne sortimente
odkupi gozdne lesne sortimente
 • izbere ustrezen način merjenja in izvede merjenje gozdnih lesnih sortimentov-GLS
 • razvršča gozdne lesne sortimente v kakovostne razrede na podlagi standardov
 • razlikuje drevesne vrste med seboj
 • izračuna kubaturo gozdnih lesnih sortimentov
 • obvlada tehniko dela pri prežagovanju lesa z motorno žago
 • spremlja nakladanje gozdnih lesnih sortimentov na gozdarski transportni kompoziciji - GTK
 • pozna varnostne predpise pri nakladanju in razkladanju lesa z GTK
 • pozna tehnične zmogljivosti hidravličnega nakladalnika (doseg, moč …)
 • pozna nevarnosti, ki se lahko pojavljajo pri delu s hidravličnim nakladalnikom
 • izpolnjuje specifikacijo prevzema gozdnih lesnih sortimentov
 • izpolni prevzemni manual
 • uporablja markirne tablice s črtno kodo
 • pozna standarde in uzance s področja odkupa lesa
 • pozna različne metode sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov
odpremi gozdne lesne sortimente in izvaja logistiko GTK
 • nadzira in usmerja vožnjo GTK
 • vzpostavi stik s kupcem in ga obvesti o dobavi
 • usmerja razkladanje gozdnih lesnih sortimentov
 • pozna tehniko dela na skladiščih
 • pozna način tehtanja GTK in ugotavljanja neto mase
 • določi kubaturo naloženih gozdnih lesnih sortimentov s pomočjo različnih metod lesa (atro metoda, lutro metoda, preračun iz PRM – prostorninskih metrov …)
 • izvede bonifikacijo hlodov po dogovorjenih postopkih
 • upošteva predpise, ki veljajo na skladiščih – urejanje dokumentacije, vstop na skladišče, nadzor, razkladanja lesa
Administrativna dela spremlja in vodi evidence
 • spremlja in vodi evidenco o pregledih in vzdrževanju delovnih sredstev
 • spremlja in vodi evidence o količini in kakovosti kupljenih in prodanih GLS
 • spremlja in vodi evidenco o opravljenem transportu GLS
 • spremlja in vodi dokumentacijo za prevzeti les
 • spremlja in vodi evidenco o prodaji in odkupu lesa po sortimentni sestavi
 • spremlja in vodi evidence davka na dodano vrednost
Komercialna dela pripravlja predračune in ponudbe
 • spremlja stanje na trgu z lesom in gibanja cen
 • oddaja davčne napovedi, dohodnine, trošarine
 • pripravlja ponudbe cen gozdnih lesnih sortimentov
 • pripravi končni obračun opravljenega dela
 • nabavlja pripomočke za delo
 • spremlja ekonomičnost dela
 • uporablja dokumentacijo povezano s storitvami odkupovalca in odpremnika lesa
 • pozna vrste in strukturo stroškov, dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna metode izračuna lastne cene

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • dnevno spremlja in kontrolira rezultate dela
 • pozna splošne standarde kakovosti ter standarde kakovosti s področja gozdarstva
 • pozna metode kontrole ter sisteme zagotavljanja kakovosti
 • upošteva zakonodajo in spremlja njene novosti s področja gozdarstva
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci in strankami pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna pravila timskega dela
 • uporablja strokovno terminologijo
komunicira z obiskovalci gozda
 • opozarja obiskovalce gozda na nevarnosti gibanja na delovišču
 • po potrebi razlaga namen svojega dela s strokovnimi argumenti
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu
 • varuje lastno zdravje in zdravje sodelavcev skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter skladno s predpisi o požarni varnosti
 • upošteva predpise za varno delo v gozdarstvu
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu z gozdarskimi delovnimi stroji, napravami in pripomočki
 • pozna oceno tveganja za delovno mesto odkupovalca odpremnika lesa
 • pozna poklicne bolezni
varuje okolje
 • uporablja nevarne snovi in opremo skladno s predpisi o varovanju okolja
 • pozna ekološke in socialne funkcije gozda
 • upošteva zakonodajo o gozdarstvu
 • pozna postopke skladiščenja in odstranjevanja okolju nevarnih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Franci FURLAN, GZS
 • Andrej ANDOLJŠEK, KGZS - Zavod Ljubljana
 • Andrej BREZNIKAR, ZGS
 • Tomaž ŠČUKA, SGLŠ Postojna
 • Sebastijan BAJC, SGLŠ Postojna
 • Helena ŽNIDARIČ, CPI

Koordinatorici:
 • Barbara Kunčič
 • Majda Stopar, CPI

7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Dušan Gradišar, Gozd Ljubljana, d. d.
 • Andrej Andoljšek, KGZS
 • Tomaž Remic, MKGP
 • dr. Nike Krajnc, GIS
 • Sebastijan Bajc, SGLŠ Postojna
 • Matej Biščak, Kmetijsko gozdarska zadruga Pivka
 • mag. Mitja Piškur, GIS
 • Igor Leban, CPI

Koordinatorica pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti  
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.