Katalog

Naziv:

Rekviziter/rekviziterka uprizoritvenega in AV projekta

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Rekviziter/rekviziterka (43620131)

Klasius-P16:

Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti (0215)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Rekviziter/rekviziterka uprizoritvenega in AV projekta (1314702011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Rekviziter/rekviziterka uprizoritvenega in AV projekta 13147020 in točko 11. tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj s področja dela z rekviziti
 • Kandidat lahko delovne izkušnje dokazuje tudi z dokazili o udeležbi pri vsaj desetih različnih projektih kot sodelavec na področju dela z rekviziti (kot dokazilo kandidat priloži navedbo sodelovanja v gledališkem listu, navedbo v javni objavi, navedbo v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo, režiserjevo, scenografovo potrdilo ali vodje tehnike). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard

4.2 NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ % (ponder)

Načrtovanje

analiza stanja ter določitev korakov za dosego ciljev

10

 

Izvedba

natančnost, iznajdljivost in doslednost pri izvedbi

30

obvladovanje zaporedja opravil

skladnost izvedbe dela s specifičnimi zahtevami rekvizitov 

ustreznost izbora metod in pripomočkov

Zagovor

utemeljitev izbranih delovnih postopkov in sredstev za delo

utemeljitev upoštevanih varnostnih ukrepov in ukrepov za varovanje okolja

morebitni predlogi za izboljšave

60

obvladovanje strokovnoteoretičnih znanj

 

Izločilna merila:

 

Ni izločilnih meril.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  • rekviziterska delavnica s pripadajočo opremo in rekviziti najmanj petih slogovno različnih uprizoritvenih projektov
  • zaščitna halja za kandidata

  9.2. Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

   • en član komisije najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja produkcije uprizoritvene umetnosti in/ali AV-produkcije,
   • en član komisije najmanj srednješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju rekviziterskega dela,
   • tretji član mora izpolnjevati enega od meril, navedenih v prvi ali drugi alineji.

   10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

   Ni časovne omejitve.

   11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

   Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
   pripravi vse za izvedbo uprizoritvenega in/ali AV-projekta
   • prouči svoje naloge v okviru projekta
   • predvidi potreben čas, material in postopke za izvedbo rekviziterskih nalog v okviru projekta ter organizacijo izvedbe
   • pripravi delovne in zaščitne pripomočke
   • razume karakteristike umetniških izrazov uprizoritvene umetnosti in AV-področja (scenarij, snemalno knjigo, razdelavo, scenografski načrt idr.)
   • uporablja različne oblike vizualnega izraza
   • razume pomen časovnih okvirov izvedbenih faz projekta
   predstavi specifike področja rekvizitov v uprizoritvenih umetnostih in AV- produkciji


   predstavi slogovne in bivanjske značilnosti umetnostnozgodovinskih obdobij, različnih družb in kultur


   predstavi načine obdelave različnih materialov
   izbere, postavi in pospravi rekvizite in opremo
   • seznani se z ustvarjalnimi hotenji režiserja in drugih ustvarjalcev projekta
   • analizira scenarij, snemalno knjigo, gledališko režijsko knjigo in scenosled, režijsko in scenografsko razdelavo za potrebe rekvizitov
   • izbere potrebne rekvizite in opremo
   • izdela, dodela ali predela potrebne rekvizite
   • opravi izposojo in nakup rekvizitov ter opreme skladno s scenskim in kostumskim načrtom
   • opremi uprizoritveni prostor z rekviziti in opremo skladno z dispozicijo
   • vestno in odgovorno ravna z rekviziti in opremo v vseh fazah produkcijskega procesa
   • opravi različna popravila, dodelave in izdelavo rekvizitov in opreme
   • organizira in poskrbi za popravilo poškodovane opreme in rekvizitov
   • ustrezno evidentira nabavljeno opremo in rekvizite
   • razume in uporablja osnove produkcijskih načinov uprizoritvenih umetnosti in AV- produkcije (postopki televizijske, filmske, gledališke oz. prireditvene izvedbe)
   • pozna osnove oblikovalske tehnologije
   • pozna osnovne značilnosti bivanjske kulture in načinov življenja posameznih obdobij in kultur
   • pripravlja predračune za rekvizitersko področje
   • razume lastnosti in različne načine obdelave materialov (papir, les, kovina, plastika idr.)
   • zagotavlja kontinuiteto rekvizitov in njihovo ustreznost v vseh fazah projekta
   Utemelji izbor rekvizitov in opreme (po izboru komisije):
   • načrtuje, pripravi in organizira lastno delo in delo skupine
   • analizira izbrani odlomek iz scenarija, snemalne ali gledališkorežijske knjige
   • pripravi in utemelji izbor rekvizitov
   • obrazloži in utemelji izbor rekvizitov na podlagi analize
   • predstavi ustrezne načine komunikacije z različnimi deležniki na področju dela z rekviziti
   • utemelji racionalnost in ekonomičnost pri nabavi ter izposoji rekvizitov in opreme
   • predstavi postopek priprave predračunov
   • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
   • racionalno rabi energijo, material in čas
   • obrazloži načela in pomen timskega in projektnega dela, varnosti in zdravja pri delu
   • predstavi pomen rednega vzdrževanja in hranjenja rekvizitov in opreme
   • obrazloži pomen razvoja podjetnih lastnosti, spretnosti in vedenja ter skrbi za lasten strokovni razvoj

   Utemelji postavitev rekvizitov in opreme:
   • utemelji potrebo po rekviziterski ekipi in načrtuje njeno delo
   • predstavi načrtovanje in nadzor ravnanja z opremo in rekviziti v vseh fazah projekta
   • na konkretnem primeru obrazloži svoje ravnanje/popravilo, če se rekvizit poškoduje
   • predstavi, katere pripomočke ali orodja uporablja pri pripravi in postavitvi rekvizitov in opreme
   • predstavi načine komunikacije s člani ekipe
   • obrazloži načela in pomen timskega in projektnega dela

   Utemelji kontinuiteto rekvizitov pri AV- projektih in/ali uprizoritvenih dogodkih
   • predstavi način priprave in utemelji razmestitev rekvizitov na uprizoritvenem prostoru
   • predstavi način nadzora nad rekviziti
   • utemelji potek vezave sekvenc

   Utemelji načine vestnega in odgovornega ravnanja z rekviziti v vseh fazah projekta
   • upošteva načela trajnostnega razvoja
   • upošteva načela o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom ipd.

   izdela, dodela, predela ali prilagodi rekvizite za projekt
   • obdeluje in predeluje rekvizite z različnimi tehnikami in načini skladno s scenskimi in kostumskimi načrti; lepi, kašira, patinira, brusi, uliva, jedka idr.
   • izdeluje rekvizite iz različnih materialov in v različnih tehnikah
   • prilagaja rekvizite za potrebe posebnih učinkov
   • izdeluje potrošne rekvizite v produkciji in postprodukciji
   • pripravlja in dodeluje rekvizite s področja živil skladno s scenskim kostumskim načrtom
   Izdela rekvizit po izboru komisije:
   • načrtovanje in priprava na delo
   • izdeluje (lepi, patinira, izrezuje) rekvizit
   • prilagodi rekvizit za potrebe posebnih učinkov
   • dodeluje rekvizite

   svetuje optimalne tehnične in vsebinske rešitve s področja rekvizitov
   • seznani ustvarjalce projekta z vsebino fundusa, ki lahko ustreza scenskemu kostumskemu načrtu
   • pripravi optimalne tehnične rešitve posebnih postopkov (uporaba strelnega orožja, posebnih predelanih rekvizitov …)
   • usposobi dejanske izvajalce (nastopajoče)  za uporabo rekvizitov in nadzoruje njihovo uporabo
   • svetuje scenografu in kostumografu pri realizaciji scenskega in kostumskega načrta na področju rekvizitov
   Utemelji in svetuje optimalno tehnično rešitev posebnih postopkov:
   • pripravi, svetuje in usposobi izvajalce za uporabo strelnega orožja, živali, ogenja, hrane
   • uporablja primeren način komunikacije in sodobno IKT
   • upošteva načela varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti

   12. Literatura, strokovno gradivo

   • Košir, Igor: Televizijski vademecum, Izobraževalno središče RTV Slovenija in AGRFT Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2007 (3. natis).
   • Žižek, Fran, Košir, Igor: Kako narediti televizijsko oddajo: osnove TV-izvedbe"; Izobraževalno središče RTV Slovenija in AGRFT Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2003.
   • Drozg, Janez: Ustvarjalni prostor TV in TV-drama, RTV Slovenija, Ljubljana 2002.
   • Borčič, Mirjana: Filmska vzgoja na Slovenskem, UMco, Ljubljana, 2007.
   • Gianneti, Luis: Razumeti film, UMco, Ljubljana 2008.
   • Cook, Pam: Knjiga o filmu, UMco, Ljubljana 2007.


   13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

   • Erika Bizilj, RTV Slovenija
   • Jože Rehberger, rekviziter
   • Joško Markič, SNG Nova Gorica
   • Janez Lombergar, Izobraževalno središče RTV Slovenija
   • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo

   Koordinacija:
   • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

   14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

   • Borut Smrekar, SLG Celje
   • Iztok Vadnjal, SNG drama
   • Klavdija Zupan, neodvisna dramaturginja in producentka
   • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
   • Dr. Peter Purg, UNG
   • Boštjan Kerčmar, Viba Film
   • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo

   Koordinacija pri pripravi revizije kataloga:
   • Mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

   Vaš brskalnik je zastarel!

   Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.