Poklicni standard

Naziv:

Rekviziter/rekviziterka uprizoritvenega in AV projekta

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Rekviziter/rekviziterka (43620131)

Klasius-P16:

Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti (0215)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Rekviziter/rekviziterka uprizoritvenega in AV projekta (13147020)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati in organizirati lastno delo in delo sodelavcev ter sodeluje z drugimi izvedbenimi skupinami na področju izvedbe uprizoritvenega AV-projekta
 2. sporazumevati se s sodelavci in poslovnimi partnerji ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 3. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 4. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja
 5. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 6. pripraviti vse za izvedbo uprizoritvenega in/ali AV-projekta
 7. izbrati, postaviti in pospraviti rekvizite in opremo
 8. načrtovati, izdelati, dodelati, predelati ali prilagoditi rekvizite za izvedbo uprizoritvenega in AV-projekta
 9. svetovati optimalne tehnične in vsebinske rešitve s področja rekvizitov
 10. zagotavljati kontinuiteto rekvizitov in opreme v vseh fazah uprizoritvenega in/ali AV-projekta

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo sodelavcev ter sodeluje z drugimi izvedbenimi skupinami
 • usklajuje delo in sodeluje z režiserjem, s scenografom, z asistentom režije, s tehnologom in z vodji scenskih delavnic ter s producentom
 • sodeluje pri pripravi predlogov za kadrovske, investicijske in druge načrte rekviziterskega oddelka (fundusa in delavnice) s tehničnim vodjem in kadrovsko službo
 • načrtuje in organizira rekviziterske ekipe skladno z zahtevami in navodili ustvarjalcev ter nadrejenih
 • sodeluje na izvedbenih sestankih in pri angažiranju honorarnih sodelavcev
 • upošteva načela timskega in projektnega dela
 • razume osnovne zakonitosti izvedbenih in tehnoloških procesov ter od njih odvisne delovne procese in postopke
 • izvaja postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • uporablja sodobna informacijsko-komunikacijska orodja
 • upošteva temeljne predpise in standarde na področju svojega dela
Operativna dela pripravi vse za izvedbo uprizoritvenega in/ali AV-projekta
 • prouči svoje naloge v okviru projekta
 • predvidi potreben čas, material in postopke za izvedbo rekviziterskih nalog v okviru projekta ter organizacijo izvedbe
 • pripravi delovne in zaščitne pripomočke
 • razume karakteristike umetniških izrazov uprizoritvene umetnosti in AV-področja (scenarij, snemalno knjigo, razdelavo, scenografski načrt idr.)
 • uporablja različne oblike vizualnega izraza
 • razume pomen časovnih okvirov izvedbenih faz projekta
izbere, postavi in pospravi rekvizite in opremo
 • seznani se z ustvarjalnimi hotenji režiserja in drugih ustvarjalcev projekta
 • analizira scenarij, snemalno knjigo, gledališko režijsko knjigo in scenosled, režijsko in scenografsko razdelavo za potrebe rekvizitov
 • izbere potrebne rekvizite in opremo
 • izdela, dodela ali predela potrebne rekvizite
 • opravi izposojo in nakup rekvizitov ter opreme skladno s scenskim in kostumskim načrtom
 • opremi uprizoritveni prostor z rekviziti in opremo skladno z dispozicijo
 • vestno in odgovorno ravna z rekviziti in opremo v vseh fazah produkcijskega procesa
 • opravi različna popravila, dodelave in izdelavo rekvizitov in opreme
 • organizira in poskrbi za popravilo poškodovane opreme in rekvizitov
 • ustrezno evidentira nabavljeno opremo in rekvizite
 • razume in uporablja osnove produkcijskih načinov uprizoritvenih umetnosti in AV- produkcije (postopki televizijske, filmske, gledališke oz. prireditvene izvedbe)
 • pozna osnove oblikovalske tehnologije
 • pozna osnovne značilnosti bivanjske kulture in načinov življenja posameznih obdobij in kultur
 • pripravlja predračune za rekvizitersko področje
 • razume lastnosti in različne načine obdelave materialov (papir, les, kovina, plastika idr.)
 • zagotavlja kontinuiteto rekvizitov in njihovo ustreznost v vseh fazah projekta
izdela, dodela, predela ali prilagodi rekvizite za projekt
 • obdeluje in predeluje rekvizite z različnimi tehnikami in načini skladno s scenskimi in kostumskimi načrti; lepi, kašira, patinira, brusi, uliva, jedka idr.
 • izdeluje rekvizite iz različnih materialov in v različnih tehnikah
 • prilagaja rekvizite za potrebe posebnih učinkov
 • izdeluje potrošne rekvizite v produkciji in postprodukciji
 • pripravlja in dodeluje rekvizite s področja živil skladno s scenskim kostumskim načrtom
svetuje optimalne tehnične in vsebinske rešitve s področja rekvizitov
 • seznani ustvarjalce projekta z vsebino fundusa, ki lahko ustreza scenskemu kostumskemu načrtu
 • pripravi optimalne tehnične rešitve posebnih postopkov (uporaba strelnega orožja, posebnih predelanih rekvizitov …)
 • usposobi dejanske izvajalce (nastopajoče)  za uporabo rekvizitov in nadzoruje njihovo uporabo
 • svetuje scenografu in kostumografu pri realizaciji scenskega in kostumskega načrta na področju rekvizitov
Administrativna dela pripravlja delovno dokumentacijo
 • poroča in vodi evidence o svojem delu in delu ekipe
 • ureja računalniške baze podatkov
 • pozna vrste in načine vodenja posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • pozna pravila administrativnega poslovanja

Komercialna dela nadzoruje porabo sredstev
 • upošteva stroškovne elemente in izdela oceno stroškov za področje zagotovitve rekvizitov na temelju projektne dokumentacije
 • upošteva normative in stroške dela
 • izvaja nabave skladno s pravili finančnega poslovanja v okviru projekta
 • izdela obračune lastnega dela in dela ekipe

Nadzor dela nadzoruje proces dela izdelave in uporabe
 • nadzira delo rekviziterske ekipe
 • spremlja in nadzira delo izvedbe rekvizitov
 • nadzira uporabo rekvizitov
 • nadzira pravilnost uporabe posebnih rekvizitov
 • upošteva načela timskega dela
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela in dela ekipe
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela ekipe
 • deluje in odgovarja za delo skladno s standardi kakovosti
 • deluje in odgovarja za delo skladno s predpisanimi internimi pravilniki
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s proizvajalčevimi navodili
 • upošteva poslovne običaje v različnih kulturnih in družbenih okoljih
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • spremlja razvoj na področju potrebnih tehnik in orodij za zagotavljanje kakovosti
 • upošteva standarde kakovosti
 • upošteva interne pravilnike in navodila proizvajalcev opreme
 • upošteva postopke dela
 • razume pomen tehnološkega razvoja v stroki

Vzdrževanje in popravila vzdržuje in organizira vzdrževanje
 • zagotavlja redno vzdrževanje delovnega orodja, strojev in delavnice
 • razume pomen rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • upošteva predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • primerno komunicira z avtorji, vodjo, s sodelavci v delavnici in z drugimi akterji v procesu dela, s sodelavci in z naročniki, ki so povezani z delovnim procesom
 • uporablja sodobna informacijsko-komunikacijska orodja
 • uporablja strokovno terminologijo
 • ravna in komunicira skladno s poslovnim bontonom v slovenskem in tujem jeziku
 • upošteva načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe, skupine sodelavcev, obiskovalcev prireditve in drugih oseb ter okolja
 • svoje naloge izvaja skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in požarnim redom ter posebnimi varnostnimi ukrepi
 • pravilno, varno in skladno z navodili upravlja z rekviziti, s scensko opremo in z napravami
 • pravilno in varno uporablja nevarne snovi
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in ogrožajo zdravje pri delu
 • upošteva pravila iz varstva pri delu s stroji in z napravami
 • uporablja predpisana osebna zaščitna sredstva
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo/zaščitna sredstva pri delu


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Erika Bizilj, RTV Slovenija
 • Jože Rehberger, rekviziter
 • Joško Markič, SNG Nova Gorica
 • Janez Lombergar, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo

Koordinacija:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Iztok Vadnjal, SNG Drama Ljubljana
 • Borut Smrekar, SLG Celje
 • Klavdija Zupan, neodvisna producentka
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.