Katalog

Naziv:

Vodja delovne skupine v proizvodnji

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2013

Predhodniki:

Vodja delovne skupine v proizvodnji (52000091)

Klasius-P16:

Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vodja delovne skupine v proizvodnji (1272866011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vodja delovne skupine v proizvodnji in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Preverjanje znanja je v obliki ustnega zagovora.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
 • razumevanje proizvodnega procesa, prikazanega v dokumentaciji, oz. tistega, ki ga pokriva v organizaciji,
 • poznavanje osnovnih principov vitke proizvodnje (7 vrst izgub),
 • poznavanje tehnik in metod vitke proizvodnje (vizualni menedžment, ciljno vodenje, profil delovne skupine, 5S, TPM, SMED, nadzor kakovosti, večopravilnost, SOP),
 • poznavanje tehnik reševanja problemov (dokumentiranje procesov, možganska nevihta, diagram ribja kost, Paretovo pravilo, akcijski načrt),
 • poznavanje osnov timskega dela ter osnov vodenja in komunikacije v delovni skupini,
 • poznavanje osnov sistemov stalnih izboljšav.
Izločilna merila:
 • nerazumevanje proizvodnega procesa, prikazanega v dokumentaciji, oz. tistega, ki ga pokriva v organizaciji,
 • nepoznavanje osnovnih principov vitke proizvodnje (7 vrst izgub),
 • nepoznavanje osnov timskega dela ter osnov vodenja in komunikacije v delovni skupini.
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela
Področje ocenjevanja
Delež (%)
ustni zagovor
100


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d.n., n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica

 • računalnik
 • LCD-projektor

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih mora imeti:

  • vsak član komisije najmanj visoko strokovno izobrazbo tehnične smeri in 10 let delovnih izkušenj v stroki

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Neomejena.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  optimalno razporeja vire za nemoten potek proizvodnega procesa v svoji delovni skupini v skladu s tehnično-tehnološko dokumentacijo
  • sodeluje z nadrejenimi pri pripravi proizvodnega načrta
  • načrtuje in zagotavlja vire (material, stroje, človeške vire) glede na proizvodni načrt v svoji organizacijski enoti
  • sodeluje pri pripravi in posodaljanju standardnih navodil za delo za proizvodne operacije v lastni organizacijski enoti (SOP)
  • skrbi za pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje postopkov in navodil za delo
  • spremlja ustreznost izvajanja delovnih operacij v svoji organizacijski enoti
  • redno spremlja realizacijo proizvodnega načrta v svoji delovni skupini in v primeru odmikov ustrezno ukrepa
  • z učinkovitostjo procesa seznanja odgovorne sodelavce in predlaga ukrepe 
  • skrbi za sprotno pregledovanje in ažuriranje tehnoloških normativov in tehnično-tehnološke dokumentacije v svoji organizacijski enoti
  • spremlja parametre kakovosti
  • spremlja realizacijo proizvodnega načrta
  • spremlja delovanje delovnih sredstev, na katerih dela
  • sodeluje pri izvajanju interne logistike in nadzoru med zalogami
  • skrbi za izvajanje preventivnega vzdrževanja opreme
  • pozna metode optimizacije in racionalizacije delovnih procesov ter spremljanja zalog
  • razume ključne kazalce učinkovitosti in z njihovo pomočjo meri učinkovitost proizvodnega procesa
  Poznavanje proizvodnega procesa:
  • pregleda dokumentacijo in predstavi proizvodni proces oz. predstavi proizvodni proces, ki ga pokriva v organizaciji, v kateri je zaposlen
  • pregleda dokumentacijo in predstavi organiziranost enote oz. predstavi organiziranost organizacijske enote, v kateri je zaposlen
  • pregleda dokumentacijo in opiše posamezne faze proizvodnega procesa oz. opiše posamezne faze proizvodnega procesa, ki ga pokriva v organizaciji, v kateri je zaposlen
  • pregleda dokumentacijo in opiše parametre za spremljanje učinkovitosti oz. opiše parametre za spremljanje učinkovitosti proizvodnega procesa, ki ga pokriva v organizaciji, v kateri je zaposlen

  Urejanje dokumentacije:
  • našteje dokumentacijo, ki se uporablja v organizacijski enoti, v kateri je zaposlen
  • opiše postopke za urejanje in arhiviranje dokumentacije
  • opiše, kako bi lahko izboljšal način urejanja in arhiviranja dokumentacije
  • dokaže poznavanje osnov informacijskih sistemov
  • dokaže poznavanje osnovnih orodij za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, npr. Word, urejanje tabel, npr. Excell, pošiljanje elektronske pošte, npr. Outlook, uporaba interneta, npr. Internet Explorer)

  Vodenje:
  • opiše teorijo motivacije
  • pove, kateri so ključni faktorji za motivacijo zaposlenih
  • opiše načine reševanja konfliktnih situacij
  • opiše osnovna načela timskega dela
  • opiše načine uvajanja novih sodelavcev v delo
  • opiše osnovne principe usposabljanja sodelavcev (večopravilnost)
  • opiše osnove principe vodenja sestankov
  • opiše in pokaže, kako se vizualizira spremljanje učinkovitosti delovne skupine
  • razloži osnovne principe vizualizacije
  • opiše osnovne principe ciljnega vodenja

  v skladu s strategijo podjetja uvaja izboljšave v delovne procese in vpeljuje principe vitke proizvodnje v svoji organizacijski enoti
  • spremlja in vizualno prikazuje ključne kazalnike za merjenje učinkovitosti proizvodnega procesa organizacijske enote
  • spremlja novosti, procese, tehnologije, postopke in sisteme, ki se uvajajo v podjetju
  • uvaja izboljšave v proizvodno-tehnološke procese za zagotovitev optimalne izrabe virov po navodilih nadrejenih
  • uvaja preventivne dejavnosti za izboljšanje proizvodnih procesov in predstavlja svoji delovni skupini vzroke za odklone ter predlaga/uvaja dejavnosti za izboljšave
  • sodeluje pri oblikovanju in predstavitvi sistemov za zbiranje, obravnavo in realizacijo predlogov za izboljšave
  • sodeluje v projektnih skupinah in spodbuja sodelavce v njih k racionalizaciji procesov, omejevanju stroškov ter uvajanju novosti in izboljšav v procese
  Izboljšave proizvodnega procesa:
  • opiše ključne kazalnike učinkovitosti
  • pregleda proizvodno dokumentacijo in ugotovi učinkovitost organizacijske enote
  • predlaga izboljšave proizvodnega procesa (merilo so rezultati) in predstavi ekonomske učinke izboljšav
  • opiše principe vitke proizvodnje
  • na konkretnem primeru prikaže možnost uvajanja vitke proizvodnje
  • našteje in opiše metode za povečevanje učinkovitosti
  • predstavi izgube, ki nastajajo na delovnih mestih v proizvodnem procesu, in možne načine optimizacije delovnih mest (5S)

  Zagotavljanje kakovosti:
  • opiše pomen zagotavljanja kakovosti
  • opiše načine za merjenje kakovosti
  • opiše princip zagotavljanja kakovosti »na izvoru«
  • opiše princip Poka-Yoke
  • opiše princip notranjih kupcev in dobaviteljev

  Skrb za dobro stanje delovnih sredstev:
  • opiše razloge za vzdrževanje dobrega stanja delovnih sredstev
  • opiše, kako se meri učinkovitost delovnih sredstev (OEE)
  • predstavi osnovne principe TPM (celovitega vzdrževanja opreme)
  • opiše pomen ekoloških, tehničnih in varnostnih predpisov
  • opiše naprave, ki jih je treba redno kontrolirati (kalibracije, overjanja itd.)
  • opiše postopke za obvladovanje nadzornih in merilnih naprav, pri katerih so potrebne (kalibracije, overjanja itd)

  Zagotavljanje delovne, tehnične in ekološke varnosti:
  • našteje možne poškodbe pri delu
  • opiše postopke in ukrepe za preprečevanje nesreč pri delu
  • pove, kako bi reagiral ob konkretni delovni nesreči
  • opiše tehnične in varnostne predpise
  • opiše ekološke predpise


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Kobayashi: 20 ključev, Lisac&Lisac, Ljubljana, 2004.
  • Bizjak, Petrin: Uspešno vodenje podjetja, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1996.
  • Brassard: Vaje za možgane II : žepni priročnik z orodji za nenehne izboljšave in uspešno načrtovanje procesov, Slovensko združenje za kakovost, Ljubljana, 2002.
  • Standard vodenja ISO9001:2000, Interantional Organisation for Standardisation, 2000.
  • Jus: Orodja industrijske tehnike, v pripravi
  • Womack, Jones, Roos: The Machine that Changed the World, Harper Perennial, 1991.
  • Michalski: Six Sigma Tool Navigator, Productivity Press, New York, 2003.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • dr. Franc Gider, Teseus d. o. o., Ljubljana in Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica
  • dr. Dean Besednjak, Deloitte d. o. o., Ljubljana
  • Mojca Stamač Šereg, Zavod za tehnično izobraževanje, Ljubljana
  • Sandi Knez, Delo tiskarna d. d., Ljubljana
  • mag. Aleš Brglez, Gorenje d. d., Velenje
  • Anton Ploštajner, BSH hišni aparati d. o. o., Nazarje
  • Vera Žlabravec, Predilnica Litija d. o. o., Litija
  • Simona Gašperšič, Helios d. d., Domžale

  Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
  • Bojana Sever, CPI

  14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI   
  • mag. Aleš Brglez, Gorenje d. d., Velenje
  • Anton Ploštajner, BSH hišni aparati d. o. o., Nazarje
  • Vera Žlabravec, Predilnica Litija d. o. o., Litija
  • Marija Šibanc, CPI

  Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
  • Nika Mustar, CPI
  • Barbara Kunčič, CPI

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.