Katalog

Naziv:

Monter/monterka kovinskih konstrukcij

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.5.2015

Predhodniki:

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Monter/monterka kovinskih konstrukcij (1256464011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Monter/monterka kovinskih konstrukcij 1256464011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varilstva ali izdelave ali montaže kovinskih konstrukcij ali elementov, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali izpisom iz delovne knjižice.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

    4.1. POTRJEVANJE
 • Kandidat skozi postopek svetovanja za NPK kvalifikacijo pripravi zbirno mapo, ki jo  pristojnakomisija pregleda, ovrednoti in prizna vsebino, delno ali v celoti skladno s katalogom.
 • Kadar komisija ne more priznati vsebin kataloga v celoti, kandidata pozove in mu določi naloge za preverjanje poklicnih kompetenc.

    4.2. Preverjanje

    Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih
    kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in projektne montažne
    dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge, ki
    obsega preverjanje znanj o postopkih montaže, montažnih zvezah, materialnih,
    delovnih, varnostnih standardih, znanjih o delovni opremi, varstvu in zdravju pri delu,
    protikorozijski zaščiti, skladno s poklicnim standardom Monter/monterka kovinskih
    konstrukcij.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati
 • Samostojnost  pri izvedbi praktične delovne naloge.
 • Upoštevanje delovnih, varnostnih navodil in tehnološke ali projektne dokumentacije glede na mesto, etapnost montaže in transporta montažnih sklopov.
 • Pravilna uporaba orodij in pripomočkov.
 • Obvladovanje določenega zaporedja opravil.
 • Sposobnost lociranja in odprave napak v procesu montaže kovinskih konstrukcij.
 • Sprotna in končna kontrola kakovosti izvedenih del.

Izločilna merila
 • Neupoštevanje varnostnih predpisov.
 • Neupoštevanje tehnološkega zaporedja montažnih del.
 • Nerazumevanje projektno-montažne dokumentacije.
 • Neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Delež (%)

načrtovanje in priprava naloge

10

izvedba

60

dokumentacija

5

ustni zagovor

25

teoretično preverjanje

06. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Monter/monterka kovinskih konstrukcij

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • ustrezni materiali, pripomočki, orodja in transportnao napravao (dvigalo) za izdelavo in montažo kovinskih konstrukcij,

 • zagotovitev realnega delovnega okolja (poligona) za izvedbo praktičnega dela preizkusa znanja oziroma ustrezna delavnica.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak:

 • najmanj srednješolsko izobrazbo s področja strojništva ali gradbeništva in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju projektiranja, nadzora ali montaže kovinskih konstrukcij.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sodeluje pri transportu elementov konstrukcije pri proizvodnji in na montaži
 • sodeluje pri transportu in pripravi elementov in mobilnih sklopov konstrukcije, delovnih orodij in naprav
 • pripravi priročne mobilne pripomočke, orodje in naprave ter spajalne elemente za delo na terenu
 • pripravi elemente konstrukcije za transport (ustrezna pritrjevalna mesta …), če je tako predvideno v tehnološki dokumentaciji ali navodilih
 • predvidi potrebno površino za premeščanje in transport konstrukcije
 • obvlada zahteve transporta in določi kritične točke konstrukcije, možnosti krivljenja ali poškodb konstrukcije
Pripravi element ali mobilni sklop konstrukcije za transport
 • pregleda načrt izdelka in popis obdelovalnega postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi priročne mobilne pripomočke, orodje in transportne naprave
 • določi vpenjalna mesta na elementu ali mobilnem sklopu
 • pripravi element za nakladanje /razkladanje
 • predvidi potrebno površino za premeščanje in transport konstrukcije
 • pojasni možne poškodbe konstrukcije pri transportu
 • uporablja ustrezna varovalna sredstva
montira in po potrebi dodela posamezne elemente kovinske konstrukcije
 • določi vrstni red spajanja elementov  in sestave konstrukcije
 • uporabi ustrezne materiale za spajanje ter tehnologijo spajanja na osnovi tehnološke ali projektne dokumentacije
 • pripravi in po potrebi prilagaja posamezne elemente konstrukcije
 • izvede pripravljalna dela na elementih konstrukcije (razrez na mero, priprava zvarnih robov, vrtanje, krivljenje, prilagajanje elementov osnovni konstrukciji, protikorozijska zaščita)
 • izvede ustrezno zaščito občutljivih delov konstrukcije pred varjenjem (navoji, izvrtine)
 • pozna osnovne postopke spajanja konstrukcij
 • obvlada postopek vijačenja konstrukcije
 • simulira montažo zahtevnih sklopov
 • izdeluje mobilne sklope konstrukcije
 • pripravi in postavi nosilne elemente na ustrezno mesto
 • pripravi in obdeluje vezne elemente
 • spoji elemente in podsklope konstrukcije v skladu s tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • po varjenju izvede izravnavo morebitnih deformacij elementov konstrukcije
 • izvede avtokontrolo opravljenih del
 • po potrebi opravi poskusno montažo sklopov konstrukcije
 • po potrebi izvede protikorozijsko zaščito konstrukcije ali delov konstrukcije
 • pozna problematiko spajanja različnih kovin in nastanek galvanskih členov
 • pozna vrste in postopke zaščite konstrukcij in ogrodij proti koroziji
 • pozna vezne elemente in načine ojačitve konstrukcije
 • pozna osnove statike in zakonitosti paličja
Izdela elemente konstrukcije ali mobilnega sklopa po izbiri komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis obdelovalnega postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • preveri kakovost in količino materiala in skladnost z dobavnico
 • pripravi orodja, pripomočke in naprave ter preveri njihovo delovanje
 • razreže elemente na ustrezne mere
 • glede na načrt izdelka izvede še druga pripravljalna dela na elementu (priprava zvarnih robov, vrtanje, krivljenje, prilagajanje elementov osnovni konstrukciji)
 • izvede ustrezno zaščito občutljivih delov konstrukcije pred varjenjem (navoji, izvrtine)
 • pojasni ali izvede postopek odprave deformacij, ki nastanejo po varjenju
 • uporablja ustrezna varovalna sredstva
Izvede protikorozijsko zaščito konstrukcije ali delov konstrukcije
 • pregleda načrt izdelka in popis obdelovalnega postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • preveri kakovost in količino materiala in skladnost z dobavnico
 • uporablja ustrezna varovalna sredstva
 • pojasni pomen zaščite konstrukcije pred varjenjem
 • predstavi vrste in postopke zaščite konstrukcij in ogrodij proti koroziji
Spoji elemente in podsklope konstrukcije
 • pregleda načrt izdelka in popis obdelovalnega postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • preveri kakovost in količino materiala in skladnost z dobavnico
 • določi vrstni red spajanja elementov  in sestave konstrukcije
 • uporabi ustrezne materiale za spajanje ter tehnologijo spajanja na osnovi tehnološke ali projektne dokumentacije
 • pregleda načrtovane ključne zahtevane pozicije in elemente konstrukcije
 • pripravi in postavi nosilne elemente na ustrezno mesto
 • pripravi in obdela vezne elemente
 • spoji elemente in podsklope konstrukcije v skladu s tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • izvede avtokontrolo opravljenih del
 • uporablja ustrezna varovalna sredstva
 • pojasni razloge za nastanek galvanskih členov

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Peter Šprajc,Institut za varilstvo
 • Niko Samsa, Institut za varilstvo
 • Gorazd Jordan, ŠC Celje
 • Branko Matešič, ŠC Novo mesto
 • Mirko Marenče, Institut za varilstvo
 • Marjan Rojc, Institut za varilstvo
 • Aron Mrmolja, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Krovstvo-kovinarstvo Mrmolja, s. p.
 • Peter Štrekelj, SKEI–Trimo, d. d.
 • Marija Šibanc, CPI

Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič Krapež,  CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.