Poklicni standard

Naziv:

Monter/monterka kovinskih konstrukcij

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

20.5.2015

Predhodniki:

Izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij (52100131)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Monter/monterka kovinskih konstrukcij (12564640)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira svoje delo
 2. pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material
 3. upošteva racionalno rabo časa, materiala in energije
 4. opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 5. sporazumeva se s sodelavci, podizvajalci in naročniki
 6. sodeluje pri transportu elementov konstrukcije pri proizvodnji in na montaži  
 7. montira  in po potrebi dodela posamezne elemente kovinske konstrukcije
 8. zagotavlja kakovost izdelkov in opravljenih storitev

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo
 • pregleda naročilo, prevzame dokumentacijo, ovrednoti zbrane informacije in prouči varnostni načrt
 • prouči projektno dokumentacijo, tehniško-tehnološko dokumentacijo konstrukcije in okolja, v katerem bo konstrukcija postavljena
 • načrtuje delo po fazah dela in obvlada delovno zaporedje
 • sodeluje pri izbiri transporta konstrukcije do mesta postavitve
 • načrtuje postavitev nosilnih elementov v realnem okolju
 • upošteva terminski plan dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • zna izbrati orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • pozna principe organizacije dela in organizacijo gradbišča
 • upošteva standarde in norme dela
 • obvlada tehnološke postopke in navodila za delo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto, delovno orodje, delovne naprave in material
 • prevzame in prouči montažni nalog
 • pregleda načrt izdelka in popis obdelovalnega postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • pregleda realno okolje, v katerem bo konstrukcija, v sodelovanju s podizvajalci in z naročnikom
 • pregleda načrtovane ključne zahtevane pozicije in elemente konstrukcije v sodelovanju s podizvajalci in z naročnikom
 • preveri ujemanje spremne dokumentacije s tehnološkim listom
 • izpolnjuje spremljajočo dokumentacijo
 • pregleda delovna in zaščitna sredstva
 • pripravi delovno površino in okoliščine za izdelavo kovinske konstrukcije
 • preveri kakovost in količino materiala in skladnost z dobavnico
 • pripravi orodja, pripomočke in naprave ter preveri njihovo delovanje
 • pozna osnovne in pomožne materiale ter njihove lastnosti, uporabnost in kompatibilnost
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
Operativna dela sodeluje pri transportu elementov konstrukcije pri proizvodnji in na montaži
 • sodeluje pri transportu in pripravi elementov in mobilnih sklopov konstrukcije, delovnih orodij in naprav
 • pripravi priročne mobilne pripomočke, orodje in naprave ter spajalne elemente za delo na terenu
 • pripravi elemente konstrukcije za transport (ustrezna pritrjevalna mesta …), če je tako predvideno v tehnološki dokumentaciji ali navodilih
 • predvidi potrebno površino za premeščanje in transport konstrukcije
 • obvlada zahteve transporta in določi kritične točke konstrukcije, možnosti krivljenja ali poškodb konstrukcije
montira in po potrebi dodela posamezne elemente kovinske konstrukcije
 • določi vrstni red spajanja elementov  in sestave konstrukcije
 • uporabi ustrezne materiale za spajanje ter tehnologijo spajanja na osnovi tehnološke ali projektne dokumentacije
 • pripravi in po potrebi prilagaja posamezne elemente konstrukcije
 • izvede pripravljalna dela na elementih konstrukcije (razrez na mero, priprava zvarnih robov, vrtanje, krivljenje, prilagajanje elementov osnovni konstrukciji, protikorozijska zaščita)
 • izvede ustrezno zaščito občutljivih delov konstrukcije pred varjenjem (navoji, izvrtine)
 • pozna osnovne postopke spajanja konstrukcij
 • obvlada postopek vijačenja konstrukcije
 • simulira montažo zahtevnih sklopov
 • izdeluje mobilne sklope konstrukcije
 • pripravi in postavi nosilne elemente na ustrezno mesto
 • pripravi in obdeluje vezne elemente
 • spoji elemente in podsklope konstrukcije v skladu s tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • po varjenju izvede izravnavo morebitnih deformacij elementov konstrukcije
 • izvede avtokontrolo opravljenih del
 • po potrebi opravi poskusno montažo sklopov konstrukcije
 • po potrebi izvede protikorozijsko zaščito konstrukcije ali delov konstrukcije
 • pozna problematiko spajanja različnih kovin in nastanek galvanskih členov
 • pozna vrste in postopke zaščite konstrukcij in ogrodij proti koroziji
 • pozna vezne elemente in načine ojačitve konstrukcije
 • pozna osnove statike in zakonitosti paličja
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje in vodi tehnično, tehnološko in delovno dokumentacijo
 • vodi popis izvedenih del ter evidence popravil in vzdrževalnih del na konstrukciji
 • izdela poročilo o opravljenem delu
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
 • uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo in programska orodja

Zagotavljanje kakovosti izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 • izvaja dela v skladu s tehničnimi in tehnološkimi navodili
 • upošteva standarde za zagotavljanje celovite kakovosti
 • zagotavlja kakovost opravljenih storitev
 • spremlja in preverja rezultate lastnega dela
 • spremlja trende v tehnologijah in materialu
 • pozna postopke ugotavljanja in spremljanja kakovosti storitve
 • pozna standarde in metode kontrole kakovosti materiala in izdelkov
 • spremlja vodenje posameznih evidenc za zagotavljanje kakovosti
 • zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije
Vzdrževanje in popravila vzdržuje urejeno in čisto delovno mesto, kontrolira, nastavlja ter vzdržuje orodja, naprave in pripomočke, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • izvaja dnevno čiščenje in enostavno vzdrževanje uporabljenih naprav, opreme ter orodja
 • preverja ustreznost delovanja varilnih aparatov,  naprav, opreme ter orodij
 • obvesti nadrejene o zastojih ali nepravilnostih  na strojih in napravah
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje in pomen vzdrževanja
Komunikacija sprejema in predaja informacije o delu
 • zbira in posreduje informacije o delovnem procesu in o stanju orodja in naprav
 • komunicira s konstrukterjem, tehnologom, z nadrejenim in ostalimi sodelavci, zna delati v skupini pri izvajanju del
 • komunicira s predstavniki naročnikov in z zunanjimi izvajalci
 • uporablja osnove poslovnega komuniciranja in strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • ravna v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • uporablja osebno in kolektivno varovalno opremo
 • uporablja zaščitna sredstva in varovala za delo na višini
 • izvede potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in  zdravja pri delu, varovanja okolja in požarne varnosti
 • ločeno zbira, razvršča in primerno odstrani odpadni material
 • seznanjen je z nevarnostmi in  možnimi poškodbami pri delu ter pozna osnove nudenja prve pomoči
 • pozna zaščito in varnostne predpise ter ukrepe za delo na višini

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Davorin Vidrih, Iskra avtoelektrika
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Srečko Slemenšek, ALPOS
 • mag. Stanko Stepišnik, Emo Orodjarna
 • Danijel Zupančič, Trimo Trebnje
 • Ludvik Aškerc, ŠC Celje
 • Drago Rodman, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič, TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj, TŠC Nova Gorica
 • Renata Zupanc Grom, ŠC Novo mesto
 • Božo Kočevar, GZS
 • Tomšič Vinko, OZS
 • Janez Škrlec, OZS
 • Milena Vidmar, GZS
 • Marija Šibanc, CPI
 • Metod Češarek, CPI
Koordinator:
 • Barbara Kunčič , CPI
Koordinator:
 • Bojana Sever, CPI


7. Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda
 • Peter Štrekelj, SKEI – Trimo, d. d. Aron Mrmolja, OPZS, Krovstvo-kovinarstvo Mrmolja, s. p.
 • Peter Šprajc, Institut za varilstvo, d. o. o.
 • Niko Samsa, Institut za varilstvo, d. o. o.
 • Mirko Marenče, Institut za varilstvo, d. o. o.
 • Marija Šibanc, CPI
Koordinator:
 • Nika Mustar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.