Katalog

Naziv:

Ročno obločni/obločna varilec/varilka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.5.2015

Predhodniki:

Ročno obločni/obločna varilec/varilka (52100021)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Ročno obločni/obločna varilec/varilka (1208075011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Ročno obločni/obločna varilec/varilka 5210.002.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za
    preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino
    osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja
    testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru
    preverjanja kandidata.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

    4.1. POTRJEVANJE

    V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija
    ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

    Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za
    preverjanje.

    4.2. PREVERJANJE

    Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje ročnega obločnega načina varjenja
    z oplaščeno elektrodo, skladno s standardom SIST EN ISO 9606 (Preskušanje
    usposobljenosti varilcev – Talilno varjenje) ali ekvivalentnim. Varilec v soglasju s
    komisijo izbere vrsto spoja (sočelni ali kotni) na pločevini ali cevi, skupino
    osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe, ki jih
    obravnava uporabljeni standard. Praktično preverjanje traja največ 150 minut.

    Preverjanje teoretičnega znanja se izvaja pisno in/ali ustno in traja največ 30 minut.
    Obsega preverjanje poznavanja postopka in načina dela, materialov in delovne
    opreme, varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in kakovosti skladno s
    poklicnim standardom ročni obločni varilec/ročna obločna varilka






5. Merila preverjanja

    Merila, ki jih je potrebno upoštevati
 • pristop k delu
 • upoštevanje navodil za delo (predvsem Popisa varilnega postopka, t.i. WPS-a in tehnoloških načrtov varjenja)
 • izvedbo varjenja na ročni obločni način z oplaščeno elektrodo
 • poznavanje osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov
 • ustrezno hitrost dela
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • kontrolo izdelka
    Izločilna merila
 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom
 • nepravilna uporaba orodij in delovne opreme
 • nerazumevanje dokumentacije
 • nezadostno zagotavljanje kvalitete

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Delež (%)

načrtovanje in priprava naloge

10

izvedba

60

dokumentacija

0

ustni zagovor

0

teoretično preverjanje

30


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Ročno obločni/obločna varilec/varilka

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • varilnica s potrebno delovno in zaščitno opremo za ročno obločno varjenje

 • učilnica
 • zagotovitev priprave preskusnih vzorcev skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO 9606 (Preskušanje usposobljenosti varilcev – Talilno varjenje) ali ekvivalentnim
 • zagotovitev izvajanja zahtevanih neporušitvenih in/ali porušitvenih preiskav zvarnih spojev skladno s standardom SIST EN ISO 9606 (Preskušanje usposobljenosti varilcev – Talilno varjenje) ali ekvivalentnim

9.2. Kadrovski pogoji


 • najmanj srednješolska izobrazba s tehničnega področja (strojništvo, metalurgija, mehatronika, elektrotehnika, ipd.) in
 • certifikat Certificirani mednarodni/evropski varilni inženir (CIWE/CEWE) ali tehnolog (CIWT/CEWT) izdan skladno z zahtevami smernice Mednarodnega instituta za varilstvo – IIW (doc. IAB-341) oziroma Evropske varilske federacije – EWF (doc. EWF-650).

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja varilna dela z uporabo ročnega obločnega varjenja z oplaščeno elektrodo, skladno z zahtevami dokumentacije oziroma s popisom varilnega postopka (WPS)
 • pripravi in po potrebi vpne varjence v vpenjalne naprave
 • prepozna zahteve spremne dokumentacije, predvsem Popisa varilnega postopka (t. i. WPS)
 • pripravi zvarne robove in očisti površino za varjenje
 • po potrebi izvede predgrevanje varjencev
 • nastavi zahtevane varilne parametre
 • vari skladno z zahtevami spremne dokumentacije (upošteva parametre varjenja, zaporedje varjenja, medvarkovno temperaturo…)
 • izmeri medvarkovno temperaturo, kadar je potrebno
 • preveri usklajenost dimenzije zvara glede na zahteve spremne dokumentacije
 • po varjenju očisti zvare in izdelek
 • po potrebi izpolni zahtevane rubrike v spremni dokumentaciji izdelka
 • pozna osnovne parametre varjenja (jakost varilnega toka in varilne napetosti, hitrost varjenja …)
 • zna uporabljati elektrode z različnimi tipi oplaščenja in razume namen njihove uporabe
 • pozna postopke merjenja temperature varjencev med varjenjem
 • razume pomen oznak osnovnih in dodajnih materialov ter njihovo uporabnost
 • pozna namen postopkov predgrevanja in osnovnih toplotnih obdelav
 • pozna opremo za dimenzijsko kontrolo in njeno uporabo
Zvari testni vzorec:
 • preveri in pregleda dokumentacijo
 • pripravi in preveri ustreznost testnih vzorcev z dokumentacijo
 • izbere potrebna orodja, opremo in pripomočke za izvedbo varjenja
 • izbere in uporabi potrebno osebno in drugo zaščitno opremo
 • ustrezno pripravi dodajni in pomožni material za varjenje
 • po potrebi vpne testne vzorce
 • nastavi ustrezne varilne parametre na varilnem stroju in pomožni opremi
 • po potrebi pripravi in nastavi naprave za predgrevanje
 • po potrebi pripravi in nastavi zaščito korenske strani zvarnega spoja
 • zavari testne vzorce skladno z dokumentacijo
 • po potrebi nadzira medvarkovno temperaturo
 • očisti zavarjeni testni vzorec
 • vizualno in dimenzijsko preveri zavarjeni testni vzorec
 • po potrebi izpolni spremno dokumentacijo
V okviru teoretičnega preverjanja odgovarja na vprašanja s področij:
 • osnovne značilnosti ročno-obločnega načina varjenja z oplaščeno metodo
 • postopek in (posebnih) pogoji varjenja
 • varivost različnih materialov
 • izpolnjevanje zahtev dokumentacije s poudarkom na Popisu varilnega postopka (WPS)
 • pomen osnovnih varilnih parametrov
 • uporaba, razvrščanje in označevanje osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov
 • oprema za ročnoobločno varjenje z oplaščeno metodo
 • osebna in druga varovalna oprema za varjenje
 • dimenzije zvarov in zvarnih spojev
 • namen postopka predgrevanja in osnovnih toplotnih obdelav varjencev
 • varnost in zdravje pri delu
 • varstvo pred požarom
 • nepravilnosti v zvarnih spojih in vzrokih zanje
 • preverjanje kakovosti varjenja
 • zagotavljanje kakovosti pri varjenju

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Begeš Janez: Tehnologija spajanja in rezanja; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1985
 • Čretnik Darja: Tehnologija spajanja in preoblikovanja za 4. letnik tehniških strojnih šol; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1999
 • Tušek J.: Tehnika spajanja: praktične in računske vaje; Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2011
 • Tušek J.: Varjenje in sorodne tehnike spajanja materialov v neločljivo zvezo;  Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2014


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Peter Šprajc, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
 • Srečko Slemenšek, Alpos, Dobrotinškova 2, 3230 Šentjur,
 • Marko Popit, Log – Cesta dolomitskega odreda 4, 1351 Brezovica,
 • Niko Samsa, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
 • Marija Šibanc, CPI,

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Bojana Sever, CPI

14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Peter Šprajc, Institut za varilstvo
 • Niko Samsa, Institut za varilstvo
 • Jordan Gorazd, ŠC Celje
 • Branko Matešič, ŠC Novo mesto
 • Mirko Marenče, Institut za varilstvo
 • Rojc Marjan, Institut za varilstvo
 • Aron Mrmolja. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Krovstvo-kovinarstvo Mrmolja, s. p.
 • Peter Štrekelj, SKEI – Trimo, d. d.
 • Marija Šibanc, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Nika Mustar, CPI



Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.