Katalog

Naziv:

Organizator/ica scenske tehnike in naprav

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti (0215)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Organizator/ica scenske tehnike in naprav (1137074011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard: Organizator/organizatorica scenske tehnike in naprav 11370740 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba z delovnimi izkušnjami s področja vodenja scenskih postavitev. Kandidat delovne izkušnje dokazuje z objektivnimi dokazili o sodelovanju v vsaj desetih različnih projektih z navedbo v gledališkem listu, v javni objavi, v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., oz. s potrdilom producenta/režiserja/scenografa/vodje tehnike. Za vsaj pet navedenih projektov predloži tudi tehnične načrte scenografije. Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Merila ocenjevanja DELEŽ % (ponder)
Načrtovanje ustreznost analize stanja in izbora postopka za izvedbo naloge 20
Izvedba natančnost in doslednost pri izvedbi 40
obvladovanje zaporedja opravil
skladnost izvedbe z načrtom in po korakih, kot jih zahteva delovni postopek
ustreznost načrta postavitve znane scenografije v spremenjenih okoliščinah
ustreznost načrta vodenja in koordinacije ekipe
Zagovor funkcionalna in strokovna ustreznost predlaganih delovnih postopkov

funkcionalna in strokovna ustreznost predlaganih tehničnih rešitev

utemeljitev upoštevanih varnostnih ukrepov in ukrepov za varovanje okolja
40
obvladovanje strokovnoteoretičnih znanj

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Uprizoritveni scensko tehnično opremljen prostor namenjen javni uporabi z vlaki in zaveso.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju uprizoritvenih ali/in AV-praks (kot režiser, scenograf, producent, kostumograf ali drugi poklici s področja scenske tehnike),
 • en član najmanj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri in vsaj 10 let delovnih izkušenj na področju scenske tehnike,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od navedenih meril v prvi ali drugi alineji.

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje  predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
organizira, koordinira in vodi upravljanje scenskih elementov in naprav
 • seznani se s tehničnim vidikom izvedbe scenske produkcije (montaža in demontaža scenografije, prenos elementov itd.)
 • ogleda si prizorišče
 • prouči načrt prizorišča
 • ugotovi in organizira izvedbo izboljšav prizorišča za izvedbo produkcije
 • vodi in koordinira montažo in demontažo scenografije in tehnične opreme
 • nadzira spreminjanje scene in scenskih elementov med potekom produkcijskega in postprodukcijskega procesa ob upoštevanju scenografske zasnove in režijskih napotkov
 • organizira in nadzira izvajanje scenskih sprememb po režiserjevih in scenografovih navodilih
 • organizira primerno skladiščenje scenskih elementov in opreme za potrebe postprodukcije
 • organizira zaščito scenskih elementov in opreme pred škodljivimi zunanjimi vplivi (prah, vlaga, svetloba, temperatura, zajedavci itd.)
 • je stalno prisoten na prireditvah in intervenira med potekom postprodukcijskega procesa (v zvezi s scenografijo) ob nepredvidenih situacijah
 • na režijskih in tehničnih vajah koordinira spreminjanje scene, konkretno upravljanje s scenskimi elementi in drugo tehnično opremo skladno z režiserjevimi napotki
 • izvaja dela in opravila, pri katerih je viden na odru na režiran način
 • pozna osnovne značilnosti performativnih in AV-umetniških zvrsti
 • razlikuje tehnologijo različnih scenskih materialov (lesa, kovin, stekla, pleksi, tekstila)
 • razlikuje montažo in demontažo lesenih, kovinskih in kombiniranih konstrukcij
 • obvlada celotno manipulacijo s scenskimi elementi v konkretni produkciji skladno z režijskim konceptom
 • razlikuje postopke hranjenja scenskih elementov in naprav
 • obvlada gibanje v prostoru
 • obvladuje delo v stresnih situacijah
Prikaže, obrazloži in utemelji način upravljanja s scenskimi elementi in ekipo (po izboru komisije):
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo ekipe
 • razloži tehnični potek izvedbe konkretne scenske produkcije
 • predstavi tehnične značilnosti prizorišča
 • analizira tehnične probleme postavitve konkretne scenografije na konkretnem prizorišču
 • utemelji tehnični potek sprememb scenografije v konkretni produkciji
 • predstavi rešitve za scenske spremembe v konkretnih projektih, ki se izvajajo po  režiserjevih in scenografovih navodilih
 • opiše postopke ravnanja ob različnih možnih nepredvidenih situacijah med prireditvijo
 • razloži posamezno konkretno scensko operacijo glede na režijski napotek
 • utemelji varnostni in vodstveni vidik upravljanja s scenskimi elementi
 • utemelji etični vidik komunikacije z umetniško in scensko ekipo
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine
 • spremlja razvoj stroke s področja scenske tehnike

Predstavi in utemelji pomen hranjenja scenskih elementov:
 • utemelji osnovne postopke skladiščenja (ravnanja in načina hranjenja) različnih materialov in scenskih naprav
 • predstavi tehnološke značilnosti posameznih materialov, ki so pomembne za delo s scenografijo (ravnanje z njimi, hranjenje, tehnološke prednosti in slabosti)
 • predstavi načine daljšega hranjenja scenskih elementov in naprav
 • predstavi materiale, ki so posebej občutljivi, in načine njihove zaščite
 • utemelji pomen uporabe delovnozaščitnih sredstev skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva racionalno rabo energije, materiala in časa za izvedbo scenografij
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine
svetuje tehnične rešitve za optimalno izvedbo scenografije
 • vodi in upravlja fundus obstoječih scenskih elementov in naprav
 • svetuje konkretne rešitve tehnične izvedbe scenografije na podlagi specifike prostora produkcije
 • svetuje konkretne tehnične rešitve izvedbe scenografije na podlagi specifike predlaganih materialov
 • svetuje možnosti uporabe obstoječih scenskih elementov in naprav za izvedbo novih scenografij
 • svetuje stroškovno optimalne tehnične rešitve pri načrtovanju in izvedbi novih scenografij
Predstavi in utemelji pomen tehničnih rešitev za optimalno izvedbo scenografije (po izboru komisije):
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo ekipe
 • analizira, načrtuje in nadzoruje tehnični potek izvedbe konkretne scenske produkcije
 • analizira tehnične značilnosti prizorišča
 • analizira tehnične probleme postavitve konkretne scenografije na konkretnem prizorišču
 • utemelji tehnični potek sprememb scenografije v konkretni produkciji
 • predstavi rešitve za scenske spremembe v konkretnem projektu
 • opiše postopke ravnanja ob različnih možnih nepredvidenih situacijah med prireditvijo
 • načrtuje in koordinira posamezno konkretno scensko operacijo glede na režijski napotek
 • utemelji varnostni in vodstveni vidik postavitve in uporabe scenografije
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela scenske ekipe v delovnem okolju skladno s standardi
 • utemelji etični vidik komunikacije z umetniško in tehnično ekipo
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine

organizira in koordinira upravljanje scenskih naprav
 • upošteva terminski plan ter sprotne spremembe
 • organizira in koordinira delo na scenskih napravah  skladno s terminskim načrtom projekta
 • upravlja z odrskimi vlaki vključno z računalniško vodenimi
 • koordinira delo s scenskimi napravami v okviru konkretnega uprizoritvenega koncepta
 • koordinira in vodi vaje upravljanja z vlaki in drugimi scenskimi napravami
 • odgovarja za pravilno sosledje del
 • odreja način in tempo dela
 • organizira vzdrževanje scenskih naprav
 • intervenira ob zahtevah inspicienta med potekom dogodka
 • razlikuje različne naprave za posebne učinke na sceni (naprava za meglo, veter, različna vozila ipd.)
 • obvlada tehnični vidik upravljanja s scenskimi napravami, tudi z računalniško vodenimi, v okviru uprizoritvenega koncepta
 • obvlada gibanje v prostoru
Predstavi in utemelji organizacijo ter koordinacijo upravljanja s scenskimi napravami in ekipe (po izboru komisije):
 • razloži pomen terminskega načrta ter načine nadzora sprotnih sprememb
 • razloži pomen odrskih in scenskih naprav, ki se uporabljajo pri predstavah
 • utemelji pomen in uporabo ročnih, elektro-, lučnih in točkovnih vlakov
 • utemelji način delovanja odrskih pogrezal in dvigal
 • utemelji pomen pravilnega in varnega obešanja bremen na vlake (tudi živega bremena)
 • razloži način delovanja raznih elektrostrojnih in ročnih naprav ter ravnanje z njimi
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine in z drugimi sodelavci
 • utemelji organizacijski in vodstveni vidik uporabe scenskih naprav in scenografije
 • utemelji varnostni vidik uporabe scenskih naprav in scenografije
 • utemelji pomen uporabe delovnozaščitnih sredstev v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

Določa, organizira in nadzira postavljanje scenskih elementov v spremenjenih prostorskih pogojih in sodeluje pri transportu
 • seznani se z novim prizoriščem in ga preuči s prostorskega vidika in vidika tehničnih možnosti
 • oblikuje načrt funkcionalno in estetsko ustrezne prilagoditve postavitve scenografije v spremenjenih okoliščinah
 • organizira in vodi postavitev scenografije glede na pogoje novega prizorišča
 • organizira pripravo scenskih elementov in naprav za postprodukcijo
 • organizira demontažo, nakladanje in razkladanje scenskih elementov in naprav v postprodukciji
 • organizira postavitev scenskih elementov in naprav v postprodukciji
 • določa, organizira in nadzira montažo in demontažo lesenih, kovinskih in kombiniranih konstrukcij
 • odgovarja za zagotovitev vseh potrebnih scenskih elementov in naprav na različnih lokacijah v postprodukciji
 • določa, organizira in nadzira postopke priprave scenskih elementov in naprav za varen transport v postprodukciji
Predstavi in utemelji organizacijo in nadzor upravljanja s scenskimi napravami in ekipo (po izboru komisije):
 • analizira in predstavi tehnične posebnosti novega prizorišča
 • predstavi načrt funkcionalne in tehnične prilagoditve scenografije v spremenjenih okoliščinah
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine in z drugimi sodelavci
 • utemelji organizacijski in vodstveni vidik upravljanja z napravami v spremenjenih okoliščinah
 • utemelji varnostni vidik upravljanja z napravami v spremenjenih okoliščinah
 • utemelji pomen uporabe delovnozaščitnih sredstev skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva razvoj stroke s področja scenske tehnike

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Unruf, Walter: Theatertechnik. Fachkunde und Vorschriftensammlung; Klassing & o., 1969.
 • Groessel, Bruno: Bühnentechnik: Mechanische Einrichtungen; Oldenburg Industrieverlag, 2007.
 • Unruf, Walter: ABC der Theatertechnik; Marhold, 1950.
 • Carter, Paul:  The Backstage Handbook; Broadway Press, 1988.
 • Glerum, Jay O.: Stage Rigging Handbook; Southern Illinois University Press; 2nd edition, 1997.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Iztok Vadnjal, SNG Drama
 • Borut Smrekar, SLG Celje
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.