Poklicni standard

Naziv:

Organizator/ica scenske tehnike in naprav

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti (0215)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Organizator/ica scenske tehnike in naprav (11370740)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, organizirati in nadzorovati delo scenske ekipe v okviru izvedbenega načrta scenskih del
 2. prilagajati izvedbeni načrt scenskih del spremenjenim prostorskim in tehničnim pogojem
 3. konstruktivno komunicirati s sodelavci in z drugimi strokovnimi profili, ki sodelujejo v produkciji in postprodukciji
 4. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke na področju scenske tehnike
 5. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe in okolja
 7. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 8. organizirati, koordinirati in voditi upravljanje s scenskimi elementi in napravami ter odgovarjati za njihovo funkcionalno uporabnost
 9. svetovati tehnične rešitve za optimalno izvedbo scenografije
 10. obvladovati fundus razpoložljivih in funkcionalnih scenskih elementov in naprav
 11. določati,  organizirati in nadzirati pripravo za transport scenskih elementov, njihovo montažo in demontažo v spremenjenih prostorskih pogojih v postprodukciji


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi in nadzira lastno delo in delo skupine v okviru izvedbenega načrta scenskih del
 • samostojno načrtuje in pripravi delo skupine
 • odreja skupini delovna navodila in standarde
 • izboljšuje proces in postopke dela skupine
 • uvaja tehnološke in organizacijske izboljšave v procesu dela
 • predlaga tehnološke in organizacijske novosti za izboljšanje procesa dela
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko opremo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • obvlada organizacijo dela scenske tehnike
 • pozna načela timskega dela
 • obvlada načrtovanje tehnične izvedbe montaže in demontaže scenografije
 • določa normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive tehnološke opreme
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi in nadzira pogoje za izvedbo projekta
 • sodeluje pri izdelavi terminskega projektnega načrta
 • sooblikuje načrte delovnih operacij in izdaja  ustrezna navodila za izvedbo naročenih scenskih del
 • predvidi potreben čas in material za izvedbo scenskih del (v okviru scenskega projekta)
 • odredi pripravo potrebnih pripomočkov, orodja in druge opreme za izvedbo scenskih del
 • nadzira stanje opreme in ostalih elementov na prizorišču
 • obvlada uporabo scenografije glede na njene tehnične lastnosti
 • udejanja režijske napotke za spreminjanje scene in vizualizacijo poteka njenega spreminjanja
 • uporablja opremo in ostale elemente na prizorišču skladNO z njihovo funkcijo
 • pozna funkcijo scenografije in njene uporabe v produkciji (koncerti, AV- produkcija, kongresi, uprizoritveni dogodki)
Operativna dela organizira, koordinira in vodi upravljanje scenskih elementov in naprav
 • seznani se s tehničnim vidikom izvedbe scenske produkcije (montaža in demontaža scenografije, prenos elementov itd.)
 • ogleda si prizorišče
 • prouči načrt prizorišča
 • ugotovi in organizira izvedbo izboljšav prizorišča za izvedbo produkcije
 • vodi in koordinira montažo in demontažo scenografije in tehnične opreme
 • nadzira spreminjanje scene in scenskih elementov med potekom produkcijskega in postprodukcijskega procesa ob upoštevanju scenografske zasnove in režijskih napotkov
 • organizira in nadzira izvajanje scenskih sprememb po režiserjevih in scenografovih navodilih
 • organizira primerno skladiščenje scenskih elementov in opreme za potrebe postprodukcije
 • organizira zaščito scenskih elementov in opreme pred škodljivimi zunanjimi vplivi (prah, vlaga, svetloba, temperatura, zajedavci itd.)
 • je stalno prisoten na prireditvah in intervenira med potekom postprodukcijskega procesa (v zvezi s scenografijo) ob nepredvidenih situacijah
 • na režijskih in tehničnih vajah koordinira spreminjanje scene, konkretno upravljanje s scenskimi elementi in drugo tehnično opremo skladno z režiserjevimi napotki
 • izvaja dela in opravila, pri katerih je viden na odru na režiran način
 • pozna osnovne značilnosti performativnih in AV-umetniških zvrsti
 • razlikuje tehnologijo različnih scenskih materialov (lesa, kovin, stekla, pleksi, tekstila)
 • razlikuje montažo in demontažo lesenih, kovinskih in kombiniranih konstrukcij
 • obvlada celotno manipulacijo s scenskimi elementi v konkretni produkciji skladno z režijskim konceptom
 • razlikuje postopke hranjenja scenskih elementov in naprav
 • obvlada gibanje v prostoru
 • obvladuje delo v stresnih situacijah
svetuje tehnične rešitve za optimalno izvedbo scenografije
 • vodi in upravlja fundus obstoječih scenskih elementov in naprav
 • svetuje konkretne rešitve tehnične izvedbe scenografije na podlagi specifike prostora produkcije
 • svetuje konkretne tehnične rešitve izvedbe scenografije na podlagi specifike predlaganih materialov
 • svetuje možnosti uporabe obstoječih scenskih elementov in naprav za izvedbo novih scenografij
 • svetuje stroškovno optimalne tehnične rešitve pri načrtovanju in izvedbi novih scenografij
organizira in koordinira upravljanje scenskih naprav
 • upošteva terminski plan ter sprotne spremembe
 • organizira in koordinira delo na scenskih napravah  skladno s terminskim načrtom projekta
 • upravlja z odrskimi vlaki vključno z računalniško vodenimi
 • koordinira delo s scenskimi napravami v okviru konkretnega uprizoritvenega koncepta
 • koordinira in vodi vaje upravljanja z vlaki in drugimi scenskimi napravami
 • odgovarja za pravilno sosledje del
 • odreja način in tempo dela
 • organizira vzdrževanje scenskih naprav
 • intervenira ob zahtevah inspicienta med potekom dogodka
 • razlikuje različne naprave za posebne učinke na sceni (naprava za meglo, veter, različna vozila ipd.)
 • obvlada tehnični vidik upravljanja s scenskimi napravami, tudi z računalniško vodenimi, v okviru uprizoritvenega koncepta
 • obvlada gibanje v prostoru
Določa, organizira in nadzira postavljanje scenskih elementov v spremenjenih prostorskih pogojih in sodeluje pri transportu
 • seznani se z novim prizoriščem in ga preuči s prostorskega vidika in vidika tehničnih možnosti
 • oblikuje načrt funkcionalno in estetsko ustrezne prilagoditve postavitve scenografije v spremenjenih okoliščinah
 • organizira in vodi postavitev scenografije glede na pogoje novega prizorišča
 • organizira pripravo scenskih elementov in naprav za postprodukcijo
 • organizira demontažo, nakladanje in razkladanje scenskih elementov in naprav v postprodukciji
 • organizira postavitev scenskih elementov in naprav v postprodukciji
 • določa, organizira in nadzira montažo in demontažo lesenih, kovinskih in kombiniranih konstrukcij
 • odgovarja za zagotovitev vseh potrebnih scenskih elementov in naprav na različnih lokacijah v postprodukciji
 • določa, organizira in nadzira postopke priprave scenskih elementov in naprav za varen transport v postprodukciji
Administrativna dela pripravlja delovno dokumentacijo
 • piše poročila in evidence o svojem delu in delu upravljavcev scenskih elementov in naprav
 • ureja računalniške baze podatkov
 • razlikuje vrste in načine vodenja posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • upošteva pravila administrativnega poslovanja
Vodenje vodi delo skupine upravljavcev scenskih elementov in naprav ter jih motivira za doseganje ciljev
 • strokovno in organizacijsko vodi in koordinira skupino upravljavcev scenskih elementov in naprav, sodelavcem nudi strokovno pomoč pri izvajanju scenskih del in razumevanju tehničnetehnološke dokumentacije
 • skrbi za motivacijo in pozitivno vzdušje v skupini
 • nadzoruje učinkovitost dela
 • motivira podrejene za doseganje ciljev in stalno izboljševanje procesov
 • predstavlja in zastopa upravljavce scenskih elementov in naprav v okviru produkcijske hierarhije  
 • obvlada principe vodenja, načine motivacije in spodbujanja strokovnega razvoja sodelavcev
 • načrtuje in vodi sestanke upravljavcev scenskih elementov in naprav
 • uporablja načela timskega dela in vodenja delovne skupine
 • uporablja metode prepoznavanja in reševanja konfliktov
 • uporablja načine ocenjevanja uspešnosti dela
Nadzor dela nadzira izvajanje procesov dela
 • nadzira delo upravljavcev scenskih elementov in naprav
 • nadzira delovanje naprav v procesu
 • nadzoruje in zagotavlja varno izvajanje del na sceni
 • opravlja pomanjkljivosti v procesu dela upravljavcev scenskih elementov in naprav
 • obvlada procese scenskega dela in sooblikuje normative dela
 • upošteva principe delovanja scenskih elementov in naprav
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela, postavitve scene ter scensko-tehničnega poteka vaj
 • uporablja standarde kakovosti
 • zagotavlja kakovost dela upravljavcev scenskih elementov ter naprav in lastnega dela
 • deluje skladno s standardi kakovosti
 • dela skladno z internimi pravilniki
 • dela skladno s konkretnimi režiserjevimi napotki
 • uvaja možne izboljšave
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • ustrezno ukrepa za odpravo napake v najkrajšem času
 • zagotavlja kakovost scensko-tehnično-manipulativnega dela
 • upošteva poslovne običaje različnih kultur
Vzdrževanje in popravila odreja in nadzoruje vzdrževanje delovnih sredstev ter predlaga načine odprave napak in okvar
 • odreja popravilo poškodovane scenske opreme in elementov
 • odgovarja za osnovno in preventivno vzdrževanje odrske tehnike, prostorov in opreme (zavese, pohištvo, delovno orodje, scenska oprema)
 • sprejema obvestila o večjih napakah in okvarah opreme in naprav ter predlaga načine njihove odprave
 • upošteva postopke preventivnega vzdrževanja
Komunikacija komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in drugimi strokovnimi profili, ki sodelujejo v produkciji in postprodukciji
 • komunicira s tehnično vodjo/tehničnim vodjem in s podrejenimi sodelavci v istem oddelku in z drugimi sodelavci, povezanimi z delovnim procesom
 • komunicira z avtorsko ekipo (režiser, scenograf, koreograf, oblikovalec luči ipd.)
 • komunicira z zunanjimi izvajalci
 • komunicira s tehničnim osebjem na prizoriščih postprodukcije
 • uporablja principe poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe, skupine sodelavcev, obiskovalcev prireditve in drugih oseb
 • svoje naloge izvaja skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom, skladno s požarnim redom ter posebnimi varnostnimi ukrepi
 • pravilno, varno in skladno z navodili upravlja s scensko opremo in z napravami
 • pravilno in varno uporablja nevarne snovi
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in ogrožajo zdravje pri delu
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo/zaščitna sredstva pri delu
 • upošteva pravila iz varstva pri delu s stroji in z napravami
 • uporablja predpisana osebna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Iztok Vadnjal, SNG Drama LJ
 • Borut Smrekar, SLG Celje
 • Klavdija Zupan, neodvisna producentka
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
 • Denis Miklavčič, sindikat Glosa
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.