Katalog

Naziv:

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245770 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni  SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
 • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti


4.1. POTRJEVANJE


V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej

predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega

standarda, lahko komisija:


 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

 

4.2.        NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI


Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja


Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa    

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

-   skladnost delovne risbe s tehnično dokumentacijo

 

10

-   opredelitev delovnega postopka, materiala, orodja in zaščitnih sredstev/ukrepov

Izvedba

-   prenos mer iz dokumentacije ali delovne risbe

 

 

60

-   izdelava in zaščita izdelka

-   kontrola kakovosti lastnega dela

-   ureditev delovnega mesta in uporabljenih sredstev po končanem delu

-   sortiranje odpadnega materiala

Dokumentacija

-   delovna risba

 

10

-   izračun porabe materiala

Zagovor

-   predstavitev izdelka

 

20

-   zagovor delovnega postopka in uporabljenih delovnih ter zaščitnih sredstev in ukrepov

-   zagovor dokumentacije

Izločilna merila:

-      neupoštevanje varnostnih predpisov

-      neupoštevanje minimalnih varnostnih standardov

-      neupoštevanje tehnološkega zaporedja del

    -nerazumevanje tehnične dokumentacije

    -neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji


 • Prostor oz. delavnica ali ustrezeni poligon, na katerem je možno pripraviti simulacije za izvedbo posameznih nalog iz tega kataloga,
 • zidarsko ročno orodje, mehanizirano ročno orodje,
 • material za izvedbo naloge (opeka, zidaki, pesek, apno, cement, deske, odrski material …).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • najmanj izobrazbo na ravni SOK 5 s področja gradbeništva in najmanj 5 let delovnih izkušenj v gradbeni operativi na gradbišču visokih gradenj.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
zida po navodilih in nadzoru
 • uporablja merilne in kontrolne pripomočke (meter, libele, grezila, kotne merilce, laser)
 • pripravlja material skladno z navodili
 • zida ravni zid brez odprtin iz različnih materialov
 • pozna vrste materialov, s katerimi dela

Zida raven zid brez odprtin z zidaki po izboru komisije (z NF-opeko, betonskimi bloki, modularno opeko, opečnimi bloki, s porobetonom):

 • pregleda delovno risbo
 • pripravi material, orodje in zaščitna sredstva
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno risbo
 • prenese mere iz delovne risbe
 • uporabi merilne pripomočke
 • označi mere na terenu
 • zida element skladno z delovno risbo
 • uredi delovno mesto in delovna ter zaščitna sredstva po končanem delu
 • sortira odpadni material
 • pojasni lastnosti materiala, s katerim delaZida dimnik z eno tuljavo z NF-opeke:

 • pregleda delovno risbo
 • pripravi material, orodje in zaščitna sredstva
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno risbo
 • prenese mere iz delovne risbe
 • uporabi merilne pripomočke
 • označi mere na terenu
 • zida element skladno z delovno risbo
 • uredi delovno mesto in delovna ter zaščitna sredstva po končanem delu
 • sortira odpadni material
 • našteje primerne materiale za dimnike
 • pojasni oblike dimniških tuljav
 • pojasni tehnične lastnosti dimnika, ki ga postavi


Obzida montažni dimnik z NF-opeko:

 • pregleda delovno risbo
 • pripravi material, orodje in zaščitna sredstva
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno risbo
 • prenese mere iz delovne risbe
 • uporabi merilne pripomočke
 • označi mere na terenu
 • zida element skladno z delovno risbo
 • uredi delovno mesto in delovna ter zaščitna sredstva po končanem delu
 • sortira odpadni material
 • pojasni lastnosti materiala, s katerim dela


V simulirani situaciji svetuje stranki pri izboru materialov za vgradnjo in predstavi možne stroške izvedbe del po izboru komisije in pri tem upošteva:

 • standarde in norme pri izvedbi del
 • racionalno porabo virov (naravni viri, energija,  materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • oceno porabe časa in materiala glede na dokumentacijo
opravlja zidarsko pomoč pri vgrajevanju
 • vgrajuje fasadne elemente s sidranjem
 • namešča in pritrjuje polmontažne gradbene elemente (nosilce, preklade, plošče)
 • namešča in vgrajuje stavbno pohištvo in druge izdelke za vgradnjo
 • vgrajuje ključavničarske elemente (omarice, kovinske okvirje, ograje, konzole, ležišča, vodila, sidra ...)
 • vgrajuje okenske police
 • opravlja zidarsko pomoč pri obrtniških in inštalacijskih delih (vrtanje, izsekovanje, zalivanje z maltami …)
 • v primeru, da so elementi za vgradnjo poškodovani, o tem obvesti nadrejenega

Izvede pripravljalna dela pri vgradnji stavbnega pohištva:

 • pregleda materiale in elemente pred gradnjo in opozori na napake
 • pregleda delovno risbo
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • uporabi merilne pripomočke
 • estetsko zaključi vgradna mesta in upošteva mere
 • uredi delovno mesto in delovna ter zaščitna sredstva po končanem delu
 • razvršča odpadni material


Vgradi kovinske omarice:

 • pregleda materiale in elemente pred gradnjo in opozori na napake
 • pregleda delovno risbo
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • uporabi merilne pripomočke
 • estetsko vgradi stavbno pohištvo
 • uredi delovno mesto in delovna ter zaščitna sredstva po končanem delu
 • sortira odpadni materialVgradi okenske police:

 • pregleda materiale in elemente pred gradnjo in opozori na napake
 • pregleda delovno risbo
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • uporabi merilne pripomočke
 • estetsko vgradi okensko polico
 • uredi delovno mesto in delovna ter zaščitna sredstva po končanem delu
 • sortira odpadni material
opravlja zidarsko pomoč pri izdelavi ometov, prevlek in obrob
 • pripravlja podlage za omete in obloge
 • sodeluje pri sestavi in demontaži delovnih odrov za zidanje in ometavanje
 • sodeluje pri nameščanju in pritrjuje letve, pletiva, vogalne in kotne elemente
 • pozna materiale za ometavanje in njihove lastnosti

Izdela omet opečne stene, velikosti 2,00 X 2,50 m (grobi) z obdelavo špalet (odprtine) širine do 20 cm z ustrezno izbrano malto (groba, apnena):

 • pregleda delovno risbo
 • izbere orodje in pripomočke
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • pripravi material ter preveri ustreznost
 • izdela delovni oder
 • po fazah izdela omet (obrizg, vodila, omet)
 • sprotno preverja izdelano površino
 • upošteva pravila gibanja po gradbišču
 • pospravi orodje in delovno mesto očisti


Izvede sanacijo fasadnega ometa:

 • pregleda delovno risbo
 • izbere orodje in pripomočke
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • pripravi material ter preveri ustreznost
 • izdela delovni oder
 • po fazah izdela omet (obrizg, vodila, omet)
 • sprotno preverja izdelano površino
 • upošteva pravila gibanja po gradbišču
 • pospravi orodje in delovno mesto očisti


opravlja zidarsko pomoč pri izdelovanju izolacije in zaščite
 • preveri in pripravi ustrezno podlago
 • obdeluje pri nameščanju in pritrjuje toplotne, požarne, zvočne,  hidro- in druge izolacijske materiale na vertikalne in horizontalne podlage
 • upošteva  proizvajalčeva navodila in podatke iz načrta pri nameščanju izolacijskih materialov
 • pozna izolacijske materiale, njihove lastnosti in funkcije
 • pozna in izdela različne zaščite izolacij

Izdela hidroizolacije na vertikalno podlago:

 • pregleda tehnično dokumentacijo  delovnega postopka izvedbe izolacije
 • uredi delovno mesto, izbere ustrezno orodje in zaščitna delovna sredstva
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • pripravi konstrukcijo za izvedbo izolacije
 • izvede izolacijo
 • upošteva ukrepe o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva pravila gibanja po gradbišču
 • pospravi orodje in delovno mesto očisti
izvaja zidarska popravila in gradbeno pomoč pri zaključnih in instalacijskih delih
 • izvaja rušenje betonskih, kamnitih, armiranobetonskih, opečnih, lesenih elementov
 • vrta in dolbe v gradbene elemente z ročnim mehanskim orodjem
 • odstranjuje poškodovane omete, obloge, zidove in stene
 • izvaja premaze in prevleke s sanacijskimi materiali
 • vgrajuje beton v manjše konstrukcije (točkovne temelje, preklade, nosilce, stopnice …)
 • upošteva predpise za varno delo pri rušitvenih delih
 • pozna in upošteva pravila za ravnanje z gradbenimi odpadki

Izvede sanacije fasadnega ometa:

 • pregleda delovno risbo
 • izbere orodje in pripomočke
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • konstrukcijo pripravi za sanacijo
 • izdela delovni oder
 • izbere ustrezni material
 • izvede delovni postopek po izdelani tehnologiji
 • upošteva pravila gibanja po gradbišču
 • pospravi orodje in delovno mesto očisti


Izvede rušenja nosilne stene:

 • upošteva projekt rušitvenih del
 • izbere ustrezna sredstva za delo
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • izvede načrtovan delovni postopek
 • preverja vplive na okolje
 • očisti delovno mesto in ga po potrebi ustrezno zaščiti

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

-Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga

-Brankica Kropf, Pomgrad, d. d, Murska Sobota

-Meta Zajc Pogorelčnik, Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana

-Olga Kobal, DARS, d. d, Ljubljana

-Aleš Arhar, DARS, d. d, Ljubljana

-Janko Rozman, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana

-Zdenka Kračun, NaPok, d. o. o., Celje

-Ciril Ambrož, Srednja gradbena šola in gimnazija, Maribor

-Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.