Poklicni standard

Naziv:

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (58200091)

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (08245770)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. dnevno sprejema navodila za delo od nadrejenega in skladno z njimi načrtuje svoje delo po fazah,
 2. zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 4. pri sporazumevanju z  različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 5. je usposobljen za branje načrtov in tehničnih risb za zidarska dela,
 6. upravlja z lahko gradbeno mehanizacijo pri svojem delu, pri čemer upošteva pravila varovanja zdravja in okolja,
 7. zida z vsemi vrstami zidakov in blokov po navodilih ter pod nadzorom in v načrtovanem času,
 8. opravlja zidarsko pomoč pri vgrajevanju fasadnih elementov, stavbnega pohištva, ključavničarskih izdelkov ter betonskih in kamnitih gradbenih elementov,
 9. sestavi in demontira delovne odre za zidanje in ometavanje ter opravlja zidarsko pomoč pri izdelavi ometov, prevlek in obrob,
 10. izvaja zidarska popravila in gradbeno pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih ter vgradnji opreme.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • zbere in samostojno interpretira navodila za delo po tehnični dokumentaciji
 • izbira in pripravlja ustrezen material za svoje delo
 • pozna osnovne računske operacije in osnove merjenja
 • pozna normative dela in porabe materiala za dela na visokih gradnjah
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
 • pozna organizacijo gradbišča, delovišča ali obrata, transportne poti in odlagališča materiala in orodja
 • pozna pravila za varno delo

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • razume in bere delovne skice
 • izbere ustrezno orodje in pripomočke za varno delo
 • preveri opremo, orodja, goriva, maziva
 • sodeluje pri postavljanju in odstranjevanju delovnih odrov
 • izvaja in sodeluje pri horizontalnem in vertikalnem transportu materiala – skladno z načrtovanimi transportnimi potmi
 • upošteva transportne poti in začasno odlagališče materiala ter orodja
 • vzdržuje urejenost in varnost delovišča
 • odstrani odvečni material in očisti delovno mesto po dokončanju dela
 • pozna in razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna vlogo, položaj gradbenega elementa v objektu in način izvedbe
 • pozna vrste, lastnosti in namembnost gradbenih materialov
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje
 • pozna uporabo, zaščito in skladiščenje gradbenih materialov
 • pozna osnovna pravila tehničnega risanja (branje načrtov)
Operativna dela zida po navodilih in nadzoru
 • uporablja merilne in kontrolne pripomočke (meter, libele, grezila, kotne merilce, laser)
 • pripravlja material skladno z navodili
 • zida ravni zid brez odprtin iz različnih materialov
 • pozna vrste materialov, s katerimi dela
opravlja zidarsko pomoč pri vgrajevanju
 • vgrajuje fasadne elemente s sidranjem
 • namešča in pritrjuje polmontažne gradbene elemente (nosilce, preklade, plošče)
 • namešča in vgrajuje stavbno pohištvo in druge izdelke za vgradnjo
 • vgrajuje ključavničarske elemente (omarice, kovinske okvirje, ograje, konzole, ležišča, vodila, sidra ...)
 • vgrajuje okenske police
 • opravlja zidarsko pomoč pri obrtniških in inštalacijskih delih (vrtanje, izsekovanje, zalivanje z maltami …)
 • v primeru, da so elementi za vgradnjo poškodovani, o tem obvesti nadrejenega
opravlja zidarsko pomoč pri izdelavi ometov, prevlek in obrob
 • pripravlja podlage za omete in obloge
 • sodeluje pri sestavi in demontaži delovnih odrov za zidanje in ometavanje
 • sodeluje pri nameščanju in pritrjuje letve, pletiva, vogalne in kotne elemente
 • pozna materiale za ometavanje in njihove lastnosti
opravlja zidarsko pomoč pri izdelovanju izolacije in zaščite
 • preveri in pripravi ustrezno podlago
 • obdeluje pri nameščanju in pritrjuje toplotne, požarne, zvočne,  hidro- in druge izolacijske materiale na vertikalne in horizontalne podlage
 • upošteva  proizvajalčeva navodila in podatke iz načrta pri nameščanju izolacijskih materialov
 • pozna izolacijske materiale, njihove lastnosti in funkcije
 • pozna in izdela različne zaščite izolacij

izvaja zidarska popravila in gradbeno pomoč pri zaključnih in instalacijskih delih
 • izvaja rušenje betonskih, kamnitih, armiranobetonskih, opečnih, lesenih elementov
 • vrta in dolbe v gradbene elemente z ročnim mehanskim orodjem
 • odstranjuje poškodovane omete, obloge, zidove in stene
 • izvaja premaze in prevleke s sanacijskimi materiali
 • vgrajuje beton v manjše konstrukcije (točkovne temelje, preklade, nosilce, stopnice …)
 • upošteva predpise za varno delo pri rušitvenih delih
 • pozna in upošteva pravila za ravnanje z gradbenimi odpadki
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • svoje delo opravi kakovostno in skladno z navodili v načrtovanem času
 • racionalno porablja vire (naravni viri, energija,  materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu

Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva in delovno mesto
 • pregleduje, čisti, maže, opravlja manjša popravila osebnega orodja, strojev in naprav oz. jih redno daje v popravilo
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja orodja, strojev in naprav
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in nadrejenimi (skupinovodja, delovodja)
 • sprejema in razume navodila ter posreduje ustna poročila o poteku dela
 • pripravljen je na skupinsko delo
 • sprejema in razume navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja osnovno strokovno tehnično izrazoslovje
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih, odnosih do sodelavcev
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev in okolice
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • uporablja osebna varovalna sredstva (delovna obleka, delovna obutev itd.)
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču in delovišču
 • upošteva osnovne predpise o zdravju in varstvu pri delu, vezane na opravljano delo
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna osnovne pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz delovnega razmerja
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • razvršča in ustrezno ravna z gradbenimi odpadki
 • uporablja škodljive snovi skladno s predpisi in z navodili
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja
 • pozna vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Štefan Žemva, GZS
 • Janko Rozman, OZS
 • Franc Bogovčič, GPG Kadis
 • Milan Grudnik, Vegrad Velenje
 • Rasti Godler, Remont Celje
 • Marjan Žveplan, Gradnje Žveplan, d. o. o.
 • Franci Koklič, ŠC Celje

Koordinatorica pri pripravi poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

7.  DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Meta Zajc Pogorelčnik, IZS
 • Brankica Kropf, SGP Pomgrad, d. d.
 • Nina Plečko, Asfalti Ptuj, d. o .o.
 • Ožbej Marc, CPG, d. d.
 • Bojan Lap, Gradbeništvo Ing. Bojan Lap  s. p.
 • Boštjan Dokl Menih, Asfalti Ptuj, d. o. o.
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.