Katalog

Naziv:

Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji (52100071)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji (0717227011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji 07172270 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba (osnovnošolska obveznost)

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA

Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje vzdrževanja strojev z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Načrtovanje

priprava kandidata na delo

10

Izvedba

obvladovanje določenega zaporedja opravil

60

racionalna poraba časa in materiala

kontrola kakovosti storitve

pravilno delo na stroju, priboru in orodjih

upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu

Dokumentacija

razumevanje dokumentacije

10

Zagovor

predstavitev izvedbe

20

Izločilna merila:

 • nepravilno delo na stroju, s priborom in z orodji
 • nerazumevanje dokumentacije

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • delovno mesto s strojem, napravo, opremo

 • komplet vzdrževalnih orodij in opreme
 • učilnica

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj srednješolsko izobrazbo s področja strojništva in pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju,
 • en član najmanj višješolsko izobrazbo s področja strojništva in pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od meril, navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja vzdrževalno-servisna dela na stroju, opremi in napravah
 • vizualno pregleda stroj, opremo in naprave
 • podmaže stroje in naprave
 • uporablja ustrezna orodja, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno-servisna dela
 • razume in se zaveda pomembnosti pravilnega vrstnega reda vzdrževalno-servisnega dela
 • izvede vzdrževalno-servisna dela po priporočilih proizvajalca stroja, opreme in naprav
 • ve, kako pripraviti stroj za vzdrževalno-servisna dela
 • pozna različne avtomatske, običajne in druge stroje v proizvodnem procesu
 • razume delovanje krmilne tehnike v avtomatizirani proizvodnji
 • pozna osnovne sisteme na strojih, opremi in napravah in njihove funkcije (mazalni sistem, pnevmatske, hidravlične in krmilne sisteme)
 • pozna funkcije električnih krmilij na stroju
Vzdrževanje in servis stroja, opreme oz. naprave
 • pregleda naročilo in tehnično dokumentacijo
 • pregleda razpored dela glede na vzdrževalno-servisni postopek
 • pregleda in uporabi delovna in zaščitna sredstva
 • pripravi in pregleda potrebno orodje, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno-servisna dela
 • izvaja servisno-vzdrževalna dela po priporočilih proizvajalca stroja, opreme in naprav
 • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
 • izvaja dela skladno z zahtevami sistema kakovosti
 • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
 • nenehno skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta, da delo poteka varno, da ne ogroža požarne varnosti in ne onesnažuje okolja

izvaja popravila ob okvari stroja
 • izklopi stroj
 • ugotavlja napake in vizualno pregleda stroj, opremo in naprave
 • pravilno uporablja ustrezna orodja, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno-servisna dela
 • pozna osnove računalništva
 • zna uporabljati in ravnati s testerji, ki skupaj z računalnikom omogočajo učinkovito vzdrževalno-servisno delo
 • zna pravilno in ekonomično izvesti vzdrževalno-servisno delo
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje
Izvede popravilo stroja, opreme oz. naprave v okvari
 • pregleda tehnično dokumentacijo
 • pregleda razpored dela glede na vzdrževalno-servisni postopek
 • pregleda in uporabi delovna in zaščitna sredstva
 • pripravi in pregleda potrebno orodje, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno servisna dela
 • izklopi stroj in ga vizualno pregleda
 • ugotovi napake
 • izvede popravilo po proizvajalčevih priporočilih
 • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
 • izvaja dela skladno z zahtevami sistema kakovosti
 • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
 • nenehno skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta, da delo poteka varno, da ne ogroža požarne varnosti in ne onesnažuje okolja

izvede preizkus in kontrolo delovanja stroja, opreme in naprav
 • zažene stroj
 • kontrolira funkcionalnost sistemov na stroju
 • spremlja in nadzoruje delovanje stroja ter kontrolira njegovo učinkovitost delovanja s spremljanjem natančnosti in hitrosti izdelave polizdelka in izdelka
 • izvede vmesne kontrole v predpisanih obdobjih in korigiranje nastavitev, če je potrebno
 • obvlada postopke za zagon stroja
 • pozna delovanje stroja in ve, kdaj sistemi na stroju brezhibno oz. napačno delujejo
 • razume parametre, ki vplivajo na pravilen potek obdelave
 • obvlada nastavitve in postopke, ki omogočijo učinkovito delovanje stroja
Preizkus in kontrola delovanja stroja, opreme in naprave
 • pregleda in uporabi delovna in zaščitna sredstva
 • zažene stroj in preveri funkcionalnost sistemov na stroju
 • spremlja in nadzoruje delovanje stroja
 • preverja učinkovitosti delovanja stroja s spremljanjem natančnosti in hitrosti izdelave polizdelka in izdelka
 • izvaja vmesne kontrole
 • izpolni tehnično dokumentacijo
 • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
 • izvaja dela skladno z zahtevami sistema kakovosti
 • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
 • nenehno skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta, da delo poteka varno in ne ogroža požarne varnosti ter ne onesnažuje okolja


12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI   
 • Blaž Weber, dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič, dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj, univ. dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Drago Rodman univ. dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Davorin Vidrih, univ. dipl. ing. stroj., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Edvard Gal, dipl. org., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Vojko Fon, dipl. ing. stroj., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Andrej Trampuž, org., Iskra Avtoelektrika, d. d.
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center za poklicno izobraževanje
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI   
 • Edvard Gal, dipl. org., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Vojko Fon, dipl. ing. stroj., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna, d. o. o.
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna, d. o. o.
 • Anton Drobnič, Šolski center Postojna
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Nika Mustar, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.