Poklicni standard

Naziv:

Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji (52100071)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji (07172270)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
 2. racionalno rabi energijo, material in čas,
 3. varuje zdravje in okolje,
 4. vzpostavlja kooperativen odnos z nadrejenimi in s sodelavci,
 5. izvaja vzdrževalno-servisna dela na stroju, opremi in napravah,
 6. izvaja popravila stroja ob okvari,
 7. izvede preizkus in kontrolo delovanja stroja, opreme in naprav.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira lastno delo
 • načrtuje preglede strojev in naprav
 • organizira lastno delo
 • analizira pogostost pojavljanja napak in vzroke pojavljanja napak ter posreduje poročila nadrejenim
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pregleda vzdrževalno-servisno naročilo in prevzame dokumentacijo
 • pregleda konstrukcijske risbe strojev, opreme in naprav, krmilne sheme
 • pregleda priporočila o učinkovitem vzdrževalno-servisnem delu in postopkih
 • pripravi potrebno orodje, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno-servisna dela
 • razume razdelitev nalog v skupini na liniji
 • obvlada osnove celovitega proizvodnega vzdrževanja (TPM)
 • razume in zna brati, uporabiti in narisati enostavne delovne risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov skladno s standardizacijo
 • razume prereze, tolerance in ujeme na konstrukcijskih risbah
 • razume krmilne sheme pnevmatskih, hidravličnih, elektro-pnevmatskih in elektro-hidravličnih krmilij in njihovo delovanje
 • pozna zgradbo programobilnih krmilij ppk
Operativna dela izvaja vzdrževalno-servisna dela na stroju, opremi in napravah
 • vizualno pregleda stroj, opremo in naprave
 • podmaže stroje in naprave
 • uporablja ustrezna orodja, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno-servisna dela
 • razume in se zaveda pomembnosti pravilnega vrstnega reda vzdrževalno-servisnega dela
 • izvede vzdrževalno-servisna dela po priporočilih proizvajalca stroja, opreme in naprav
 • ve, kako pripraviti stroj za vzdrževalno-servisna dela
 • pozna različne avtomatske, običajne in druge stroje v proizvodnem procesu
 • razume delovanje krmilne tehnike v avtomatizirani proizvodnji
 • pozna osnovne sisteme na strojih, opremi in napravah in njihove funkcije (mazalni sistem, pnevmatske, hidravlične in krmilne sisteme)
 • pozna funkcije električnih krmilij na stroju
izvaja popravila ob okvari stroja
 • izklopi stroj
 • ugotavlja napake in vizualno pregleda stroj, opremo in naprave
 • pravilno uporablja ustrezna orodja, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno-servisna dela
 • pozna osnove računalništva
 • zna uporabljati in ravnati s testerji, ki skupaj z računalnikom omogočajo učinkovito vzdrževalno-servisno delo
 • zna pravilno in ekonomično izvesti vzdrževalno-servisno delo
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje
izvede preizkus in kontrolo delovanja stroja, opreme in naprav
 • zažene stroj
 • kontrolira funkcionalnost sistemov na stroju
 • spremlja in nadzoruje delovanje stroja ter kontrolira njegovo učinkovitost delovanja s spremljanjem natančnosti in hitrosti izdelave polizdelka in izdelka
 • izvede vmesne kontrole v predpisanih obdobjih in korigiranje nastavitev, če je potrebno
 • obvlada postopke za zagon stroja
 • pozna delovanje stroja in ve, kdaj sistemi na stroju brezhibno oz. napačno delujejo
 • razume parametre, ki vplivajo na pravilen potek obdelave
 • obvlada nastavitve in postopke, ki omogočijo učinkovito delovanje stroja
Administrativna dela izpolnjuje servisno dokumentacijo
 • izpolnjuje servisno dokumentacijo
 • izpolnjuje evidenco nastalih in odpravljenih napak
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • kontrolira rezultate lastnega dela
 • kontrolira rezervne dele, za katere je potreben funkcionalni preizkus
 • opravlja redne kontrole varnostnih naprav
 • razume sodobno pojmovanje kakovosti in uspešnosti s poudarkom na zavedanju, da je sam odgovoren za kakovost vzdrževalno-servisne storitve
 • obvlada karakteristike kakovosti in elemente, ki vplivajo na kakovost procesa vzdrževalno-servisne storitve oziroma načine zagotavljanja kakovosti storitve
 • pozna in razume standarde za kakovost
 • zna uporabljati dokumentacijo sistema kakovosti
 • pozna in razume metode stalnih izboljšav
 • predlaga izboljšave na svojem delovnem mestu
Vzdrževanje in popravila tekoče vzdržuje stroje in naprave, ki jih potrebuje na delovnem mestu
 • vzdržuje orodje, opremo za servisiranje
 • ohranja delovne sposobnosti delovnega sredstva in podaljšuje življenjsko dobo
Komunikacija vzpostavlja kooperativen odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • sodeluje z upravljavcem stroja, z nadrejenim, s službo kakovosti, proizvajalcem stroja in z ostalimi sodelavci
 • sodeluje v skupini
 • prenaša znanje na mlajše sodelavce
 • razume zakonitosti učinkovite komunikacije
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požari
 • pozna vsa tveganja in nevarnosti zaradi napačne uporabe strojev ali naprav
 • seznanjen je s postopki za preprečevanje nesreč
upravlja z odpadki, vodo, energijo ter nevarnimi kemikalijami
 • seznanjen je s temeljnimi zahtevami sistema ravnanja z okoljem in okoljskih ciljev
 • skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta
 • razume okoljske vidike in programe svojega delovnega področja in ve, kje se nahajajo seznami z okoljskimi vidiki in s programi
 • pozna vrste odpadkov, ki nastajajo v njegovem delovnem področju, in ve, kje se nahajajo seznami odpadkov
 • pravilno ločuje in odlaga odpadke vključno z nevarnimi odpadki in nevarno embalažo
 • varčuje z vodo, energijo, s surovinami in pomožnimi materiali
 • seznanjen je z navodili za ravnanje z nevarnimi kemikalijami in ve, kje se nahajajo
 • pravilno odlaga tekoče kemikalije
 • pozna postopek odziva v izrednih razmerah (npr. politje, razsutje nevarnih kemikalij)
 • ve, kje se nahajajo absorpcijska sredstva in zna z njimi  ravnati mislim, da je tu prav zapisano

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Blaž Weber, dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič, dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj, univ. dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Drago Rodman, univ. dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Davorin Vidrih, univ. dipl. ing. stroj., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Edvard Gal, dipl. org., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Vojko Fon, dipl. ing. stroj., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Andrej Trampuž, org., Iskra Avtoelektrika  d. d.
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center za poklicno izobraževanje
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Edvard Gal, dipl. org., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Vojko Fon, dipl. ing. stroj., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna
 • Janko Bačar, VRC Springs, d. o. o.
 • Valentin Česnik, Jeklarna Ravne
 • Anton Drobnič, Šolski center Postojna
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.