Katalog

Naziv:

Menedžer/menedžerka turistične agencije

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Menedžer/menedžerka turistične agencije (81200051)

Klasius-P16:

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Menedžer/menedžerka turistične agencije (0654726011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Menedžer/menedžerka turistične agencije 06547260 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
 • 5 let delovnih izkušenj na področju turizma (kar kandidat dokazuje s pogodbo o zaposlitvi, z drugo pogodbo o delu in delodajalčevim referenčnim pismom
 • znanje tujih jezikov:

1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
(kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
(kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. Način preverjanja

Storitev z zagovorom.

Kandidat v praktičnem prikazu storitve dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in ob upoštevanju predpisane dokumentacije. Ob praktičnem prikazu storitve poteka tudi ustni zagovor opravljene storitve, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Menedžer/menedžerka turistične agencije.5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata na delo (osebna predstavitev in osebna urejenost)

5

razumevanje naloge in priprava na izvedbo storitve

Izvedba

vsebinsko ustrezna izvedba storitve

40

ustrezna poslovna komunikativnost in ustrezna raba bontona

kakovost storitve: doslednost, natančnost, strokovnost

Dokumentacija

vsebinsko in strokovno ustrezni pisni izdelki manjšega obsega v sklopu prikaza storitev (delovni nalog, krajše poročilo, načrt kadrovske strukture, pisna komunikacija s stranko, ponudba ipd.)

15

Ustni zagovor

vsebinsko prepričljiv nastop kandidata (strokovnost in dobre komunikacijske veščine)

komunikativnost pri opravljanju storitev, predstavitvi in zagovoru opravljenega dela

40

 

Izločilna merila:

- nepoznavanje delovanja rezervacijskih sistemov

- nepoznavanje delovanja plačilnega sistema Republike Slovenije in osnov bančnega in kartičnega poslovanja

- neupoštevanje pravil poslovne komunikacije

- neobvladovanje prodajno-nakupnega postopka

 


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • prostor za preverjanje znanja in

 • osebni računalnik z dostopom do interneta
 • demonstracijska tabla

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član višjo strokovno izobrazbo in 5 let vodstvenih izkušenj v turistični agenciji,
 • en član visokošolsko strokovno izobrazbo ali visokošolsko univerzitetno s področja ekonomskih ali organizacijskih znanosti in 5 let delovnih izkušenj na področju turizma ali izobraževanja na področju turizma,
 • tretji član izpolnjuje pogoje, navedene v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje in organizira delo zaposlenih, da zagotovi optimalno izvajanje delovnega procesa v turistični agenciji
 • odreja delo zaposlenim v turistični agenciji
 • razporeja delo podrejenih glede na potrebe
 • obvladuje stroške dela
 • načrtuje in organizira delo zaposlenih v poslovalnici
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • zna razmestiti prave osebe na prava delovna mesta
 • zna koordinirati delo v poslovalnici
 • zna prilagajati organizacijo dela različnim situacijam
 • pozna načine motiviranja zaposlenih
 • pozna vrste stroškov, njihova razmerja in zakonitosti
 • zna optimizirati stroške dela
 • pozna delovnopravne predpise
Izkaže znanje iz načrtovanja in organizacije dela zaposlenih (po izboru komisije):
 • izdela razpored dela in izračuna stroške del
 • opredeli delovnopravne predpise
sodeluje s poslovnimi partnerji
 • skrbi za stike s poslovnimi partnerji
 • skrbi za brezhibno IKT-opremo
 • pozna pomen stalnega komuniciranja s poslovnimi partnerji
 • pozna vlogo brezhibne IKT-opreme, ki podpira operativno delo
 • zna vzpostaviti agentsko mrežo
 • pozna vrste pogodb na poti pavšalnega proizvoda
 • zna se pogajati in sklepati pogodbe
 • zna selekcionirati agente (stroški)

Izkaže znanje iz poslovne komunikacije (po izboru komisije):
 • v simulirani situaciji opravi razgovor s potencialno stranko in poslovnim partnerjem
 • v simulirani situaciji stranki ponudi in pojasni aranžma tujega poslovnega partnerja
 • na konkretnem primeru pisno in ustno komunicira s poslovnimi partnerji
nadzoruje delovni proces v turistični agenciji ter spremlja uspešnost dela
 • nadzoruje delovni proces ter pripravlja pobude in predloge izboljšav v zvezi s poslovanjem
 • spremlja izvajanje posameznih projektov
 • spremlja izvajanje ter preverja izvrševanje delovnih nalog
 • analitično spremlja rezultate poslovnega tima
 • pripravlja analize uspešnosti poslovanja zaposlenih
 • spremlja mesečne realizacije ter stroške, nastale v poslovalnici
 • sodeluje pri načrtovanju razvoja podjetja
 • analizira rezultate prodaje in storitev
 • načrtuje in oblikuje posebne prodajne ponudbe (popusti, rabati, gratisi …)
 • odreja in potrjuje kreditne pogoje, odložena plačila in ostala dejanja za pokritje računov
 • zna raziskati trg
 • pozna potrebe kupcev in ponudbo na trgu
 • zna sprejeti odločitve o potovanju (izbira destinacije, prevoznega sredstva, nastanitve in ostalih storitev)
 • zna se pogajati s partnerji in sklepati pogodbe
 • zna kalkulirati in oblikovati ceno
 • zna izračunati minimalno število potnikov in prag rentabilnosti
 • zna razpisati in promovirati proizvod
 • zna izpeljati potovanje
 • pozna posebne pogoje prodaje
 • pozna metode odobravanja kreditov, odlogov plačil in drugih načinov pokritja računov
 • zna narediti obračun in izračunati uspešnost potovanja ali verige potovanj

Oblikuje konkretni pavšalni proizvod (po izboru komisije):
 • opiše postopek raziskave trga in sprejema odločitev o potovanjih
 • opredeli vrstni red poslovnih dogodkov
 • določi izbirna merila za poslovne partnerje in jih utemelji
 • razloži uporabo vrste pogodb na poti pavšalnega proizvoda
 • navede pogoje pridobivanja licenc za prodajo vozovnic
 • navede elemente ponudbe
 • sestavi aranžma (produkt)
 • naredi kalkulacijo in oblikuje ceno aranžmaja (produkta)
 • na konkretnem primeru izračuna prag rentabilnosti in minimalno število potnikov

usmerja delo in načrtuje kadrovske potrebe v turistični agenciji
 • sodeluje pri zaposlovanju novih sodelavcev v poslovalnici
 • nudi mentorstvo novozaposlenim v poslovalnici
 • rešuje konkretne probleme v delovnem procesu, spodbuja in motivira zaposlene
 • skrbi za dobre medsebojne odnose
 • skrbi za usposabljanje in nenehen razvoj in izobraževanje sebe in zaposlenih
 • spodbuja in motivira zaposlene, jih nagrajuje ter nadzira disciplino in obnašanje
 • pozna metode spodbujanja in motiviranja, merila nagrajevanja in nadzora
 • zna oceniti potrebe po kadrih
 • pozna osnove ravnanja z ljudmi pri delu
 • razume pomen mentorstva
 • pozna pravne vidike poslovanja
 • pozna sistem nagrajevanja zaposlenih
 • obvlada timsko delo
 • pozna metode merjenja zadovoljstva zaposlenih
Na konkretnem primeru pojasni načine motiviranja zaposlenih (po izboru komisije):
 • pojasni uporabo motiviranja, spremljanja in merjenja uspešnosti posameznika
 • sestavi vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih, s katerim opravi letni razgovor
 • reši konkretno zastavljeni problem s področja ravnanja z ljudmi pri delu
nadzoruje kakovost in učinkovitost dela v turistični agenciji
 • kontrolira kakovost opravljenega dela in ocenjuje delo zaposlenih
 • skrbi za ustvarjanje pozitivnega odnosa do dela in si prizadeva za doseganje ciljev
 • nadzoruje spoštovanje standardov, normativov, zunanjih in notranjih predpisov, potrebnih za zagotavljanje kakovosti poslovanja
 • analizira trg, povpraševanje kupcev, delo konkurentov in ponudbo organizatorjev potovanj
 • postavlja pogoje prodaje aranžmajev in paketov
 • planira in načrtuje potek prodaje (časovni in količinski)
 • načrtuje in razvija spremembe in inovacije
 • pozna rezultate prodaje in vpliv na poslovno uspešnost agencije
 • pozna pravila postavljanja pogojev prodaje
 • pozna metode načrtovanj in planiranja prodaje
 • pozna poti spreminjanja in inoviranja
 • pozna metode raziskave trga
Izkaže znanje o nadzoru kakovosti in učinkovitosti dela v turistični agenciji (po izboru komisije):
 • opiše tipologijo strank
 • pojasni proces izbire in sprejema nakupne odločitve
 • na konkretnem primeru reši pritožbo
 • našteje in pojasni kulturne posebnosti posameznih narodov
vodi in skrbi za nemoteno izvajanje funkcije bookinga
 • skrbi za nemoteno izvajanje funkcije bookinga
 • skrbi za usklajenost delovanja bookinga z ostalimi poslovnimi funkcijami
 • nadzira fakturiranje, kontrolo plačil in izterjave dolžnikov
 • pozna osnovne sestavine in proces rezervacije
 • zna uporabljati rezervacijski sistem
 • pozna prednosti on-line rezervacijskih sistemov
 • zna določiti opcije in preference
 • zna izstaviti račune
 • pozna načine plačila
 • zna izdati dokumente za potovanje
 • zna voditi evidenco depozitov in vknjižb
 • pozna pravne predpise
Predstavi distribucijo in promocijo konkretnega pavšalnega proizvoda (po izboru komisije):
 • pojasni merila za izbor agentov
 • opiše oblike in metode tržnega komuniciranja
 • našteje vrste in sestavine načinov promocije
 • pojasni pomen in oblike sodelovanja z agenti
 • pojasni namen, organiziranost in učinek delavnice
 • pojasni uporabo in prednosti rezervacijskih sistemov
 • stranki predstavi prodajne pogoje,
 • naredi rezervacijo
organizira in spremlja prodajo različnih vrst vozovnic
 • organizira in spremlja prodajo letalskih/ladijskih vozovnic
 • aktivno sodeluje pri kontroli plačil
 • skrbi za pripravo potovalnih dokumentov, vavčerjev, organizacijo vizumov …
 • pozna pogoje za pridobitev licenc za prodajo vozovnic
 • pozna postopke obračunavanja provizij
 • pozna različne vrste tarif letalskih in drugih prevoznikov
 • zna izdati potovalne dokumente oz. vzpostaviti nadzor nad njihovo izdajo
 • pozna predpise o varovanju osebnih podatkov in jih aktivno uveljavlja
Izkaže znanja o organiziranju in spremljanju prodaje različnih vrst vozovnic:
 • izpiše vavčer in vozovnico,
 • izda račun,
 • našteje možne načine plačila

opravlja finančne, prodajne in komercialne posle
 • sodeluje pri načrtovanju trženja, prodaje in promocije proizvodov v Sloveniji in tujini
 • spremlja uspešnost poslovanja poslovalnice
 • sodeluje pri oblikovanju proizvodov
 • spremlja prodajne rezultate
 • predlaga izboljšave prodajnih aktivnosti
 • pripravlja načrt prodaje za lastno poslovalnico
 • izdeluje različna statistična in poslovna poročila
 • skrbi za ažurnost ponudbe na internetu
 • opravlja razna opravila v zvezi z e-poslovanjem
 • ocenjuje lokalne priložnosti in išče nove možnosti
 • sprejema osnovne odločitve o kakovosti proizvodov, prodajanih destinacijah, metodah prodaje
 • oblikuje plačilno politiko
 • organizira delo na terenu, opravlja promocijske obiske, predstavitve ipd.
 • skrbi za aktivno finančno stanje podjetja
 • zna oblikovati različne vrste proizvodov (naročene, specialne in pavšalne)
 • pozna pomen odločanja o kakovosti proizvodov
 • zna predstaviti ponudbo potencialnim kupcem
 • pozna trženjska orodja
 • pozna metode dela na terenu in vsebino promocijskih obiskov
 • zna organizirati predstavitvene delavnice
 • pozna elektronsko poslovanje
 • zna določiti proračun za poslovalnico
 • pozna razmerja med stroški za poslovalnico in za posamezne proizvode
 • pozna metode oblikovanja plačilne politike
 • zna narediti obračun za poslovanje podjetja in za posamezne verige proizvodov
 • pozna pomen aktivnega finančnega stanja podjetja

Izkaže znanja iz osnovnih finančnih poslov (po izboru komisije):
 • naredi načrt prodaje za poslovalnico
 • opredeli stroške
 • predvidi in vkalkulira tveganje
 • pojasni vlogo denarnega toka poslovalnice
 • na konkretnem primeru naredi analizo izvedenega posla in jo predstavi

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Lešnik Štuhec, Tanja: VŠGT Maribor, Poslovanje hotelov in turističnih agencij (predavanja in vaje), 2017.
 • Lebe, Sonja Sibila: Leksikon turizma: destinacije, gastronomija, hotelirstvo, organizatorji potovanj, agencije, prevozniki, Maribor: Multidisciplinarni raziskovalni institut, 2012.
 • Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS, št. 55/04 in 13/18 – ZSRT-1).
 • Grintal, Barbara: Poslovni bonton od A do Ž, Poslovna založba MB, 2013.13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Milena Jagarinec, Turistično-gostinska zbornica Slovenije
 • Tanja Lešnik Štuhec, VSGT Maribor
 • Tadeja Krašna, VGŠ Bled
 • Emira Premrov, VGŠ Bled
 • Maja Kavec, SGIT
 • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije
 • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Delovna skupina za revizijo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ivo Lebar, Sava turizem, d. d.
 • Mišo Blaž Mrvaljevič, Združenje turističnih agencij Slovenije
 • Tatjana Juriševič, Združenje turističnih agencij Slovenije

 

Koordinacija pri reviziji kataloga za NPK:

Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.