Poklicni standard

Naziv:

Menedžer/menedžerka turistične agencije

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Menedžer/menedžerka turistične agencije (81200051)

Klasius-P16:

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Menedžer/menedžerka turistične agencije (06547260)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 • načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo
 • racionalno uporabljati energijo, material in čas
 • zagotavljati delovno varnost in upoštevati okoljevarstvena načela
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi
 • sporazumevati se s sodelavci, z naročniki in s strankami
 • komunicirati v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah
 • razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • načrtovati in organizirati delo zaposlenih, da zagotovi optimalno izvajanje delovnega procesa v turistični agenciji
 • nadzorovati delovni proces v turistični agenciji ter spremljati uspešnost dela
 • usmerjati delo in načrtovati kadrovske potrebe v turistični agenciji
 • nadzorovati kakovost in učinkovitost dela v turistični agenciji
 • voditi in skrbeti za nemoteno izvajanje funkcije bookinga
 • organizirati in spremljati prodajo različnih vrst vozovnic
 • opravljati finančne, prodajne in komercialne posle


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • spremlja izvajanje, preverja izvrševanje delovnih nalog
 • pregleda načrtovano delo za tekoči dan
 • zna ustvariti pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • skrbi za lasten razvoj, usposabljanje, izobraževanje
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za delo in dokumentacijo
 • uredi prostor za delo in za razgovore s strankami
 • pripravi potrebno dokumentacijo
 • pregleda elektronsko pošto in sporočila
 • pozna pripomočke za delo (sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija) in jih zna uporabiti ter optimalno izrabitiOperativna dela načrtuje in organizira delo zaposlenih, da zagotovi optimalno izvajanje delovnega procesa v turistični agenciji
 • odreja delo zaposlenim v turistični agenciji
 • razporeja delo podrejenih glede na potrebe
 • obvladuje stroške dela
 • načrtuje in organizira delo zaposlenih v poslovalnici
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • zna razmestiti prave osebe na prava delovna mesta
 • zna koordinirati delo v poslovalnici
 • zna prilagajati organizacijo dela različnim situacijam
 • pozna načine motiviranja zaposlenih
 • pozna vrste stroškov, njihova razmerja in zakonitosti
 • zna optimizirati stroške dela
 • pozna delovnopravne predpise
sodeluje s poslovnimi partnerji
 • skrbi za stike s poslovnimi partnerji
 • skrbi za brezhibno IKT-opremo
 • pozna pomen stalnega komuniciranja s poslovnimi partnerji
 • pozna vlogo brezhibne IKT-opreme, ki podpira operativno delo
 • zna vzpostaviti agentsko mrežo
 • pozna vrste pogodb na poti pavšalnega proizvoda
 • zna se pogajati in sklepati pogodbe
 • zna selekcionirati agente (stroški)

nadzoruje delovni proces v turistični agenciji ter spremlja uspešnost dela
 • nadzoruje delovni proces ter pripravlja pobude in predloge izboljšav v zvezi s poslovanjem
 • spremlja izvajanje posameznih projektov
 • spremlja izvajanje ter preverja izvrševanje delovnih nalog
 • analitično spremlja rezultate poslovnega tima
 • pripravlja analize uspešnosti poslovanja zaposlenih
 • spremlja mesečne realizacije ter stroške, nastale v poslovalnici
 • sodeluje pri načrtovanju razvoja podjetja
 • analizira rezultate prodaje in storitev
 • načrtuje in oblikuje posebne prodajne ponudbe (popusti, rabati, gratisi …)
 • odreja in potrjuje kreditne pogoje, odložena plačila in ostala dejanja za pokritje računov
 • zna raziskati trg
 • pozna potrebe kupcev in ponudbo na trgu
 • zna sprejeti odločitve o potovanju (izbira destinacije, prevoznega sredstva, nastanitve in ostalih storitev)
 • zna se pogajati s partnerji in sklepati pogodbe
 • zna kalkulirati in oblikovati ceno
 • zna izračunati minimalno število potnikov in prag rentabilnosti
 • zna razpisati in promovirati proizvod
 • zna izpeljati potovanje
 • pozna posebne pogoje prodaje
 • pozna metode odobravanja kreditov, odlogov plačil in drugih načinov pokritja računov
 • zna narediti obračun in izračunati uspešnost potovanja ali verige potovanj

usmerja delo in načrtuje kadrovske potrebe v turistični agenciji
 • sodeluje pri zaposlovanju novih sodelavcev v poslovalnici
 • nudi mentorstvo novozaposlenim v poslovalnici
 • rešuje konkretne probleme v delovnem procesu, spodbuja in motivira zaposlene
 • skrbi za dobre medsebojne odnose
 • skrbi za usposabljanje in nenehen razvoj in izobraževanje sebe in zaposlenih
 • spodbuja in motivira zaposlene, jih nagrajuje ter nadzira disciplino in obnašanje
 • pozna metode spodbujanja in motiviranja, merila nagrajevanja in nadzora
 • zna oceniti potrebe po kadrih
 • pozna osnove ravnanja z ljudmi pri delu
 • razume pomen mentorstva
 • pozna pravne vidike poslovanja
 • pozna sistem nagrajevanja zaposlenih
 • obvlada timsko delo
 • pozna metode merjenja zadovoljstva zaposlenih
nadzoruje kakovost in učinkovitost dela v turistični agenciji
 • kontrolira kakovost opravljenega dela in ocenjuje delo zaposlenih
 • skrbi za ustvarjanje pozitivnega odnosa do dela in si prizadeva za doseganje ciljev
 • nadzoruje spoštovanje standardov, normativov, zunanjih in notranjih predpisov, potrebnih za zagotavljanje kakovosti poslovanja
 • analizira trg, povpraševanje kupcev, delo konkurentov in ponudbo organizatorjev potovanj
 • postavlja pogoje prodaje aranžmajev in paketov
 • planira in načrtuje potek prodaje (časovni in količinski)
 • načrtuje in razvija spremembe in inovacije
 • pozna rezultate prodaje in vpliv na poslovno uspešnost agencije
 • pozna pravila postavljanja pogojev prodaje
 • pozna metode načrtovanj in planiranja prodaje
 • pozna poti spreminjanja in inoviranja
 • pozna metode raziskave trga
vodi in skrbi za nemoteno izvajanje funkcije bookinga
 • skrbi za nemoteno izvajanje funkcije bookinga
 • skrbi za usklajenost delovanja bookinga z ostalimi poslovnimi funkcijami
 • nadzira fakturiranje, kontrolo plačil in izterjave dolžnikov
 • pozna osnovne sestavine in proces rezervacije
 • zna uporabljati rezervacijski sistem
 • pozna prednosti on-line rezervacijskih sistemov
 • zna določiti opcije in preference
 • zna izstaviti račune
 • pozna načine plačila
 • zna izdati dokumente za potovanje
 • zna voditi evidenco depozitov in vknjižb
 • pozna pravne predpise
organizira in spremlja prodajo različnih vrst vozovnic
 • organizira in spremlja prodajo letalskih/ladijskih vozovnic
 • aktivno sodeluje pri kontroli plačil
 • skrbi za pripravo potovalnih dokumentov, vavčerjev, organizacijo vizumov …
 • pozna pogoje za pridobitev licenc za prodajo vozovnic
 • pozna postopke obračunavanja provizij
 • pozna različne vrste tarif letalskih in drugih prevoznikov
 • zna izdati potovalne dokumente oz. vzpostaviti nadzor nad njihovo izdajo
 • pozna predpise o varovanju osebnih podatkov in jih aktivno uveljavlja
opravlja finančne, prodajne in komercialne posle
 • sodeluje pri načrtovanju trženja, prodaje in promocije proizvodov v Sloveniji in tujini
 • spremlja uspešnost poslovanja poslovalnice
 • sodeluje pri oblikovanju proizvodov
 • spremlja prodajne rezultate
 • predlaga izboljšave prodajnih aktivnosti
 • pripravlja načrt prodaje za lastno poslovalnico
 • izdeluje različna statistična in poslovna poročila
 • skrbi za ažurnost ponudbe na internetu
 • opravlja razna opravila v zvezi z e-poslovanjem
 • ocenjuje lokalne priložnosti in išče nove možnosti
 • sprejema osnovne odločitve o kakovosti proizvodov, prodajanih destinacijah, metodah prodaje
 • oblikuje plačilno politiko
 • organizira delo na terenu, opravlja promocijske obiske, predstavitve ipd.
 • skrbi za aktivno finančno stanje podjetja
 • zna oblikovati različne vrste proizvodov (naročene, specialne in pavšalne)
 • pozna pomen odločanja o kakovosti proizvodov
 • zna predstaviti ponudbo potencialnim kupcem
 • pozna trženjska orodja
 • pozna metode dela na terenu in vsebino promocijskih obiskov
 • zna organizirati predstavitvene delavnice
 • pozna elektronsko poslovanje
 • zna določiti proračun za poslovalnico
 • pozna razmerja med stroški za poslovalnico in za posamezne proizvode
 • pozna metode oblikovanja plačilne politike
 • zna narediti obračun za poslovanje podjetja in za posamezne verige proizvodov
 • pozna pomen aktivnega finančnega stanja podjetja

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela drugih skladno s standardi kakovosti in predpisi
 • deluje skladno z načeli etičnega kodeksa v turizmu
 • uvaja izboljšave na matičnem delovnem področju
 • zagotavlja časovno primerno izvedbo storitev
 • skrbi za zbiranje in urejanje strokovne literature, katalogov in brošur ter uporabo teh materialov pri promocijah in konzultacijah
 • rešuje težje zaplete
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna pravila stroke, etike in estetike
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • spremlja trende in novosti na področju stroke
 • pozna strokovno literaturo in njen pomen za uporabo pri promociji in konzultaciji s strankami
 • pozna poti in metode reševanja zapletov in konfliktnih situacij
Komunikacija komunicira s strankami in poslovnimi partnerji
 • s strankami komunicira v vsaj dveh tujih jezikih
 • spremlja lojalnost strank
 • skrbi za dobre odnose s strankami
 • vzdržuje stalne stike s strankami
 • rešuje zahtevnejše reklamacije
 • pošilja propagandna gradiva strankam
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • posreduje podatke o željah gostov prodajnim oddelkom
 • načrtuje promocijske aktivnosti
 • skrbi za odnose z javnostmi v okviru svojih pooblastil
 • pozna osnove poslovnega bontona in jih upošteva pri komuniciranju z gosti ter zaposlenimi
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • komunicirati v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku
 • pozna pomen stalnih kontaktov s strankami
 • zna ob reklamacijah ali v konfliktnih situacijah reagirati mirno in poiskati primerno rešitev
 • obvlada komunikacijo preko telefona
 • pozna pomen povratne informacije za prodajne oddelke
 • pozna promocijske aktivnosti
 • pozna pomen stikov z javnostjo
komunicira s sodelavci in strokovnjaki
 • komunicira z ostalimi službami turistične agencije in drugimi poslovnimi enotami
 • komunicira s poslovnimi partnerji
 • vzpostavlja in vzdržuje poslovne stike
 • uporablja sodobno  informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in socialna omrežja
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci
 • dela v timu
 • uporablja strokovno terminologijo
 • daje navodila zaposlenim in jim svetuje pri delu
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna pravila timskega dela
 • obvlada delo s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in socialnimi omrežji
 • pozna metode dela in načine svetovanja zaposlenim
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje na delovnem mestu
 • pozna in upošteva delodajalčeva pravila in navodila glede varovanja zdravja na delovnem mestu
 • skrbi za zdravo in sveže delovno okolje
 • pozna pomen zdravega in svežega okolja in promocije zdravja na delovnem mestu
zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje del skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarnem varstvu in z morebitnimi drugimi standardi hotela
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva smernice dobre higienske prakse
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarnem varstvu
 • pozna smernice dobre higienske prakse
 • pozna in spremlja novosti na področju varovanja okolja in predlaga/oblikuje ukrepe v zvezi s tem

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Nataša Danilović, Ilirika turizem, d. o. o., Ljubljana
 • Ljiljana Pečan, Ines tours, Ljubljana
 • Marjana Jankovič, Thalata, Ljubljana
 • Bojana Čebulj, TA Chebulj, Radovljica
 • Miroslav Mulej, M-tours, Bled
 • mag. Tadeja Krašna, VSŠGT BLED
 • Peter Mihelčič, VSŠGT BLED
 • Polona Frajzman, SŠGT Celje

Koordinator: Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinator: Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Delovna skupina za revizijo poklicnega standarda:

 • Ivo Lebar, Sava turizem, d. d.
 • Mišo Blaž Mrvaljevič, Združenje turističnih agencij Slovenije
 • Tatjana Juriševič, Združenje turističnih agencij Slovenije

 

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:

Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.