Katalog

Naziv:

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (62300011)

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (0531511011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315110 in točko 11. tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2.NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • praktično preverjanje in zagovor


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež %

1. Načrtovanje

Priprava načrta storitve

15

Izbor ustrezne opreme

 

2. Izvedba

Priprava na delo (upošteva se osebna urejenost, ustrezna osebna varovalna oprema, priprava prostora, strojev, opreme, orodja …)

55

Racionalnost in pravilna uporaba orodij in naprav ter upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov

Upoštevanje predpisov iz varnosti in varovanja zdravja pri delu,  predpisov varstva okolja in gozdarskih predpisov

Kakovost storitve (natančnost pri delu, kakovost izvedbe storitve …)

3. Zagovor

Predstavitev opravljenega dela s komentarjem

30

Zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih

SKUPAJ

100

             

Izločilna merila

 • nepoznavanje slovenskih drevesnih in grmovnih vrst
 • neuporaba predpisane osebne varovalne opreme
 • neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno opremo

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Ročni prenosni stroji:

 • ustrezne profesionalne gojitvene motorne žage
 • motorna kosa
 • višinski obrezovalnik
 • motorna krožna žaga

Ročno orodje:

 • križna rovnica
 • sadilna motika
 • sadilna cev
 • torba za pogozdovanje
 • cepin
 • sekira
 • naganjalni vzvod
 • ponjava za sproščanje obviselih dreves in za privlačevanje in oblikovanje tovora
 • komplet za vzdrževanje ročnih prenosnih strojev in ročnih orodij
 • tračni meter
 • sekire
 • vejniki – enoročni in nasadilni
 • srpi – ročni in nasadilni
 • gojitveni komplet
 • gojitvena kosa
 • dvoročne gojitvene škarje
 • samokolnica
 • lopate in krampi
 • orodje za pogozdovanje
 • posoda za gorivo in mazivo

Prostor:

 • ustrezno opremljen delovni prostor za pripravo strojev in delovne opreme

Objekti:

 • delovišče za usposabljanje in preverjanje znanja

Vozila:

 • kombinirano ali osebno vozilo z zabojnikom za prevažanje učnih pripomočkov

Osebna varovalna oprema:

 • varovalna čelada z glušniki in vizirjem po ustreznih evropskih standardih
 • varovalni čevlji po ustreznih evropskih standardih
 • varovalna obleka po ustreznih evropskih standardih
 • varovalne rokavice
 • komplet opreme za prvo pomoč

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja gozdarstva,
 • en član višjo strokovno izobrazbo s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja gozdarstva,
 • en član srednjo strokovno izobrazbo s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja gozdarstva.

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvede pripravljalna dela za sečnjo
 • ugotovi razmere na terenu
 • opredeli karakteristike drevesa za posek
 • ustrezno zavaruje delovišče
 • izbere smer in način podiranja
 • oceni potencialno nevarne situacije glede na smer in način podiranja
 • oceni dejavnike, ki vplivajo na smer podiranja
 • očisti okolico drevesa in smer predvidenega umika
 • prouči različne razmere na terenu
 • pozna različne načine zavarovanja delovišča
Izvede pripravljalna dela na podiranje drevesa:

 • poišče drevo za posek
 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • določi smer podiranja drevesa
 • prepozna potencialne nevarnosti pri podiranju drevesa
 • oklesti deblo do višine ramen (tanjša drevesa)
 • izvede čiščenje okolice drevesa, smeri umika in po potrebi smeri padca drevesa
izvaja posek tanjših dreves v okviru izvedbe gozdnogojitvenih del do vključno razvojne faze letvenjaka
 • izbere ustrezno tehniko poseka tanjšega drevesa
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na tehniko poseka drevesa
 • izdela zasek in izvede podžagovanje drevesa
 • obvlada in uporablja pravilne reze glede na delovno operacijo
 • opozori na padec drevesa
 • umakne se ob padcu drevesa glede na varnostna pravila
 • sprosti obviselo drevo
 • pozna tehnike dela z ročnimi prenosnimi stroji
Drevo podre:

 • izbere orodje in pripomočke
 • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • izdela zasek
 • preveri smer podiranja
 • opozori na nevarnost podiranja drevesa
 • izvede podžagovanje drevesa
 • oblikuje ščetino
 • drevo naganja
 • opozarja na nevarnost padanja drevesa
 • umakne se v varno območje

Sprosti obviselo drevo:

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • izbere tehniko sproščanja obviselega drevesa
 • prežaga ščetino
 • opozori na morebitno nevarnost padanja drevesa
 • drevo sprosti
 • umakne se v varno območje
pripravi gozdna tla in sestoj za naravno pomladitev
 • izvede pripravo tal in sestoja za naravno pomladitev
 • pozna cilje nege gozda
 • razlikuje med gozdnogojitvenimi kratkoročnimi (etapnimi) in dolgoročnimi cilji
 • pozna vrste in oblike gozdnih sestojev
 • pozna dejavnike okolja, ki vplivajo na gozd
 • pozna tehniko priprave sestoja in gozdnih tal za naravno pomladitev

Pripravi gozdna tla in sestoj za naravno pomladitev (po izboru komisije):

 • se seznani z delovnim nalogom, na podlagi katerega pripravi gozdna tla in sestoj za naravno pomladitev
 • izbere orodja in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • poseka drevesne in grmovne vrste, ki niso bodoči graditelji sestoja
 • odstrani podrast
 • določi mesta kupov ali redov vej in lesnih ostankov glede na delovni nalog
 • razžaga veje in vrhače iglavcev in jih zloži na kupe ali rede
 • razžaga debelejše veje listavcev in jih zloži na kupe ali rede
obnavlja gozd s sajenjem in setvijo
 • pozna ekološke in gojitvene značilnosti najpogostejših drevesnih vrst
 • pozna osnove gozdnega semenarstva in razlikuje semena najpogostejših drevesnih vrst
 • pozna osnove gozdnega drevesničarstva
 • obvlada tehniko priprave tal za sajenje in sejanje
 • izvede pripravo tal in sestoja za obnovo s sajenjem oz. setvijo
 • prevzame in dostavi semena oz. sadike na delovišče
 • pripravi semena in sadike za setev oziroma sajenje
 • obvlada tehnike sajenja sadik gozdnega drevja
 • izvede setev semena v gozdu
 • sadi sadike gozdnega drevja v gozdnem prostoru
 • opravi popolnitev v posameznih razvojnih fazah gozda s sajenjem
Seje semena gozdnega drevja za pomladitev (po izboru komisije):

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • očisti tla za setev
 • prerahlja tla za setev
 • izvede setev
 • izvede zavarovanje setve

Sadi sadike/težka semena gozdnega drevja za pomladitev (po izboru komisije):
 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • očisti mesto sajenja
 • skoplje jamico
 • sadiko/težko seme vstavi v jamico, zasuje in zemljo izravna
 • sadiko utrdi
 • po podobnem postopku opravi tudi druge tehnike sajenja glede na delovni nalog (sajenje v zasek, kontejnersko sajenje …)
izvaja negovalna dela v gozdu
 • izvede obžetev
 • izvede nego mladja in gošče
 • opravi izbiralno redčenje v letvenjaku
 • izvede obvejevanje dreves z upoštevanjem ustrezne tehnike
 • odstrani gozdne ovijalke z dreves
 • pozna in razlikuje najpogostejše drevesne in grmovne vrste gozdnega prostora po deblu, listih in poganjkih z brsti
 • pozna najpogostejše zeliščne vrste, gozdne ovijalke in vzpenjalke ter invazivne rastlinske vrste
 • pozna osnovno razliko med gospodarskim gozdom in pragozdom
 • pozna dinamiko razvoja gozda, razlikuje razvojne faze ter pozna njihove zakonitosti
 • razlikuje sredstva za nego in pozna posamezne ukrepe nege v mladju, gošči in letvenjaku
 • pozna načine gospodarjenja z gozdom
 • pozna prirastoslovne osnove nege
Izvede negovalna dela v mladju in gošči (po izboru komisije):

 • določi razvojno fazo mladja in gošče
 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • na objektu opredeli drevesne in grmovne vrste po deblu, krošnji, listih in poganjkih z brsti
 • na objektu opredeli najpogostejše zeliščne vrste, gozdne ovijalke in vzpenjalke ter invazivne rastlinske vrste
 • glede na delovni nalog: opravi rahljanje oz. čiščenje osebkov, uravna in oblikuje zmes drevesnih vrst, opravi obžetev mladja, poseka ali obglavi predrastke
 •  


Izvede negovalna dela v letvenjaku (po izboru komisije):

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • prepozna razvojno fazo letvenjak
 • izvede sečnjo in obdelavo dreves, ki so označena za posek skladno z delovnim nalogom
 • izvede obvejevanje označenih dreves (izbrancev)

izvaja ukrepe za zagotovitev ekoloških funkcij
 • vzdržuje vodne vire in kaluže
 • vzdržuje grmišča in laze v gozdu
 • oblikuje gozdni rob
 • sadi plodonosno drevje
 • postavi gnezdnice in jih vzdržuje
 • vzdržuje pasišča
 • neguje gozdne robove in omejke
 • zaščiti pomembna drevesa v gozdnem prostoru
 • pozna zakonsko opredeljene funkcije gozda
 • pozna tehnike vzdrževanja ekoloških funkcij gozda
 • pozna najpomembnejše živali in rastline gozdnega prostora
 • pozna pomen sušic in živih dreves z dupli za preživetje duplarjev
 • pozna pomen starega in debelega drevja za življenje gozda
 • pozna pomen posameznih dreves in omejkov v gozdnati krajini
Izvede ukrepe za zagotavljanje ekoloških funkcij (po izboru komisije):

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • odstrani odpadle veje in listje iz kaluž
 • posadi plodonosno drevje
 • postavi gnezdilnico in predstavi vzdrževanje gnezdilnic
 • pokosi laz oz. pasišče v gozdu ali gozdni krajini
 • odstrani odpadle veje ter listje s pasišča v gozdu ali gozdni krajini
 • izvede potrebna vzdrževalna dela, da z njimi ohranja pestrost in velikost grmovnih vrst ob pasiščih
 • opredeli/opiše najpomembnejše živali in rastline gozdnega prostora

izvaja ukrepe za zagotovitev socialnih funkcij
 • vzdržuje rekreacijske, pohodne in učne poti
 • vzdržuje razgledišča
 • postavlja in vzdržuje enostavne objekte na informacijskih točkah
 • ohranja naravno dediščino v gozdnem prostoru
 • prepozna naravno in kulturno dediščino v gozdnem prostoru
 • pozna postopke za vzdrževanje različnih poti in točk v gozdnem prostoru
Izvede ukrepe za zagotavljanje socialnih funkcij (po izboru komisije):

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • poseka drevesne in grmovne vrste, ki zaraščajo rekreacijske oz. pohodne oz. učne poti ali razgledne točke
 • posekane grmovne vrste in veje dreves umakne z rekreacijske/pohodne/učne poti oz. razgledišča
 • izbere/opredeli ustrezen material za postavitev tabel oz. kažipotov ter jih po potrebi postavi na ustrezna mesta
 • opravi vzdrževalna dela na tablah oz. kažipotih
izvaja ukrepe varstva gozdov
 • pozna vlogo in pomen divjadi v gozdnem prostoru ter zavarovanje posameznih osebkov in gozda pred morebitnimi poškodbami
 • zavaruje glavne poganjke sadik in mladja pred divjadjo (premazi, tulci, ograje …) in jih vzdržuje
 • zavaruje debla mladja in mlajših dreves pred divjadjo in jih vzdržuje (premazi, tulci, ograje …)
 • pozna ukrepe protipožarnega varstva gozdov
 • vzdržuje protipožarne steze, preseke in zidove
 • postavlja in vzdržuje protipožarne table
 • pozna in prepozna gospodarsko pomembne škodljive organizme gozdnega drevja
 • pozna ukrepe za preprečevanje, omejevanje in zatiranje gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov
 • izvede ukrepe za zatiranje podlubnikov in drugih škodljivih organizmov po navodilih
 • vzpostavlja gozdno higieno
 • pozna nevarnosti, ki pretijo gozdu po naravnih ujmah
 • pozna posledice nenadzorovanih človekovih vplivov na gozd
Izvede ukrep varstva gozdov (po izboru komisije):

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • izvede zaščito sadik s premazom/tulci/količki  
 • izbere ustrezen material in izdela zaščito mlajših dreves z ograjo
 • izvede ukrep vzdrževanja zaščite sadik
 • poseka grmovne in drevesne vrste, ki zaraščajo protipožarne preseke/steze/zidove in protipožarne table
 • pospravi grmovne in drevesne vrste s protipožarnih presek/stez/zidov v gozd
 • izbere ustrezen material za protipožarne table in jih postavi po potrebi
 • na podlagi navodil delovnega naloga izvede ukrepe za zatiranje podlubnikov in drugih škodljivih organizmov
 • opiše oz. opredeli najpogostejše škodljive organizme v gozdu

izvaja dela pri vzdrževanju gozdnih cest in spravilnih poti
 • preprečuje zaraščanje robov gozdnih prometnic
 • čisti dražnike, cevne prepuste, koritnice, jarke
 • sanira manjše poškodbe na gozdnih prometnicah
 • pozna osnove gozdnega gradbeništva
 • obvlada vzdrževalna dela v okviru gozdnega gradbeništva
Izvede dela za vzdrževanje gozdnih cest in spravilnih poti:

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • poseka grmovne vrste, ki zaraščajo rob gozdnih prometnic
 • oklesti veje dreves, ki zaraščajo rob gozdnih prometnic
 • posekane grmovne vrste in veje dreves umakne s cestišča
 • očisti dražnike in koritnice
 • očisti vtočne jaške cevnih propustov in cevne propuste
 • sanira udrtine na vozišču
 • sanira vodne jarke, ki so na cestišču
izvaja nujna vzdrževalna dela na manjših vodotokih v gozdnem prostoru
 • odstranjuje zapreke, ki ovirajo odtok vode in s tem preprečuje nevarnost erozije
 • vzdržuje robove vodotokov
 • pozna osnove gospodarjenja z vodotoki v gozdnem prostoru
 • pozna osnovni pomen vodnih tokov za gozdni prostor
Izvede nujna vzdrževalna dela na manjših vodotokih v gozdnem prostoru:

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • čisti kamenje, listje ter veje iz struge manjšega vodotoka
 • utrdi bregove manjšega vodotoka z ročnim orodjem
 • očisti mesta pretoka hudournih vod
izvaja nujna vzdrževalna dela na plaziščih in erozijskih območjih
 • izvede nujna vzdrževalna dela na plaziščih in erozijskih območjih po navodilih
 • pozna vzroke nastanka in osnove razvoja ter sanacije plazišč in erozijskih območij
izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • glede na delovni nalog: izdela pregrade za preprečevanje zdrsa zemlje na erozijskih območjih z ročnim orodjem, zemljo razprostre po celotni površini erozijskega območja, odstrani večje kamenje ter lesne ostanke, posadi grmovne ali drevesne vrste, površino poseje s travnimi semeni
12. Literatura, strokovno gradivo

 • Vrtovec, O. (1991). Gozdnogojitvena tehnika 1 – nega gozdov, Ljubljana ZRS za šolstvo in šport.
 • Vrtovec, O. (1991). Gozdnogojitvena tehnika 2 – gojenje gozdov, Ljubljana ZRS za šolstvo in šport.
 • Perko, F. (1994). Nega in varstvo mladega gozda, Ljubljana.
 • Bajc, S., Ročno orodje in vzdrževanje motorne žage, DZS, Ljubljana, 2005.
 • Čeč, A. (2015). Zbrano gradivo za gozdarja gojitelja, Postojna - dostopno v knjižnici GSLŠ Postojna.
 • Kernel, L. (2010). Listavci 1, Postojna. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/Strukturni_skladi/Gradiva/BIOTEHNOLOGIJA_GOZDRASTVO/BT_PODROCJA_136GOZDARSTVO_KERNEL.pdf
 • Kernel, L. (2010). Listavci 2, Postojna http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/Strukturni_skladi/Gradiva/BIOTEHNOLOGIJA_GOZDRASTVO/BT_PODROCJA_136GOZDARSTVO_KERNEL.pdf
 • Kernel, L. (2010). Iglavci, Postojna http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/Strukturni_skladi/Gradiva/BIOTEHNOLOGIJA_GOZDRASTVO/BT_PODROCJA_136GOZDARSTVO_KERNEL.pdf
 • Primeri vprašanj za zagovor nalog pri NPK GOJITELJ, Postojna 2014, http://sola.sgls.si/wp-content/uploads/2015/03/vprasanja-gozdarski-gojitelj.pdf


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Franci Furlan, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Andrej Andoljšek, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Ljubljana
 • Igor Kotnik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Egon Rebec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Nova Gorica
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Sebastijan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Kristjan Jarni, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Marjan Vadnu, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Cvetka Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinatorica pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Barbara Kunčič, CPI

14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Mag. Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije
 • Zoran Grecs, Zavod za gozdove Slovenije
 • Marijana Minić, Zavod za gozdove Slovenije
 • Roman Jerman, Gozd, Ljubljana, d. d.
 • Dušan Leskovec, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije
 • Igor Leban, CPI

Koordinatorica pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.