Poklicni standard

Naziv:

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (62300011)

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (05315110)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. organizirati in izvajati delo ter nadzirati delo znotraj skupine
 2. odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, opremo, z materiali, energijo in s časom
 3. pri svojem delu zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje
 4. komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije
 5. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, potrebno na področju gozdarstva
 6. izvesti pripravljalna dela za sečnjo
 7. izvesti posek tanjših dreves v okviru izvedbe gozdnogojitvenih del do vključno razvojne faze letvenjaka
 8. pripraviti gozdna tla in sestoj za naravno pomladitev
 9. obnavljati gozd s sajenjem in setvijo
 10. izvajati negovalna dela v gozdu
 11. izvajati ukrepe za zagotovitev ekoloških in socialnih funkcij
 12. izvajati ukrepe varstva gozdov
 13. izvajati dela pri vzdrževanju gozdnih cest in spravilnih poti
 14. izvajati nujna vzdrževalna dela na manjših vodotokih v gozdnem prostoru, na plaziščih in erozijskih območjih

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo drugih
 • organizira si lastno delo in delo drugih
 • seznani se z dotedanjim potekom dela na delovišču
 • seznani se z nalogami na delovišču in v sečno-spravilnih enotah (SSE) s pomočjo delovnega naloga, gozdnogojitvenega načrta oziroma izdane odločbe za izvedbo del in pogodbe
 • opravi ogled delovišča in gojitvene enote
 • ugotovi lokacijo podzemne in nadzemne infrastrukture, ki je v bližini delovišča ali na njem
 • preveri terenske in vremenske pogoje dela
 • bere gozdarske karte
 • pozna osnove orientacije na terenu
 • pozna osnove normiranja del v gozdarstvu
 • pozna osnove gozdnega gradbeništva (vzpostavitev prevoznosti gozdnih prometnic v prvotno stanje)
 • pozna osnove splošnokoristnih funkcij gozda
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovna sredstva, materiale za delo ter osebno varovalno opremo
 • sodeluje pri izbiri primernih delovnih sredstev glede na navodila
 • preveri stanje delovnih sredstev in osebne varovalne opreme
 • sodeluje pri organizaciji prevoza delavcev in prevoza delovnih sredstev ter materialov na delo
 • pripravi delovna sredstva
 • pozna normative o tehnični brezhibnosti delovnih sredstev
 • razlikuje delovna sredstva in opremo po uporabnosti ter obvlada tehnike dela z njimi
Operativna dela izvede pripravljalna dela za sečnjo
 • ugotovi razmere na terenu
 • opredeli karakteristike drevesa za posek
 • ustrezno zavaruje delovišče
 • izbere smer in način podiranja
 • oceni potencialno nevarne situacije glede na smer in način podiranja
 • oceni dejavnike, ki vplivajo na smer podiranja
 • očisti okolico drevesa in smer predvidenega umika
 • prouči različne razmere na terenu
 • pozna različne načine zavarovanja delovišča
izvaja posek tanjših dreves v okviru izvedbe gozdnogojitvenih del do vključno razvojne faze letvenjaka
 • izbere ustrezno tehniko poseka tanjšega drevesa
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na tehniko poseka drevesa
 • izdela zasek in izvede podžagovanje drevesa
 • obvlada in uporablja pravilne reze glede na delovno operacijo
 • opozori na padec drevesa
 • umakne se ob padcu drevesa glede na varnostna pravila
 • sprosti obviselo drevo
 • pozna tehnike dela z ročnimi prenosnimi stroji
pripravi gozdna tla in sestoj za naravno pomladitev
 • izvede pripravo tal in sestoja za naravno pomladitev
 • pozna cilje nege gozda
 • razlikuje med gozdnogojitvenimi kratkoročnimi (etapnimi) in dolgoročnimi cilji
 • pozna vrste in oblike gozdnih sestojev
 • pozna dejavnike okolja, ki vplivajo na gozd
 • pozna tehniko priprave sestoja in gozdnih tal za naravno pomladitev

obnavlja gozd s sajenjem in setvijo
 • pozna ekološke in gojitvene značilnosti najpogostejših drevesnih vrst
 • pozna osnove gozdnega semenarstva in razlikuje semena najpogostejših drevesnih vrst
 • pozna osnove gozdnega drevesničarstva
 • obvlada tehniko priprave tal za sajenje in sejanje
 • izvede pripravo tal in sestoja za obnovo s sajenjem oz. setvijo
 • prevzame in dostavi semena oz. sadike na delovišče
 • pripravi semena in sadike za setev oziroma sajenje
 • obvlada tehnike sajenja sadik gozdnega drevja
 • izvede setev semena v gozdu
 • sadi sadike gozdnega drevja v gozdnem prostoru
 • opravi popolnitev v posameznih razvojnih fazah gozda s sajenjem
izvaja negovalna dela v gozdu
 • izvede obžetev
 • izvede nego mladja in gošče
 • opravi izbiralno redčenje v letvenjaku
 • izvede obvejevanje dreves z upoštevanjem ustrezne tehnike
 • odstrani gozdne ovijalke z dreves
 • pozna in razlikuje najpogostejše drevesne in grmovne vrste gozdnega prostora po deblu, listih in poganjkih z brsti
 • pozna najpogostejše zeliščne vrste, gozdne ovijalke in vzpenjalke ter invazivne rastlinske vrste
 • pozna osnovno razliko med gospodarskim gozdom in pragozdom
 • pozna dinamiko razvoja gozda, razlikuje razvojne faze ter pozna njihove zakonitosti
 • razlikuje sredstva za nego in pozna posamezne ukrepe nege v mladju, gošči in letvenjaku
 • pozna načine gospodarjenja z gozdom
 • pozna prirastoslovne osnove nege
izvaja ukrepe za zagotovitev ekoloških funkcij
 • vzdržuje vodne vire in kaluže
 • vzdržuje grmišča in laze v gozdu
 • oblikuje gozdni rob
 • sadi plodonosno drevje
 • postavi gnezdnice in jih vzdržuje
 • vzdržuje pasišča
 • neguje gozdne robove in omejke
 • zaščiti pomembna drevesa v gozdnem prostoru
 • pozna zakonsko opredeljene funkcije gozda
 • pozna tehnike vzdrževanja ekoloških funkcij gozda
 • pozna najpomembnejše živali in rastline gozdnega prostora
 • pozna pomen sušic in živih dreves z dupli za preživetje duplarjev
 • pozna pomen starega in debelega drevja za življenje gozda
 • pozna pomen posameznih dreves in omejkov v gozdnati krajini
izvaja ukrepe za zagotovitev socialnih funkcij
 • vzdržuje rekreacijske, pohodne in učne poti
 • vzdržuje razgledišča
 • postavlja in vzdržuje enostavne objekte na informacijskih točkah
 • ohranja naravno dediščino v gozdnem prostoru
 • prepozna naravno in kulturno dediščino v gozdnem prostoru
 • pozna postopke za vzdrževanje različnih poti in točk v gozdnem prostoru
izvaja ukrepe varstva gozdov
 • pozna vlogo in pomen divjadi v gozdnem prostoru ter zavarovanje posameznih osebkov in gozda pred morebitnimi poškodbami
 • zavaruje glavne poganjke sadik in mladja pred divjadjo (premazi, tulci, ograje …) in jih vzdržuje
 • zavaruje debla mladja in mlajših dreves pred divjadjo in jih vzdržuje (premazi, tulci, ograje …)
 • pozna ukrepe protipožarnega varstva gozdov
 • vzdržuje protipožarne steze, preseke in zidove
 • postavlja in vzdržuje protipožarne table
 • pozna in prepozna gospodarsko pomembne škodljive organizme gozdnega drevja
 • pozna ukrepe za preprečevanje, omejevanje in zatiranje gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov
 • izvede ukrepe za zatiranje podlubnikov in drugih škodljivih organizmov po navodilih
 • vzpostavlja gozdno higieno
 • pozna nevarnosti, ki pretijo gozdu po naravnih ujmah
 • pozna posledice nenadzorovanih človekovih vplivov na gozd
izvaja dela pri vzdrževanju gozdnih cest in spravilnih poti
 • preprečuje zaraščanje robov gozdnih prometnic
 • čisti dražnike, cevne prepuste, koritnice, jarke
 • sanira manjše poškodbe na gozdnih prometnicah
 • pozna osnove gozdnega gradbeništva
 • obvlada vzdrževalna dela v okviru gozdnega gradbeništva
izvaja nujna vzdrževalna dela na manjših vodotokih v gozdnem prostoru
 • odstranjuje zapreke, ki ovirajo odtok vode in s tem preprečuje nevarnost erozije
 • vzdržuje robove vodotokov
 • pozna osnove gospodarjenja z vodotoki v gozdnem prostoru
 • pozna osnovni pomen vodnih tokov za gozdni prostor
izvaja nujna vzdrževalna dela na plaziščih in erozijskih območjih
 • izvede nujna vzdrževalna dela na plaziščih in erozijskih območjih po navodilih
 • pozna vzroke nastanka in osnove razvoja ter sanacije plazišč in erozijskih območij
Administrativna dela vodi evidence
 • izpolni evidenčni list o količini in vrsti opravljenega dela
 • vodi evidenco o porabi goriva, maziva in osebne varovalne opreme
Komercialna dela izvede nakup sredstev za delo in spremlja ekonomičnost dela
 • izvaja nakup osebne varovalne opreme
 • nabavlja gorivo in maziv
 • nabavlja material za vzdrževanje delovnih sredstev
 • spremlja posamezne podatke za ugotavljanje ekonomičnosti opravljenega dela
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna dokumentacijo povezano s storitvami gozdarskega gojitelja
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • zagotavlja kakovost opravljenih del in storitev v gozdarstvu
 • dnevno spremlja in preverja opravljeno delo
 • gospodarno ravna z materiali in opremo
 • z ustreznimi postopki zagotavlja racionalno porabo energije in časa
 • pozna metode kontrole in sisteme zagotavljanja kakovosti
Vzdrževanje in popravila opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje delovne opreme
 • opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje delovnih sredstev in opreme po proizvajalčevih navodilih
 • vzdržuje delovna sredstva za svoje delo
 • opravi manjša popravila na terenu v okviru pooblastil in zmožnosti
 • poskrbi za popravilo pri pooblaščenem serviserju ob večjih okvarah ali poškodbah sredstev za delo
 • pozna zahteve za uporabo, delovanje in vzdrževanje delovnih sredstev
Komunikacija komunicira z deležniki v gozdnem prostoru
 • sporazumeva se s sodelavci s kretnjami ali z govorno komunikacijo zaradi zagotavljanja varnosti pri delu
 • komunicira s predstavniki strokovnih institucij
 • obvešča nadrejene oz. naročnike del o vseh, za njegovo delo ali stanje gozda, pomembnih spremembah na delovišču in na poti nanj
 • izbira primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • ustrezno in pravočasno opozori sodelavce na nevarnosti
 • opozarja obiskovalce gozda na nevarnost gibanja po delovišču
 • po potrebi razlaga namen svojega dela s strokovnimi argumenti
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovišču
 • varuje lastno zdravje in zdravje sodelavcev skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter pravili o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu z gozdarskimi delovnimi sredstvi
 • upošteva varnostne standarde pri delu s stroji
 • sodelavce in nadrejene opozarja na neposredne nevarnosti na delovišču
varuje okolje
 • odgovorno ravna v odnosu do okolja
 • dela opravlja skladno s predpisi o gozdovih, ohranjanju narave in varovanju okolja
 • izvaja dela po načelih dobrega ravnanja v gozdni proizvodnji
 • izvaja dela skladno z omejitvami pri gospodarjenju zaradi ekoloških in socialnih funkcij gozda
 • uporablja okolju prijazna goriva in maziva
 • skladno s predpisanimi postopki ravna z okolju nevarnimi snovmi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Zore, Gozdarstvo Grča
 • Franci Furlan, Gozdno gospodarstvo Postojna
 • Edo Goričan, Gozdno gospodarstvo Maribor
 • Marjan Vadnu, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Igor Kotnik, KGZS
 • Egon Rebec, KGZ Nova Gorica
 • Andrej Andoljšek, KGZ Ljubljana
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Sebastjan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinatorica pri pripravi poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič, CPI

7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Mag. Andrej Breznikar, ZGS
 • Zoran Grecs, ZGS
 • Marijana Minić, ZGS
 • Roman Jerman, Gozd, d. o. o.
 • Dušan Leskovec, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
 • Igor Leban, CPI

Koordinatorica pri reviziji poklicnega standarda  

 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.