Katalog

Naziv:

Romski pomočnik/romska pomočnica

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Romski pomočnik/romska pomočnica (14600061)

Klasius-P16:

Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (0011)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Romski pomočnik/romska pomočnica (0511057011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Romski pomočnik/romska pomočnica: 05110570 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
 • dokazilo o znanju slovenskega jezika, ki ga kandidat/ka dokazuje s spričevalom slovenske osnovne šole ali z opravljenim izpitom iz znanja slovenščine na osnovni ravni in
 • dokazilo o znanju romskega jezika/dialekta, ki ga kandidat/ka dokazuje z izjavo/ referenčnim pismom organizacij, društev ipd.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČIN PREVERJANJA

 • Praktično preverjanje in zagovor


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

opredelitev namena aktivnosti/naloge in ustreznost priprave (izbor metod in pripomočkov ipd.)

10

Izvedba

 

komunikacijske sposobnosti (verbalne, neverbalne), funkcionalna pismenost

60

upoštevanje vrednot sožitja in multikulturnosti pri vključevanju Romov

ustreznost izvedbe aktivnosti/naloge

samostojnost pri delu

Ustni zagovor

refleksija ter strokovna utemeljitev opravljene aktivnosti/naloge

30

nastop kandidata: odnos do dela, komunikacija

 

Izločilna merila

Ni izločilnih meril.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve
 • prilagoditev prostora in opreme
 • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva
 • prilagoditev ocenjevanja

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14 s spremembami).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  • Igralnica z didaktičnimi sredstvi: igrače, knjige, pripomočki za likovno vzgojo, glasbeni instrumenti, odpadni materiali, pisala, papir, izdelki otrok ipd.
  • Učilnica z didaktičnimi sredstvi: mize, stoli, tabla, učila, SSKJ, Atlas.
  • Gradivo z elementi romske kulture (npr. članki, revije, slikanice, slike, napisi v romskem jeziku/dialektu, avdioposnetki …).
  • Informacijsko komunikacijska tehnologija (računalnik, avdiovizualni predvajalnik idr.).

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 7 in 5 let delovnih izkušenj v vzgojno izobraževalnem procesu, od tega 2 leti z integracijo Romov in
  • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 5 in 5 let delovnih izkušenj v vzgojno-izobraževalnem procesu, od tega 3 leta z integracijo Romov in znanjem romskega jezika/dialekta in
  • tretji član mora izpolnjevati merila, navedena v prvi ali drugi alineji.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  sodeluje pri delu z otroki v vrtcu
  • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
  • prepoznava  potrebe otrok pri vključevanju v okolje in jim pri tem pomaga
  • v sodelovanju s starši in strokovnimi delavci vrtca pomaga otrokom pri preseganju jezikovnih ovir
  • sodeluje s strokovnimi delavci pri izboru in uporabi učnih pripomočkov in gradiv
  • sodeluje s strokovnimi delavci pri razreševanju vzgojnih odstopanj romskih otrok v vrtcu
  • sodeluje pri negi otrok in navajanju otrok na osebno higieno
  • spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju v skupino, sodelovanju na prireditvah, igrah in drugih dejavnostih v organizaciji vrtca ter aktivno sodeluje pri izvedbi
  • spodbuja vključevanje romske kulture v proces dela v skupino
  • sodeluje pri izdelavi dvojezičnih obvestil, vabil, gradiv ipd.
  • spremlja otroke na organiziranih dejavnostih izven vrtca
  • obvlada različne oblike komuniciranja in jih ustrezno uporablja
  • uredi prostor za različne učne dejavnosti
  • pri delu zna upoštevati otrokove interese in potrebe
  Izvede aktivnost v vrtcu (po izboru komisije):
  • načrtuje aktivnost in pripravi prostor  
  • pripravi in uporabi sredstva, gradiva in pripomočke ter opiše njihovo vlogo v vzgojnem procesu in jih uporabi
  • predstavi možnosti uporabe sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije
  • opiše svojo vlogo v timu s sodelavci
  • spodbuja multikulturnost/različnost, sožitje in premaguje predsodke
  • opiše, kako bi otroke spodbujal k aktivnemu vključevanju
  • predstavi pomen in vlogo vrtca pri otrokovem razvoju
  • že oblikovanemu gradivu doda romsko/slovensko besedilo
  • opiše, kako sodeluje/komunicira pri vzgojnem delovanju, racionalno uporablja energijo, material in čas
  • spodbuja zdrav življenjski slog
  • ovrednoti, utemelji in pripravi poročilo o izvedeni aktivnosti
  sodeluje pri delu z otroki v osnovni šoli
  • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
  • pri pouku in drugih šolskih dejavnostih pomaga učencem pri premagovanju jezikovnih in drugih ovir
  • navaja učence na opravljanje domačih nalog in jim po potrebi pomaga
  • ugotavlja potrebe otrok v zvezi z njihovim vključevanjem v šolsko okolje in jim v sodelovanju s starši in strokovnimi delavci šole pri tem pomaga  
  • spodbuja vključevanje in aktivno sodelovanje romskih učencev pri pouku
  • s strokovnimi delavci sodeluje pri reševanju vzgojnih odstopanj romskih otrok
  • sodeluje pri izdelavi dvojezičnih obvestil, vabil, gradiv ipd.
  • sodeluje pri vključevanju romske kulture v šoli
  • spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju in sodelovanju na prireditvah, dnevih dejavnosti, v šolah v naravi in ob drugih dejavnostih v organizaciji šole ter pri tem sodeluje
  • sodeluje pri pripravi in organiziranju počitniških dejavnosti v okviru šole
  • sodeluje pri pripravi in izvedbi različnih aktivnosti v romskem naselju
  • razvija otrokove učne in delovne navade
  • spodbuja otroke na vsakodnevno izvajanje osebne higiene
  • navaja otroke na namensko uporabo materialov, šolskih potrebščin in odnosa do lastne in tuje lastnine (npr. razvija skrb za šolske potrebščine in pripomočke za delo ter odgovornost zanje)
  • obvlada različne oblike komuniciranja in jih ustrezno uporablja
  • pozna ureditev osnovnošolskega izobraževalnega sistema
  • upošteva pravila hišnega reda in razume aktivnosti vzgojnega načrta šole
  • uredi prostor za različne dejavnosti v šoli
  • razume pomen in namen različnih oblik dejavnosti, izvajanih v okviru šole
  Izvede aktivnost v osnovni šoli (po izboru komisije):
  • načrtuje aktivnost in pripravi prostor  
  • pripravi in uporabi učna sredstva, gradiva in pripomočke ter opiše njihovo vlogo v vzgojno-učnem procesu
  • opiše svojo vlogo v timu s sodelavci
  • spodbuja multikulturnost/različnost, sožitje in premaguje predsodke
  • opiše kako bi učence spodbujal k aktivnemu vključevanju
  • predstavi pomen in vlogo šole pri razvoju otroka
  • že oblikovanemu gradivu doda romsko/slovensko besedilo
  • opiše, kako sodeluje/komunicira pri vzgojnem delovanju
  • predstavi, kako zagotavlja kakovost opravljene naloge/aktivnosti
  • racionalno uporablja energijo, material in čas
  • spodbuja zdrav življenjski slog
  • ovrednoti, utemelji in pripravi poročilo o izvedeni aktivnosti v šoli

  Opiše, kako pomaga otrokom pri (domači) nalogi
  • prebere nalogo, jo razloži in reši
  • opiše svojo vlogo pri učenčevi učni pomoči
  • našteje in na kratko opiše korake učnega procesa
  • opiše pomen in cilje (domačega) učenja in (domačih) nalog
  • našteje in razloži pomen prostočasnih aktivnosti
  • racionalno uporablja energijo, material in čas
  • spodbuja zdrav življenjski slog
  • ovrednoti, utemelji in pripravi poročilo o izvedeni aktivnosti v šoli
  • predstavi možnosti uporabe sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije
  • zagotavlja kakovost izvedbe

  Predstavi dneve dejavnosti v šoli
  • našteje dneve dejavnosti v šoli
  • za eno od njih opiše potek/način motiviranja romskih učencev za udeležbo in pri tem upošteva in spodbuja pomen multikulturnosti
  • opiše svojo vlogo pri spodbujanju učencev za udeležbo
  • racionalno uporablja energijo, material in čas
  • spodbuja zdrav življenjski slog
  • pripravi poročilo o izvedenem dnevu dejavnosti
  • predstavi možnosti uporabe sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije
  sodeluje z romskimi starši in z otrokovimi skrbniki
  • pomaga staršem oz. skrbnikom in strokovnim delavcem šole/vrtca pri komunikaciji
  • komunicira s starši oz. skrbniki v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
  • spodbuja romske starše oz. skrbnike k sodelovanju s šolo/z vrtcem
  • motivira otroke in starše oz. skrbnike za redno prihajanje otrok v vrtec/šolo
  • spodbuja načrtno  vzgojo in izobraževanje za nadaljnje življenje in pridobitev poklica
  • motivira starše oz. skrbnike, da se udeležujejo organiziranih vrtčevskih/šolskih dejavnosti
  • sodeluje pri pripravi srečanj za starše oz. skrbnike
  • sodeluje pri seznanjanju staršev o dogajanjih v šoli in jim posreduje informacije, potrebne za medsebojno sodelovanje
  • pridobljena mnenja in predloge staršev oz. skrbnikov posreduje strokovnim delavcem šole/vrtca
  • pomaga pri osveščanju staršev o pomenu zdravega življenjskega sloga
  • starše seznanja s pomenom domačega učenja za napredek otrok pri šolskem delu
  • po potrebi nudi pomoč staršem oz. skrbnikom in otrokom pri vključevanju v aktivnosti različnih organizacij
  • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
  • spodbuja starše, da navajajo otroke na učenje doma
  • pozna pomen vseživljenjskega učenja
  • razume pomen prostočasnih aktivnosti za razvijanje zdravega življenjskega sloga
  Opiše komunikacijo z otrokovimi starši oz. s skrbniki in šolo
  • prebere vabilo in ga predstavi
  • v romskem jeziku/dialektu pove, kako bi starše oz. skrbnike romskih otrok motiviral za udeležbo in jim predstavi dnevni red
  • predstavi pomen udeležbe na roditeljskih idr. sestankih
  • opiše načine komunikacije z otrokovimi starši oz. s skrbniki in šolo
  • pregleda in predstavi nekaj pravil šolskega reda
  • našteje in pripravi pisne informacije, ki jih potrebujejo otrokovi starši oz. skrbniki (npr. ob vstopu otroka v šolo, obvestila ob dnevih dejavnosti …)
  • pove, katere informacije iz romskega okolja bi prenesel strokovnim delavcem šole oz. vrtca
  • naredi nabor vsebin, ki jih je po njegovem mnenju potrebno prenesti romskim staršem (predavanje za starše, pogovori ipd.)
  • pripravi in pove pomen zabeležke o pogovoru z otrokovimi starši ali obisku romske družine v naselju
  • pripravi načrt izvedbe prostočasnih dejavnosti v naselju
  • predstavi možnosti uporabe sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije
  • racionalno uporablja energijo, material in čas
  • spodbuja zdrav življenjski slog

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Ustava Republike Slovenije (65. člen).
  • Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07).
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
  • Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17).
  • Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K).
  • Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – ZIO-1).
  • Nacionalni program ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017?2021 (področje izobraževanja).
  • Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v RS (2004, dopolnjena v 2011).
  • Štrukelj, Pavla: Tisočletne podobe nemirnih nomadov ? Zgodovina in kultura Romov v Sloveniji. Družina, Ljubljana, 2004.
  • Evropa, Slovenija in Romi: zbornik referatov na mednarodni konferenci v Ljubljani, 15. februarja 2002. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2002.
  • Bohte, Irena in Žagar, Nada (ur.): Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI) – zbornik projekta. ZIK Črnomelj, Črnomelj, 2011.
  • Brezovar, Darja in Gašperšič, Marjeta (ur.): Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II (UVRVI II) – zbornik projekta. Ljudska univerza Kočevje, Kočevje, 2012.
  • Baranja, Samanta: Amari čhib/Naš jezik - Slovnica prekmurske romščine. Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2013.
  • Romani čhib II = Romski jezik II. Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota, , 2006.
  • Jager, Jerneja in Baranja, Samanta: Katalog literature, ki prispeva k jezikovnemu razvoju otrok Romov. Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2015.  
  • Periodične publikacije in mediji:
  ­-romski radio Romic
  ­-časopis Romano Them (Zveza Romov Slovenije)
  -romska radijska oddaja Naše poti (Radio Slovenija)
  ­-romska televizijska oddaja So vakeres?/Kaj govoriš? (RTV SLO)


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Meta Gašperšič, Razvojno-izobraževalni center NM
  • Jasna Ignjatič, OŠ Bršljin
  • Irena Fišter, OŠ Bršljin
  • dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo
  • mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo, OE NM
  • Alenka Pavlovec, MŠŠ
  • dr. Vera Klopčič, Inštitut za narodnostna vprašanja
  • Mitja Bulič,
  • dr. Tatjana Vonta, Pedagoški Inštitut
  • dr. Suzana Čurin, Ministrstvo za kulturo
  • mag. Irena Hlača, OŠ Šmihel
  • Nada Krašovec-Klančar, CSD Metlika
  • Alan Jurakovič, Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska Sobota
  • Goran Serec, RRA Mura
  • Petar Brezić, SPTŠ Murska Sobota
  • Ludvik Sukič, SPTŠ Murska Sobota
  • Jožef Škalič, OŠ Kuzma
  • Drago Šiftar, Mestna občina Murska Sobota
  • mag. Nada Žagar, ZIK Črnomelj
  • Anton Hudorovac, R. S. Črnomelj
  • Danica Ošlaj, MDDSZ
  • Maja Vižin, Urad vlade RS za narodnosti
  • Tjaša Plohl, Urad vlade RS za narodnosti

  Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
  • Barbara Velkov, CPI

  Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
  • Bojana Sever, CPI

  14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Dženi Rostohar, OŠ Leskovec pri Krškem
  • Barbara Kejžar, CŠOD
  • Milena Petek, CŠOD
  • Lilijana Štefanič, Občina Kočevje
  • Darja Brezovar, OŠ Bršljin
  • Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto

  Koordinacija pri pripravi revizije kataloga:
  • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.