Poklicni standard

Naziv:

Romski pomočnik/romska pomočnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Romski pomočnik/romska pomočnica (14600061)

Klasius-P16:

Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (0011)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Romski pomočnik/romska pomočnica (05110570)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:
 1. sodelovati pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi aktivnosti v timu s strokovnimi sodelavci
 2. racionalno uporabljati energijo, material in čas ter spodbujati zdrav življenjski slog
 3. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 4. zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju
 5. sporazumevati se z otroki, s starši in sodelavci v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 6. sodelovati pri delu z otroki v vrtcu in osnovni šoli
 7. sodelovati z romskimi starši in/ali otrokovimi skrbniki
 8. upoštevati in spoštovati multikulturnost, ki temelji na spoštovanju različnosti, sožitju in premagovanju predsodkov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sodeluje pri organizaciji, načrtovanju in pripravi lastnega dela
 • načrtuje lastno delo
 • seznani se in sodeluje pri dnevni in letni organizaciji dela v sodelovanju s šolskim timom oz. timom vrtca
 • pripravi delovne pripomočke, ob pomoči strokovnih delavcev pa tudi učne pripomočke ter gradiva za izvajanje različnih aktivnosti
 • pripravi učilnico oz. igralnico za različne aktivnosti po dogovoru s timom učiteljev oz. vzgojiteljev
 • sodeluje z romskim koordinatorjem
 • upošteva načela timskega dela
 • pozna razvojne faze otrok in njihove značilnosti
 • razume osnovne vzgojne in učne metode
 • pozna faze učnega procesa
 • razume vzgojno-izobraževalne potrebe romskih otrok
 • upošteva pravila, ki veljajo v instituciji, v kateri dela
Operativna dela sodeluje pri delu z otroki v vrtcu
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • prepoznava  potrebe otrok pri vključevanju v okolje in jim pri tem pomaga
 • v sodelovanju s starši in strokovnimi delavci vrtca pomaga otrokom pri preseganju jezikovnih ovir
 • sodeluje s strokovnimi delavci pri izboru in uporabi učnih pripomočkov in gradiv
 • sodeluje s strokovnimi delavci pri razreševanju vzgojnih odstopanj romskih otrok v vrtcu
 • sodeluje pri negi otrok in navajanju otrok na osebno higieno
 • spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju v skupino, sodelovanju na prireditvah, igrah in drugih dejavnostih v organizaciji vrtca ter aktivno sodeluje pri izvedbi
 • spodbuja vključevanje romske kulture v proces dela v skupino
 • sodeluje pri izdelavi dvojezičnih obvestil, vabil, gradiv ipd.
 • spremlja otroke na organiziranih dejavnostih izven vrtca
 • obvlada različne oblike komuniciranja in jih ustrezno uporablja
 • uredi prostor za različne učne dejavnosti
 • pri delu zna upoštevati otrokove interese in potrebe
sodeluje pri delu z otroki v osnovni šoli
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • pri pouku in drugih šolskih dejavnostih pomaga učencem pri premagovanju jezikovnih in drugih ovir
 • navaja učence na opravljanje domačih nalog in jim po potrebi pomaga
 • ugotavlja potrebe otrok v zvezi z njihovim vključevanjem v šolsko okolje in jim v sodelovanju s starši in strokovnimi delavci šole pri tem pomaga  
 • spodbuja vključevanje in aktivno sodelovanje romskih učencev pri pouku
 • s strokovnimi delavci sodeluje pri reševanju vzgojnih odstopanj romskih otrok
 • sodeluje pri izdelavi dvojezičnih obvestil, vabil, gradiv ipd.
 • sodeluje pri vključevanju romske kulture v šoli
 • spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju in sodelovanju na prireditvah, dnevih dejavnosti, v šolah v naravi in ob drugih dejavnostih v organizaciji šole ter pri tem sodeluje
 • sodeluje pri pripravi in organiziranju počitniških dejavnosti v okviru šole
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi različnih aktivnosti v romskem naselju
 • razvija otrokove učne in delovne navade
 • spodbuja otroke na vsakodnevno izvajanje osebne higiene
 • navaja otroke na namensko uporabo materialov, šolskih potrebščin in odnosa do lastne in tuje lastnine (npr. razvija skrb za šolske potrebščine in pripomočke za delo ter odgovornost zanje)
 • obvlada različne oblike komuniciranja in jih ustrezno uporablja
 • pozna ureditev osnovnošolskega izobraževalnega sistema
 • upošteva pravila hišnega reda in razume aktivnosti vzgojnega načrta šole
 • uredi prostor za različne dejavnosti v šoli
 • razume pomen in namen različnih oblik dejavnosti, izvajanih v okviru šole
sodeluje z romskimi starši in z otrokovimi skrbniki
 • pomaga staršem oz. skrbnikom in strokovnim delavcem šole/vrtca pri komunikaciji
 • komunicira s starši oz. skrbniki v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • spodbuja romske starše oz. skrbnike k sodelovanju s šolo/z vrtcem
 • motivira otroke in starše oz. skrbnike za redno prihajanje otrok v vrtec/šolo
 • spodbuja načrtno  vzgojo in izobraževanje za nadaljnje življenje in pridobitev poklica
 • motivira starše oz. skrbnike, da se udeležujejo organiziranih vrtčevskih/šolskih dejavnosti
 • sodeluje pri pripravi srečanj za starše oz. skrbnike
 • sodeluje pri seznanjanju staršev o dogajanjih v šoli in jim posreduje informacije, potrebne za medsebojno sodelovanje
 • pridobljena mnenja in predloge staršev oz. skrbnikov posreduje strokovnim delavcem šole/vrtca
 • pomaga pri osveščanju staršev o pomenu zdravega življenjskega sloga
 • starše seznanja s pomenom domačega učenja za napredek otrok pri šolskem delu
 • po potrebi nudi pomoč staršem oz. skrbnikom in otrokom pri vključevanju v aktivnosti različnih organizacij
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • spodbuja starše, da navajajo otroke na učenje doma
 • pozna pomen vseživljenjskega učenja
 • razume pomen prostočasnih aktivnosti za razvijanje zdravega življenjskega sloga
Administrativna dela pripravlja poročila o delu
 • pripravlja poročila o svojem delu in izpolnjuje s tem povezane obrazce
 • sodeluje pri pripravi in vodenju različne dokumentacije, povezane z organizacijo in izvajanjem dela v šoli in vrtcu
 • obvlada osnovno uporabo IKT-tehnologije
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • krepi zaupanje med vrtcem/šolo in starši ter otroki
 • nudi oporo pri kakovostni komunikaciji med starši, otroki in strokovnimi delavci šole in vrtca
 • opozarja na probleme, ki jih srečuje pri svojem delu in skupaj s strokovnim osebjem vrtca/šole išče ustrezne rešitve
 • skrbi za varovanje osebnih podatkov oz. podatkov o delu s posameznimi učenci skladno z navodili
 • sodeluje pri evalvaciji načrtovanih ciljev
 • pomaga pri vzpostavljanju multikulturne klime, ki temelji na spoštovanju različnosti, sožitju in premagovanju predsodkov
 • sodeluje pri načrtovanju lastnega usposabljanja in izobraževanja
 • pozna vlogo vrtca in šole v izobraževalnem procesu
 • pozna in upošteva organizacijo dela v vrtcu/šoli
 • pozna in upošteva značilnosti slovenske in romske kulture
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • upošteva navodila za varnost in zdravje pri delu
 • sodeluje pri skrbi za varnost in zdravje otrok
 • navaja otroke na čisto in urejeno okolje
 • pozna osnovna navodila in priporočila za varnost in zdravje pri delu ter varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Meta Gašperšič, Razvojno-izobraževalni center NM
 • Jasna Ignjatič, OŠ Bršljin
 • Irena Fišter, OŠ Bršljin
 • Dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo
 • Mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo, OE NM
 • Alenka Pavlovec, MŠŠ
 • Dr. Vera Klopčič, Inštitut za narodnostna vprašanja
 • Mitja Bulič
 • Dr. Tatjana Vonta, Pedagoški Inštitut
 • Dr. Suzana Čurin, Ministrstvo za kulturo
 • Mag. Irena Hlača, OŠ Šmihel
 • Nada Krašovec-Klančar, CSD Metlika
 • Alan Jurakovič, Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska Sobota
 • Goran Serec, RRA Mura
 • Petar Brezić, SPTŠ Murska Sobota
 • Ludvik Sukič, SPTŠ Murska Sobota
 • Jožef Škalič, OŠ Kuzma
 • Drago Šiftar, Mestna občina Murska Sobota
 • Mag. Nada Žagar, ZIK Črnomelj
 • Anton Hudorovac, R. S. Črnomelj
 • Danica Ošlaj, MDDSZ
 • Maja Vižin, Urad vlade RS za narodnosti
 • Tjaša Plohl, Urad vlade RS za narodnosti

Koordinatorici:
 • Barbara Velkov; CPI
 • Bojana Sever, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Dženi Rostohar, OŠ Leskovec pri Krškem
 • Barbara Kejžar, CŠOD
 • Milena Petek, CŠOD
 • Lilijana Štefanič, Občina Kočevje
 • Darja Brezovar, OŠ Bršljin
 • Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.