Katalog

Naziv:

Haloterapevt/haloterapevtka - Terapevt/terapevtka v solni sobi

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.3.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Haloterapevt/haloterapevtka - Terapevt/terapevtka v solni sobi (0307030011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Haloterapevt/haloterapevtka - Terapevt/terapevtka v solni sobi 03070300 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri delu z ljudmi.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Način preverjanja

Praktično preverjanje z zagovorom.5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

Priprava kandidata na delo (osebna urejenost, higiena)

5

Ustreznost načrta haloterapevtskega tretmaja glede na strankine potrebe

Izvedba

Priprava delovnega mesta, naprav in pripomočkov ter materiala (urejenost, ustreznost)

60

Obvladovanje določenega zaporedja opravil

Strokovnost izvedbe razgovora s stranko

Pravilna uporaba naprav (halogeneratorja) in pripomočkov

Pravilna izbira in uporaba haloterapevtske soli

Pravilna izbira in izvedba haloterapevtskih postopkov

Ekonomična uporaba haloterapevtskih pripravkov, materiala, energije, časa

Samostojnost pri delu

Upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter higienskih predpisov

Upoštevanje sanitarno-higienskih pravil in predpisov

Dokumentacija

Preglednost dokumentacije

5

Strokovna ustreznost dokumentacije

Ustni zagovor

Predstavitev izvedene haloterapije ter strokovna utemeljitev uporabljenih haloterapevtskih pripravkov (soli, aerosolov), postopkov in pripomočkov

30


Izločilna merila:

-       Nepoznavanje omejitve uporabe solnih aerosolov (v katerih primerih se solna terapija absolutno odsvetuje).


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, številka 82/14, člen 9, 10 in 11).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Kandidate in člane komisije se naprosi, da v solno sobo pridejo v čistih in sveže opranih oblačilih in s seboj prinesejo sveže nogavice.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Solna soba s halogeneratorjem in merilcem temperature in vlage
 • Tehtnica ali merilna posoda za odmerjanje soli
 • Terilnik ali sito za sol
 • Kuhalna plošča ali pečica, posoda in sol (vsaj 15g/kandidata) za segrevanje soli
 • Osebna zaščitna oprema (obuvala za enkratno uporabo, kapica za enkratno uporabo, zaščitno oblačilo za čez obleko, obrazne maske, higienski robčki, vrečka za uporabljene robčke)
 • Čistila in razkužila za površine in roke
 • Osnovni pisarniški material (papir, pisala) ali osebni računalnik za pripravo dokumentacije
 • Igrače iz materialov, ki jih lahko razkužimo (plastika, les)
 • Voda za pitje

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.
Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:

 • imata dva člana izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in 5 let delovnih izkušenj s področja haloterapije in
 • ima en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 s področja kozmetike ali zdravstva ali farmacije in najmanj 5 let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju, od katerih najmanj 1 leto na področju haloterapije.10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vodi razgovor s stranko glede izbire in poteka haloterapije
 • stranki razloži pomen razgovora pred haloterapijo in ponudi strokovne informacije o haloterpaiji
 • ugotovi strankine želje in pričakovanja glede haloterapije in ugotavlja morebitne kontraindikacije za izvedbo haloterapije
 • stranki predstavi potek haloterapije in z njo uskladi potek izvedbe
 • spoštuje človekovo osebnost in dostojanstvo (lastno in strankino) ter etično ravna do sebe in stranke ob upoštevanju posameznikovih lastnosti
 • ustvari zaupen poslovni odnos s stranko
 • obvlada strokovno terminologijo
 • obvlada komunikacijske veščine
 • obvlada in upošteva verbalna in neverbalna pravila komuniciranja s strankami
 • skupaj s stranko določi želeni cilj
Kandidat opravi razgovor s stranko (v simulirani situaciji z enim od članov komisije):
 • stranki pojasni pravila obnašanja v solni sobi in pojasni obvezno uporabo zaščitnih sredstev in vrsto oblačil (v solno sobo se vstopa samo v čistih oblačilih in čistih nogavicah, ki si jih stranka namesti tik pred vstopom v solno sobo)
 • stranko seznani s pomenom zadostne hidracije telesa po opravljeni terapiji in poda navodila v zvezi s tem
 • s pogovorom zbere in ugotovi podatke, pomembne za izvedbo haloterapije
 • predstavi storitev (potek, pričakovan učinek)
 • ugotovi namen odločitve za pristop k uporabi solne terapije 
 • ugotovi strankina pričakovanja in določi cilj terapije
 • ugotovi morebitne kontraindikacije (pojasni, kdaj se haloterapija odsvetuje)
 • zapisuje bistvene podatke, ugotovitve, dogovore

izdela načrt haloterapije glede na strankine želje in potrebe
 • razloži stranki, da haloterapija ni nadomestilo za zdravniški pregled
 • izdela načrt haloterapije glede na strankine želje in potrebe (trajanje posamezne terapije, število ponovitev, določanje ciljev terapije)
 • pred izvedbo terapije seznani stranko z možnimi neželenimi učinki in posledicami haloterapije (solnih aerosolov) in obvlada ustrezne varnostne ukrepe
 • spremlja strankin odziv na terapijo in ugotavlja potrebo po prilagoditvi načrta terapij
 • pozna in razume osnovno zgradbo in delovanje organskih sistemov kože in dihal
Koža:
 • pozna zgradbo kože: vrhnjica, usnjica, podkožje, s poudarkom na poznavanju zgradbe vrhnjice in razlikah med posameznimi deli telesa
 • pozna pomen in naloge kože
 • pozna pojem dermalna absorpcija in loči med procesom penetracije, prehajanja in absorpcije
 • pozna glavne neželene učinke aerosolov na kožo (draženje, preobčutljivost) in ve, kako se jim izogniti
Dihala:
 • pozna osnovno zgradbo dihal in dihalnih poti
 • razume poti vstopa aerosolov v dihala
 • razume, kako aerosoli vplivajo na dihala
Predlaga potrebno število obiskov skladno z ugotovitvami in opredeljenim terapevtskim ciljem.

Pojasni možne prilagoditve terapije glede na strankine odzive in kdaj je potrebno s terapijo prekiniti.

Pojasni ukrepanje ob pojavu morebitnih neželenih odzivih/neželenih učinkih terapije in pojasni, kateri so najpogostejši.

Razloži zgradbo in delovanje kože in dihal.

Razloži pojem dermalna absorpcija in loči med procesom penetracije, prehajanja in absorpcije.

Razloži vpliv haloterapije na kožo in dihalni sistem v smislu nege in higiene dihal in kože.

Pojasni vpliv solnih aerosolov na kožo in dihalni sistem.pripravi stranko na haloterapijo
 • razloži stranki potek haloterapije z uporabo strokovne terminologije
 • stranko seznani s solno terapijo in njenimi učinkovinami, ponudi možnost postavljanja vprašanj o haloterapiji ter nanje ustrezno odgovori
 • seznani stranko s pravili obnašanja v solni sobi
 • seznani stranko s potekom svojega dela, predstavi pripomočke ter haloterapevtske pripravke (solni aerosoli), ki jih bo uporabil
 • predstavi delovanje halogeneratorja
 • ustvarja zaupen odnos s stranko
 • obvlada pravilno zaporedje delovnih postopkov in razume njihov pomen za kakovostno izvajanje haloterapije
Uporabi osebna zaščitna sredstva (za sebe in stranko) skladno z aktualnimi smernicami za varovanje zdravja.

Preveri in pojasni pomen preverjanja vlažnosti in temperature v solni sobi ter vpliv temperature in vlage na sol.

Pojasni konkreten potek dela – izvede potrebno zaporedje opravil za izvedbo terapije – glede na to, kdo je stranka (odrasel, otrok).

Razloži delovanje in vzdrževanje halogeneratorja (periodično vzdrževanje in ravnanje po vsakokratni uporabi).

Pojasni, katera sol je primerna za haloterapijo, katere so njene značilnosti, kako jo skladiščimo in kako ugotavljamo ustrezno kakovost za uporabo (organoleptično).

izvaja haloterapijo
 • izvede haloterapijo skladno z načrtom in s strokovnimi smernicami haloterapije
 • obvlada naslednja znanja in postopke izvajanja haloterapije skladno z veljavnimi predpisi in navodili:
  • pripravi solno sobo ter sproščujoč ambient (sproščujoča osvetlitev, glasbena kulisa, temperatura sobe) in pogladi sol v solni sobi,
  • očisti in razkuži druge pripomočke v solni sobi, ki so na voljo stranki (odeje, klopi ali drugi počivalniki, igrače, drugi predmeti)
  • poskrbi za temeljito prezračevanje solne sobe med posameznimi terapijami (med menjavami strank)
  • pripravi zadostno količino soli za izvedbo načrtovane terapije za uporabo v halogeneratorju
  • upravlja halogenerator
  • po terapiji ponudi stranki tekočino in ji pojasni pomembnost zadostne hidracije po opravljeni terapiji
  • preveri strankino počutje pred začetkom in po izvedeni terapiji, zaznavanje učinkov terapije in se dogovori o načinu posredovanja informacij o učinkih terapije
  • obvlada pravilno zaporedje delovnih postopkov in njihov pomen za kakovostno izvajanje haloterapije
  • zaveda se, da lahko sol in solne aerosole uporablja le za respiratorni vnos in za nanos na kožo ter stranki svetuje le tovrstni način uporabe

 • spremlja počutje in odzivanje stranke na terapijo in po potrebi prilagaja izvajanje haloterapije
 • zaveda se omejitev pri izvajanju haloterapije
 • zaveda se odgovornosti izvajanja haloterapije
 • je pozoren na znake negativnih učinkov haloterapije (alergije, iritacije …) in na njih reagira s prilagoditvijo terapije ali prekinitvijo terapijePripravi prostore in delovna sredstva:
 • pripravi sprejemnico in opravi administrativne postopke (izobesi obvestila za stranke skladno s predpisi, pripravi obrazce za beleženje podatkov o stranki in za zapis haloterapevtskega načrta)
 • pripravi garderobo, zaščitna sredstva, razkužilo za roke za stranke in toaleto
 • preveri zalogo higienskih sredstev (higienskih robčkov, vlažnih robčkov) in jih namesti v prostore
 • pripravi solno sobo (zračenje, čiščenje, rahljanje in dodajanje/odvzemanje soli v prostoru)
 • pripravi sol (odmeri/stehta in stre v terilniku potrebno količino soli, segreje sol in jo pripravi za uporabo v halogeneratorju
 • pripravi halogenerator
 • upravlja in kontrolira halogenerator

Osebno se pripravi na delo:
 • namesti si zaščitna sredstva in si razkuži/umije roke
 • skrbi za osebno urejenost in higieno

Izvede storitev za stranko (v simulirani situaciji):
 • sprejme stranko in opravi razgovor
 • stranki razloži potek terapije in ji ponudi pripravljena zaščitna oblačila, robčke, vrečko za odpadke
 • opozori na omejitev uporabe solnih aerosolov v primeru strankinih zdravstvenih težav/stanj (npr. huda hipertenzija, krvavitve, bolezni krvi v akutni fazi, akutna faza bolezni dihal, akutna respiratorna odpoved, aktivna tuberkuloza - pljuvanje krvi, mentalne bolezni in osebe pod vplivom psihoaktivnih snovi, nekatere rakave bolezni, nekatere bolezni presnove, posebnosti v nosečnosti, kronično obstruktivne pljučne bolezni, vročinska stanja) in v teh primerih svetuje posvet z zdravnikom
 • izvede predlagani terapevtski načrt
 • razloži pričakovani odziv na terapijo in morebitne druge reakcije nanjo
 • pospremi stranko v solno sobo
 • spremlja strankino počutje in odziv med izvajanjem terapije
 • prilagodi terapijo ali pojasni, v katerih primerih je prilagoditev potrebna
 • pojasni možne neželene učinke in kakšno je ravnanje/ukrepanje terapevta v takih primerih
 • preveri strankino počutje po zaključeni terapiji
 • pojasni pomen hidracije ob izvajanju halotreapije
 • dogovori se o ponovnih terminih obiska
Pospravi prostore in delovna sredstva ter jih razkuži po vsakokratni uporabi.

Pri izvajanju terapij sledi vsakokratnim navodilom pristojnih inštitucij glede zdravstveno-higienskega režima opravljanja storitve.

svetuje stranki o haloterapiji
 • svetuje stranki in jo poučuje o rabi in delovanju solnih aerosolov
 • svetuje stranki in jo poučuje o namenu in učinkovanju haloterapije v sozvočju z zdravim načinom življenja in s strankinimi navadami
 • razume pomen haloterapije v velnesu
 • razume pomen individualnega pristopa k stranki
 • spoštuje človekovo osebnost (sebe in stranke) in etično ravna do sebe in stranke ob upoštevanju posameznikovih lastnosti
 • ustvarja zaupen poslovni odnos s stranko
Svetuje glede pričakovanj učinkov solne terapije in pojasni pomen celostnega pristopa k vzdrževanju in ohranjanju dobrega počutja.

Zaveda se strankinih individualnih potreb, jih ugotovi in vključuje v svetovanje.


12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
Pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.

DRUGO
 • Dolinar, M., Cunk-Manić, V. in Tarman Šmit, I. (2019). Anatomija in fiziologija človeka: učbenik za programe Zdravstvena nega, Farmacevtski tehnik, Zobotehnik, Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine. Podsmreka, Pipinova knjiga. Izbrana poglavja o koži in dihalih.
 • doc. dr. Ahčan, U., mag. Slabe, D., Šutanovac, R. (2008). Priročnik za prvo pomoč na delovnem mestu. Ljubljana, Rdeči križ.
 • Chervinskaya, A., (2003). Halotherapy for treatment of respiratory diseases, Central Medical Unit of Federal Medical and Biological Agency, Saint-Petersburg; dostop: http://www.salt-cocoon.com/wp-content/uploads/2016/06/Halotherapy_Of_Respiratory_Diseases.pdf 
 • Chervinskaya, A., (2006). Halotherapy in Dermatology and Cosmetology, Central Medical Unit of Federal Medical and Biological Agency, Saint-Petersburg, dostop: http://www.salt-cocoon.com/wp-content/uploads/2016/06/Halotherapy_In_Dermatology.pdf https://www.salttherapyassociation.org/research-articles (aktualne raziskave)
 • https://kansascitysaltmine.com/halotherapy-research-lees-summit-mo/ (aktualne raziskave)
13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva, Ljubljana
 • Dušanka Prelc Premate, Solni center, Vrhnika
 • Katja Valenčak Centrih, Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje, enota Prebold
 • Lucija Sotošek, LEKOS-lekarna, kozmetika, trgovina, d.o.o, Sevnica
 • Maruša Podboršek, Solna Vila, Ljubljana
 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica, Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Sara Bagari, Center solnih terapij, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.