Katalog

Naziv:

Varnostni tehnik/varnostna tehnica

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

16.12.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostni tehnik/varnostna tehnica (0137844021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Varnostni tehnik / varnostna tehnica 01378440  in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja strokovna izobrazba s področja računalništva, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike in najmanj pol leta delovnih izkušenj pri imetniku licence za izvajanje sistemov tehničnega varovanja ali
 • srednja poklicna šola s področja računalništva, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike in 4 leta delovnih izkušenj na teh področjih ter najmanj pol leta delovnih izkušenj pri imetniku licence za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.
 • Opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnega tehnika v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanj.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.


V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje

 

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • razumevanje tehnične dokumentacije,
 • upoštevanje tehnične dokumentacije,
 • upoštevanje navodil za delo,
 • uporabnost predloga tehnične rešitve sistema za varovanje,
 • priprava in uporaba delovnih pripomočkov,
 • obvladovanje zaporedja opravil,
 • kakovost izvedbe naloge,
 • upoštevanje načela racionalnosti pri potrošnji materiala in energije,
 • poznavanje naprav za tehnično varovanje in poznavanju njihovega delovanja,
 • poznavanje tehničnih sistemov za varovanje.


Izločilna merila:

 • neupoštevanje oz. nepoznavanje varnostnih predpisov in standardov
 • neupoštevanje oz. nepoznavanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in predpisov o varstvu pred požarom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež (%)
pisno preverjanje 30
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba naloge 30
ustni zagovor 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke elektronskih naprav, serviserji/serviserke, n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • Učilnica,

 • naprave za tehnično varovanje (alarmne naprave, detektorji, električno napajanje, računalnik, monitoring, pristopna kontrola, signalizacija),
 • delovni pripomočki (merilci električnega toka, ročno in ročno-električno orodje).

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj eden višješolsko izobrazbo s področja elektrotehnike, računalništva, informatike ali strojništva in pet let delovnih izkušenj na področju zasebnega varovanja;
 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanja;
 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 8 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zvezi z urejanjem ali nadzorom zasebnega varovanja ali v pedagoškem procesu na področju zasebnega varovanja.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prouči tehnično dokumentacijo in zahteve naročnika ter pripravi predlog tehničnih in terminskih rešitev sistemov tehničnega varovanja
 • prouči delovni nalog
 • prouči tehnično dokumentacijo
 • pripravi predlog oz. načrt sistema tehničnega varovanja
 • prouči način izvedbe inštalacije
 • upošteva zahteve uporabnika in jih usklajuje z možnostmi tehničnih rešitev
 • analizira in predlaga spremembe obstoječega sistema tehničnega varovanja ter pripravi predloge izboljšav
 • spremlja predpise in standarde kakovosti pri varovanju
 • pripravi predloge tehničnih in terminskih načrtov izvajanja projektov ali posameznih faz
 • komunicira z naročnikom o poteku del
 • pozna cone ogroženosti in nevarnosti
 • pozna tehnične sisteme varovanja
 • pozna temeljne zakonitosti v elektroniki in delovanje tipičnih vezij
 • pozna standarde na področju varovanja s tehničnimi sredstvi
 • pozna namen standardizacije
 • pozna načine in pomen mehanskega varovanja
 • pozna zakon o varstvu osebnih podatkov
 • pozna zakon o varstvu tajnih podatkov

Pripravi idejno zasnovo izvedbe projekta

 • obrazloži načrt sistema tehničnega varovanja
 • našteje in opiše standarde in predpise s področja tehničnega varovanja
 • na podlagi primera obrazloži cone ogroženosti in nevarnosti
 • obrazloži elemente tehničnega varovanja in pojasni v katerih standardih so definirani
 • razloži vpliv zakona o varstvu osebnih podatkov na izvedbo varovanja
 • razloži vpliv zakona o varstvu tajnih podatkov na izvedbo varovanja
montira, konfigurira, inštalira in nastavi sistem tehničnega varovanja
 • izvede inštalacije
 • montira in konfigurira opremo za varovanje in drugo potrebno opremo v skladu s slovenskimi standardi in tehničnimi predpisi
 • inštalira programsko opremo za varovanje
 • nastavi naprave za varovanje
 • rokuje s posnetim gradivom in ga presnemava
 • izvede meritve ter ustrezne prilagoditve in popravke tehničnega sistema za varovanje
 • funkcionalno preizkusi vgrajeno tehnično opremo za varovanje
 • sodeluje pri tehničnem pregledu vgrajene tehnične opreme za varovanje
 • napiše tehnična navodila za uporabo tehničnega sistema za varovanje
 • usposobi uporabnika za pravilno uporabo vgrajene opreme
 • pozna principe delovanja javljalnikov in alarmnih naprav
 • pozna načine postavitve in montaže naprav
 • pozna protivlomne in protipožarne alarmne centrale
 • pozna aktivne in pasivne senzorje
 • pozna delovanje senzorskih barier
 • pozna različne javljalnike ter njihove karakteristike
 • pozna naprave za snemanje in reprodukcijo zvoka
 • pozna delovanje naprav za video nadzor
 • pozna principe delovanja alarmnih sistemov
 • pozna vlogo računalnika v procesu upravljanja in delovanja tehničnih sistemov za varovanje
 • pozna tehniko prenosa analognih in digitalnih sporočil
 • pozna topologijo računalniških omrežij ter pasivno in aktivno opremo
 • pozna pomen in načine zaščite programske opreme
 • pozna pomen in načine programske ter strojne zaščite prenosnih linij
 • pozna inskripcije in shranjevanje podatkov
 • pozna osnove kompresije in dekompresije
 • pozna principe delovanja varnostno-nadzornega centra
 • pozna pomen in načine prenapetostne zaščite na vseh vhodnih in izhodnih linijah sistemov tehničnega varovanja

Postavi video nadzor v skladu z dokumentacijo

 • prouči in opiše delovni nalog in tehnično dokumentacijo
 • prouči in opiše način izvedbe inštalacij
 • določi postavitev kamer in izbere objektive na kamerah
 • preveri možnosti prenosa poti
 • preveri brezhibnost opreme
 • namesti video opremo
 • programira sistem video nadzora (menjavanje prikaza posameznih kamer)
 • ­preizkusi delovanje video nadzora
 • ­opiše pomen in načine shranjevanja podatkov
 • ­razloži pomen in princip 24-urnega snemanja
 • ­razloži fizikalne osnove akustike oz. optike
 • ­opiše standarde in predpise o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in varovanju okolja
 • ­opiše možnost in dopustnost snemanja in shranjevanja zvočnih zapisov

Na osnovi danih podatkov programira alarmni sistem

 • pregleda delovni nalog, tehnično dokumentacijo in podatke o zaposlenih (časi prihodov, odhodov, pristojnosti …)
 • programira centralo
 • programira način obveščanja ob alarmu
 • preizkusi sistem
 • opiše zaščito pred vdorom v sistem
 • razloži delovanje sistema
 • razloži delovanje VNC
 • našteje elemente varnostnih sistemov
 • opiše delovanje pristopne kontrole z vključitvijo biometrije
 • opiše pomen in načine programske ter strojne zaščite prenosnih linij

Na osnovi tehničnih podatkov nariše načrt razporeditve protivlomnih detektorjev

 • prouči tloris in tehnično dokumentacijo
 • vriše detektorje
 • izdela tehnično dokumentacijo
 • utemelji odločitev izbranih detektorjev
 • našteje vrste senzorjev in razloži načine delovanja
 • našteje vrste prenapetostnih zaščit in delovanje
 • opiše namen protivlomnega varovanja
 • ­opiše načine in pomen mehanskega varovanja
 • opiše namen in uporabo mehanskega varovanja
 • našteje in opiše vrste ključavnic
 • ­opiše trezorsko tehniko
 • ­našteje in opiše predpise o protivlomnih in protipožarnih alarmnih sistemov ter o detekcijskem javljanju eksplozivnih plinov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava RS
 • Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem; Štefan Gostič, mag. Bečir Kečanovič; GV
 • Sistemi tehničnega varovanja; prof. Dušan Fefer; Ljubljana, april 2004
 • Zakon o varstvu pri delu
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Kodeks poklicne etike

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor
 • Milan Šprah, Varnost Maribor
 • Alojz Žavbi, G7
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Marjan Cerar, Janez d.o.o.
 • prof. dr. Dušan Fefer, Univerza v Ljubljani, FE
 • Aleksander Jeras, VTZ d. o. o.
 • Tone Bizant, Iskra sistemi
 • Štefan Gostič, MNZ
 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Darko Hribar, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:

 • Bojana Sever, CPI

 

Priprava revizije:

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Simon Savski, MNZ
 • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Renato Golob, Združenje varnostni menedžerjev
 • Drago Velički, PA GPU
 • Marta Mur, Poklukar, PA GPU
 • Branko Slak, ZRSZV
 • Aleksander Jeras,  VTZ d. o. o.
 • Marjan Cerar, Janez d.o.o.
 • prof. dr. Dušan Fefer, Fakulteta za elektrotehniko
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor d.d.
 • Janez Videmšek, G 7 d.o.o.
 • Andrej Pilko, Sintal d.d.
 • Vinko Volčanjk, Inženirska zbornica Slovenije
 • Niko Žigante, G7

Koordinator revizije:

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.