Poklicni standard

Naziv:

Varnostni tehnik/varnostna tehnica

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

10.12.2009

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostni tehnik/varnostna tehnica (01378440)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • prouči tehnično dokumentacijo in zahteve naročnika ter pripravi predlog tehničnih in terminskih rešitev sistemov tehničnega varovanja
 • montira, konfigurira, inštalira in nastavi sistem tehničnega varovanja
 • izvaja delo v skladu s standardi in predpisi
 • pisno in ustno se sporazumeva z naročniki, s strokovnimi izvajalci in z drugimi pristojnimi organi
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in varovanju okolja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • organizira delovno mesto, analizira organizacijo in realizacijo zastavljenega načrta plana dela in analizira opravljeno delo
 • organizira lastno delo za sodelovanje v timu
 • načrtuje in pripravi lastno delo
 • spremlja zakonodajo in druge predpise, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti varovanja
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo
 • pozna sistem zbiranja in vrednotenja dokumentacije in navodil za  delo
 • pozna metode analize realizacije zastavljenega dela in analizo opravljenega dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi tehnično in programsko opremo za varovanje za montiranje
 • dobavi in pripravi oz. sodeluje pri pripravi specifikacije za nabavo tehnične in programske opreme za varovanje
 • preveri brezhibnost kupljene tehnične in programske opreme za varovanje
 • ­prouči in zagotovi potrebne ukrepe za varstvo pri delu in varstvo pred požarom
 • pozna tehnologije na področju telefonije in prenosa podatkov
 • pozna tehnična sredstva v sistemih varovanja
 • pozna možnosti in posebnosti tehničnih rešitev
 • pozna elemente varnostnih sistemov
 • pozna načine osvetljevanja prostorov
 • pozna osnove biometrije
 • pozna osnove akustike
 • ­pozna osnove optike
 • ­pozna osnove elktromagnetne kompatibilnosti naprav
 • ­pozna lastnosti gradbenih materialov
Operativna dela prouči tehnično dokumentacijo in zahteve naročnika ter pripravi predlog tehničnih in terminskih rešitev sistemov tehničnega varovanja
 • prouči delovni nalog
 • prouči tehnično dokumentacijo
 • pripravi predlog oz. načrt sistema tehničnega varovanja
 • prouči način izvedbe inštalacije
 • upošteva zahteve uporabnika in jih usklajuje z možnostmi tehničnih rešitev
 • analizira in predlaga spremembe obstoječega sistema tehničnega varovanja ter pripravi predloge izboljšav
 • spremlja predpise in standarde kakovosti pri varovanju
 • pripravi predloge tehničnih in terminskih načrtov izvajanja projektov ali posameznih faz
 • komunicira z naročnikom o poteku del
 • pozna cone ogroženosti in nevarnosti
 • pozna tehnične sisteme varovanja
 • pozna temeljne zakonitosti v elektroniki in delovanje tipičnih vezij
 • pozna standarde na področju varovanja s tehničnimi sredstvi
 • pozna namen standardizacije
 • pozna načine in pomen mehanskega varovanja
 • pozna zakon o varstvu osebnih podatkov
 • pozna zakon o varstvu tajnih podatkov
montira, konfigurira, inštalira in nastavi sistem tehničnega varovanja
 • izvede inštalacije
 • montira in konfigurira opremo za varovanje in drugo potrebno opremo v skladu s slovenskimi standardi in tehničnimi predpisi
 • inštalira programsko opremo za varovanje
 • nastavi naprave za varovanje
 • rokuje s posnetim gradivom in ga presnemava
 • izvede meritve ter ustrezne prilagoditve in popravke tehničnega sistema za varovanje
 • funkcionalno preizkusi vgrajeno tehnično opremo za varovanje
 • sodeluje pri tehničnem pregledu vgrajene tehnične opreme za varovanje
 • napiše tehnična navodila za uporabo tehničnega sistema za varovanje
 • usposobi uporabnika za pravilno uporabo vgrajene opreme
 • pozna principe delovanja javljalnikov in alarmnih naprav
 • pozna načine postavitve in montaže naprav
 • pozna protivlomne in protipožarne alarmne centrale
 • pozna aktivne in pasivne senzorje
 • pozna delovanje senzorskih barier
 • pozna različne javljalnike ter njihove karakteristike
 • pozna naprave za snemanje in reprodukcijo zvoka
 • pozna delovanje naprav za video nadzor
 • pozna principe delovanja alarmnih sistemov
 • pozna vlogo računalnika v procesu upravljanja in delovanja tehničnih sistemov za varovanje
 • pozna tehniko prenosa analognih in digitalnih sporočil
 • pozna topologijo računalniških omrežij ter pasivno in aktivno opremo
 • pozna pomen in načine zaščite programske opreme
 • pozna pomen in načine programske ter strojne zaščite prenosnih linij
 • pozna inskripcije in shranjevanje podatkov
 • pozna osnove kompresije in dekompresije
 • pozna principe delovanja varnostno-nadzornega centra
 • pozna pomen in načine prenapetostne zaščite na vseh vhodnih in izhodnih linijah sistemov tehničnega varovanja
Administrativna dela pripravlja in vodi projektno dokumentacijo ter sodeluje pri pripravi pogodb
 • dokumentira spremembe v izvedbi skladno s na tehnično dokumentacijo
 • izdela zapis o opravljenem delu; vodi gradbeni dnevnik
 • pripravi izjavo o skladnosti vgrajene opreme s tehnično dokumentacijo
 • strokovno sodeluje pri pripravi pogodb
 • pozna projektno dokumentacijo in obrazce za vodenje zapisov o delu
Komercialna dela sodeluje pri pripravi ponudbe in svetuje naročniku
 • strokovno sodeluje pri pripravi ponudb za izvedbo rešitev tehničnega varovanja
 • naročniku predstavi ustrezne tehnične rešitve ter tehnično in programsko opremo za varovanje, karakteristične podatke in pogoje delovanja tehničnih sistemov za varovanje
 • pozna ekonomske aspekte ocene ogroženosti in načinov varovanja
 • pozna elemente ponudbe
 • pozna normative dela in porabe materiala
Nadzor dela nadzira strokovne izvajalce in preverja skladnost rešitev s tehnično dokumentacijo
 • nadzira in koordinira delo strokovnih izvajalcev
 • ob pojavu potrebnih odstopanj od tehnične dokumentacije predlaga spremembe v skladu s pravili, opredeljenimi v pogodbi
 • pozna predpise o pravilnem izvajanju del pri tehničnem varovanju
 • pozna osnove priprave tehnične dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti izvaja delo v skladu s standardi in predpisi
 • izvaja dela v skladu z varnostnimi standardi in s standardi kakovosti pri varovanju ter v skladu s predpisanimi slovenskimi standardi in tehničnimi predpisi
 • izvaja dela v skladu s tehničnimi in terminskimi dogovori
 • spremlja razvoj programske in tehnične opreme za tehnično varovanje
 • pozna zakonodajo, standarde, tehniške predpise in regulativo na področju tehničnega varovanja
 • pozna pomen kvalitete dela in estetike
 • varuje poslovne skrivnosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje tehnične sisteme za varovanje
 • preverja stanje in delovanje naprav za tehnično varovanje
 • izvaja vzdrževanje in popravila vgrajenih tehničnih sistemov za varovanje
 • pozna ustrezne merilne naprave in njihovo uporabo
Komunikacija pisno in ustno se sporazumeva z naročniki, s strokovnimi izvajalci in z drugimi pristojnimi organi
 • sodeluje z naročnikom pri montaži sistema tehničnega varovanja
 • komunicira z naročniki in uporabniki vgrajene opreme
 • komunicira z izvajalci varnostnih storitev, gasilci, zdravstvenimi službami, zavarovalnicami in s pristojnimi državnimi organi
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna pravila poštenega poslovnega odnosa in poklicnega kodeksa
Varovanje zdravja in okolja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in varovanju okolja
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • pozna zakonodajo, standarde, tehniške predpise in regulativo na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varovanja okolja
 • izvaja delo tako, da zagotavlja ukrepe za varstvo pri delu in varstvo pred požarom

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor d. d.
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d. d.
 • Alojz Žavbi, G7 d.o.o.
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Marjan Cerar, družba Janez d.o.o.
 • prof. dr. Dušan Fefer, Univerza v Ljubljani, FE
 • Aleksander Jeras, VTZ d. o. o.
 • Tone Bizant, Iskra sistemi
 • Štefan Gostič, MNZ
 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Darko Hribar, CPI

Koordinator:Bojana Sever, CPI


Priprava revizije:

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Simon Savski, MNZ
 • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Renato Golob, Združenje varnostnih menedžerjev
 • Drago Velički, PA GPU
 • Marta Mur-Poklukar, PA GPU
 • Branko Slak, ZRSZV
 • Aleksander Jeras, VTZ d.o.o.
 • Marjan Cerar,  Janez d.o.o.
 • prof. dr. Dušan Fefer, Fakulteta za elektrotehniko
 • Milan Vačovnik,  Varnost Maribor d.d.
 • Janez Videmšek, G 7 d.o.o.
 • Andrej Pilko, Sintal d.d.
 • Vinko Volčanjk, Inženirska zbornica Slovenije
 • Niko Žigante, G7 d.o.o.

Koordinator revizije: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.