Katalog

Naziv:

Osvetljevalec/osvetljevalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Osvetljevalec/osvetljevalka (21300091)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Osvetljevalec/osvetljevalka (0075157011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Osvetljevalec/osvetljevalka 00751570 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj osnovnošolska izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave ali  
 • najmanj srednja poklicna izobrazba elektrosmeri ali druga poklicna izobrazba druge tehnične smeri z 2-letnimi delovnimi izkušnjami na področju osvetljave,
 • kandidat/ka lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj  le-te dokazuje tudi z objektivnimi dokazili o sodelovanju pri najmanj petih uprizoritvenih in/ali AV- projektih kot osvetljevalec/ka (navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/ke, tehnične vodje, odgovorne osebe …). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČIN PREVERJANJA
 • Praktično preverjanje in zagovor


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Načrtovanje

načrtovanje in priprava na delo (priprava kandidata, priprava delovnih sredstev, naprav, pripomočkov, prostora)

20

Izvedba

natančnost in doslednost pri izvajanju postopkov osvetljevanja

60

skladnost izvedbe z načrtom

obvladovanje določenega zaporedja opravil

upoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil

upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

Dokumentacija

celovitost in preglednost dokumentacije

10

Zagovor

strokovna utemeljitev izvedbe praktične  naloge

10

Izločilna merila

 • neupoštevanje zakonitosti o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • neobvladovanje zaporedja opravil
 • neskladnost izvedbe z načrtom
 • neupoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Oseba za tehnično podporo
 • Ustrezen prostor s postavljeno sceno in možnostjo montaže reflektorjev. Velikost prostora je vsaj 4 x 6 m in višine 3,5 m. Inštalacijski in pritrditveni material pa je naslednji:
  • tip svetila: spotlight, ciklorama, openface, compact spotlight ipd.
  • pribor in prenosni kompleti: objemke, klešče, roke, zaslonke, filtrske folije, nosilne in varovalne jeklene vrvi, pomožne dvigalne naprave in lestve, transportni vozički
  • stativi: lahki (nosilnost 2–10 kg, višina 1,2–3 m)
  • energetika: kabli različnih presekov in materialov, razdelilne omarice, števci električne energije, močnostni regulatorji
  • krmilne naprave: krmilne konzole, krmilni kabli

Ko bo preizkus znanja v prostorih, kjer so reflektorji montirani na gridu (TV studio) ali kako drugače pritrjeni na določena mesta (CD, Drama …), se uporabi obstoječe postavitve.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/ta:

 • en član najmanj višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave ali opravljen NPK Oblikovalec/ka osvetljave,
 • dva člana najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju osvetljave ali opravljen NPK Osvetljevalec/ka in 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
seznani se z vsebino projekta osvetljave in prouči na projekt vezane načrte
 • seznani se z (prebere) vsebino projekta
 • pozna tehnološke zakonitosti projekta
 • seznani se z načrtom postavitve luči
 • ogleda si prizorišče in se seznani z načrtom prizorišča
 • preverja možnosti izvedbe elektroenergetskih namestitev(priklopov) glede na načrt
 • predlaga izboljšave prizorišča za izvedbo projekta
 • Seznani se s projektom osvetljave:
 • prebere vsebino projekta
 • prouči in opiše dani načrt postavitve luči
 • prouči in opiše načrt elektroenergetskih inštalacij
 • ogleda si načrt prizorišča
 • našteje in na kratko predstavi predpise, pravilnike in zakonodajo o elektroenergetiki, ki jih mora pri dani nalogi upoštevati
 • predstavi načine komunikacije z avtorjem načrta postavitve osvetljave

prilagodi način dela glede na zahteve projekta osvetljave
 • seznani se s terminskim delovnim načrtom
 • pozna različne oblike in funkcije reflektorjev in ostale opreme  
 • pripravi reflektorje in ostalo opremo
 • skrbi za pravilno sosledje del
 • prilagodi način in tempo dela
 • pozna osnove projektnega dela
 • Pripravi delovna sredstva in delovno okolje:
 • seznani se z dano vsebino projekta in načrtom osvetljave
 • pregleda in izbere reflektorje in ostalo opremo, potrebno za osvetlitev (kabli, pritrditveni material idr.) in izbor utemelji
 • pripravi spisek opreme in ostalo delovno dokumentacijo
 • upošteva predpise elektroenergetskega področja
 • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • upošteva standarde kakovosti
 • predstavi svojo vlogo v timskem delu osvetljave
 • racionalno rabi energijo, material in čas

sodeluje pri zapisu lučne slike
 • izvaja operativna dela na lučni mizi po navodilih oblikovalca osvetljave
 • statira na odru ob zapisovanju svetlobnih slik
 • uporablja računalniške programe za simulacijo osvetlitve
 • pozna osnove operativnega dela na lučni mizi
 • pozna osnovne značilnosti psihologije barv
 • pozna fizikalne zakonitosti za doseganje določenega učinka
 • pozna osnove optike: svetloba, osnovni optični pojavi, geometrijska optika, optične meritve, objektivi, umetni viri svetlobe
 • pozna osnove gledaliških umetnosti
 • pozna osnove fotografije in filma
 • pozna osnove scenografije
 • pozna osnove računalniških programov za simulacijo osvetlitve
 • Izvede zapis lučne slike:
 • seznani se z danim načrtom osvetljave
 • izvede osnovna operativna dela na lučni mizi
 • izbere jakosti reflektorjev, zapisane lučne slike in izbor utemelji
 • upošteva predpise elektroenergetskega področja
 • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • predstavi načine in vsebino komunikacije s sodelavci in z ostalo ekipo osvetljave
 • pripravi poročilo o svojem delu in ga predstavi

izvede montažo in usmeritev reflektorjev
 • obvlada tehniko montaže reflektorjev
 • obvlada elektroenergetske povezave in namestitve, predpise in zakonodajo
 • pozna osnove elektrotehnike
 • zna brati namestitvene sheme
 • izvaja vsa dela pri montaži reflektorjev po navodilih oblikovalca osvetljave
 • izvaja dela v zvezi s priklopom na vir napajanja
 • pripravi filtre in ostale efekte za reflektorje
 • usmerja reflektorje
 • zapiše usmeritve reflektorjev
 • obvlada vrste efektov
 • naredi seznam vseh učinkov, ki so bili uporabljeni, in poskrbi, da so na voljo pri ponovitvah
 • zna uporabljati programska orodja za pripravo in arhiviranje dokumentacije postavitve luči
 • obvlada načine zapisov usmeritve reflektorjev
 • Izvede montažo in priklop reflektorjev:
 • seznani se z danim načrtom osvetljave
 • pregleda opremo za osvetljavo
 • pritrdi reflektorje na pritrdila, ki so na voljo (stativ, objemke, vlak, gride idr.)
 • predlaga možne izboljšave in jih utemelji
 • izvede varovanje reflektorjev pred padcem
 • upošteva oddaljenost od gorljivih materialov
 • izvede priklop na vir napajanja: preveri električne moči med virom napajanja in močjo uporabnika, upošteva presek vodnikov glede na moč in oddaljenost uporabnika
 • pripravi filtre in ostale efekte za reflektorje
 • usmeri reflektorje ter določi širino in omejitev snopa
 • upošteva predpise elektroenergetskega področja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva standarde kakovosti
 • komunicira in sodeluje z ekipo oz. predstavi način komunikacije z ostalimi člani ekipe osvetljave idr. sodelavci
 • pripravi poročilo o svojem delu (montaži) in ga predstavi


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Rački, Tone: VEŠČINA LIKOVNE KOMPOZICIJE, Naslov uredništva: JSKD, Štefanova 5, Ljubljana, ISBN 961-6141-26-0.
 • Tanhofer, Nikola: O BOJI, Naslov uredništva: Akademija dramske umjetnosti – Zagreb; dopolnil in priredil Silvestar Kolbas, ISBN 953-97568-1-2 ( Akademija).
 • Canon (1992), TV Optics II, The Canon guide book of optics for television system. Broadcast equipment group, Canon Inc.
 • Engdahl, T.: (2000), Light dimmer circuits, http://www.epanorama.net/documents/lights/lightdimmer.html. Internet Web Site (10. 08. 2004).
 • McCool, M. D. (2002), CS788: High Performance Image Synthesis: Radiometry, photometry and colour. University of Waterloo, Canada., http://www.cgl.uwaterloo.ca/~mmccool/cs788/index.html
 • Podlipnik, P. (1978), Svetlobnotehnični priročnik, Maribor, Elektrokovina.
 • Ryer, A. (1998), Light measurement handbook. International Light. http://www.int-light.com/handbook/Internet Web Site (13. 03. 2003).
 • SIST EN 60204-1 Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1 del: Splošne zahteve. Slovenski inštitut za standardizacijo.
 • SIST EN 60598-1 Svetilke 1. del: Splošne zahteve in preizkusi. Slovenski inštitut za standardizacijo.
 • SIST EN 60598-2-17 Svetilke 2. del: Posebne zahteve – 17. oddelek: Svetilke za razsvetljavo odrov ter televizijskih, filmskih in fotografskih studijev (zunanja in notranja uporaba). Slovenski inštitut za standardizacijo.
 • Strand Lighting (1994), Equipment testing for electrical safety, Fact sheet. www.strandarchive.co.uk/lanterns/equiptest.pdf. Internet Web Site (3. 3. 2003).
 • Strand Lighting, Lighting for television, An eight part guide. Rank Strand Limited.
 • Strnad, J. (2004), Svetloba in oko. Elektrotehniška revija, 1/2004, 48–52.
 • Vidmar, M. (2000), Predpisi, ki jih je potrebno upoštevati pri priključevanju mobilnih enot. Fraktalov izobraževalni center.
 • Whittaker, R. (2003), Television Production, A Comprehensive Online Cybertext in Studio and Field Production. http://www.cybercollege.org/ Internet Web Site (3. 3. 2003).
 • Williams, B. (1999), Stage Lighting Design. http://www.mts.net/~william5/sld.htm. Internet Web Site (3. 3. 2003).
 • Wart, P., Bermingham, A., Whery, C. (2003), Multiskilling for Television Production, Focal Press.
 • Millerson, G., Lighting for TV and film.
 • Carlson, J., Profesional lighting handbook.
 • Brown, B., Motion picture and video lighting.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01).
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005).
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/2005).
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 73/2005).
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 39/2005).
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 39/2005).
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/2004).
 • Pravilnik o spremembi odredbe o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 73/03).
 • Uredba o spremembi uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 57/03).
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/2002, 29/2003 - popravek).
 • Odredba o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 97/2000).
 • Odredba o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 52/2000 in 57/2000).
 • Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 30/2000).
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/2000, 73/2005).
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/1999 in 39/2005).
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999 in 39/2005).
 • Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/1992).
 • Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 1/1984, 18/1987, 35/1988).
 • Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št. 35/1988).
 • Pravilnik o opremi in postopku za prvo pomoč in o organiziranju službe za primer nesreče pri delu (Uradni list SFRJ, št. 21/1971).

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Janez Strojan, RTV Slovenija
 • Bogdan Zupan, RTV Slovenija
 • Andrej Hajdinjak, Cankarjev dom
 • Iztok Vadnjal, SNG Drama
 • Drago Jarič, Viba Film
 • Ida Srebotnik, ŠC PET
 • Ciril Baškovič, Ministrstvo za kulturo
 • Darko Hribar, CPI
Koordinacija pri pripravi kataloga:
 • mag. Barbara Velkov, CPI
14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Jasmin Šehić, SNG Opera in balet Ljubljana
 • Andrej Fister, Viba Film
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Tomaž Premzl, SNG MB
 • Zoran Najdenov, CD
 • Miha Hrovat, son: DA
 • Bojan Lenart, TV Slovenija
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.