Poklicni standard

Naziv:

Osvetljevalec/osvetljevalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Osvetljevalec/osvetljevalka (21300091)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Osvetljevalec/osvetljevalka (00751570)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati in organizirati lastno delo v timu s sodelavci
 2. komunicirati in vzpostavljati kooperativen odnos s sodelavci
 3. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 4. opravljati delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti ter varovanju okolja
 5. razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter skrbeti za lasten strokovni razvoj
 6. seznaniti se z vsebino projekta osvetljave in proučiti na projekt vezane načrte
 7. prilagoditi način dela glede na zahteve projekta osvetljave po navodilih
 8. sodelovati pri zapisu svetlobne slike
 9. izvesti montažo in usmeritev reflektorjev po navodilih


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 • načrtuje tehnično izvedbo osvetljave z upoštevanjem delovnega naloga
 • določi potreben čas za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • načrtuje preglede opreme za osvetljavo
 • pozna osnove organizacije dela pri osvetljavi
 • obvlada tehnično izvedbo osvetljave
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • zna uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovna sredstva in tehnično-tehnološko dokumentacijo
 • seznani se z načrti in pripravi potrebno opremo
 • preveri stanje opreme in ostalih elementov na prizorišču
 • obvlada funkcije opreme in ostalih elementov na prizorišču
 • obvlada tehnično-tehnološko dokumentacijo opreme
Operativna dela seznani se z vsebino projekta osvetljave in prouči na projekt vezane načrte
 • seznani se z (prebere) vsebino projekta
 • pozna tehnološke zakonitosti projekta
 • seznani se z načrtom postavitve luči
 • ogleda si prizorišče in se seznani z načrtom prizorišča
 • preverja možnosti izvedbe elektroenergetskih namestitev(priklopov) glede na načrt
 • predlaga izboljšave prizorišča za izvedbo projekta
prilagodi način dela glede na zahteve projekta osvetljave
 • seznani se s terminskim delovnim načrtom
 • pozna različne oblike in funkcije reflektorjev in ostale opreme  
 • pripravi reflektorje in ostalo opremo
 • skrbi za pravilno sosledje del
 • prilagodi način in tempo dela
 • pozna osnove projektnega dela
sodeluje pri zapisu lučne slike
 • izvaja operativna dela na lučni mizi po navodilih oblikovalca osvetljave
 • statira na odru ob zapisovanju svetlobnih slik
 • uporablja računalniške programe za simulacijo osvetlitve
 • pozna osnove operativnega dela na lučni mizi
 • pozna osnovne značilnosti psihologije barv
 • pozna fizikalne zakonitosti za doseganje določenega učinka
 • pozna osnove optike: svetloba, osnovni optični pojavi, geometrijska optika, optične meritve, objektivi, umetni viri svetlobe
 • pozna osnove gledaliških umetnosti
 • pozna osnove fotografije in filma
 • pozna osnove scenografije
 • pozna osnove računalniških programov za simulacijo osvetlitve
izvede montažo in usmeritev reflektorjev
 • obvlada tehniko montaže reflektorjev
 • obvlada elektroenergetske povezave in namestitve, predpise in zakonodajo
 • pozna osnove elektrotehnike
 • zna brati namestitvene sheme
 • izvaja vsa dela pri montaži reflektorjev po navodilih oblikovalca osvetljave
 • izvaja dela v zvezi s priklopom na vir napajanja
 • pripravi filtre in ostale efekte za reflektorje
 • usmerja reflektorje
 • zapiše usmeritve reflektorjev
 • obvlada vrste efektov
 • naredi seznam vseh učinkov, ki so bili uporabljeni, in poskrbi, da so na voljo pri ponovitvah
 • zna uporabljati programska orodja za pripravo in arhiviranje dokumentacije postavitve luči
 • obvlada načine zapisov usmeritve reflektorjev
Administrativna dela vodi delovno dokumentacijo
 • pripravlja poročila o poteku del
 • arhivira delovno dokumentacijo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • upošteva standarde kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • skrbi za lastno izobraževanje
 • predlaga možne izboljšave
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • ustrezno ukrepa za odpravo napake v najkrajšem času
 • spremlja novosti v stroki
 • pozna energetske in regulacijske sisteme
Vzdrževanje in popravila vzdržuje naprave in opremo ter pripomočke za osvetljavo
 • skrbi za osnovno in preventivno vzdrževanje opreme za osvetljavo
 • izvaja servisne posege in periodične preglede po proizvajalčevih navodilih
 • po potrebi izvaja enostavnejša servisna dela
 • izvaja postopke preventivnega vzdrževanja
 • pozna proizvajalce opreme
 • zna vzdrževati opremo skladno s proizvajalčevimi navodili
Komunikacija komunicira s sodelavci in strokovnjaki
 • komunicira s sodelavci
 • komunicira z ostalimi panožnimi kolegi
 • komunicira z avtorsko ekipo
 • uporablja primeren način komunikacije ter vzpostavlja korekten odnos
 • se pisno in ustno sporazumeva
 • uporablja strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti ter varovanju okolja
 • upošteva predpise z elektroenergetskega področja in predpise o varstvu pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu in varstvu pred požarom, požarni redter posebne varnostne ukrepe
 • delo opravlja tako, da ne ogroža sebe, ekipe, obiskovalcev in drugih oseb
 • poskrbi, da je na strojih in napravah vgrajena ustrezna varnostnazaščitna oprema
 • uporablja osebna zaščitna sredstva skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti ter varovanju okolja
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Andrej Hajdinjak, Cankarjev dom
 • Janez Strojan, RTV Slovenija
 • Bogdan Zupan, RTV Slovenija
 • Iztok Vadnjal, SNG Drama
 • Drago Jarič, Viba Film
 • Ida Srebotnik, ŠC PET
 • Ciril Baškovič, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI    
7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Jasmin Šehić, SNG Opera in balet Ljubljana
 • Bojan Lenart, TV SLO
 • Andrej Fister, Viba Film
 • Tomaž Premzl, SNG MB
 • Zoran Najdenov, CD
 • Miha Hrovat, son: DA
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI    

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.