Poklicni standard

Naziv:

Čebelarski mojster/čebelarska mojstrica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

12.2.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Čebelarski mojster/čebelarska mojstrica (88826310)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo in/ali delo skupine
 2. organizira, vodi in nadzira lastno delo in/ali delo skupine v čebelarskem obratu
 3. racionalno porablja energijo, material in čas
 4. zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 5. sporazumeva se s sodelavci, z naročniki in s strankami
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
 7. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 8. vzreja matice
 9. pridobiva osnovne čebelje pridelke (med, vosek, cvetni prah in propolis) v skladu s smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu
 10. pridobiva zahtevne čebelarske pridelke (matični mleček in čebelji strup) v skladu s smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu
 11. pripravi izdelke na osnovi čebeljih pridelkov
 12. načrtuje praktično izobraževanje na obratu, in sicer vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično, ter ga izvede
 13. kontrolira ter zagotavlja kakovostne čebelje pridelke in izdelke, skrbi za dvig produktivnosti in gospodarnosti, optimira stroške dela na obratu ter skrbi za promocijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo sodelavcev
 • načrtuje lastno delo in delo sodelavcev
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • načrtuje izrabo čebeljih paš v skladu s pašnim redom in pašnim katastrom
 • organizira in razporeja svoje delo in delo sodelavcev
 • analizira tržna dogajanja na področju čebelarstva
 • načrtuje poslovne dogodke
 • pripravi vlogo za pridobitev sredstev v sodelovanju s strokovnimi službami

 • pozna osnovna pravila, zakone in standarde za organizacijo dela
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja del v skupini
 • pozna zakonodajo, ki ureja čebelarsko dejavnost
 • pozna zakonodajo, ki ureja prodajo čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov
 • pozna posebnosti čebelarske proizvodnje
 • zna izdelati načrt pridelave čebeljih pridelkov in izdelkov
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
 • pozna specifičnost posameznih del
Priprava dela oz. delovnega mesta uredi prostor in pripravi materiale in sredstva za čebelarjenje
 • pripravi in uredi čebelnjak in panje
 • pripravi in nastavi delovno orodje, stroje in material
 • pripravi in uredi primeren prostor za skladiščenje in polnjenje čebeljih pridelkov in izdelkov
 • pripravi prostor za shranjevanje sredstev za zdravstveno varstvo čebel

 • pozna zahteve za skladiščenje čebeljih pridelkov
 • pozna vrste in načine vzdrževanja prostorov za skladiščenje čebeljih pridelkov
 • pozna vrste in načine uporabe embalaže 
 • pozna pogoje za uvajanje dijaka/udeleženca izobraževanja v delo v čebelnjaku
 • pozna delovna sredstva, opremo, pripomočke in dokumentacijo v čebelarstvu za demonstracijo oziroma za aktivno samostojno delo dijaka oz. udeleženca izobraževanja
Operativna dela vzreja matice
 • izbere primerne naravne matičnjake za vzrejo matic
 • pripravi vzrejni starter
 • pripravi vzrejne letvice z umetnimi matičnjaki
 • preceplja ličinke v umetne matičnjake
 • vstavi matičnjake v starter
 • pripravi rednik
 • prestavi matičnjake v rednik
 • pripravi plemenilčke
 • dodaja matičnjake in neoprašene matice v plemenilčke
 • odvzema in označuje matice
 • pripravlja transportne matičnice
 • trži matice

 • pozna načine vzrejanja matic
 • pozna druge načine za naselitev umetnih matičnjakov
 • pozna načine in pogoje za valjenje matic
 • pozna različne sisteme plemenilčkov
 • pozna načine naselitve plemenilčkov
 • pozna ureditev plemenilne postaje
 • pozna metode označevanja matic
 • pozna načine dostave matic čebelarjem
 • pozna metode dodajanja matic
izkorišča čebelje paše
 • pridobi dovoljenja, potrebna za prevoz čebel na pašo
 • pripravi čebele za prevoz na pasišče
 • prevaža in oskrbuje čebele na pasišču
 • sklene dogovor z lastnikom posevka oziroma nasada za opraševanje kmetijskih kultur
 • razporeja čebele na kmetijski površini
 • izbere lokacijo opazovalne postaje
 • pripravi opazovalno postajo
 • uporabi podatke iz opazovalne postaje

 • pozna vrste paš
 • pozna povzročitelje gozdnega medenja
 • pozna zahteve za pasišče v ekološkem čebelarjenju
 • pozna pašna območja, pašni red in pašni kataster
 • pozna načine prevažanja čebel
 • pozna pogoje in načine oskrbe čebel na pasišču
 • pozna pomen čebel za opraševanje
 • pozna možnosti za usmerjanje čebel na oprašeno kulturo
 • pozna pogoje za učinkovito opraševanje kmetijskih kultur
 • pozna način označitve prevoznega ali začasnega stojišča
 • pozna pogoje zaščite stojišča prevoznega ali začasnega čebelnjaka oziroma panjev
 • zna uporabiti podatke iz opazovalne postaje
varuje zdravje čebeljih družin
 • vzdržuje ustrezne razmere za zdravje čebel v čebelnjaku
 • odkriva prisotnost čebeljih bolezni
 • ukrepa ob primeru čebeljih bolezni
 • uporablja predpisano varnostno opremo
 • varuje čebele pred kužnimi boleznimi
 • obvešča veterinarsko službo ob sumu kužne bolezni
 • ukrepa ob napadu zajedalcev
 • varuje čebele pred škodljivci
 • ugotavlja sum zastrupitve čebel z različnimi pesticidi za varstvo rastlin
 • odvzema vzorce odmrlih čebel
 • pošilja vzorce v analizo

 • pozna ustrezne pogoje za zdravje čebel
 • pozna simptome bolezni čebel
 • pozna osnove razvoja in prenosa kužnih bolezni
 • pozna postopke obveščanja inšpekcijskih služb
 • pozna vrste zajedalcev
 • pozna vrste škodljivcev čebel
 • pozna simptome zastrupitve
pridobiva med
 • presodi zrelost medu v satju pred točenjem
 • pripravi ustrezen prostor za točenje medu
 • pripravi vso potrebno ustrezno orodje, pribor in posode za točenje medu
 • odkriva pokrite sate pred točenjem
 • čisti med
 • pripravi prostor za shranjevanje medu
 • pripravi ustrezno embalažo za med
 • ponovno utekočini kristalizirani med
 • pripravi med za prodajo
 • pripravi ustrezne nalepke in prelepke za med
 • pozna različne vrste točil
 • pridobljeni med ustrezno skladišči
 • vodi evidenco pridobljenega medu

 • pozna primernost prostorov za shranjevanje medu
 • pozna postopke pridobivanja medu
 • pozna postopke čiščenja medu
 • pozna postopek ponovnega utekočinja kristaliziranega medu
 • pozna vpliv fizikalnih lastnosti na med
 • pozna pravila za označevanje medu
 • pozna smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu
 • pozna Pravilnik o medu
 • pozna ostale predpise, ki so povezani s proizvodnjo in prodajo medu
 • pozna možnosti avtomatiziranega načina pridobivanja medu (točenje)
 • pozna možnosti avtomatiziranega načina polnjenja in etiketiranja medu     
pridobiva vosek
 • skrbi za neoporečnost voska
 • uporablja satni gradilnik
 • zamenjuje redno satovje v skladu s smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu
 • pridobiva vosek s sončnim topilnikom
 • pripravi prostor za kuhanje voščin
 • kuha in preša voščine
 • pridobljeni vosek ustrezno skladišči
 • vodi evidenco pridobljenega voska

 • pozna nastajanje voska v čebeli
 • pozna različne metode pridobivanja voska
 • pozna možnosti za onesnaževanje voska
 • pozna postopek za kuho voščin
pridobiva cvetni prah
 • pridobiva cvetni prah
 • zbira cvetni prah
 • suši ali zamrzne cvetni prah
 • skladišči cvetni prah v primerno embalažo
 • vodi evidenco pridobljenega cvetnega prahu
 • pripravlja cvetni prah za prodajo

 • pozna različne postopke pridobivanja cvetnega prahu
 • pozna pogoje skladiščenja, sušenja in čiščenja cvetnega prahu
 • pozna pravila za označevanje cvetnega prahu
pridobiva propolis ali zadelavino
 • strga propolis s sten panjev in mrežic
 • vstavlja plošče in mreže v panje za pridobivanje propolisa
 • shranjuje propolis v primerno embalažo
 • vodi evidenco pridobljenega propolisa

 • pozna različne postopke za pridobivanje neoporečnega propolisa
 • pozna pogoje shranjevanja propolisa
 • pozna pravila za označevanje propolisa
pridobiva matični mleček
 • pripravi satnike z umetnimi matičniki
 • pripravi in oskrbi družino za pridobivanje mlečka
 • cepi žerke v matičnike
 • odvzema matičnike
 • pobira mleček
 • skladišči matični mleček v primerno embalažo
 • vodi evidenco pridobljenega matičnega mlečka
 • pripravlja matični mleček za prodajo

 • pozna postopek pridobivanja matičnega mlečka
 • pozna pogoje skladiščenja matičnega mlečka
 • zna primerno označiti embalažo za matični mleček
pridobiva čebelji strup
 • zavaruje ljudi in živali pred agresivnimi čebelami
 • pripravi, namesti in nastavi napravo za pridobivanje strupa
 • strga čebelji strup in ga primerno skladišči
 • skladišči čebelji strup v primerno embalažo
 • vodi evidenco pridobljenega čebeljega strupa

 • pozna glavne tehnične značilnosti električnih spodbujevalnikov, jih izbira in nastavlja
 • pozna ukrepe za zaščito okolice pred čebeljimi piki med pridobivanjem strupa
 • pozna način zbiranja strupa
 • pozna pogoje skladiščenja čebeljega strupa
 • zna primerno označiti embalažo za čebelji strup
izdeluje voščene izdelke
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo 
 • toplotno obdela vosek
 • vliva vosek v pripravljene kalupe
 • oblikuje sveče
 • nadzoruje ohlajanje voska
 • odstrani kalup in loči svečo od kalupa
 • izvede čiščenje, barvanje, odišavljanje voska
 • skladišči izdelke v primerno embalažo
 • vodi evidenco izdelkov

 • pozna ukrepe za varstvo pri delu
 • pozna postopek čiščenja voska
 • pozna pogoje skladiščenja izdelkov
 • zna primerno označiti izdelke
 • pozna postopek utekočinjanja voska
 • pozna tehnologijo in postopke izdelovanja sveč
 • pozna materiale za okraševanje izdelkov iz voska
izdeluje satnice
 • pripravi material, stroje in orodja
 • izbere način izdelovanja satnic
 • toplotno obdela vosek
 • vliva vosek v kalup za izdelovanje satnic
 • nadzoruje ohlajanje voska
 • odstrani kalup in loči satnico od kalupa
 • valja satnice po hladnem postopku
 • skladišči satnice v primerno embalažo
 • vodi evidenco izdelanih satnic

 • pozna tehnologijo in postopke izdelovanja satnic
 • pozna ukrepe za varstvo pri delu
 • pozna možnosti preverjanja izvora onesnaženja voska
 • pozna mere satnic za različne panjske sisteme
 • pozna pogoje za skladiščenje satnic
 • zna označiti embalažo s satnicami
pripravlja tinkturo propolisa
 • pripravi material, stroje in orodja
 • pripravi osnovno surovino - propolis za izdelavo tinkture
 • pripravi sredstvo za topljenje propolisa
 • topi propolis v ustrezni posodi
 • embalira tinkturo propolisa
 • skladišči propolis
 • evidentira propolis

 • pozna tehnologijo in postopke za pripravo tinkture propolisa
 • pozna ukrepe za varstvo pri delu
 • pozna fizikalne lastnosti čistega alkohola
 • pozna razmerje med alkoholom in propolisom v tinkturi
 • pozna zahteve za embalažo tinkture propolisa
 • pozna pogoje za skladiščenje tinkture propolisa
izdela alkoholne medene pijače (medica, medeni liker)

 • pripravi delovno orodje, posode in material
 • pripravi potrebne prostor(e)
 • pripravi osnovno surovino - med
 • pripravi enološka sredstva


MEDICA

 • pripravi medeni mošt
 • pripravi vrelni nastavek
 • doda vrelni nastavek
 • kontrolira in spremlja temperaturo in vrenje
 • ugotavlja ostanek sladkorja v moštu
 • prekine vrenje mošta
 • hladi mošt
 • opravi pretok medice
 • opravi žveplanje medice
 • opravi bistrenje medice
 • opravi pasterizacijo medice (pri hladnem postopku ne pasteriziramo medice)
 • stabilizira medico
 • ugotavlja žveplo v medici
 • ugotavlja beljakovine v medici
 • stekleniči in etiketira medico

MEDENI LIKER

 • izbere kakovostne osnovne surovine za medeni liker
 • formira medeni liker na osnovi recepturnih količin
 • izvede postopek bistrenja
 • izvede postopek zorenja
 • stekleniči, označi in skladišči medeni liker
 • pozna tehnologijo in postopke priprave alkoholnih medenih pijač
 • pozna sanitarne ukrepe
 • pozna ukrepe varstva pri delu
 • pozna postopek proizvodnje medice
 • zna izračunati količino medu v vodi
 • pozna osnovni proces alkoholnega vrenja
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na vrenje
 • pozna vrste kontrol vrenja
 • pozna način zaustavitve vrenja
 • pozna pomen pretoka medice
 • pozna pomen žveplanja, bistrenja in pasterizacije medice
 • pozna pomanjkljivosti medice
 • pozna napake medice
 • pozna bolezni medice
 • pozna pogoje stekleničenja medice
 • zna pravilno etiketirati steklenico medice
 • pozna postopke skladiščenja medice
 • pozna sanitarne ukrepe
 • pozna ukrepe za varstvo pri delu
izdela prehranske proizvode na podlagi čebeljih pridelkov
 • pripravi si delovno orodje, posode in material
 • pripravi potrebne prostor(e)
 • pripravi osnovno surovino – čebelji pridelki
 • pripravi medene izdelke
 • skladišči prehranske proizvode v primerno embalažo
 • vodi evidenco prehranskih proizvodov

 • pozna tehnologijo in postopke priprave medenih izdelkov
 • pozna sanitarne ukrepe
 • pozna ukrepe varstva pri delu
 • pozna zahteve za embalažo prehranskih proizvodov
 • pozna pogoje za skladiščenje prehranskih proizvodov
načrtuje praktično izobraževanje v čebelarstvu in sicer vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično, ter ga izvede
 • pripravi izvedbeni kurikulum, izvede praktično izobraževanje in analizira izvedbo pedagoškega dela
 • seznani dijake/udeležence izobraževanje z organizacijo čebelarstva, s sistemom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za delo v čebelarstvu
 • določi dijakom oziroma udeležencem izobraževanja dela in naloge v okviru programa praktičnega izobraževanja in usposabljanja
 • omogoča in spodbuja samoiniciativnost in inovativnost pri delu

 • zna analizirati izpitni katalog in ga prevesti v učne situacije
 • zna zastavljati globalne in operativne cilje pedagoškega dela po SMART
 • zna iskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
 • pozna poti pridobivanja poklicnih kvalifikacij in zna umestiti program izobraževanja, za katerega usposablja
 • razume pomen priprave na pedagoško delo in pozna njene elemente
 • pozna pedagoška načela
 • pozna in razne učne oblike in metode ter zna izbrati najustreznejše glede na učno situacijo
 • pozna psihološke posebnosti mladostnikov oziroma ciljne skupine (interese, stališča, vrednote, motivacijo, čustvovanje, zaznavanje, pozornost, učenje, mišljenje in druge spoznavne procese)
 • prepozna različne tipe osebnosti dijakov oziroma udeležencev izobraževanja in jih ustrezno upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • pozna sodobne vzgojne metode za razvoj pozitivne samopodobe in samovrednotenja, aktivnosti, samostojnosti, odgovornosti in ustvarjalnosti mladih
 • pozna aspiracijske nivoje in zmožnosti posameznikov
 • pozna učinkovite specialne metode in tehnike pedagoškega dela pri usposabljanju z delom
 • motivira dijake/vajence za delo in učenje
 • pozna vzgojno-izobraževalne cilje
 • pozna pedagoške smernice
 • pozna metode pedagoškega dela
 • zna razlikovati med tehnično in metodično-didaktično pripravo na pedagoško delo
kontrolira in zagotavlja kakovost, skrbi za dvig produktivnosti in gospodarnosti, optimira stroške dela v obratu ter skrbi za promocijo
 • analizira in ocenjuje priložnosti, prednosti in slabosti
 • išče in opredeljuje konkurenčne prednosti obrata
 • vodi poslovne knjige in bilanco
 • izvaja plačilni promet
 • skrbi za donosnost obrata, upravičenost investicij ter izdeluje kalkulacije
 • upošteva predpise, ki ga zavezujejo pri delu

 • razume sodobne tržne trende ter priložnosti in nevarnosti za obrat, ki lahko nastanejo na podlagi njih
 • zna preučiti tržne priložnosti in sklepati na osnovi rezultatov raziskave trga
 • pozna vlogo in pomen segmentiranja tržišča
 • zna določiti pozicijo malega podjetja, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • pozna metode tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • pozna načine in metode prodaje pozna načine distribucije in postavljanja prodajnih mrež
 • pozna vlogo in pomen imidža malega podjetja v javnosti
 • zna kritično ovrednotiti ekonomsko poslovanje
 • zna izdelati in brati bilanco denarnih tokov, bilanco stanja in bilanco uspeha, pozna njihovo vlogo in pomen
 • zna izračunati osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • zna načrtovati in prikazati potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • zna se kratkoročno in dolgoročno finančno odločati
 • pozna davčni sistem
 • pozna pravilnike in predpise, ki urejujejo poslovanje in trg
 • pozna vire uradnih informacij in njihovo uporabo
vodi sodelavce
 • vodi sodelavce, dijake, vajence pri delu v čebelarstvu

 • zna predvideti potreben čas za določeno čebelarjevo opravilo
 • zna izbrati način organiziranja dela glede na   strokovno zahtevnost opravila
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • pozna specifike določenih del v čebelarstvu
 • zna razdeliti delo sodelavcem
 • pozna različne stile vodenja in zna izbrati najustreznejšega v dani situaciji
 • zna s pomočjo metode projektnega vodenja realizirati cilje projekta in zna nadzirati potek projekta
 • pozna metode in tehnike ustvarjanja poslovnih idej
 • zna poslovno idejo oziroma priložnost realizirati v praksi
 • zna razvijati inovativnost, ustvarjalno mišljenje in spretnost logičnega reševanja problemov
nadzira delo
 • nadzira delo v čebelarstvu oziroma čebelarskem obratu
 • nadzira  osebje v smislu zagotavljanja discipline in primernega vedenja
 • nadzoruje upoštevanje pravil smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu, ki temeljijo na načelih sistema HACCP
 • opozarja na uporabo primernih pripomočkov za delo ter jih zna izbrati in pripraviti upoštevajoč varstvo pri delu

 • pozna operativne faze dela v čebelarstvu
 • pozna predpise in zakonodajo s področja čebelarstva
 • zna kritično oceniti opravljeno delo in s tem izboljševati kakovost prihodnjega dela
Administrativna dela vodi evidence
 • ureja, vodi in ažurira podatkovne baze
 • vodi evidence in ureja arhiv dokumentacije
 • ureja in obdeluje cenike

 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc in jih zna uporabljati
 • pozna pomen in pravila vodenja ter arhiviranja predpisane dokumentacije
 • pozna pravila varovanja osebnih podatkov
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Komercialna dela pripravlja kalkulacije
 • izračuna lastno ceno in prodajno ceno proizvodov iz svoje ponudbe
 • pripravlja in sestavlja ponudbe za naročnike
 • nabavlja in prodaja čebelje pridelke in izdelke
 • uporablja dokumente, ki spremljajo poslovni proces
 • skrbi za učinkovito promocijo
 • dogovarja se s strankami glede naročil

 • zna tržiti čebelje pridelke in izdelke
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • zna uporabljati dokumente, ki spremljajo poslovni proces
 • zna voditi poslovne knjige
 • pozna vrste in strukture stroškov dela in materiala, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavljanje kakovosti čebeljih pridelkov in izdelkov
 • dela in čebelari v skladu s smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu
 • izvaja interno kontrolo
 • vodi predpisane evidence
 • spremlja in skrbi za tehnološki napredek
 • skrbi za zdravstveno varnost čebel
 • pozna okoljevarstvene pogoje
 • pozna pogoje in način skladiščenje čebeljih pridelkov
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • pozna pravila stroke in etike
 • zagotavlja kakovost dela in poučevanja
 • pozna smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in popravlja opremo in sredstva
 • zagotavlja nemoteno delovanje opreme in sredstev

 • pozna delovanje opreme in sredstev
 • pozna načine vzdrževanja opreme
Komunikacija komunicira s sodelavci, strankami, z drugimi poslovnimi partnerji
 • komunicira s svojimi sodelavci, strankami, dijaki, vajenci
 • usposablja in motivira sodelavce, mladostnike in druge pri delu
 • komunicira s poslovnimi partnerji, kupci dobavitelji
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja IKT
 • uporablja strokovno terminologijo

 • pozna pravila timskega dela
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
 • pozna vrste, pomen in značilnosti poslovnega komuniciranja
 • uporablja dokumente, ki spremljajo poslovni proces
 • zna se poslovno, prijazno, vljudno, pisno in ustno ter neverbalno sporazumevati z mladostnikom, s sodelavci in strankami ter z drugimi poslovnimi partnerji
 • pozna vrste, pomen in značilnosti poslovnega komuniciranja
 • razvija in spodbuja sodelovalno kulturo
 • pozna lik pozitivne osebnosti mentorja, svetovalca
 • pozna pomen jasnih pravil za dobro počutje, pogoje za identifikacijo s podjetjem, za učinkovito in varno delo
 • pozna motivacijske dejavnike, metode in tehnike razvijanja pozitivnega vzdušja v skupini
 • pozna značilnosti timskega dela in skupinske dinamike
 • zna prisluhniti specifičnim potrebam, posebnostim in interesom mladih ter jih upoštevati
 • razume pomen individualnih pristopov
 • zna ustrezno reagirati v problemskih in drugih frustracijskih situacijah
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • pri svojem delu upošteva in opozarja na ekološke predpise o osveščenem ravnanju z organskimi in anorganskimi odpadki
 • pri delu upošteva predpisane pravilnike
 • zagotavlja izvajanje predpisanih pravilnikov

 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu okolja
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP
 • pozna sanitarno-higienske predpise in HACCP

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • doc. dr. Janko Božič, Biotehniška fakulteta
 • Mitja Nakrst, KIS
 • Drago Kotnik, ČZS
 • Aleš Rodman, ČZS
 • Lidija Senič, ČZS
 • Uroš Zgonec, KGZS
 • mag. Franc Javornik
 • dr. vet. med. Borut Preinfalk, Nacionalni veterinarski inštitut
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

 • Urška Marentič, CPI
 • Renata Bačvič, CPI
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.